Administrer aftaler, planer, budgetter, det er nemt med Microsoft 365.

Oversigt over felter

:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan føje felter til en TE000129429 eller TE000129391 til at tilpasse typerne af project-data, der viser Microsoft Project. Hvis du er en programmer, kan du også bruge felterne i visninger og funktioner til at ændre Project efter behov for din organisation.

Et felt indeholder én type oplysninger og er en del af en TE000129391, en TE000129164 visning eller området TE000129407 i en forbrugsvisning. Project_15 har flere forskellige typer felter:

Hvis du vil føje et felt til en visning, skal du klikke på fanen Formatér. Klik på Indsæt kolonne i gruppen Kolonner.

 • Opgavefelter og tidsfaseinddelte opgavefelter   

  Opgavefelter indeholder opgaverelaterede oplysninger og kan vises i opgavevisningerne, f.eks. i visningerne Gantt-diagram, Opgaveark og Netværksdiagram.

  I tidsfaseinddelte opgavefelter vises oplysninger for hver opgave fordelt over dens varighed. Disse felter kan vises i den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug.

 • Ressourcefelter og tidsfaseinddelte ressourcefelter   

  I ressourcefelter vises oplysninger for hver ressource, herunder opsummerede oplysninger om alle de opgaver, der er tildelt hver enkelt ressource. De kan vises i ressourcevisningerne, f.eks. Ressourceark og Ressourceforbrug.

  I tidsfaseinddelte ressourcefelter vises oplysninger for hver ressource fordelt over ressourcetilgængelighedens varighed på projektet. Disse felter kan vises i den tidsfaseinddelt del af visningen Ressourceforbrug.

 • Tildelingsfelter og tidsfaseinddelte tildelingsfelter   

  I tildelingsfelter vises oplysninger for hver tildeling. De kan vises i arkdelen af visningerne Opgaveforbrug og Ressourceforbrug samt nederst i visningerne Opgaveformular og Ressourceformular. Du kan ændre det tildelingsfelt, der vises nederst i visningerne Opgaveformular og Ressourceformular, ved at klikke på området, klikke på fanen Formatér og derefter klikke på en kommando.

  I tidsfaseinddelte tildelingsfelter vises oplysninger for hver tildeling fordelt over dens varighed. Disse felter kan vises i den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug.

: Nogle felter er kun tilgængelig, hvis du bruger Project_Pro_NoVersion.

Ny angiver, at feltet er nyt i Project_15.

Felt

Beskrivelse

Aktiv (opgavefelt)

Du kan bruge feltet Aktiv til at deaktivere opgaver for at fjerne dem fra Project-planen. Inaktive opgaver forbliver tilgængelige, så du kan bruge dem i en senere fase, på et senere projekt eller til rapportering eller historikformål. Inaktive opgaver påvirker ikke længere andre opgaver eller den generelle Project-tidsplan.

Faktiske omkostninger (opgavefelt)

I feltet Faktiske omkostninger vises omkostningerne for det arbejde, som allerede er udført af ressourcer på deres opgaver sammen med andre registrerede omkostninger, der relaterer til opgaven.

Faktisk varighed (opgavefelt)

Feltet Faktisk varighed viser omfanget af det faktiske arbejde på en opgave indtil nu på basis af den planlagte varighed og det resterende arbejde eller den færdiggjorte procentdel.

Faktisk slutdato (opgavefelt)

I feltet Faktisk slutdato vises den dato og det klokkeslæt, en opgave blev afsluttet.

Faktiske overtidsomkostninger (opgavefelt)

Feltet Faktiske overtidsomkostninger viser omkostningerne til det overarbejde, der allerede er udført på opgaver af tildelte ressourcer.

Faktisk overarbejde (opgavefelt)

Feltet Faktisk overarbejde indeholder det faktiske overarbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Faktisk startdato (opgavefelt)

Feltet Faktisk startdato viser den dato og det klokkeslæt, hvor en opgave eller en tildeling faktisk startede, baseret på de oplysninger om status, du har angivet.

Faktisk arbejde (opgavefelt)

Feltet Faktisk arbejde viser det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

ACWP (opgavefelt)

Feltet ACWP viser omkostningerne til det arbejde, der allerede er udført på en opgave, op til datoen for projektstatussen eller dags dato.

Tildelingsforskydning (opgavefelt)

Feltet Tildelingsforskydning viser, hvor længe en ressource skal vente, før arbejdet på en tildeling kan påbegyndes. Der vises ingen oplysninger i felterne Tildelingsforskydning, de gør blot oplysningerne i det tilsvarende Tildelingsforskydning-felt tilgængelige.

Tildelingsenheder (opgavefelter)

Feltet Tildelingsenheder viser, hvor meget de tildelte ressourcer er allokeret til en opgave.

Oprindelige budgetomkostninger (opgavefelt)

Feltet Oprindelige budgetomkostninger viser det oprindeligt planlagte budget for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindeligt budgetarbejde (opgavefelt)

Feltet Oprindelige budgetarbejde viser den oprindeligt planlagte budgetarbejdsmængde for budgetarbejds- og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindelige omkostninger (opgavefelt)

Feltet Oprindelige omkostninger viser de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave.

Oprindelig plan-slutdato for leverance (opgavefelt)

Feltet Oprindelig plan-slutdato for leverance indeholder den planlagte slutdato for leverance gemt med Oprindelig plan for projektet.
Project_Pro_NoVersion kun

Oprindelig plan-startdato for leverance (opgavefelt)

Feltet Oprindelig plan-startdato for leverance indeholder de oprindeligt planlagte startdato for leverance gemt med Oprindelig plan for projektet.
Project_Pro_NoVersion kun

Oprindelig plan-varighed (opgavefelt)

Feltet Oprindelig plan - varighed viser det oprindelige tidsrum, der er afsat til at udføre en opgave.

Oprindelig slutdato (opgavefelt)

Feltet Oprindelig slutdato viser en opgaves eller tildelings planlagte afslutningsdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan.

Oprindelig startdato (opgavefelt)

Feltet Oprindelig startdato viser en opgaves eller tildelings planlagte startdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan.

Oprindeligt arbejde (opgavefelt)

Feltet Oprindeligt arbejde viser de samlede planlagte mandetimer for en opgave, ressource eller tildeling.

Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetomkostninger indeholder de oprindeligt planlagte budgetomkostningsbeløb for de omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10-budgetarbejde (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetarbejde indeholder de oprindeligt planlagte budgetarbejdebeløb for de arbejdsressourcer og materialeressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10 – omk (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - omk. til og med Oprindelig plan10 - omk. indeholder de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling.

Oprindelig plan1-10-slutdato for leverance (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - slutdato for leverance til og med Oprindelig plan10 - slutdato for leverance indeholder de planlagte slutdatoer for leverance, der er gemt med de tilsvarende oprindelige planer for projekterne.

Oprindelig plan1-10-startdato for leverance (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - startdato for leverance til og med Oprindelig plan10 - startdato for leverance indeholder de planlagte startdatoer for leverance, der er gemt med de tilsvarende oprindelige planer for projekterne.

Oprindelig plan1-10 varighed (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1-10 varighed indeholder den tid, der er planlagt til fuldførelse af en opgave.

