Introduktion til kontrolelementer

Introduktion til kontrolelementer

I denne artikel beskrives de forskellige typer kontrolelementer, der er tilgængelige i Access. Kontrolelementer er de dele af en formular eller rapport, som du bruger til at angive, redigere eller vise data.

Kontrolelementtyper

Her er en liste over de typer skontrol, du kan bruge i Access-skrivebordsdatabaser.

Kontrolelementtype

Noter

Tekstfelt

Brug tekstfeltkontrolelementer til at vise tekst-, tal-, dato-, klokkeslæts- og notatfelter. Du kan binde et tekstfelt til et af felterne i en underliggende tabel eller forespørgsel. Hvis du vil lade et tekstfelt, der er bundet til et felt, blive opdateret, kan du ændre værdien i feltet i den underliggende tabel eller forespørgsel ved at angive en ny værdi i tekstfeltet. Du kan også bruge et tekstfelt til at vise beregnede værdier.

Navn

Brug navnekontrolelementer, der indeholder fast tekst. Som standard har kontrolelementer, der kan vise data, automatisk et navnekontrolelement. Du kan bruge denne kommando til at oprette enkeltstående etiketter til overskrifter og til vejledning i formularen.

Kommandoknap

Brug kommandoknapkontrolelementer til at aktivere en makro eller en Visual Basic-procedure. Du kan også angive en linkadresse, som Access åbner, når en bruger klikker på knappen.

Fanekontrolelement

Brug fanekontrolelementer til at oprette en række fanesider i formularen. Hver side kan indeholde en række andre kontrolelementer til visning af oplysninger. Fanekontrolelementet fungerer ligesom mange af dialogboksene med indstillinger eller egenskabsarkvinduer i Access – når en bruger klikker på en anden fane, viser Access de kontrolelementer, der er indeholdt på den pågældende fane.

Link

Brug kontrolelementet Link/Link til at føje et link i et navnekontrolelement til formulardesigngitteret. Dette link kan indeholde en URL (Uniform Resource Locator), der peger på en placering på internettet, på et lokalt intranet eller på et lokalt drev. Den kan også bruge et UNC-filnavn (Universal Naming Convention) til at pege på en fil på en server på dit lokalnetværk (LAN) eller på din lokale computers drev. Linket kan pege på en fil, der er en webside eller endda et andet objekt i den aktuelle database. Hvis du klikker på denne knap i gruppen Kontrolelementer på båndet, åbnes dialogboksen Indsæt link.

Webbrowser

Brug et kontrolelement i webbrowseren til at vise indholdet af websider direkte i en formular. Du kan bruge et kontrolelement i webbrowseren til f.eks. at vise et kort over en adresse, der er gemt i en tabel. Du kan binde webbrowserkontrolelementet til et felt i formularens postkilde ved hjælp af egenskaben Kontrolelementkilde for kontrolelementet. Bemærk, at du ikke kan have et bundet kontrolelement for webbrowseren i detaljesektionen i en fortløbende formular.

Kontrolelementer i webbrowsere er tilgængelige i Access 2010 og nyere versioner.

Navigation

Brug et navigationskontrolelement til at gøre det nemt at navigere til forskellige formularer og rapporter i databasen. Et navigationskontrolelement har en grænseflade, der minder om den, du ser på websteder, med knapper og faner til at navigere på et websted. Bemærk, at du ikke kan have et navigationskontrolelement i detaljesektionen i en fortløbende formular.

Navigationskontrolelementer er tilgængelige i Access 2010 og nyere versioner.

Gruppeindstilling

Brug gruppebokskontrolelementer til at indeholde en eller flere til/fra-knapper, alternativknapper eller afkrydsningsfelter. Se beskrivelserne af disse kontrolelementer senere i denne tabel. Du kan tildele en separat numerisk værdi til hver knap eller et afkrydsningsfelt, som du medtager i gruppen. Når du har mere end én knap eller et afkrydsningsfelt i en gruppe, kan du kun markere én knap eller ét afkrydsningsfelt ad gangen, og den værdi, der er tildelt den pågældende knap eller det pågældende afkrydsningsfelt, bliver værdien for gruppeboksen. Hvis du fejlagtigt har tildelt den samme værdi til mere end én knap eller et afkrydsningsfelt, fremhæves alle knapper eller afkrydsningsfelter med samme værdi, når du klikker på et af dem. Du kan vælge en af knapperne eller afkrydsningsfelterne i gruppen som standardværdi for gruppen. Hvis du binder gruppeboksen til et felt i den underliggende forespørgsel eller tabel, kan du angive en ny værdi i feltet ved at vælge en knap eller et afkrydsningsfelt i gruppen.

