Del
Del oplysningerne i en tidsplan og en opgave med et Gantt-diagram i Visio

Del oplysningerne i en tidsplan og en opgave med et Gantt-diagram i Visio

Du kan bruge et Gantt-diagram til at planlægge dine projektopgaver, så du kan få hjælp til at holde styr på din status. Når du skal formidle detaljerede oplysninger om opgaven og tidsplan til ledere eller andre teammedlemmer, kan du oprette et Gantt-diagram i Microsoft Visio. Du kan også bruge et Gantt-diagram til at administrere projektets tidsplan på opgaveniveau.

Konfigurer et Gantt-diagram

 1. Vælg fil > ny, og søg derefter efter tidsplan.

 2. Klik på Gantt-diagram, og klik derefter på Opret.

 3. Angiv datoerne for tidsskalaen i dialogboksen Gantt-diagramindstillinger:

  • Klik på fanen Dato, og vælg derefter de ønskede indstillinger.
   Overordnede enheder er den længste tidsenhed (f. eks. år eller måneder), du vil bruge i diagrammet, og underordnede enheder er de mindste (f. eks dage eller timer).

  • Klik på de figurer og navne under fanen Formatér, som du vil bruge på opgavelinjer, i milepæle og oversigtssøjler, og klik derefter på OK.
   Hvis du ikke er sikker på, hvilken formatering du skal vælge, kan du blot acceptere standardindstillingerne. Du kan ændre formateringen senere.

Tilføje data i et Gantt-diagram

Opgaver

Hver opgave i et Gantt-diagram fylder en række i diagrammets ramme. Når du skriver opgavenavne i celler i kolonnen Opgavenavn, repræsenteres opgavevarigheder som proceslinjer i området under tidsskalaen.

Mål

Gør følgende:

Ændre en opgaves navn

 • Klik på den celle i kolonnen Opgavenavn, som indeholder opgaven, og skriv derefter et nyt navn.

Angive eller ændre en opgaves varighed

 • Klik på den celle i Gantt-diagrammets ramme, der indeholder den dato eller varighed, du vil ændre, og skriv derefter de nye data.

Skriv varigheder på følgende måde:

 • 1t for 1 time

 • 1d for 1 dag

 • 1u for 1 uge

 • 1m for 1 måned

Tilføje nye opgaverækker

 • Træk en Række-figur fra vinduet Figurer, og slip den på det sted i diagrammet, hvor den nye række skal placeres.

Tilføje % udført-indikatorer i opgaver

 1. Vælg kolonnen til venstre for det sted, hvor der skal vises en kolonne med % fuldført.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kolonner under fanen Gantt-diagram.

 3. Klik på % udført under Kolonnetype, og klik derefter på OK.

Efterhånden som du arbejder dig gennem en opgave, skal du angive den procentdel af opgaven, der er udført i den nye kolonne. Der vises en % udført-indikator på proceslinjen.

Slette en opgave

 • Markér en celle i rækken for den opgave, du vil slette, og klik derefter på Slet i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.

Milepæle

En milepæl repræsenterer en vigtig hændelse i en tidsplan frem for en opgave, og du skal derfor indstille dens varighed til nul.

Mål

Gør følgende:

Tilføje en ny milepæl

 1. Træk en Milepæl-figur fra vinduet Figurer, og slip den på det sted i diagrammet, hvor du vil oprette en milepælrække.

 2. Højreklik på cellen i kolonnen Start for den række, der repræsenterer milepælen, og klik derefter på Rediger dato i genvejsmenuen.

 3. Angiv datoen, og klik derefter på OK. Datoen i kolonnen Slut ændres, så den svarer til datoen i kolonnen Start, og Varighed indstilles til nul (0).

Konvertere en eksisterende opgave til en milepæl

 • Skriv en varighed på nul 0 i kolonnen Varighed i den række, der repræsenterer den opgave, du vil konvertere til en milepæl.

Ændre et milepælsmærkes udseende

 • Højreklik på milepælsmærket, og klik derefter på Opgaveindstillinger i genvejsmenuen. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

Slette en milepæl

 • Markér en celle i rækken for den milepæl, du vil slette, og klik derefter på Slet i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.

Hovedopgaver

Du kan bruge en hovedopgave, når du vil samle flere underordnede opgaver under én paraplyopgave.

Mål

Gør følgende:

Oprette underordnede opgaver under en hovedopgave

En hovedopgave er en almindelig opgaverække. Den opsummerer de underordnede opgaver, der er indtrykket under den. Sådan opretter du underordnede opgaver:

 1. Markér en celle, der indeholder et opgavenavn. Du kan markere flere opgaver ved at holde Skift nede, mens du klikker.

 2. Klik på Indryk i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.

Den indrykkede opgave er nu underordnet i forhold til hovedopgaven over den.

Angive varigheden for en hovedopgave

 1. Klik på cellen i kolonnen Start i rækken for den første underordnede opgave, og skriv derefter startdatoen for den pågældende opgave.

 2. Klik på cellen i kolonnen Slut for den samme underordnede opgave, og skriv derefter slutdatoen for den pågældende opgave.

 3. Gentag trin 1 og 2 for hver underordnede opgave.

Hovedopgavens varighed udfyldes automatisk, når du har tilføjet oplysninger om opgavevarighed for alle underordnede opgaver.

Rykke en opgave ud

 • Højreklik på navnet på den opgave, du vil rykke ud, og klik derefter på Ryk ud i genvejsmenuen.

Ændre en hovedopgaves udseende

 1. Højreklik på tidslinjen for den hovedopgave, du vil ændre, og vælg derefter Opgaveindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Vælg under Oversigtssøjler de symboler, du vil benytte til starten og slutningen af søjlerne, og klik derefter på OK.

Afhængigheder (sammenkædede opgaver)

Når du gør én opgave i dit Gantt-diagram afhængig af en anden, forbindes de to proceslinjer ved hjælp af en pil. Hvis du ændrer en dato eller varighed for den opgave, som en anden opgave er afhængig af, ændres den afhængige opgaves datoer også.

Mål

Gør følgende:

Indstille afhængigheder mellem opgaver

 1. Markér navnecellerne for de opgaver og milepæle, du vil sammenkæde. Du kan markere flere opgaver ved at holde Ctrl nede, mens du markerer.