Oprindelig plan 0-10 anslået varighed (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan0-10 anslået varighed viser den omtrentlige tid, der er planlagt til fuldførelse af en opgave. Når du indstiller en oprindelig plan, kopierer Microsoft Project værdierne for Planlagt varighed for opgaver og gemmer dem i felterne Oprindelig plan anslået varighed (Oprindelig plan anslået varighed, Oprindelig plan1 anslået varighed og op til Oprindelig plan10 anslået varighed). Dette er sandt, uanset om opgaverne planlægges manuelt eller automatisk.

Oprindelig plan 0-10 anslået slutdato (opgavefelter)

Når du indstiller en oprindelig plan, kopieres værdierne for Planlagt slutdato for en opgave eller en tildeling og gemmer dem i felterne Oprindelig plan anslået slutdato (Oprindelig plan anslået slutdato, Oprindelig plan1 anslået slutdato og op til Oprindelig plan10 anslået slutdato). Dette gør sig gældende, uanset om opgaverne planlægges manuelt eller automatisk.

Oprindelig plan 0-10 anslået startdato (opgavefelter)

Når du indstiller en oprindelig plan, kopieres værdierne for Planlagt startdato for en opgave eller en tildeling og gemmer dem i felterne Oprindelig plan anslået startdato (Oprindelig plan anslået startdato, Oprindelig plan1 anslået startdato og op til Oprindelig plan10 anslået startdato). Dette gør sig gældende, uanset om opgaverne planlægges manuelt eller automatisk.

Oprindelig plan1-10-slutdato (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - slutdato til og med Oprindelig plan10 - slutdato indeholder den planlagte færdiggørelsesdato for en opgave eller ressourcetildeling på det tidspunkt, hvor du gemmer en tilsvarende oprindelig plan.

Oprindelig plan1-10-startdato (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - startdato til og med Oprindelig plan10 - startdato indeholder den planlagte startdato for en opgave eller tildeling på det tidspunkt, hvor du gemmer en tilsvarende oprindelig plan.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - arbejde til og med Oprindelig plan10 - arbejde indeholder det totale antal timer, der er planlagt for en opgave, en ressource eller en tildeling.

Felterne BCWP (oparbejdet værdi) (opgavefelt)

Feltet BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Felterne BCWS (planlagt værdi) (opgavefelt)

Feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) indeholder de akkumulerede, tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger frem til statusdatoen eller dags dato.

Budgetomkostninger (opgavefelt)

Feltet Budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Budgetarbejde (opgavefelt)

Feltet Budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Færdigt frem (opgavefelt)

Feltet Færdigt frem til viser fremdriften i en opgave i Gantt-diagramvisningen, der angiver dertil, hvor faktiske oplysninger er blevet rapportet for opgaven.

Bekræftet (opgavefelt)

Feltet Bekræftet angiver, om de ressourcer, der er tildelt opgaver, har accepteret eller afvist deres opgavetildelinger.

Betingelsesdato (opgavefelt)

Feltet Betingelsesdato viser den bestemte dato, der er knyttet til visse betingelsestyper, f.eks. Skal starte den, Skal afsluttes den, Start tidligst, Start senest, Afslut tidligst og Afslut senest.

Betingelsestype (opgavefelt)

I feltet Betingelsestype kan du vælge den type af betingelse, som du kan anvende til planlægning af en opgave.

Kontaktperson (opgavefelt)

Feltet Kontaktperson indeholder navnet på en person, der har ansvaret for en opgave.

Omkostninger (opgavefelt)

Feltet Omkostninger viser de samlede planlagte eller anslåede omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling på basis af omkostninger, der allerede er påløbet for arbejde, der er udført af ressourcer, som er tildelt en opgave, ud over de omkostninger, der er planlagt for det resterende arbejde.

Tabel over omkostningssatser (opgavefelt)

I feltet Omkostningssats kan du vælge, hvilken omkostningssatstabel, du vil bruge for de ressourcer, der er tildelt en opgave.

Omkostningsafvigelse (opgavefelt)

I tildelingsfeltet Omkostningsafvigelse vises forskellen mellem de oprindelige omkostninger og de samlede omkostninger ved en opgave, ressource eller tildeling.

Omkostninger1-10 (opgavefelter)

Felterne Omkostninger1 til og med Omkostninger10 indeholder brugerdefinerede omkostningsoplysninger om opgaver, ressourcer eller tildelinger.

CPI (opgavefelt)

Feltet CPI (budgetoverholdelse) viser forholdet mellem budgetterede omkostninger, dvs. oprindelige omkostninger, ved udført arbejde og faktiske omkostninger ved udført arbejde indtil projektets statusdato eller dags dato.

Oprettet (opgavefelt)

Feltet Oprettet indeholder datoen og klokkeslættet, da en opgave blev føjet til projektet.

Kritisk (opgavefelt)

Feltet Kritisk angiver, om der er plads i tidsplanen til, at en opgave eller en tildelings opgave forsinkes, eller om en opgave befinder sig på den kritiske vej.

CV (opgavefelt)

Feltet CV viser forskellen mellem de beregnede udgifter og de faktiske omkostninger, der skal bruges for at nå det aktuelle niveau af færdiggørelse indtil statusdatoen eller dags dato.

CV % (opgavefelt)

I feltet CV% (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) vises forholdet mellem CV (omkostningsafvigelse) og BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) udtrykt som en procentsats.

Dato1-10 (opgavefelter)

Felterne Dato1 til og med Dato10 indeholder datooplysninger for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Deadline (opgavefelt)

Feltet Deadline viser den dato, som du angav som en deadline for opgaven. En deadline er en måldato, der angiver, hvornår en opgave skal være afsluttet.

Slutdato for leverance (opgavefelt)

For hver opgave, der indeholder leverance, der er knyttet til den feltet Slutdato for leverance viser den planlagte slutdato for den pågældende leverance.
Project_Pro_NoVersion kun

GUID for leverance (opgavefelt)

For hver opgave, der indeholder leverance, der er knyttet til den feltet GUID for leverance viser globalt entydigt id (GUID) for det leverance.
Project_Pro_NoVersion kun

Navn på leverance (opgavefelt)

Feltet Navn på leverance viser navnet eller titlen for den pågældende leverance for hver opgave, der indeholder leverance, der er knyttet til den.
Project_Pro_NoVersion kun

Startdato for leverance (opgavefelt)

Feltet Startdato for leverance viser den planlagte startdato for den pågældende leverance for hver opgave, der indeholder leverance, der er knyttet til den.
Project_Pro_NoVersion kun

Leverancetype (opgavefelt)

Feltet Leverancetype angiver, om den aktuelle opgave har en tilknyttet leverance, og om den pågældende leverance er oprettet med den aktuelle opgave eller produceret af en separat projekt eller opgave, som den aktuelle opgave er afhængig.
Project_Pro_NoVersion kun

Varighed (opgavefelt)

Feltet Varighed viser den samlede aktive arbejdstid for en opgave.

Varighedsafvigelse (opgavefelt)

Feltet Varighedsafvigelse indeholder forskellen mellem den oprindelige varighed og den samlede varighed (den aktuelle vurdering) for en opgave.

Varighed1-10 (opgavefelter)

Felterne Varighed1 til og med Varighed 10 indeholder oplysninger om varighed for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

EAC (opgavefelt)

Feltet EAC (vurdering ved afslutning) viser de forventede samlede omkostninger baseret på præstationen på statusdatoen.