Sideskift

Brug et sideskift til at adskille siderne i en formular med flere sider.

Kombinationsfelt

Brug et kombinationsfeltelement til at indeholde en liste over potentielle værdier for kontrolelementet og et redigerbart tekstfelt. Hvis du vil oprette listen, kan du angive værdier for egenskaben Rækkekilde for kombinationsfeltet. Du kan også angive en tabel eller forespørgsel som kilde til værdierne på listen. Access viser den aktuelt markerede værdi i tekstfeltet. Når du klikker på pilen til højre for kombinationsfeltet, viser Access værdierne på listen. Vælg en ny værdi på listen for at nulstille værdien i kontrolelementet. Hvis du binder kombinationsfeltet til et felt i den underliggende tabel eller forespørgsel, kan du ændre værdien i feltet ved at vælge en ny værdi på listen. Hvis du binder kombinationsfeltet til et felt med flere værdier, viser Access listen med afkrydsningsfelter, så brugeren kan vælge flere værdier. Du kan binde flere kolonner til listen, og du kan skjule en eller flere af kolonnerne på listen ved at angive en kolonnes bredde til 0. Du kan binde den faktiske værdi i kontrolelementet til en sådan skjult kolonne. Når en liste med flere kolonner lukkes, viser Access værdien i den første kolonne, hvis bredde er større end 0. Access viser alle kolonner med ikke-nul-bredde, når du åbner listen.

Linje

Brug et linjekontrolelement til at føje linjer til en formular eller rapport for at forbedre dens udseende.

Til/fra-knap

Brug til/fra-knapkontrolelementer til at slå en værdi til/fra, en sand/falsk eller en ja/nej-værdi. Når du klikker på en til/fra-knap, bliver dens værdi -1 (for at repræsentere på, sand eller ja), og knappen vises som trykket ind. Klik på knappen igen, og dens værdi bliver 0 (for at repræsentere fra, falsk eller nej), og knappen vender tilbage til normal. Du kan medtage en til/fra-knap i en gruppeindstilling og tildele knappen en entydig numerisk værdi. Hvis du opretter en gruppe med flere kontrolelementer, ryddes tidligere markerede til/fra-knapper, alternativknapper eller afkrydsningsfelter i den pågældende gruppe ved at vælge en ny til/fra-knap (medmindre andre knapper eller afkrydsningsfelter i gruppen også har den samme værdi). Hvis du binder til/fra-knappen til et felt i den underliggende tabel eller forespørgsel, kan du slå feltets værdi til eller fra ved at klikke på til/fra-knappen.

Liste

Brug et listekontrolelement til at indeholder en liste over potentielle værdier for kontrolelementet. Hvis du vil oprette listen, kan du angive værdierne i egenskaben Rækkekilde for listen. Du kan også angive en tabel eller forespørgsel som kilde til værdierne på listen. Listefelter er altid åbne, og Access fremhæver den aktuelt markerede værdi på listen. Du vælger en ny værdi på listen for at nulstille værdien i kontrolelementet. Hvis du binder listen til et felt i den underliggende tabel eller forespørgsel, kan du ændre værdien i feltet ved at vælge en ny værdi på listen. Hvis du binder listen til et felt med flere værdier, viser Access listen med afkrydsningsfelter, så brugeren kan vælge flere værdier. Du kan binde flere kolonner til listen, og du kan skjule en eller flere af kolonnerne på listen ved at angive en kolonnes bredde til 0. Du kan binde den faktiske værdi i kontrolelementet til en sådan skjult kolonne. Access viser alle kolonner med ikke-nul-bredde, der passer inden for den definerede bredde af kontrolelementet. Hvis listekontrolelementet er ubundet, kan du give brugeren tilladelse til at vælge flere værdier på listen (også kaldet en liste til flere markeringer).

Rektangel

Brug et rektangelkontrolelement til at føje udfyldte eller tomme rektangler til en formular for at forbedre dens udseende. Du kan bruge dette kontrolelement til f.eks. at gruppere forskellige kontrolelementer visuelt.