 2. Klik på Sammenkæd i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.

Afbryde afhængigheder mellem opgaver

 1. Markér de opgaver og milepæle, som du vil angive afhængigheder imellem, ved at klikke i de celler, der indeholder opgavenavnene. Du kan markere flere opgaver ved at holde Skift nede, mens du markerer.

 2. Klik på Fjern link i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.

Ændre typen af afhængighedspile

 • Åbn Gantt-diagrammet, højreklik på tegningssiden, og klik derefter på S-forbindelser.

Tilføje kolonner

Mål

Gør følgende:

Omdøbe en eksisterende kolonne

 • Klik på overskriften til den kolonne, du vil omdøbe, og skriv derefter et nyt navn.

Tilføje en ny foruddesignet datakolonne

 1. Markér overskriften på kolonnen til venstre for det sted, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kolonner under fanen Gantt-diagram.

 3. Klik på det kolonnenavn på listen Kolonnetyper, der svarer til den type data, du vil tilføje, og klik derefter på OK.

Tilføje en ny datakolonne, du selv udformer

 1. Markér overskriften på kolonnen til venstre for det sted, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kolonner under fanen Gantt-diagram.

 3. Klik på den af de brugerdefinerede kolonner på listen Kolonnetyper, som svarer til det format, dataene skal have (f.eks. Brugerdefineret decimal, Brugerdefineret tekst eller Brugerdefineret klokkeslæt), og klik derefter på OK.

 4. Skriv et nyt navn til kolonnen.

Bemærk!: Hvis du tilføjer mere end én tekstkolonne, skal du klikke på en anden brugerdefineret tekst indstilling hver gang. For eksempel skal du klikke på brugerdefineret tekst 1 for den første kolonne, brugerdefineret tekst 2 for den anden kolonne osv.

Slette (skjule) en datakolonne

 • Markér overskriften på den kolonne, du vil slette (skjule).

 • Klik på Skjul i gruppen Kolonner under fanen Gantt-diagram.

Bemærk!: Når du sletter, eller skjuler, en kolonne fra diagrammet, gemmes dataene fra kolonnen i en fil. Hvis du vil se kolonnen igen på et senere tidspunkt, skal du højreklikke på en kolonneoverskrift og derefter klikke på Indsæt kolonne. Vælg den kolonne på listen, du vil se igen, og klik derefter på OK.

Flytte en datakolonne

 1. Klik på overskriften på den kolonne, du vil flytte.

 2. Træk kolonnen til en ny placering.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil placere en kolonne til højre for tidsskalaområdet, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til højre for midtpunktet af tidsskalaområdet.

  • Hvis du vil placere en kolonne til højre for en anden kolonne, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til højre for midtpunktet af den anden kolonne.

  • Hvis du vil placere en kolonne til venstre for en anden kolonne, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til venstre for midtpunktet af den anden kolonne.

Tidsskala

Tidsskalaen er en skala, der består af overordnede og underordnede tidsenheder, som går fra den dato, projektet begynder, til den dato, det slutter. Du kan definere tidsenhederne for tidsskalaen, start- og slutdatoen, og de dage, som skal betragtes som ikke-arbejdsdage.

Mål

Gør følgende:

Ændre start- og/eller slutdato

 1. Klik på Diagramindstillinger i gruppen Administrer under fanen Gantt-diagram.

 2. Angiv datointervallet under Tidsskalaområde i dialogboksen Gantt-diagramindstillinger.

Ændre tidsenheder

 1. Klik på Diagramindstillinger i gruppen Administrer under fanen Gantt-diagram.

 2. Vælg de enheder for Overordnede enheder og Underordnede enheder, du vil bruge, under Tidsenheder i dialogboksen Gantt-diagramindstillinger, og klik derefter på OK.

Angive fridage

 1. Klik på Konfigurer arbejdstid i gruppen Administrer under fanen Gantt-diagram.

 2. Vælg de indstillinger for Arbejdsdage og Arbejdstid, du vil bruge, i dialogboksen Konfigurer arbejdstid, og klik derefter på OK.

Rulle til en bestemt opgave eller milepæl

 1. Vælg den opgave eller milepæl, du vil rulle til, ved at klikke i den celle, der indeholder opgavens navn.

 2. Klik på Rul til opgave i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

Rulle til en bestemt dato

 • Hvis du vil rulle til slutningen af tidsskalaen, skal du klikke på Gå til slut i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

 • Hvis du vil rulle én underordnet tidsenhed til venstre, skal du klikke på Næste i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

 • Hvis du vil rulle én underordnet tidsenhed til højre, skal du klikke på Forrige i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

 • Hvis du vil rulle til starten af tidsskalaen, skal du klikke på Gå til start i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

Ændre bredden på tidsskalaområdet

 1. Markér tidsskalakolonnen.

 2. Træk markeringshåndtaget i højre side af kolonnen i den ønskede retning, indtil området har den ønskede bredde.

Vise flere tidsenheder

 1. Klik på stregen omkring Gantt-diagrammets ramme for at markere rammen.

 2. Træk markeringshåndtaget i rammens højre-midte mod højre.

Bemærk!: Når du udvider tidsskalaen for at få vist tidsenheder, ændrer du også den slutdato, der er knyttet til projektet.

Hvad vil du foretage dig?

Brug et Gantt-diagram som et kommunikationsværktøj

I et Gantt-diagram repræsenterer grafiske elementer som søjler og pile opgaver og afhængigheder mellem dem, så du kan du spore, hvordan ændringerne i én opgave påvirker de andre.

Du kan også gruppere flere underordnede opgaver under én hovedopgave og tilføje beskrivelser, krævede ressourcer og fuldførelsesprocenter for hver opgave.

Opgaver vises som søjler i en tidsskala.

Datakolonner i Gantt-diagram

Du kan hurtigt oprette en flot visuel tidsplan med anmærkninger for en præsentation ved at anvende et farveskema og føje tekstetiketter til et Gantt-diagram.

Hvis du starter en tidsplan for et komplekst projekt som et Visio Gantt-diagram, kan du let eksportere tidsplanens data til Microsoft Project 2010 og derefter bruge Project til at planlægge og administrere projektet i detaljer.