Tidlig slutdato (opgavefelt)

Feltet Tidlig slutdato indeholder den tidligste dato, en opgave på nogen måde kan slutte på baseret på foregående og efterfølgende opgavers tidlige slutdatoer, andre betingelser og eventuel udjævningsforskydning.

Tidlig startdato (opgavefelt)

Feltet Tidlig startdato indeholder den tidligste dato, en opgave på nogen måde kan begynde på på basis af foregående og efterfølgende opgavers tidlige startdatoer og andre betingelser.

Metode for oparbejdet værdi (opgavefelt)

I feltet Metode for oparbejdet værdi kan du vælge, om feltet % udført eller feltet Fysisk % færdigt skal bruges til at beregne budgetterede omkostninger ved udført arbejde (BCWP).

Indsatsbaseret (opgavefelt)

Feltet Indsatsbaseret angiver, om planlægningen for opgaven er indsatsbaseret planlægning.

Virksomhed-omkostninger1-10 (opgavefelter)

Felterne Virksomhed-omkostninger1 til og med Enterprise omkostninger10 kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling omkostningsoplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-dato1-30 (opgavefelter)

Felterne Virksomhed-dato1 gennem Virksomhed-dato30 kan gemme brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling datooplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-varighed1-10 (opgavefelter)

Felterne Virksomhed-varighed1 Enterprise-Varighed10 kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling varighed oplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-Flag1-20 (opgavefelter)

Virksomhed-Flag1 til Flag20 Enterprise kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling flag oplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-nummer1-40 (opgavefelter)

Virksomhed-projektnummer1 gennem felterne Virksomhed-projektnummer40 kan gemme et brugerdefineret talformat projektoplysninger som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Enterprise opgavedispositionskode1-30 (opgavefelter)

Virksomhed-opgavedispositionskode1 gennem Enterprise opgavedispositionskode30 felter indeholder en alfanumerisk kode, der repræsenterer en simpel liste eller hierarkiske struktur af opgaver (for eksempel, omkostninger i en hierarkisk struktur, der er knyttet til opgaver).
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-tekst1-40 (opgavefelter)

Felterne Virksomhed-tekst1 gennem felterne Virksomhed-tekst40 kan gemme alle oplysninger om brugerdefineret tekst til opgaver, ressourcer eller tildelinger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder
Project_Pro_NoVersionkun

Fejlmeddelelse (opgavefelt)

Feltet fejlmeddelelse bruges af guiden Importér ressourcer og guiden Importér projekt til at vise fejl under import af ressource-og opgaveoplysninger henholdsvis til Project Server.
Project_Pro_NoVersion kun

Anslået (opgavefelt)

Feltet Anslået angiver, om opgavens varighed er markeret som anslået.

Ekstern opgave (opgavefelt)

Feltet Ekstern opgave angiver, om der er en kæde til opgaven i et andet projekt, eller om opgaven stammer fra det aktuelle projekt.

Slutdato (opgavefelt)

Feltet Udfør viser den dato, hvor en opgave er planlagt til at være afsluttet.

Slæk (opgavefelt)

Feltet Slæk i forhold til slutdato indeholder varigheden mellem Tidlig slutdato og Sen slutdato.

Slutdatoafvigelse (opgavefelt)

Feltet Slutdatoafvigelse indeholder det tidsrum, der repræsenterer forskellen mellem den oprindelige slutdato for en opgave eller tildeling og den aktuelle slutdato.

Slutdato1-10 (opgavefelt)

Felterne Slutdato1 til og med Slutdato10 kan indeholde oplysninger om slutdato for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Periodisering af faste omkostninger (opgavefelt)

Feltet Periodisering af faste omk. giver valget mellem, hvordan og hvornår faste omkostninger skal indregnes i eller periodiseres til omkostningerne ved en opgave.

Faste omkostninger (opgavefelter)

Feltet Faste omkostninger viser alle de opgaveudgifter, der ikke er forbundet med ressourcer.

Flag1-20 (opgavefelter)

Felterne Flag1 til Flag20 angiver, om en opgave, ressource eller tildeling er markeret med henblik på yderligere handling eller identifikation af en eller anden slags.

Tilladt slæk (opgavefelt)

Feltet Tilladt slæk indeholder den mængde af tid, en opgave kan være forskinket uden at forsinke eventuelle efterfølgende opgaver.

Grupper efter oversigt (opgavefelt)

Feltet Grupper efter oversigt angiver, om den pågældende række i opgave- eller ressourcearket er oversigtsrækken for de opgaver eller ressourcer, der er grupperet efter en bestemt kategori.

Sundhed (opgavefelt)

Feltet tilstand indeholder den aktuelle status eller betingelse, som tidlige eller afsluttet af den aktuelle opgave som markeret i tabellen sundhed opslag, der følger med Microsoft Project Server og kan ændres afspejler en organisations bestemt status mål .
Project_Pro_NoVersion kun

Skjul søjle (opgavefelt)

Feltet Skjul søjle angiver, om Gantt-søjler og Kalender-søjler til en opgave er skjult.

Link (opgavefelt)

Feltet Link viser overskriften eller den forklarende tekst til et link, der er tilknyttet en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkadresse (opgavefelt)

Feltet Linkadresse indeholder adressen på et link, der er knyttet til en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkreference (opgavefelt)

Feltet Linkreference indeholder kombinationen eller sammenkædningen af de felter af typen Linkadresse og Linkunderadresse, der er knyttet til en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkunderadresse (opgavefelt)

Feltet Linkunderadresse indeholder en angivelse af den bestemte placering i et dokument i et link, der er tilknyttet en opgave, en ressource eller en tildeling.

ID (opgavefelt)

Feltet Id indeholder det id-nummer, der automatisk tildeles hver enkelt opgave eller ressource i Project, når de føjes til projektet.

Ignorer ressourcekalender (opgavefelt)

Feltet Ignorer ressourcekalender angiver, om der i planlægningen tages højde for kalenderne for de ressourcer, der er tildelt opgaven.

Ignorer advarsler (opgavefelt)

Når Microsoft Project registrerer en potentiel planlægningskonflikt med en manuelt planlagt opgave, genereres der en advarsel, og det felt, der indeholder problemdataene, understreges med rødt. Feltet Ignorer advarsler angiver, om du har valgt at skjule advarselsindikatoren for planlægningskonflikten.

Indikatorer (opgavefelt)

I feltet Indikatorer vises indikatorer, som giver forskellige typer af oplysninger om en opgave eller ressource.

Sen slutdato (opgavefelt)

Feltet Sen slutdato indeholder den seneste dato, en opgave på nogen måde kan afsluttes uden at forsinke afslutningen af projektet.

Sen startdato (opgavefelt)

Feltet Sen startdato indeholder den seneste dato, en opgave på nogen måde kan startes uden at forsinke afslutningen af projektet.

Udjævnede tildelinger (opgavefelt)

Feltet Udjævne tildelinger angiver, om udjævningsfunktionen kan forsinke og opdele enkelte tildelinger (i stedet for hele opgaven) for at løse problemer med overallokeringer.

Udjævning kan opdeles (opgavefelt)

Feltet Udjævning kan opdeles angiver, om funktionen ressourceudjævning kan resultere i opdelinger af resterende arbejde på denne opgave.

