Denne artikel beskriver, hvordan du redigerer eller ændrer datatypen, der anvendes i et tabelfelt i en Access-database.

I denne artikel

Nærmere beskrivelse af datatyper

Når du første gang designer og opbygger en database, planlægger du en eller flere tabeller, du planlægger felterne (kolonnerne) for hver tabel, og du angiver en datatype for hvert felt. Hvis du f.eks. vil gemme datoer og klokkeslæt, skal du angive et felt til datatypen Dato/klokkeslæt. Hvis du har brug for at gemme navne og adresser, skal du angive et eller flere felter til datatypen Tekst osv.

Access indeholder mange forskellige datatyper, og hver enkelt type har et bestemt formål. Du kan se en fuld oversigt over alle understøttede datatyper på tværs af de forskellige versioner af Access under Datatyper for Access-skrivebordsdatabaser og Introduktion til datatyper og feltegenskaber.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og brug af opslagsfelter i artiklen Opret eller slet et felt med flere værdier.

Endelig giver datatyper en grundlæggende form for datavalidering, da de er med til at sikre, at brugerne indtaster de korrekte datatyper i tabelfelterne. Du kan f.eks. ikke angive tekst i et felt, der er indstillet til kun at acceptere tal.

Ændring af datatyper

Før du følger disse trin, skal du huske, at når du ændrer en datatype, kan nogen af eller alle dataene i et felt blive trunkeret (skåret af), og i visse tilfælde kan det helt fjerne dataene. Du kan få oplysninger om, hvordan Access ændrer data, når du ændrer en datatype, i afsnittet Begrænsninger knyttet til ændring af datatyper senere i denne artikel.

Bemærk!: I Access kan du definere datatyperne for tabelfelter ved at arbejde i enten visningen Dataark eller Designvisning. Trinnene i denne sektion beskriver, hvordan du definerer datatypen i begge visninger. Når du definerer datatyper i Designvisning, får du vist en ekstra valgmulighed, nemlig Guiden Opslag. Denne valgmulighed er faktisk ikke en datatype. I stedet skal du bruge Guiden Opslag til at oprette opslagsfelter, der sammenkæder fremmede nøglefelter til andre tabeller. Som standard definerer Access opslagsfelter til datatypen Nummer.

Ændring af datatyper i visningen Dataark

 1. I Navigationsruden skal du finde og dobbeltklikke i tabellen, du vil ændre.

  Access åbner tabellen i visningen Dataark.

 2. Markér det felt (kolonnen), du vil ændre.

 3. På fanen Felter i gruppen Egenskaber skal du klikke på pilen på rullelisten ud for Datatype og derefter vælge en datatype. 

 4. Gem ændringerne.

Ændring af datatyper i Designvisning

 1. Hvis du har tabellen åben i visningen Dataark, skal du højreklikke på fanen Dokument for tabellen og klikke på Designvisning.

  -eller-

  Hvis du ikke har tabellen åben, skal du i Navigationsruden højreklikke på tabellen, som du vil ændre, og derefter klikke på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Find det felt, du vil ændre, og vælg en ny datatype på listen i kolonnen Datatype.

 3. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Begrænsninger for ændring af datatyper

Du kan som regel ændre datatypen for alle felter, undtagen:

 • Nummerfelter med egenskaben Replikerings-id aktiveret.

 • OLE Objekt-felter.

 • Vedhæftede felter.

Desuden kan du ændre de fleste datatyper, når et felt indeholder data. Dog bør det nævnes, at Access muligvis trunkerer eller sletter data afhængigt af den oprindelige datatype og den nye datatype, du vil bruge – eller også tillader den slet ikke konverteringen.

Den følgende tabel viser en oversigt over de tilladte datatypekonverteringer, som du kan udføre i Access og beskriver alle de begrænsninger, som Access kan pålægge konverteringen.

Skift til denne type

Fra denne type

Ændringer eller begrænsninger

Tekst

Notat

Access sletter alle data, bortset fra de 255 første tegn.

Nummer

Ingen begrænsninger.

Dato og klokkeslæt

Ingen begrænsninger for Dato/klokkeslæt.

Ikke tilladt for udvidet dato/klokkeslæt.

Valuta

Ingen begrænsninger.