Afkrydsningsfelt

Brug et afkrydsningsfeltkontrolelement til at slå en værdi til/fra, en sand/falsk eller en ja/nej-værdi. Når du markerer et afkrydsningsfelt, bliver dets værdi -1 (for at repræsentere på, sand eller ja), og der vises en markering i feltet. Markér afkrydsningsfeltet igen, og dets værdi bliver 0 (for at repræsentere fra, falsk eller nej), og markeringen forsvinder fra feltet. Du kan medtage et afkrydsningsfelt i en gruppeboks og tildele afkrydsningsfeltet til en entydig numerisk værdi. Hvis du opretter en gruppe med flere kontrolelementer, ryddes tidligere markerede til/fra-knapper, alternativknapper eller afkrydsningsfelter i den pågældende gruppe ved at markere et nyt afkrydsningsfelt (medmindre andre knapper eller afkrydsningsfelter i gruppen også har den samme værdi). Hvis du binder afkrydsningsfeltet til et felt i den underliggende tabel eller forespørgsel, kan du slå feltets værdi til eller fra ved at klikke på afkrydsningsfeltet.

Ubundet objektramme

Brug en ubundet objektramme til at tilføje et objekt fra et andet program, der understøtter objektkæder og -integrering (OLE). Objektet bliver en del af din formular, ikke en del af dataene fra den underliggende tabel eller forespørgsel. Du kan tilføje billeder, lyde, diagrammer eller slides for at forbedre din formular. Når objektet er et diagram, kan du angive en forespørgsel som datakilde for diagrammet, og du kan sammenkæde diagramvisningen med den aktuelle post i formularen med en eller flere feltværdier.

Vedhæftet fil

Brug et kontrolelement til vedhæftede filer til at binde det til et felt med vedhæftede filer i de underliggende data. Du kan bruge dette kontrolelement til f.eks. at vise et billede eller vedhæfte andre filer. I formularvisning viser dette kontrolelement dialogboksen Administrer vedhæftede filer, hvor du kan vedhæfte, slette og få vist flere vedhæftede filer, der er gemt i det underliggende felt.

Alternativknap

Brug et alternativknapkontrolelement (nogle gange kaldet et alternativknapkontrolelement) til at holde en værdi aktiveret/deaktiveret, sand/falsk eller en ja/nej-værdi. Når du vælger en alternativknap, bliver dens værdi -1 (for at repræsentere på, sand eller ja), og en udfyldt cirkel vises i midten af knappen. Vælg knappen igen, og dens værdi bliver 0 (for at repræsentere fra, falsk eller nej), og den udfyldte cirkel forsvinder. Du kan medtage en alternativknap i en gruppeindstilling og tildele knappen en entydig numerisk værdi. Hvis du opretter en gruppe med flere kontrolelementer, ryddes tidligere markerede til/fra-knapper, alternativknapper eller afkrydsningsfelter i den pågældende gruppe ved at vælge en ny alternativknap (medmindre andre knapper eller afkrydsningsfelter i gruppen også har den samme værdi). Hvis du binder alternativknappen til et felt i den underliggende tabel eller forespørgsel, kan du slå feltets værdi til eller fra ved at klikke på alternativknappen.

Underformular/underrapport

Brug underformularen/underrapporten til at integrere en anden formular eller rapport i den aktuelle formular. Du kan bruge underformularen eller underrapport til at vise data fra en tabel eller en forespørgsel, der er relateret til dataene i hovedformularen. Access bevarer sammenkædningen mellem hovedformularen og underformularen eller underrapport for dig.

Bundet objektramme

Brug en bundet objektramme til at få vist og redigere et OLE-objektfelt fra de underliggende data. Access kan vise de fleste billeder og grafer direkte i en formular. For andre objekter viser Access ikonet for det program, hvor objektet blev oprettet. Hvis objektet f.eks. er et lydobjekt, der er oprettet i Windows Sound Recorder, vises der et højttalerikon i formularen.

Billede

Brug billedkontrolelementet til at placere et statisk billede i formularen. Du kan ikke redigere billedet i formularen, men Access gemmer det i et format, der er meget effektivt til programmets hastighed og størrelse. Hvis du vil bruge et billede som hele baggrunden i formularen, kan du angive formularens billedegenskab.

Diagram

Brug diagramkontrolelementet til at tilføje et diagram i formulargitteret. Når du klikker på denne knap og derefter placerer kontrolelementet i formularen, starter guiden Diagram, som fører dig gennem de nødvendige trin til at oprette et nyt diagram.

ActiveX-

Brug ActiveX-objektknappen til at åbne en dialogboks, der viser alle de ActiveX-objekter, du har installeret på systemet. Du kan vælge et af kontrolelementerne og derefter klikke på OK for at føje kontrolelementet til formulardesigngitteret. Ikke alle ActiveX-objekter fungerer sammen med Access.