Udjævningsforskydning (opgavefelt)

Feltet Udjævningsforskydning indeholder den tid, som en opgave eller tildeling skal forsinkes fra dens tidlige startdato på grund af ressourceudjævning.

Sammenkædede felter (opgavefelt)

Feltet Sammenkædede felter angiver, om der findes OLE-kæder til opgaven, ressourcen eller tildelingen enten fra andre steder i denne projektfil, fra en anden Microsoft Project-fil eller fra et andet program.

Markeret (opgavefelt)

Feltet Markeret angiver, om en opgave er markeret med henblik på yderligere handling eller identifikation af en eller anden slags.

Milepæl (opgavefelt)

Feltet Milepæl angiver, om en opgave er en milepæl.

Navn (opgavefelt)

Feltet Navn indeholder navnet på en opgave eller ressource.

Negativt slæk (opgavefelt)

Feltet Negativt slæk viser mængden af negativt slæk for en opgave på Gantt-diagramvisning, hvilket angiver den mængde af tid, som skal gemmes, så efterfølgende opgaver ikke udskydes.

Bemærkninger (opgavefelt)

Feltet Bemærkninger indeholder bemærkninger, du kan skrive om en opgave, ressource eller tildeling.

Nummer1-20 (opgavefelter)

Felterne Nummer1 til Nummer20 indeholder de numeriske oplysninger, der relaterer til de opgaver, ressourcer eller tildelinger, som du vil medtage i projektet.

Objekter (opgavefelt)

Feltet Objekter indeholder det antal objekter, der er forbundet med en opgave eller tilknyttet en ressource.

Dispositionskode1-10 (opgavefelter)

Felterne Dispositionskode1 til og med Dispositionskode10 indeholder en alfanummerisk kode, som du definerer, og som repræsenterer hierarkisk struktur for opgaver eller ressourcer.

Dispositionsniveau (opgavefelt)

Feltet Dispositionsniveau angiver placeringen af en opgave eller tildeling i projektets dispositionshierarki.

Dispositionsnummer (opgavefelt)

Feltet Dispositionsnummer indeholder det nummer, der repræsenterer en opgaves placering i den hierarkiske dispositionsstruktur.

Overallokeret (opgavefelt)

Feltet Overallokeret angiver, om en ressource er tildelt mere arbejde på en bestemt opgave eller alle opgaver, som kan fuldføres inden for almindelig arbejdskapacitet.

Overtidsomkostninger (opgavefelt)

I feltet Overtidsomkostninger vises de samlede overtidsomkostninger for en opgave, for en ressource på alle tildelte opgaver eller for en ressourcetildeling.

Overarbejde (opgavefelt)

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle de ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats.

Spidsbelastning (opgavefelt)

Feltet Spidsbelastning angiver den maksimale procent eller antal enheder, som en ressource arbejder for, på et bestemt tidspunkt på en opgave.

% Færdigt (opgavefelt) Fuldføre (opgavefelt)

Feltet % udført indeholder en opgaves aktuelle status, udtrykt som den procentdel af opgavens varighed, der er afsluttet.

% Færdigt (opgavefelt) Arbejde færdigt (opgavefelt)

Feltet % arbejde færdigt indeholder en opgaves, ressources eller tildelings aktuelle status udtrykt i, hvor stor en procentdel af arbejdet der er afsluttet.

Fysisk % færdigt (opgavefelt) Fuldføre (opgavefelt)

Feltet Fysisk % færdigt viser en angivet færdiggørelsesprocent, som kan anvendes som et alternativ til beregning af budgetterede omkostninger ved udført arbejde (BCWP).

Pladsholder (opgavefelt)

Pladsholderopgaver er manuelt planlagte opgaver, som ikke har tilstrækkeligt med oplysninger til at blive planlagt. Når du angiver en manuelt planlagt opgave uden en gyldig start- eller slutdato og uden en gyldig varighed, angiver Microsoft Project opgaven som havende opgavetilstanden Pladsholder.

Foregående opgaver (opgavefelt)

Feltet Foregående opgaver indeholder opgave-id'erne for de foregående opgaver, som opgaven er afhængig af, før den kan starte eller slutte.

Afslutning før udjævning (opgavefelt)

Feltet Afslutning før udjævning indeholder slutdatoen for en opgave, som den var, før der blev foretaget ressourceudjævning.

Start før udjævning (opgavefelt)

Feltet Start før udjævning indeholder startdatoen for en opgave, som den var, før der blev foretaget ressourceudjævning.

Prioritet (opgavefelt)

Feltet Prioritet angiver den grad af vigtighed, der er tildelt en opgave, og som indikerer, hvor nemt en opgave eller tildeling kan forsinkes eller opdeles under ressourceudjævning.

Projekt (opgavefelt)

Feltet Projekt viser navnet på de underprojekter, som opgaverne, ressourcerne eller tildelinger stammer fra.

Publicer (opgavefelt)

Feltet Publicer angiver, om den aktuelle opgave skal publiceres til Project Server med resten af projektet. Dette felt er som standard angivet til Ja.
Project_Pro_NoVersion kun

Tilbagevendende (opgavefelt)

Feltet Tilbagevendende angiver, om en opgave er en del af en række tilbagevendende opgaver.

Normalt arbejde (opgavefelt)

Feltet Normalt arbejde viser den samlede mængde planlagte arbejde, eksklusive overarbejde, der skal udføres af ressourcer.

Resterende omkostninger (opgavefelt)

Feltet Resterende omkostninger viser de resterende planlagte udgifter, der påløber i forbindelse med færdiggørelsen af det resterende planlagte arbejde.

Resterende varighed (opgavefelt)

Feltet Resterende varighed viser den tid, der skal bruges for at færdiggøre den sidste del af en opgave.

Resterende overtidsomkostninger (opgavefelt)

Feltet Resterende overtidsomkostninger viser de resterende planlagte udgifter til overtid ved en opgave, ressource eller tildeling.

Resterende overarbejde (opgavefelt)

Feltet Resterende overarbejde viser mængden af resterende planlagt overarbejde.

Resterende arbejde (opgavefelt)

Feltet Resterende arbejde viser den tid, f.eks. mandetimer eller dage, der stadig skal bruges til at færdiggøre en eller flere opgaver.

Ressourcegruppe (opgavefelt)

Feltet Ressourcegruppe indeholder de grupper, ressourcerne tilhører.

Ressourceinitialer (opgavefelt)

Feltet Ressourceinitialer indeholder en liste over forkortelser af ressourcenavne.

Ressourcenavne (opgavefelt)

Feltet Ressourcenavne viser navnene på alle de ressourcer, der er tildelte en opgave.

Ressourcefonetik (opgavefelt)

Feltet Ressourcefonetik bruges kun i den japanske version af TE102750829.

Ressourcetype (tildelingsfelt)

Feltet Ressourcetype angiver, om den ressource, der er tildelt denne opgave, er en arbejds- eller materialeressource.

Ventende svar (opgavefelt)

Feltet Ventende svar angiver, om der er modtaget en bekræftelse fra de gruppemedlemmer, der er tildelt opgaverne.

CV (opgavefelt)

Feltet Fortsæt viser den dato, hvor den resterende del af en opgave er planlagt til at fortsætte, efter at du har angivet fremdriften, f.eks. % udført, % arbejde færdigt, Faktisk arbejde, Faktisk varighed eller Faktisk startdato.