Autonummerering

Ingen begrænsninger.

Ja/Nej

Værdien -1 (Ja i et Ja/Nej-felt) ændres til Ja. Værdien 0 (Nej i et Ja/Nej-felt) ændres til Nej.

Link

Access afkorter hyperlinks, der er længere end 255 tegn.

Notat

Tekst

Ingen begrænsninger.

Nummer

Ingen begrænsninger.

Dato og klokkeslæt

Ingen begrænsninger for Dato/klokkeslæt.

Ikke tilladt for udvidet dato/klokkeslæt.

Valuta

Ingen begrænsninger.

Autonummerering

Ingen begrænsninger.

Ja/Nej

Værdien -1 (Ja i et Ja/Nej-felt) ændres til Ja. Værdien 0 (Nej i et Ja/Nej-felt) ændres til Nej.

Link

Ingen begrænsninger.

Nummer

Tekst

Teksten skal bestå af tal, gyldige valuta- og decimalseparatorer. Antallet af tegn i tekstfeltet skal ligge inden for talfeltets definerede størrelse.

Du kan få flere oplysninger om størrelsen på talfelter i artiklen Indsætte, oprette eller slette et felt, der gemmer numeriske værdier.

Notat

Notatfeltet må kun indeholde tekst og gyldige valuta- og decimalseparatorer. Antallet af tegn i notafeltet skal ligge inden for størrelsen af talfeltet.

Du kan få flere oplysninger om størrelsen på talfelter i artiklen Indsætte, oprette eller slette et felt, der gemmer numeriske værdier.

Tal, men med en anden feltstørrelse eller nøjagtighed

Værdier må ikke være større eller mindre, end hvad den nye feltstørrelse kan gemme. Hvis nøjagtigheden ændres, vil Access muligvis afrunde visse værdier.

Dato og klokkeslæt

Dato/klokkeslæt:

Hvilke datoer du kan konvertere, afhænger af talfeltets størrelse. Husk på, at Access gemmer alle datoer som serielle datoer og gemmer datoværdierne som flydende heltal med dobbeltpræcision.

Access bruger 30. december 1899 som dato 0. Datoer uden for området 18. april 1899 og 11. september 1900 overstiger størrelsen af et bytefelt. Datoer uden for området 13. april 1810 og 16. september 1989 overstiger størrelsen af et heltalsfelt.

Du kan tage højde for alle mulige datoer ved at indstille egenskaben Feltstørrelse for talfeltet til Langt heltal eller derover.

Du kan finde flere oplysninger om serielle datoer, og hvordan Access bruger og gemmer datoværdier, i artiklen Formatér et dato- og klokkeslætsfelt.

Udvidet dato og klokkeslæt:

Ikke tilladt.

Valuta

Værdierne må ikke overstige (eller falde under) den størrelsesgrænse, der er angivet for feltet. Du kan f.eks. kun konvertere et valutafelt til et heltalsfelt, når disse værdier er større end 255 og ikke overstiger 32.767.

Autonummerering

Værdier skal falde inden for den størrelsesgrænse, der er angivet for feltet.

Ja/Nej

"Ja"-værdier konverteres til -1. "Nej"-værdier konverteres til 0.

Link

Ikke relevant.

Dato og klokkeslæt

Tekst

Originalteksten skal være en genkendelig dato eller en kombination af dato og klokkeslæt, f.eks. 18-jan-2006.

Notat

Originalteksten skal være en genkendelig dato eller en kombination af dato og klokkeslæt, f.eks. 18-jan-2006.

Nummer

Værdien skal falde mellem -657.434 og 2.958.465,99998843.

Udvidet dato og klokkeslæt

Ingen begrænsninger.

Valuta

Værdien skal falde mellem kr -657.434 og kr 2.958.465,99998843.

Autonummerering

Værdien skal være større end -657.434 og mindre end 2.958.466.

Ja/Nej

Værdien -1 (Ja) konverteres til 29. december 1899. Værdien 0 (Nej) konverteres til midnat (00:00:00).

Link

Ikke relevant.

Udvidet dato og klokkeslæt

Tekst

Ikke tilladt.

Notat

Ikke tilladt.

Tal

Ikke tilladt.