Produkt

Bruges, når

Visio

 • Du vil forberede en flot visuel tidsplan med anmærkninger for en præsentation.

 • Du vil definere de grundlæggende opgaver i en tidsplan i de tidlige faser af et projekt.

 • Din tidsplan indeholder færre end 30 opgaver.

Project

 • Du vil bruge den komplette udgave af et projektstyringsværktøj til at planlægge og lave tidsplaner for et projekt.

 • Din tidsplan omfatter mange opgaver.

 • Du har brug for at tildele flere ressourcer til opgaver eller forbinde tidsplaner for forskellige projekter.

Øverst på siden

Konfigurer et Gantt-diagram

 1. Klik på Ny under fanen Filer.

 2. Klik på Tidsplan, og dobbeltklik derefter på Gantt-diagram under Vælg en skabelon.

 3. Angiv datoerne for tidsskalaen i dialogboksen Gantt-diagramindstillinger. Du kan også vælge, hvordan du vil formatere opgavesøjler, milepæle og andre diagramelementer:

  • Klik på fanen Dato, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærk!: Overordnede enheder er den længste tidsenhed, f.eks. år eller måneder, som du vil bruge i diagrammet, og Underordnede enheder er den korteste, f.eks. dage eller timer.

  • Klik under fanen Format på de figurer og etiketter, du vil bruge på opgavesøjler, milepæle og oversigtssøjler, og klik derefter på OK.
   Dialogboksen Indstillinger for Gantt-diagram

Bemærk!: Hvis du ikke er sikker på, hvilken formatering du vil vælge, kan du blot acceptere standardindstillingerne. Du kan ændre formateringen senere.

En diagramramme tæt på

Når du opretter et Gantt-diagram, vises der en generisk diagramramme.

Rammen fungerer som et tomt lærred, hvor du kan male detaljerne i tidsplanen:

 • Klik i kolonnen Opgavenavn på en celle, og skriv derefter for at erstatte standardteksten med navnet på en bestemt opgave. Du kan tilføje flere opgaver, efterhånden som dit projekt skrider frem.

 • I første omgang afspejler datoerne i kolonnerne Start og Afslut den startdato, du har angivet for projektet. Hvis du vil ændre datoen, skal du klikke på en celle og derefter skrive.

 • Kolonnen Varighed opdateres automatisk, når du skriver nye start- og slutdatoer. Du kan også skrive en af datoerne og varigheden for at angive længden af en opgave.

 • I Tidsskala (området med navnet 2000 med måneder vist nedenunder) er Overordnede enheder øverst og Underordnede enheder nederst. Tidsskalaen begynder og slutter med de start- og slutdatoer, du har angivet. Når du tilføjer start- og slutdatoer eller varigheder for opgaver, vises der opgavesøjler i området under tidsskalaen, og området udvides.

Tip!: Hvis du vil registrere yderligere data om hver opgave, kan du tilføje flere kolonner. Du kan f. eks tilføje en ressource kolonne, så dit Gantt-diagram afspejler, hvem der er ansvarlig for hver opgave.

Øverst på siden

Tilføje data i et Gantt-diagram

Du kan udfylde rammen med data, der afspejler oplysningerne i din projektplan. Du kan tilføje og tilpasse følgende elementer i tidsplanen:

Opgaver

Datakolonner i Gantt-diagram

Hver opgave i et Gantt-diagram fylder en række i diagrammets ramme. Når du skriver opgavenavne i celler i kolonnen Opgavenavn, repræsenteres opgavevarigheder som proceslinjer i området under tidsskalaen.

Mål

Gør følgende:

Ændre en opgaves navn

 • Klik på den celle i kolonnen Opgavenavn, som indeholder opgaven, og skriv derefter et nyt navn.

Angive eller ændre en opgaves varighed

 • Klik på den celle i Gantt-diagrammets ramme, der indeholder den dato eller varighed, du vil ændre, og skriv derefter de nye data.

Bemærk!: Skriv varigheder på følgende måde:

 • 1t for 1 time

 • 1d for 1 dag

 • 1u for 1 uge

 • 1m for 1 måned

Tilføj nye opgaver nederst i Gantt-diagrammet

 • Vælg rammen Gantt-diagram ved at klikke på den streg, der omgiver diagrammet. Opret en ny opgaverække ved at klikke på Ny i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Tilføj en ny opgave mellem to eksisterende opgaver

 • Markér en vilkårlig celle i den række, som en ny opgaverække skal vises oven over, og klik derefter på Ny i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Tilføje % udført-indikatorer i opgaver

 1. Vælg den nedtonede del øverst i kolonnen til venstre for det sted, hvor du vil have vist en kolonne med procent fuldført, og klik derefter på Indsæt i gruppen Kolonner under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Kolonner

 2. Klik på % udført under Kolonnetype, og klik derefter på OK.

 3. Efterhånden som du arbejder dig gennem en opgave, skal du angive den procentdel af opgaven, der er udført i den nye kolonne. Der vises en % udført-indikator på proceslinjen.

Slette en opgave

 • Markér en celle i rækken for den opgave, du vil slette, og klik derefter på Slet i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Milepæle

Milepæl i et Gantt-diagram

En milepæl repræsenterer en vigtig hændelse i en tidsplan frem for en opgave, og du skal derfor indstille dens varighed til nul.

Mål

Gør følgende:

Tilføje en ny milepæl

 1. Træk en Milepæl-figur fra Figurer til Gantt-diagram-stencilen til Gantt-diagramrammen, og slip den mellem de celler, der indeholder opgavenavnene for de opgaver, som milepælen skal følge efter og stå foran.

 2. Højreklik på cellen i kolonnen Start for den række, der repræsenterer milepælen, og klik derefter på Rediger dato i genvejsmenuen.

 3. Skriv den ønskede dato, og klik derefter på OK. Datoen i kolonnen Slut ændres, så den svarer til datoen i kolonnen Start, og Varighed indstilles til nul (0).

Konvertere en eksisterende opgave til en milepæl

 • Skriv en varighed på nul 0 i kolonnen Varighed i den række, der repræsenterer den opgave, du vil konvertere til en milepæl.