Opløft (opgavefelt)

For underopgaver angiver feltet Opløft, om oplysninger om Gantt-søjler for underopgaver skal opløftes til hovedopgavesøjlen.

Planlagt varighed (opgavefelt)

Feltet Planlagt varighed viser det samlede omfang af aktiv arbejdstid for en opgave, som angivet eller som beregnet af Microsoft Project ud fra startdato, slutdato, kalendere eller andre planlægningsfaktorer.

Planlagt afslutning (opgavefelt)

Feltet Planlagt afslutning angiver den dato, hvor arbejdet på en opgave er planlagt til at være færdigt som beregnet af Microsoft Project ud fra startdatoen, varigheden, afhængigheder, kalendere og andre planlægningsfaktorer.

Planlagt Start (opgavefelt)

Feltet Planlagt start angiver den dato, hvor arbejdet på en opgave er planlagt til at starte som beregnet af Microsoft Project ud fra afhængigheder, betingelser, kalendere og andre planlægningsfaktorer.

SPI (opgavefelt)

I feltet SPI (planoverholdelse) vises forholdet mellem BCWP og BCWS (budgetterede omkostninger for udført arbejde og budgetterede omkostninger for planlagt arbejde).

Startdato (opgavefelt)

Feltet Startdato viser den dato, en tildelt ressource er planlagt til at starte arbejdet på en opgave.

Slæk (opgavefelt)

Feltet Slæk i forhold til startdato indeholder varigheden mellem Tidlig startdato og Sen startdato.

Startdatoafvigelse (opgavefelt)

Feltet Startdatoafvigelse indeholder den tid, der repræsenterer forskellen mellem en oprindelig startdato og den planlagte startdato for en opgave eller tildeling.

Startdato1-10 (opgavefelter)

Felterne Startdato1 til Startdato10 viser oplysninger om særlige startdatoer for de opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil angive og gemme særskilt i projektet.

Status (opgavefelt)

Feltet Status angiver en opgaves aktuelle status: Udført, Forløber planmæssigt, Forsinket eller Fremtidig opgave.

Statussymbol (opgavefelt)

Feltet Statussymbol viser et ikon, som repræsenterer den faktiske status for en opgave.

Statusleder (opgavefelt)

Feltet Statusleder indeholder navnet på den virksomhedsressource, som skal hente statusopdateringer for den aktuelle opgave fra de ressourcer, der arbejder i TE000130144.

Stop (opgavefelt)

Feltet Stop viser den dato, der repræsenterer afslutningen af den faktiske del af en opgave.

Underprojektfil (opgavefelt)

Feltet Underprojektfil indeholder navnet på et projekt, der er indsat i den aktive projektfil.

Skrivebeskyttet underprojekt (opgavefelt)

Feltet Skrivebeskyttet underprojekt angiver, om underprojektet til denne opgave er et skrivebeskyttet projekt.

Efterfølgende opgaver (opgavefelt)

Feltet Efterfølgende opgaver indeholder opgave-id'erne for en opgaves efterfølgende opgaver.

Oversigt (opgavefelt)

Feltet Oversigt angiver, om en opgave er en hovedopgave.

Status for hovedopgave (opgavefelt)

Feltet Status for hovedopgave viser status for en hovedopgave på basis af de tilhørende underopgavers status, og hvor disse underopgaver er blevet planlagt.

SV (opgavefelt)

I feltet SV (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forskellen, regnet i omkostninger, mellem den aktuelle fremdrift og den oprindelige plan for en opgave, alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller for en tildeling indtil statusdatoen eller dags dato.

SV % færdigt (opgavefelt) (opgavefelt)

I feltet SV% (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forholdet mellem SV (afvigelse fra tidsplanen) og BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) udtrykt som en procentsats.

Opgavekalender (opgavefelt)

Feltet Opgavekalender viser en oversigt over de kalendere, der kan anvendes på en opgave.

Opgavekalender-GUID (opgavefelt)

Feltet Opgavekalender-GUID indeholder de oprettede entydige identifikationskoder for hver opgavekalender i projektet. Der er ikke to opgavekalendere, der har det samme opgavekalender-GUID.

Opgave-GUID (opgavefelt)

Feltet Opgave-GUID indeholder de oprettede entydige identifikationskoder for hver opgave i projektet.

Opgavetilstand (opgavefelt)

Feltet Opgavetilstand angiver, om en opgave er planlagt manuelt eller automatisk, hvilket giver dig mulighed for at afgøre, hvor meget kontrol du ønsker at have over opgaveplanlægningen på et projekt. Opgaver planlægges som standard manuelt med en startdato, slutdato og varighed, som du definerer.

Hovedopgavenavn (opgavefelt)

Feltet Hovedopgavenavn indeholder navnene på hovedopgaverne er knyttet til hver opgave. Kun tilgængelig for Project Online abonnenter.

TCPI (opgavefelt)

Feltet TCPI (arbejdspræstation ved budgetoverholdelse) viser forholdet mellem det resterende arbejde, der mangler at blive udført, og de penge, der mangler at blive brugt, på statusdatoen.

Ventende gruppestatus (opgavefelt)

Feltet Ventende gruppestatus angiver, om du har modtaget et svar på en statusanmodning, du har sendt til en ressource, om tildelte opgaver.

Tekst ovenover (opgavefelt)

Feltet Tekst ovenfor angiver, hvor teksten til underopgaven vises på Gantt-søjlerne, når de opløftes til hovedopgavesøjlen.

Tekst1-30 (opgavefelter)

Felterne Tekst1-Tekst30 indeholder tekstmæssige oplysninger om de opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil medtage i projektet.

Samlet slæk (opgavefelt)

Feltet Samlet slæk indeholder den mængde tid, som en opgaves slutdato kan forskydes uden at forsinke projektets slutdato.

Type (opgavefelt)

I feltet Type kan du vælge, hvilken virkning redigering af arbejde, tildelingsenheder eller varighed har på beregningen af de to andre felter.

Entydigt ID (opgavefelt)

Feltet Entydigt id indeholder det tal, der automatisk tildeles i Project, når der oprettes en ny opgave, ressource eller tildeling i det aktuelle projekt.

Entydigt ID for foregående opgaver (opgavefelt)

Feltet Entydigt id for foreg opg. indeholder de entydige opgave-id'er for de foregående opgaver, som en opgave er afhængig af, før den kan starte eller slutte.

Entydigt ID for efterfølgende opgaver (opgavefelt)

Feltet Entydigt id for efterflg opg. indeholder de entydige opgave-id'er for en opgaves efterfølgende opgaver.

Opdatering er nødvendig (opgavefelt)

Feltet Opdatering er nødvendig angiver, om en Project Server-opdatering skal sendes til de tildelte gruppemedlemmer på grund af ændringer i en opgaves startdato, slutdato eller tildelinger.

VAC (opgavefelt)

Feltet VAC viser afvigelsen ved afslutning, som er forskellen mellen budgetteret ved afslutning eller oprindelige omkostninger og anslået ved afslutning for en opgave, en ressource eller en tildeling til en opgave.

Advarsel (opgavefelt)

Feltet Advarsel angiver, om Microsoft Project har identificeret en potentiel planlægningskonflikt med en manuelt planlagt opgaves startdato, slutdato eller varighed, f.eks. et problem med en opgavekæde eller en datobetingelse. Oplysningerne om det potentielle problem er understreget med rødt. Du kan derefter højreklikke på feltet for at læse advarslen eller få forslag til at forbedre projektet.