Dato og klokkeslæt

Decimalsekunder går tabt, og hvis året er uden for det område, der understøttes af Dato/klokkeslæt, slettes værdien. Du kan finde flere oplysninger i Brug af udvidet dato og klokkeslæt-datatype.

Valuta

Ikke tilladt.

Autonummerering

Ikke tilladt.

Ja/Nej

Ikke tilladt.

Link

Ikke relevant.

Valuta

Tekst

Teksten skal bestå af tal og gyldige separatorer.

Notat

Teksten skal bestå af tal og gyldige separatorer.

Nummer

Ingen begrænsninger

Dato og klokkeslæt

Dato/klokkeslæt: Ingen begrænsninger, men Access afrunder muligvis værdien.

Udvidet dato og klokkeslæt: Ikke tilladt.

Autonummerering

Ingen begrænsninger

Ja/Nej

Værdien -1 (Ja) konverteres til kr. 1. Værdien 0 (Nej) konverteres til 0 kr.

Link

Ikke relevant.

Autonummerering

Tekst

Tillades ikke, hvis feltet Autonummerering fungerer som primær nøgle.

Notat

Tillades ikke, hvis feltet Autonummerering fungerer som primær nøgle.

Nummer

Tillades ikke, hvis feltet Autonummerering fungerer som primær nøgle.

Dato og klokkeslæt

Dato/klokkeslæt: Tillades ikke, hvis feltet Automatisk nummerering fungerer som primær nøgle.

Udvidet dato og klokkeslæt: Ikke tilladt.

Valuta

Tillades ikke, hvis feltet Autonummerering fungerer som primær nøgle.

Ja/Nej

Tillades ikke, hvis feltet Autonummerering fungerer som primær nøgle.

Link

Ikke relevant.

Ja/Nej

Tekst

Originalteksten må kun bestå af Ja, Nej, Sand, Falsk, Til eller Fra.

Notat

Originalteksten må kun bestå af Ja, Nej, Sand, Falsk, Til eller Fra.

Nummer

Nul og Null konverteres til Nej, og alle andre værdier konverteres til Ja.

Dato og klokkeslæt

Dato/klokkeslæt: Null eller 12:00:00 konverteres til Nej, og alle andre værdier konverteres til Ja.

Udvidet dato og klokkeslæt: Ikke tilladt.

Valuta

Nuller og Null-værdier konverteres til Nej, og alle andre værdier konverteres til Ja.

Autonummerering

Access konverterer alle værdier til Ja.

Link

Ikke relevant.

Link

Tekst

Hvis den oprindelige tekst indeholder en gyldig webadresse, f.eks. adatum.com, www.adatum.com eller http://www.adatum.com, konverterer Access teksten til et link. Access forsøger at konvertere andre værdier, hvilket betyder, at du ser understreget tekst, og musemarkøren ændres, når du peger på linket, men linkene virker ikke. Teksten kan indeholde en hvilken som helst gyldig webprotokol: http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais:// osv.

Notat

Se ovenstående punkt. Samme begrænsninger gælder.

Nummer

Tillades ikke, når et talfelt indgår i en relation. Hvis originalværdien er en gyldig IP-adresse (fire gange tre tal adskilt af punktum: nnn.nnn.nnn.nnn), og tallene svarer til en webadresse, giver konverteringen et gyldigt hyperlink. Ellers tilføjer Access http:// i begyndelsen af hver værdi, og der oprettes et ugyldigt hyperlink.

Dato og klokkeslæt

Access tilføjer http:// i begyndelsen af hver adresse, så der oprettes et hyperlink, men disse links vil stort set aldrig vil fungere.

Valuta

Access tilføjer http:// i begyndelsen af hver værdi, så der oprettes et hyperlink, men ligesom med datoer vil disse links stort set aldrig vil fungere.

Autonummerering

Tillades ikke, når feltet Autonummerering indgår i en relation. http:// tilføjes i begyndelsen af hver værdi, så der oprettes et hyperlink, der stort set aldrig vil fungere.

Ja/Nej

Access konverterer alle Ja-værdier til -1 og alle Nej-værdier til 0 og tilføjer http:// i begyndelsen af hver værdi. Der oprettes et hyperlink, der ikke fungerer.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×