Ændre et milepælsmærkes udseende

 • Højreklik på milepælsmærket, og klik derefter på Opgaveindstillinger i genvejsmenuen. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

Slette en milepæl

 • Markér en celle i rækken for den milepæl, du vil slette, og klik derefter på Slet i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Hovedopgaver

Gantt-diagram med hovedopgaver og underordnede opgaver

Du kan bruge en hovedopgave, når du vil samle flere underordnede opgaver under én paraplyopgave.

Mål

Gør følgende:

Opret en hovedopgave med underordnede opgaver

 1. Føj en hovedopgave og underordnede opgaver eller milepæle til Gantt-diagrammet.

 2. Hvis du vil vælge en underordnet opgave, skal du markere en celle, der indeholder navnet på opgaven. Hvis du vil markere flere opgaver, skal du holde Skift nede, mens du klikker.

 3. Klik på Indryk i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Angive varigheden for en hovedopgave

 1. Klik på cellen i kolonnen Start i rækken for den første underordnede opgave, og skriv derefter startdatoen for den pågældende opgave.

 2. Klik på cellen i kolonnen Slut for den samme underordnede opgave, og skriv derefter slutdatoen for den pågældende opgave.

 3. Gentag trin 1 og 2 for hver underordnede opgave.

Bemærk!: Hovedopgavens varighed udfyldes automatisk, når du har tilføjet oplysninger om opgavevarighed for alle underordnede opgaver.

Indryk en opgave

 • Markér navnet på den opgave, du vil rykke ind, og klik derefter på Indryk i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Rykke en opgave ud

 • Højreklik på navnet på den opgave, du vil rykke ud, og klik derefter på Ryk ud i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Ændre en hovedopgaves udseende

 1. Højreklik på proceslinjen for den hovedopgave, du vil ændre, og klik derefter på Opgaveindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Vælg under Oversigtssøjler de symboler, du vil benytte til starten og slutningen af søjlerne, og klik derefter på OK.

Afhængigheder (sammenkædede opgaver)

Milepæl i et Gantt-diagram

Når du gør én opgave i dit Gantt-diagram afhængig af en anden, forbindes de to proceslinjer ved hjælp af en pil. Hvis du ændrer en dato eller varighed for den opgave, som en anden opgave er afhængig af, ændres den afhængige opgaves datoer også.

Mål

Gør følgende:

Indstille afhængigheder mellem opgaver

 1. Markér de opgaver og milepæle, som du vil sætte afhængigheder imellem, ved at klikke i de celler, der indeholder opgavenavnene. Du kan markere flere opgaver ved at holde Skift nede, mens du markerer.

 2. Klik på Sammenkæd i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Afbryde afhængigheder mellem opgaver

 1. Markér de opgaver og milepæle, som du vil angive afhængigheder imellem, ved at klikke i de celler, der indeholder opgavenavnene. Du kan markere flere opgaver ved at holde Skift nede, mens du markerer.

 2. Klik på Fjern link i gruppen Opgaver under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Opgaver

Ændre typen af afhængighedspile

 • Åbn Gantt-diagrammet, højreklik på tegningssiden, og klik derefter på S-forbindelser.

Datakolonner

En projektplan er opbygget ud fra opgavespecifikke data. Akkumulering af opgavestartdatoer og varigheder bestemmer slutdatoen for projektet. I et Visio Gantt-diagram kan du gemme opgavedata i datakolonner.

Hvis du vil optage og få vist yderligere opgavedata i et Gantt-diagram, kan du tilføje nye kolonner. Du vil måske tilføje en kolonne for opgave noter, hvor du kan beskrive komplekse eller unikke opgaver, en kolonne til ressourcer, der viser de personer, der er ansvarlige for at udføre hver opgave, eller en kolonne for procent fuldført for at registrere, hvilken procentdel af hver opgave der er fuldført.


Datakolonner i Gantt-diagram

Når du opretter et nyt Gantt-diagram indeholder diagrammet som standard kolonnerne Opgavenavn, Start, Slut og Varighed. Du kan omarrangere de eksisterende kolonner, tilføje nye kolonner og slette kolonner, du ikke længere skal bruge.

Mål

Gør følgende:

Omdøbe en eksisterende kolonne

 • Klik på overskriften til den kolonne, du vil omdøbe, og skriv derefter et nyt navn.

Tilføje en ny foruddesignet datakolonne

 1. Markér overskriften på kolonnen til venstre for det sted, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kolonner under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Kolonner

 3. Klik på det kolonnenavn på listen Kolonnetyper, der svarer til den type data, du vil tilføje, og klik derefter på OK.

Tilføje en ny datakolonne, du selv udformer

 1. Markér overskriften på kolonnen til venstre for det sted, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Klik på Indsæt i gruppen Kolonner under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Kolonner

 3. Klik på den af de brugerdefinerede kolonner på listen Kolonnetyper, som svarer til det format, dataene skal have (f.eks. Brugerdefineret decimal, Brugerdefineret tekst eller Brugerdefineret klokkeslæt), og klik derefter på OK.

 4. Skriv et nyt navn til kolonnen.

Bemærk!: Hvis du tilføjer mere end én tekstkolonne, skal du klikke på en anden brugerdefineret tekst indstilling hver gang. For eksempel skal du klikke på brugerdefineret tekst 1 for den første kolonne, brugerdefineret tekst 2 for den anden kolonne osv.

Slette (skjule) en datakolonne

 • Markér overskriften på den kolonne, du vil slette (skjule).

 • Klik på Skjul i gruppen Kolonner under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Kolonner

Bemærk!: Når du sletter, eller skjuler, en kolonne fra diagrammet, gemmes dataene fra kolonnen i en fil. Hvis du vil se kolonnen igen på et senere tidspunkt, skal du højreklikke på en kolonneoverskrift og derefter klikke på Indsæt kolonne. Vælg den kolonne på listen, du vil se igen, og klik derefter på OK.

Flytte en datakolonne

 1. Klik på overskriften på den kolonne, du vil flytte.

 2. Træk kolonnen til en ny placering.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil placere en kolonne til højre for tidsskalaområdet, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til højre for midtpunktet af tidsskalaområdet.

  • Hvis du vil placere en kolonne til højre for en anden kolonne, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til højre for midtpunktet af den anden kolonne.

  • Hvis du vil placere en kolonne til venstre for en anden kolonne, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til venstre for midtpunktet af den anden kolonne.