WBS (opgavefelt)

Feltet WBS indeholder WBS-koder (WBS – arbejdsopdelingsstuktur).

Foregående opgaver i WBS (opgavefelt)

Feltet Foregående opgaver i WBS viser en oversigt over de opgavemæssige opdelingsstrukturkoder (WBS), der er knyttet til de foregående opgaver, som opgaven afhænger af, før den kan startes eller afsluttes.

Efterfølgende opgaver i WBS (opgavefelt)

Feltet Efterfølgende opgaver i WBS viser en oversigt over de opgavemæssige opdelingsstrukturkoder (WBS), der er knyttet til de efterfølgende opgaver.

Arbejde (opgavefelt)

I felterne Arbejde vises den samlede tid, der er planlagt på en opgave for alle tildelte ressourcer, den samlede tid, en ressource er planlagt til at arbejde på alle tildelte opgaver, eller den samlede tid, der er planlagt for en ressource på en opgave.

Arbejdsprofil (opgavefelt)

I feltet Arbejdsprofil kan du vælge, hvilken arbejdsprofil der skal anvendes for de ressourcer, der er tildelt en opgave.

Arbejdsafvigelse (opgavefelt)

Feltet Arbejdsafvigelse indeholder forskellen mellem det oprindelige arbejde for en opgave, ressource eller tildeling og det planlagte arbejde.

Ny angiver, at feltet er nyt i Project_15.

Felt

Beskrivelse

Faktiske omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I feltet Faktiske omkostninger vises omkostningerne for det arbejde, som allerede er udført af ressourcer på deres opgaver sammen med andre registrerede omkostninger, der relaterer til opgaven.

Faktiske faste omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Faktiske faste omkostninger viser de faktiske tidsfaseinddelte opgaveudgifter, der ikke er ressourcerelaterede, påløbet overtid i overensstemmelse med den påføringsmetode, som du valgte.

Faktisk overarbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Faktisk overarbejde indeholder det faktiske overarbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Faktisk arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Faktisk arbejde viser det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

ACWP (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet ACWP viser omkostningerne til det arbejde, der allerede er udført på en opgave, op til datoen for projektstatussen eller dags dato.

Oprindelige budgetomkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Oprindelige budgetomkostninger viser det oprindeligt planlagte budget for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindeligt budgetarbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Oprindelige budgetarbejde viser den oprindeligt planlagte budgetarbejdsmængde for budgetarbejds- og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindelige omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Oprindelige omkostninger viser de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave.

Oprindeligt arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Oprindeligt arbejde viser de samlede planlagte mandetimer for en opgave, ressource eller tildeling.

Ny
feltet Oprindelig plan 0-10 Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Felterne Oprindelig plan0 akkumuleret arbejde til og med Oprindelig plan10 akkumuleret arbejde indeholder den mængde af tid, der er planlagt for alle de ressourcer, der er tildelt opgaver, akkumuleret over tid, da den oprindelige plan blev angivet.

Ny
feltet Oprindelig plan 0-10 resterende Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Felterne Oprindelig plan0 resterende akkumuleret arbejde til og med Oprindelig plan10 resterende akkumuleret arbejde indeholder den resterende mængde af tid, der er planlagt for alle de ressourcer, der er tildelt opgaver, da den oprindelige plan blev angivet.

Ny
feltet Oprindelig plan 0-10 resterende opgaver (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Felterne Oprindelig plan0 resterende opgaver til og med Oprindelig plan10 resterende opgaver indeholder det antal planlagte underopgaver, som skulle være afsluttet på en given dag for en hovedopgave, da den oprindelige plan blev angivet. De indeholder også det antal planlagte opgaver, som skulle være afsluttet på en given dag for et underprojekt, da den oprindelige plan blev angivet.

Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (tidsfaseinddelte opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetomkostninger indeholder de oprindeligt planlagte budgetomkostningsbeløb for de omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10-budgetarbejde (tidsfaseinddelte opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetarbejde indeholder de oprindeligt planlagte budgetarbejdebeløb for de arbejdsressourcer og materialeressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10 – omk (tidsfaseinddelte opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - omk. til og med Oprindelig plan10 - omk. indeholder de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (tidsfaseinddelte opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - arbejde til og med Oprindelig plan10 - arbejde indeholder det totale antal timer, der er planlagt for en opgave, en ressource eller en tildeling.

Felterne BCWP (oparbejdet værdi) (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Felterne BCWS (planlagt værdi) (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) indeholder de akkumulerede, tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger frem til statusdatoen eller dags dato.

Budgetomkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Budgetarbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Omkostninger viser de samlede planlagte eller anslåede omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling på basis af omkostninger, der allerede er påløbet for arbejde, der er udført af ressourcer, som er tildelt en opgave, ud over de omkostninger, der er planlagt for det resterende arbejde.

CPI (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet CPI (budgetoverholdelse) viser forholdet mellem budgetterede omkostninger, dvs. oprindelige omkostninger, ved udført arbejde og faktiske omkostninger ved udført arbejde indtil projektets statusdato eller dags dato.

Ny
Akkumuleret faktisk arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Akkumuleret faktisk arbejde indeholder det faktiske arbejde, der er udført af alle de ressourcer, der er tildelt opgaver, akkumuleret over tid.

Akkumulerede omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Akkumulerede omkostninger viser de planlagte akkumulerede, tidsfaseinddelte omkostninger for en opgave, ressource eller tildeling indtil dato.

Akkumuleret procent (%) færdig (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Akkumuleret % færdigt viser værdien af den akkumulerede færdiggjorte procentdel for en opgave, som fordelt overtid.

Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Akkumuleret arbejde viser det antal timer, der er planlagt for alle de ressourcer, som er tildelt opgaver, akkumuleret over en periode.

CV (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet CV (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) viser forskellen mellem, hvor meget det skulle have kostet, og hvor meget det rent faktisk har kostet at nå det aktuelle niveau for færdiggørelse frem til statusdatoen eller dags dato.

CV % (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I feltet CV% (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) vises forholdet mellem CV (omkostningsafvigelse) og BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) udtrykt som en procentsats.

Faste omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Faste omkostninger viser alle de opgaveudgifter, der ikke er forbundet med ressourcer.

Overallokering (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Overallokering angiver, om nogen af de tildelte ressourcer på en opgave er tildelt mere arbejde på opgaven, eller om en ressource er tildelt mere arbejde på alle tildelte opgaver, end ressourcen kan udføre inden for den normale arbejdskapacitet.

Overarbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle de ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats.

% Færdigt (opgavefelt) Fuldføre (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet % udført indeholder en opgaves aktuelle status, udtrykt som den procentdel af opgavens varighed, der er afsluttet.

Normalt arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Normalt arbejde viser den samlede mængde planlagte arbejde, eksklusive overarbejde, der skal udføres af ressourcer.

Ny
feltet Resterende faktiske opgaver (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Resterende faktiske opgaver viser det samlede antal af faktiske underopgaver, der mangler at blive udført for en hovedopgave på en given dag. Feltet viser også det samlede antal faktiske opgaver, der mangler at blive udført for et underprojekt på en given dag.