Forstå binding med kontrolelementer

Kontrolelementer kan være bundne, ubundne eller beregnede:

  • Bundet kontrolelement    Et kontrolelement, hvis datakilde er et felt i en tabel eller forespørgsel, kaldes et bundet kontrolelement. Du kan bruge bundne kontrolelementer til at få vist værdier, der kommer fra felter i databasen. Værdierne kan være tekst, datoer, tal, Ja/Nej-værdier, billeder eller grafer. Et tekstfelt, der viser en medarbejders efternavn, kan f.eks. hente disse oplysninger fra feltet Efternavn i tabellen Medarbejdere.

  • Ubundet kontrolelement    Et kontrolelement, der ikke har en datakilde (f.eks. et felt eller et udtryk), kaldes et ubundet kontrolelement. Du kan bruge ubundne kontrolelementer til at vise oplysninger, billeder, linjer eller rektangler. Et navn, der viser titlen på en formular, er f.eks. et ubundet kontrolelement.

  • Beregnet kontrolelement    Et kontrolelement, hvis datakilde er et udtryk, i stedet for et felt, kaldes et beregnet kontrolelement. Du kan angive den værdi, du vil bruge som datakilde i kontrolelementet, ved at definere et udtryk. Et udtryk kan være en kombination af operatorer (f.eks. = og + ), kontrolnavne, feltnavne, funktioner, der returnerer en enkelt værdi og konstantværdier. Følgende udtryk beregner f.eks. prisen på et element med en rabat på 25 % ved at multiplicere værdien i feltet Enhedspris med en konstant værdi (0,75).

=[Enhedspris] * 0,75

Et udtryk kan bruge data fra et felt i formularen eller rapportens underliggende tabel eller forespørgsel eller data fra et andet kontrolelement i formularen eller rapporten.

Bemærk!: Beregninger kan også udføres i tabeller ved at tilføje et beregnet felt eller i forespørgsler ved at angive et udtryk i rækken Felt i forespørgselsgitteret. Du kan derefter binde formularer og rapporter til disse tabeller eller forespørgsler, og beregningerne vises i formularerne eller rapporterne uden at oprette et beregnet kontrolelement.

Når du opretter en formular eller rapport, er det sandsynligvis mest effektivt at tilføje og arrangere alle de bundne kontrolelementer først, især hvis de udgør de fleste af kontrolelementerne på objektet. Du kan derefter tilføje de ubundne og beregnede kontrolelementer, der fuldender designet, ved hjælp af værktøjerne i gruppen Kontrolelementer under fanen Design i layoutvisning eller designvisning.

Du binder et kontrolelement til et felt ved at identificere det felt, hvorfra kontrolelementet henter sine data. Du kan oprette et kontrolelement, der er bundet til det valgte felt, ved at trække feltet fra ruden Feltliste til formularen eller rapporten. Ruden Feltliste viser felterne i formularens underliggende tabel eller forespørgsel. Hvis du vil have vist ruden Feltliste, skal du åbne objektet i layoutvisning eller designvisning og derefter klikke på Tilføj eksisterende felter i gruppen Værktøjer under fanenDesign. Når du dobbeltklikker på et felt i ruden Feltliste, føjer Access den relevante type kontrolelement for det pågældende felt til objektet.

Du kan også binde et felt til et kontrolelement ved at skrive feltnavnet i selve kontrolelementet (hvis objektet er åbent i designvisning) eller i egenskabsfeltet Kontrolelementkilde i kontrolelementets egenskabsark. Egenskabsarket definerer egenskaberne for kontrolelementet, f.eks. dets navn, kilden til dets data og dets format. Tryk på F4 for at få vist eller skjule egenskabsarket.

Der er to årsager til, at ruden Feltliste er den bedste måde at oprette et bundet kontrolelement på:

  • Kontrolelementet udfyldes automatisk med navnet på feltet (eller den billedtekst, der er defineret for det pågældende felt i den underliggende tabel eller forespørgsel), så du ikke behøver selv at skrive kontrolelementet.

  • Access indstiller automatisk mange af kontrolelementens egenskaber til de relevante værdier i overensstemmelse med egenskaberne for feltet i den underliggende tabel eller forespørgsel (f.eks. egenskaberne Format,Decimalpladserog Inputmaske).

Hvis du allerede har oprettet et ubundet kontrolelement og vil binde det til et felt, skal du angive værdien i egenskabsfeltet kontrolelementkilde i kontrolelementet til navnet på feltet. Hvis du vil have mere at vide om egenskaben Kontrolelementkilde, skal du trykke på F1, mens markøren er på egenskabens rulleliste.

Toppen af siden

Se også

Automatisk justere kontrolelementer i en formular Opret

beregnet kontrolelement

tabulatorrækkefølgen for kontrolelementer

Angiv standardværdier for felter eller kontrolelementer

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×