Bemærk!: Hvis tidsskalaområdet er langt, skal du eventuelt zoome ud for at flytte kolonnen forbi områdets midtpunkt. Når du vil zoome ud, skal du klikke på Zoom i menuen Vis og derefter klikke på det ønskede zoomniveau.

Tidsskala

Tidsskalaen er en skala, der består af overordnede og underordnede tidsenheder, som går fra den dato, projektet begynder, til den dato, det slutter. Du kan definere tidsenhederne for tidsskalaen, start- og slutdatoen, og de dage, som skal betragtes som ikke-arbejdsdage.

Datakolonner i Gantt-diagram

Du kan rulle til en bestemt dato eller en opgave på tidsskalaen, og du kan ændre bredden af tidsskalaområdet og få vist flere datoer.

Mål

Gør følgende:

Ændre start- og/eller slutdato

 1. Klik på Diagramindstillinger i gruppen Administrer under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Administrer

 2. I dialogboksen Gantt-diagramindstillinger under Tidsskalaområde skal du ændre den dato, du vil ændre.

Ændre tidsenheder

 1. Klik på Diagramindstillinger i gruppen Administrer under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Administrer

 2. Vælg de enheder for Overordnede enheder og Underordnede enheder, du vil bruge, under Tidsenheder i dialogboksen Gantt-diagramindstillinger, og klik derefter på OK.

Angive fridage

 1. Klik på Konfigurer arbejdstid i gruppen Administrer under fanen Gantt-diagram.
  Gruppen Administrer

 2. Vælg de indstillinger for Arbejdsdage og Arbejdstid, du vil bruge, i dialogboksen Konfigurer arbejdstid, og klik derefter på OK.

Rulle til en bestemt opgave eller milepæl

 1. Vælg den opgave eller milepæl, du vil rulle til, ved at klikke i den celle, der indeholder opgavens navn.

 2. Klik på Rul til opgave i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.
  Navigationsgruppen

Rulle til en bestemt dato

 • Hvis du vil rulle til slutningen af tidsskalaen, skal du klikke på Gå til slut i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

 • Hvis du vil rulle én underordnet tidsenhed til venstre, skal du klikke på Næste i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

 • Hvis du vil rulle én underordnet tidsenhed til højre, skal du klikke på Forrige i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.

 • Hvis du vil rulle til starten af tidsskalaen, skal du klikke på Gå til start i gruppen Navigation under fanen Gantt-diagram.
  Navigationsgruppen

Ændre bredden på tidsskalaområdet

 1. Klik én gang i det grå område øverst i tidsskalaområdet, og klik derefter igen for at markere tidsskalakolonnen.

 2. Træk det blå markeringshåndtag i højre side af kolonnen i den ønskede retning, indtil området har den ønskede bredde.

Vise flere tidsenheder

 1. Klik på stregen omkring Gantt-diagrammets ramme for at markere rammen.

 2. Træk det blå markeringshåndtag midt på i højre side af rammen mod højre.

Bemærk!: Når du udvider tidsskalaen for at få vist tidsenheder, ændrer du også den slutdato, der er knyttet til projektet.

Øverst på siden

Udskriv et stort Gantt-diagram

Medmindre du opretter en tidsplan for et mindre projekt, vil dit Gantt-diagram sandsynligvis strække sig ud over grænsen for en standardprinterside. I følgende tabel beskrives nogle udskrivningsproblemer, som du kan støde på, og de trin, du kan udføre, før du udskriver, som kan hjælpe dig med at opnå de resultater, som du forventer.

Problem

Løsning

Gør følgende:

Kun en del af Gantt-diagrammet er udskrevet.

Kontrollér, at hele diagrammet kan være på en tegningsside.

 1. Klik på fanen Design i gruppen Sideopsætning, og klik på dialogboksstarter Sideopsætning.

 2. I dialogboksen Sideopsætning, skal du klikke på fanen Sidestørrelse og vælge Tilpas til under Zoom udskrift.

 3. Skriv "1" ud for Tilpas til i feltet ark på tværs , og skriv "1" i feltet ark ned.

 4. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Den udskrevne side og tegnesidens retning er ikke den samme.

Ret retningen af den udskrevne side.

 • Klik på Retning i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout, og klik derefter på den retning, du vil have.

Du ved ikke, hvor mange sider diagrammet skal udskrives hen over.

Se, hvordan tegningen vil blive udskrevet, før du udskriver den.

 • Klik på Udskriv under fanen Filer, og klik derefter på Vis udskrift.

Du ved ikke, hvor sideskift vil blive indsat.

Slå sideskift til for at se, hvor mange sider diagrammet vil blive placeret hen over, side om side.

 • Markér Sideskift i gruppen Vis under fanen Vis. Grå linjer i diagrammet angiver, hvor sideskiftene vil blive indsat.

Skiftene mellem de udskrevne sider forekommer på uhensigtsmæssige steder.

Ret margenindstillingerne for at styre overlapning mellem sider. Jo større margener, desto større er overlapningen mellem sider.

 1. Klik på fanen Design i gruppen Sideopsætning, og klik på dialogboksstarter Sideopsætning.

 2. Klik på Opsætning under Printerpapir under fanen Indstil printer.

 3. Angiv de margenindstillinger, du vil have, og klik derefter to gange på OK.

Øverst på siden

Hvad vil du foretage dig?

Brug et Gantt-diagram som et kommunikationsværktøj

I et Gantt-diagram repræsenterer grafiske elementer som søjler og pile opgaver og afhængigheder mellem dem, så du kan du spore, hvordan ændringerne i én opgave påvirker de andre.

Du kan også gruppere flere underordnede opgaver under én hovedopgave og tilføje beskrivelser, krævede ressourcer og fuldførelsesprocenter for hver opgave.

Opgaver vises som søjler i en tidsskala.

Eksempel på et Gantt-diagram

Du kan hurtigt oprette en flot visuel tidsplan med anmærkninger for en præsentation ved at anvende et farveskema og føje tekstetiketter til et Gantt-diagram.

Hvis du starter en tidsplan for et komplekst projekt som et Visio Gantt-diagram, kan du let eksportere tidsplanens data til Microsoft Office Project og derefter bruge Office Project til at planlægge og administrere projektet i detaljer. Du kan finde flere oplysninger om eksport af Gantt-diagrammer fra Office Visio i Hjælp i Microsoft Office Visio.