Ny
feltet Resterende akkumuleret faktisk arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Resterende akkumuleret faktisk arbejde indeholder det arbejde, der stadig skal udføres på en opgave eller af en ressource, der er tildelt en opgave.

Ny
resterende Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I felterne Resterende akkumuleret arbejde vises den resterende mængde tid, der er planlagt for alle de ressourcer, som er tildelt opgaver, akkumuleret over en periode.

Ny
feltet resterende opgaver (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Resterende opgaver viser det samlede antal af planlagte underopgaver, der mangler at blive udført for en hovedopgave på en given dag. Feltet Resterende opgaver viser også det samlede antal planlagte opgaver, der mangler at blive udført for et underprojekt på en given dag.

SPI (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I feltet SPI (planoverholdelse) vises forholdet mellem BCWP og BCWS (budgetterede omkostninger for udført arbejde og budgetterede omkostninger for planlagt arbejde).

SV (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I feltet SV (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forskellen, regnet i omkostninger, mellem den aktuelle fremdrift og den oprindelige plan for en opgave, alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller for en tildeling indtil statusdatoen eller dags dato.

SV % færdigt (opgavefelt) (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I feltet SV% (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forholdet mellem SV (afvigelse fra tidsplanen) og BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) udtrykt som en procentsats.

Arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I felterne Arbejde vises den samlede tid, der er planlagt på en opgave for alle tildelte ressourcer, den samlede tid, en ressource er planlagt til at arbejde på alle tildelte opgaver, eller den samlede tid, der er planlagt for en ressource på en opgave.

Ny angiver, at feltet er nyt i Project_15.

Felt

Beskrivelse

Periodiseres (ressourcefelt)

Feltet Periodiseres giver mulighed for at vælge, hvordan og hvornår standard- og overtidsomkostninger for ressourcer skal indregnes, eller periodiseres, til omkostningerne ved en opgave.

Faktiske omkostninger (ressourcefelt)

I feltet Faktiske omkostninger vises omkostningerne for det arbejde, som allerede er udført af ressourcer på deres opgaver, sammen med andre registrerede omkostninger, der relaterer til opgaven.

Faktisk slutdato (ressourcefelt)

I feltet Faktisk slutdato vises den dato og det klokkeslæt, en opgave blev afsluttet.

Faktiske overtidsomkostninger (ressourcefelt)

Feltet Faktiske overtidsomkostninger viser omkostningerne til det overarbejde, der allerede er udført på opgaver af tildelte ressourcer.

Faktisk overarbejde (ressourcefelt)

Feltet Faktisk overarbejde indeholder det faktiske overarbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Faktisk startdato (ressourcefelt)

Feltet Faktisk startdato viser den dato og det klokkeslæt, hvor en opgave eller en tildeling faktisk startede, baseret på de oplysninger om status, du har angivet.

Faktisk arbejde (ressourcefelt)

Feltet Faktisk arbejde viser det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

ACWP (ressourcefelt)

Feltet ACWP viser omkostningerne til det arbejde, der allerede er udført på en opgave, op til datoen for projektstatussen eller dags dato.

Tildeling (ressourcefelt)

Feltet Tildeling angiver, om rækken er en tildelingsrække og ikke en opgave- eller ressourcerække.

Tildelingsforskydning (ressourcefelt)

Feltet Tildelingsforskydning viser, hvor længe en ressource skal vente, før arbejdet på en tildeling kan påbegyndes. Der vises ingen oplysninger i felterne Tildelingsforskydning, de gør blot oplysningerne i det tilsvarende Tildelingsforskydning-felt tilgængelige.

Tildelingsenheder (ressourcefelt)

Feltet Tildelingsenheder viser, hvor meget de tildelte ressourcer er allokeret til en opgave.

Tilgængelig fra (ressourcefelt)

Feltet Tilgængelig fra viser den startdato, hvor en ressource er tilgængelig for arbejde ved de enheder, der er angivet for den aktuelle tidsperiode.

Tilgængelig til (ressourcefelt)

Feltet Tilgængelig til viser den slutdato, hvor en ressource er tilgængelig for arbejde ved de enheder, der er angivet for den aktuelle tidsperiode.

Basiskalender (ressourcefelt)

Feltet Basiskalender angiver, hvilken kalender der er basiskalenderen for en ressourcekalender.

Oprindelige budgetomkostninger (ressourcefelt)

Feltet Oprindelige budgetomkostninger viser det oprindeligt planlagte budget for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindeligt budgetarbejde (ressourcefelt)

Feltet Oprindelige budgetarbejde viser den oprindeligt planlagte budgetarbejdsmængde for budgetarbejds- og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindelige omkostninger (ressourcefelt)

Feltet Oprindelige omkostninger viser de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave.

Oprindelig slutdato (ressourcefelt)

Feltet Oprindelig slutdato viser en opgaves eller tildelings planlagte afslutningsdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan.

Oprindelig startdato (ressourcefelt)

Feltet Oprindelig startdato viser en opgaves eller tildelings planlagte startdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan.

Oprindeligt arbejde (ressourcefelt)

Feltet Oprindeligt arbejde viser de samlede planlagte mandetimer for en opgave, ressource eller tildeling.

Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetomkostninger indeholder de oprindeligt planlagte budgetomkostningsbeløb for de omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10-budgetarbejde (ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetarbejde indeholder de oprindeligt planlagte budgetarbejdebeløb for de arbejdsressourcer og materialeressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10 – omk (ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - omk. til og med Oprindelig plan10 - omk. indeholder de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling.

Oprindelig plan1-10-slutdato (ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - slutdato til og med Oprindelig plan10 - slutdato indeholder den planlagte færdiggørelsesdato for en opgave eller ressourcetildeling på det tidspunkt, hvor du gemmer en tilsvarende oprindelig plan.

Oprindelig plan1-10-startdato (ressourcefelter)

I felterne for oprindelig startdato (Oprindelig plan1 - startdato til Oprindelig plan10 - startdato) gemmes den planlagte startdato for en opgave eller tildeling på det tidspunkt, hvor du gemmer en tilsvarende oprindelig plan.

Felterne Oprindelig plan1-10 – arbejde

Felterne Oprindelig plan1 - arbejde til og med Oprindelig plan10 - arbejde indeholder det totale antal timer, der er planlagt for en opgave, en ressource eller en tildeling.

Felterne BCWP (oparbejdet værdi) (ressourcefelt)

Feltet BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Felterne BCWS (planlagt værdi) (ressourcefelt)

Feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) indeholder de akkumulerede, tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger frem til statusdatoen eller dags dato.

Budget (ressourcefelt)

Feltet Budget bruges til at få vist eller ændre, om arbejdet, materialet eller omkostningerne er en budgetressource, dvs. en ressource, hvis arbejde, materiale eller omkostninger skal registreres på projektet.

Budgetomkostninger (ressourcefelt)

Feltet Budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Budgetarbejde (ressourcefelt)

Feltet Budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Kan udjævnes (ressourcefelt)

Feltet Kan udjævnes angiver, om der kan udføres udjævning af en ressource.

Kode (ressourcefelt)

Feltet Kode indeholder evt. koder, forkortelser eller tal, du skal angive som en del af en ressources oplysninger.

Bekræftet (ressourcefelt)

Feltet Bekræftet angiver, om de ressourcer, der er tildelt opgaver, har accepteret eller afvist deres opgavetildelinger.