Produkt

Bruges, når

Office Visio

 • Du vil forberede en flot visuel tidsplan med anmærkninger for en præsentation.

 • Du vil definere de grundlæggende opgaver i en tidsplan i de tidlige faser af et projekt.

 • Din tidsplan indeholder færre end 30 opgaver.

Office Project

 • Du vil bruge den komplette udgave af et projektstyringsværktøj til at planlægge og lave tidsplaner for et projekt.

 • Din tidsplan omfatter mange opgaver.

 • Du har brug for at tildele flere ressourcer til opgaver eller forbinde tidsplaner for forskellige projekter.

Øverst på siden

Konfigurer et Gantt-diagram

Konfigurerer først den grundlæggende diagramramme og datoerne for tidsskalaen. Du kan også vælge, hvordan du vil formatere opgavesøjler, milepæle og andre diagramelementer.

Senere kan du ændre datoerne, tilføje eller slette opgaver og milepæle og oprette afhængigheder mellem opgaver. Du kan også anvende et farveskema og tilføje en titel og forklaring.

 1. I Visio skal du i menuen Filer pege på Ny, pege på Tidsplan og derefter klikke på Gantt-diagram.

 2. Klik på fanen Dato, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  Overordnede enheder er den længste tidsenhed, f.eks. år eller måneder, som du vil bruge i diagrammet, og Underordnede enheder er den korteste, f.eks. dage eller timer.

 3. Klik under fanen Format på de figurer og etiketter, du vil bruge på opgavesøjler, milepæle og oversigtssøjler, og klik derefter på OK.

Hvis du ikke er sikker på, hvilken formatering du vil vælge, kan du blot acceptere standardindstillingerne. Du kan ændre formateringen senere.

En diagramramme tæt på

Når du opretter et Gantt-diagram, vises der en generisk diagramramme.

Rammen fungerer som et tomt lærred, hvor du kan male detaljerne i tidsplanen:

 • Klik i kolonnen Opgavenavn på en celle, og skriv derefter for at erstatte standardteksten med navnet på en bestemt opgave. Du kan tilføje flere opgaver, efterhånden som dit projekt skrider frem.

 • I første omgang afspejler datoerne i kolonnerne Start og Afslut den startdato, du har angivet for projektet. Hvis du vil ændre datoen, skal du klikke på en celle og derefter skrive.

 • Kolonnen Varighed opdateres automatisk, når du skriver nye start- og slutdatoer. Du kan også skrive en af datoerne og varigheden for at angive længden af en opgave.

 • I Tidsskala (området med navnet 2000 med måneder vist nedenunder) er Overordnede enheder øverst og Underordnede enheder nederst. Tidsskalaen begynder og slutter med de start- og slutdatoer, du har angivet. Når du tilføjer start- og slutdatoer eller varigheder for opgaver, vises der opgavesøjler i området under tidsskalaen, og området udvides.

Hvis du vil registrere yderligere data om hver opgave, kan du tilføje flere kolonner. Du kan f. eks tilføje en ressource kolonne, så dit Gantt-diagram afspejler, hvem der er ansvarlig for hver opgave.

Øverst på siden

Tilføje data i et Gantt-diagram

Du kan udfylde rammen med data, der afspejler oplysningerne i din projektplan. Du kan tilføje og tilpasse følgende elementer i tidsplanen:

Opgaver

Datakolonner i Gantt-diagram

Hver opgave i et Gantt-diagram fylder en række i diagrammets ramme. Når du skriver opgavenavne i celler i kolonnen Opgavenavn, repræsenteres opgavevarigheder som proceslinjer i området under tidsskalaen.

Mål

Gør følgende:

Ændre en opgaves navn

 • Klik på den celle i kolonnen Opgavenavn, som indeholder opgaven, og skriv derefter et nyt navn.

Angive eller ændre en opgaves varighed

 • Klik på den celle i Gantt-diagrammets ramme, der indeholder den dato eller varighed, du vil ændre, og skriv derefter de nye data.

Skriv varigheder på følgende måde:

 • 1t for 1 time

 • 1d for 1 dag

 • 1u for 1 uge

 • 1m for 1 måned

Tilføj nye opgaver nederst i Gantt-diagrammet

 • Vælg rammen Gantt-diagram ved at klikke på den streg, der omgiver diagrammet. Vil du oprette nye opgaverækker, kan du trække i det grønne markeringshåndtag midt i rammen forneden.

Tilføj en ny opgave mellem to eksisterende opgaver

 • Højreklik på en vilkårlig celle i den række, som en ny opgaverække skal vises ovenover, og klik derefter på Ny opgave i genvejsmenuen.

Tilføje % udført-indikatorer i opgaver

 1. Højreklik på den nedtonede del øverst i kolonnen til venstre for det sted, hvor du vil have vist en kolonne med procent fuldført, og klik derefter på Indsæt kolonne i genvejsmenuen.

 2. Klik på % udført under Kolonnetype, og klik derefter på OK.

 3. Efterhånden som du arbejder dig gennem en opgave, skal du angive den procentdel af opgaven, der er udført i den nye kolonne. Der vises en % udført-indikator på proceslinjen.

Slette en opgave

 • Højreklik på en celle i rækken for den opgave, du vil slette, og klik derefter på Slet opgave i genvejsmenuen.

Ret en proceslinjes udseende

 • Højreklik på proceslinjen, og klik derefter på Opgaveindstillinger i genvejsmenuen. Vælg de ønskede indstillinger på listen, og klik derefter på OK.

Milepæle

Milepæl i et Gantt-diagram

En milepæl repræsenterer en vigtig hændelse i en tidsplan frem for en opgave, og du skal derfor indstille dens varighed til nul.

Mål

Gør følgende:

Tilføje en ny milepæl

 1. Træk en Milepæl-figur fra Figurer til Gantt-diagram-stencilen til Gantt-diagramrammen, og slip den mellem de celler, der indeholder opgavenavnene for de opgaver, som milepælen skal følge efter og stå foran.

 2. Højreklik på cellen i kolonnen Start for den række, der repræsenterer milepælen, og klik derefter på Rediger dato i genvejsmenuen.

 3. Skriv den ønskede dato, og klik derefter på OK. Datoen i kolonnen Slut ændres, så den svarer til datoen i kolonnen Start, og Varighed indstilles til nul (0).

Konvertere en eksisterende opgave til en milepæl

 • Skriv en varighed på nul 0 i kolonnen Varighed i den række, der repræsenterer den opgave, du vil konvertere til en milepæl.

Ændre et milepælsmærkes udseende

 • Højreklik på milepælsmærket, og klik derefter på Opgaveindstillinger i genvejsmenuen. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

Slette en milepæl

 • Højreklik på en celle i rækken for den milepæl, du vil slette, og klik derefter på Slet opgave i genvejsmenuen.

Hovedopgaver

Gantt-diagram med hovedopgaver og underordnede opgaver

Du kan bruge en hovedopgave, når du vil samle flere underordnede opgaver under én paraplyopgave.

Mål

Gør følgende:

Opret en hovedopgave med underordnede opgaver

 1. Føj en hovedopgave og underordnede opgaver eller milepæle til Gantt-diagrammet.

 2. Hvis du vil vælge en underordnet opgave, skal du klikke på en celle, der indeholder navnet på opgaven. Hvis du vil markere flere opgaver, skal du holde Skift nede, mens du klikker.

 3. Højreklik på en af de markerede opgaver, og klik derefter på Indryk i genvejsmenuen.

Angive varigheden for en hovedopgave

 1. Klik på cellen i kolonnen Start i rækken for den første underordnede opgave, og skriv derefter startdatoen for den pågældende opgave.

 2. Klik på cellen i kolonnen Slut for den samme underordnede opgave, og skriv derefter slutdatoen for den pågældende opgave.

 3. Gentag trin 1 og 2 for hver underordnede opgave.

Hovedopgavens varighed udfyldes automatisk, når du har tilføjet oplysninger om opgavevarighed for alle underordnede opgaver.

Indryk en opgave

 • Højreklik på navnet på den opgave, du vil rykke ind, og klik derefter på Indryk i genvejsmenuen.

Rykke en opgave ud

 • Højreklik på navnet på den opgave, du vil rykke ud, og klik derefter på Ryk ud i genvejsmenuen.

Ændre en hovedopgaves udseende

 1. Højreklik på proceslinjen for den hovedopgave, du vil ændre, og klik derefter på Opgaveindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Vælg under Oversigtssøjler de symboler, du vil benytte til starten og slutningen af søjlerne, og klik derefter på OK.

Afhængigheder (sammenkædede opgaver)

Milepæl i et Gantt-diagram

Når du gør én opgave i dit Gantt-diagram afhængig af en anden, forbindes de to proceslinjer ved hjælp af en pil. Hvis du ændrer en dato eller varighed for den opgave, som en anden opgave er afhængig af, ændres den afhængige opgaves datoer også.

Mål

Gør følgende:

Indstille afhængigheder mellem opgaver

 1. Markér de opgaver og milepæle, som du vil sætte afhængigheder imellem, ved at klikke i de celler, der indeholder opgavenavnene. Du kan markere flere opgaver ved at holde Skift nede, mens du markerer.

 2. Højreklik på en af de markerede opgaver, og klik derefter på Sammenkæd opgaver i genvejsmenuen.

Afbryde afhængigheder mellem opgaver

 1. Markér de opgaver og milepæle, som du vil angive afhængigheder imellem, ved at klikke i de celler, der indeholder opgavenavnene. Du kan markere flere opgaver ved at holde Skift nede, mens du markerer.

 2. Højreklik på en af de markerede opgaver, og klik derefter på Ophæv sammenkædning i genvejsmenuen.

Ændre typen af afhængighedspile

 • Åbn Gantt-diagrammet, højreklik på tegningssiden, og klik derefter på S-forbindelser i genvejsmenuen.

Datakolonner

En projektplan er opbygget ud fra opgavespecifikke data. Akkumulering af opgavestartdatoer og varigheder bestemmer slutdatoen for projektet. I et Visio Gantt-diagram kan du gemme opgavedata i datakolonner.

Hvis du vil optage og få vist yderligere opgavedata i et Gantt-diagram, kan du tilføje nye kolonner. Du vil måske tilføje en kolonne for opgave noter, hvor du kan beskrive komplekse eller unikke opgaver, en kolonne til ressourcer for at få vist de personer, der er ansvarlige for at udføre hver opgave, eller en kolonne for procent fuldført for at registrere, hvilken procentdel af hver opgave der er fuldført.


Datakolonner i Gantt-diagram

Når du opretter et nyt Gantt-diagram indeholder diagrammet som standard kolonnerne Opgavenavn, Start, Slut og Varighed. Du kan omarrangere de eksisterende kolonner, tilføje nye og slette kolonner, du ikke længere skal bruge.

Mål

Gør følgende:

Omdøbe en eksisterende kolonne

 • Klik på overskriften til den kolonne, du vil omdøbe, og skriv derefter et nyt navn.

Tilføje en ny foruddesignet datakolonne

 1. Højreklik på overskriften til kolonnen til venstre for det sted, hvor du vil have vist den nye kolonne, og klik derefter på Indsæt kolonne i genvejsmenuen.

 2. Klik på det kolonnenavn på listen Kolonnetyper, der svarer til den type data, du vil tilføje, og klik derefter på OK.

Tilføje en ny datakolonne, du selv udformer

 1. Højreklik på overskriften til kolonnen til venstre for det sted, hvor du vil have vist den nye kolonne, og klik derefter på Indsæt kolonne i genvejsmenuen.

 2. Klik på den af de brugerdefinerede kolonner på listen Kolonnetyper, som svarer til det format, dataene skal have (f.eks. Brugerdefineret decimal, Brugerdefineret tekst eller Brugerdefineret klokkeslæt), og klik derefter på OK.

 3. Skriv et nyt navn til kolonnen.

Bemærk!: Hvis du tilføjer mere end én tekstkolonne, skal du klikke på en anden brugerdefineret tekst indstilling hver gang. For eksempel skal du klikke på brugerdefineret tekst 1 for den første kolonne, brugerdefineret tekst 2 for den anden kolonne osv.

Slette (skjule) en datakolonne

 • Højreklik på overskriften til den kolonne, du vil slette (skjule), og klik derefter på Skjul kolonne i genvejsmenuen.

Bemærk!: Når du sletter, eller skjuler, en kolonne fra diagrammet, gemmes dataene fra kolonnen i en fil. Hvis du vil se kolonnen igen på et senere tidspunkt, skal du højreklikke på en kolonneoverskrift og derefter klikke på Indsæt kolonne i genvejsmenuen. Vælg den kolonne på listen, du vil se igen, og klik derefter på OK.

Flytte en datakolonne

 1. Klik på overskriften på den kolonne, du vil flytte.

 2. Træk kolonnen til en ny placering.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil placere en kolonne til højre for tidsskalaområdet, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til højre for midtpunktet af tidsskalaområdet.

  • Hvis du vil placere en kolonne til højre for en anden kolonne, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til højre for midtpunktet af den anden kolonne.

  • Hvis du vil placere en kolonne til venstre for en anden kolonne, skal du placere midtpunktet af den kolonne, du vil flytte, til venstre for midtpunktet af den anden kolonne.

Bemærk!: Hvis tidsskalaområdet er langt, skal du eventuelt zoome ud for at flytte kolonnen forbi områdets midtpunkt. Når du vil zoome ud, skal du klikke på Zoom i menuen Vis og derefter klikke på det ønskede zoomniveau.

Tidsskala

Tidsskalaen er en skala, der består af overordnede og underordnede tidsenheder, som går fra den dato, projektet begynder, til den dato, det slutter. Du kan definere tidsenhederne for tidsskalaen, start- og slutdatoen, og de dage, som skal betragtes som ikke-arbejdsdage.

Datakolonner i Gantt-diagram

Du kan rulle til en bestemt dato eller en opgave på tidsskalaen, og du kan ændre bredden af tidsskalaområdet og få vist flere datoer.

Mål

Gør følgende

Ændre start- og/eller slutdato

 1. I Gantt-diagrammet skal du højreklikke et vilkårligt sted på tidsskalaen og derefter klikke på Datoindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Under Tidsskalaområde skal du vælge en ny start- eller slutdato eller et klokkeslæt, og klik derefter på OK.

Ændre tidsenheder

 1. I Gantt-diagrammet skal du højreklikke et vilkårligt sted på tidsskalaen og derefter klikke på Datoindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Vælg de Overordnede enheder og Underordnede enheder, du vil have, i Tidsenheder, og klik derefter på OK.

Angive fridage

 1. I Gantt-diagrammet skal du højreklikke et vilkårligt sted på tidsskalaen og derefter klikke på Konfigurer arbejdstid i genvejsmenuen.

 2. Vælg de ønskede indstillinger for Arbejdsdage og Arbejdstid, og klik derefter på OK.

Rulle til en bestemt opgave eller milepæl

 1. Vælg den opgave eller milepæl, du vil rulle til, ved at klikke i cellen, der indeholder opgavens navn.

 2. Klik på knappen Rul til opgave på værktøjslinjen Gantt-diagram.

Bemærk!:  Hvis du ikke kan se værktøjslinjen Gantt-diagram, skal du i menuen Vis pege på Værktøjslinjer og derefter klikke på Gantt-diagram.

Rulle til en bestemt dato

I Gantt-diagrammet skal du højreklikke et vilkårligt sted på tidsskalaen og derefter klikke på en af følgende i genvejsmenuen.

 • Rul til slutdato for at rulle ned til slutningen af tidsskalaen.

 • Rul en enhed til venstre for at rulle en mindre enhed til venstre.

 • Rul en enhed til højre for at rulle en mindre enhed til højre.

 • Rul til startdato for at rulle til starten af tidsskalaen.

Ændre bredden på tidsskalaområdet

 1. Klik én gang i det grå område øverst i tidsskalaområdet, og klik derefter igen for at markere tidsskalakolonnen.

 2. Træk i det grønne markeringshåndtag i højre side af kolonnen i den ønskede retning, indtil området har den ønskede bredde.

Vise flere tidsenheder

 1. Klik på stregen omkring Gantt-diagrammets ramme for at markere rammen.

 2. Træk i det grønne markeringshåndtag midt på i højre side af rammen.

Bemærk!: Når du udvider tidsskalaen for at få vist tidsenheder, ændrer du også den slutdato, der er knyttet til projektet.

Øverst på siden

Udskriv et stort Gantt-diagram

Medmindre du opretter en tidsplan for et mindre projekt, vil dit Gantt-diagram sandsynligvis strække sig ud over grænsen for en standardprinterside. I følgende tabel beskrives nogle udskrivningsproblemer, du kan støde på, og de trin, du kan udføre, før du udskriver, som kan hjælpe dig med at opnå de resultater, du forventer.

Problem

Løs ning

Gør følgende:

Kun en del af Gantt-diagrammet er udskrevet.

Kontrollér, at hele diagrammet kan være på en tegningsside.

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Arkiv.

 2. Klik på fanen Sidestørrelse, klik på Tilpas til indhold af tegning, og klik derefter på OK.

Den udskrevne side og tegnesidens retning er ikke den samme.

Ret retningen af den udskrevne side.

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Arkiv.

 2. Klik på fanen Indstil printer , klik på den retning, du vil have, og klik derefter på OK.

Du ved ikke, hvor mange sider diagrammet skal udskrives hen over.

Se, hvordan tegningen vil blive udskrevet, før du udskriver den.

 • Klik på Vis udskrift i menuen Filer.

Du ved ikke, hvor sideskift vil blive indsat.

Slå sideskift til for at se, hvor mange sider diagrammet vil blive placeret hen over, side om side.

 • Klik på Sideskift i menuen Vis. Grå linjer i diagrammet angiver, hvor sideskiftene vil blive indsat.

Skiftene mellem de udskrevne sider forekommer på uhensigtsmæssige steder.

Ret margenindstillingerne for at styre overlapning mellem sider. Jo større margener, desto større er overlapningen mellem sider.

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Arkiv.

 2. Klik på Opsætning under fanen Indstil printer.

 3. Angiv de margenindstillinger, du vil have, og klik derefter to gange på OK.

Øverst på siden

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×