Omkostninger (ressourcefelt)

Feltet Omkostninger viser de samlede planlagte eller anslåede omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling på basis af omkostninger, der allerede er påløbet for arbejde, der er udført af ressourcer, som er tildelt en opgave, ud over de omkostninger, der er planlagt for det resterende arbejde.

Omkostninger Per gang (ressourcefelt)

For en arbejdsressource (personer og udstyr) viser feltet Omkostninger pr. gang de omkostninger, der påløber, hver gang en ressource bruges. De tilføjes, hver gang en arbejdsressourceenhed tildeles til en opgave.

Tabel over omkostningssatser (ressourcefelt)

I feltet Omkostningssats kan du vælge, hvilken omkostningssatstabel, du vil bruge for de ressourcer, der er tildelt en opgave.

Omkostningstype (ressourcefelt)

Feltet omkostningstype viser omkostningstypen, som valgt i tabellen omkostningstype opslag, der følger med Microsoft Project Server og kan ændres afspejler organisationens specifikke omkostningstyper.
Project_Pro_NoVersion kun

Omkostningsafvigelse (ressourcefelt)

Feltet Omkostningsafvigelse viser forskellen mellem de oprindelige omkostninger og de samlede omkostninger ved en opgave, ressource eller tildeling.

Omkostninger1-10 (ressourcefelter)

Felterne Omkostninger1 til og med Omkostninger10 indeholder brugerdefinerede omkostningsoplysninger om opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Oprettet (ressourcefelt)

Feltet Oprettet indeholder datoen og klokkeslættet, da en ressource blev føjet til projektet.

CV (ressourcefelt)

Feltet CV (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) viser forskellen mellem, hvor meget det skulle have kostet, og hvor meget det rent faktisk har kostet at nå det aktuelle niveau for færdiggørelse frem til statusdatoen eller dags dato.

Dato1-10 (ressourcefelter)

Felterne Dato1 til og med Dato10 indeholder datooplysninger for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Standardtildelingsejer (ressourcefelt)

Feltet Standardtildelingsejer indeholder navnet på den virksomhed bruger, der er ansvarlig for at angive status for en bestemt tildeling.
Project_Pro_NoVersion kun

Varighed1-10 (ressourcefelter)

Felterne Varighed1 til og med Varighed 10 indeholder oplysninger om varighed for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

E-mailadresse (ressourcefelt)

Feltet Mailadresse indeholder en ressources mailadresse.

Virksomhed (ressourcefelt)

Feltet Virksomhed viser, om en ressource er fra virksomhedsressourcepuljen (Ja) eller den lokale ressourcepulje (Nej).

Virksomhedsbasiskalender (ressourcefelt)

Feltet Virksomhedsbasiskalender angiver, om ressourcen tildeles til en basiskalender fra den virksomhedsglobale skabelon.

Virksomhed-omkostninger1-10 (ressourcefelter)

Felterne Virksomhed-omkostninger1 til og med Enterprise omkostninger10 kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling omkostningsoplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-dato1-30 (ressourcefelter)

Felterne Virksomhed-dato1 gennem Virksomhed-dato30 kan gemme brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling datooplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-varighed1-10 (ressourcefelter)

Felterne Virksomhed-varighed1 Enterprise-Varighed10 kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling varighed oplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-Flag1-20 (ressourcefelter)

Virksomhed-Flag1 til Flag20 Enterprise kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling flag oplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-nummer1-40 (ressourcefelter)

Virksomhed-projektnummer1 gennem felterne Virksomhed-projektnummer40 kan gemme et brugerdefineret talformat projektoplysninger som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Obligatoriske værdier for virksomhed (ressourcefelt)

Feltet obligatoriske værdier angiver, om ressourcen har de påkrævede værdier for Project_Server_15.

Felterne Virksomhedsressource-dispositionskode1-29 (ressourcefelter)

Den Virksomhedsressource-dispositionskode1 gennem felterne virksomhedsressource-dispositionskode29 indeholder en alfanumerisk kode, der repræsenterer en simpel liste eller hierarkiske struktur af ressourcer (for eksempel kvalifikationskoder eller jobbet koder).
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-gruppemedlem (ressourcefelt)

Når flere virksomhedsprojekter er åbne, vises alle ressourcer fra alle åbne projekter i den samme version i ressourcevisninger (f.eks. alle udgivne versioner af åbne projekter).

Virksomhed-tekst1-40 (ressourcefelter)

Felterne Virksomhed-tekst1 gennem felterne Virksomhed-tekst40 kan gemme alle oplysninger om brugerdefineret tekst til opgaver, ressourcer eller tildelinger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder
Project_Pro_NoVersionkun

Entydigt ID for virksomhed (ressourcefelt)

Virksomhedsressourcer er tilgængelige for alle projekter i Project Server.

Fejlmeddelelse (ressourcefelt)

Feltet fejl meddelelse bruges af guiden Importér ressourcer og guiden Importér projekt til at vise fejl under import af ressource-og opgaveoplysninger henholdsvis til Project Server.
Project_Pro_NoVersion kun

Slutdato1-10 (ressourcefelter)

Felterne Slutdato1 til og med Slutdato10 kan indeholde oplysninger om slutdato for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Slutdato (ressourcefelt)

Feltet Slutdato viser den dato, hvor en ressource er planlagt til at fuldføre arbejdet på alle tildelte opgaver.

Flag1-20 (ressourcefelter)

Feltet Flag1 til og med Flag20 angiver, om en opgave, ressource eller tildeling er markeret med henblik på yderligere handling eller identifikation af en eller anden slags.

Standard (ressourcefelt)

Feltet Standard angiver, om en ressource er standard eller ej.

Gruppe (ressourcefelt)

Feltet Gruppe indeholder navnet på den gruppe, som en ressource tilhører.

Grupper efter oversigt (ressourcefelt)

Feltet Grupper efter oversigt angiver, om den pågældende række i opgave- eller ressourcearket er oversigtsrækken for de opgaver eller ressourcer, der er grupperet efter en bestemt kategori.

Link (ressourcefelt)

Feltet Link viser overskriften eller den forklarende tekst til et link, der er tilknyttet en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkadresse (ressourcefelt)

Feltet Linkadresse indeholder adressen på et link, der er knyttet til en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkreference (ressourcefelt)

Feltet Linkreference indeholder kombinationen eller sammenkædningen af de felter af typen Linkadresse og Linkunderadresse, der er knyttet til en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkunderadresse (ressourcefelt)

Feltet Linkunderadresse indeholder en angivelse af den bestemte placering i et dokument i et link, der er tilknyttet en opgave, en ressource eller en tildeling.

ID (ressourcefelt)

Feltet Id indeholder det id-nummer, der automatisk tildeles hver enkelt opgave eller ressource i Project, når de føjes til projektet.

Import (ressourcefelt)

Feltet Importér angiver, om der skal importeres en ressource til Project Server som en virksomhedsressource. Det er en del af guiden Importer ressourcer.
Project_Pro_NoVersion kun

Inaktiv (ressourcefelt)

Virksomhedsressourcer slettes ikke. I stedet gør en bruger med administrative rettigheder dem inaktive.

Indikatorer (ressourcefelt)

I feltet Indikatorer vises indikatorer, som giver forskellige typer af oplysninger om en opgave eller ressource.

Initialer (ressourcefelt)

Feltet Initialer viser forkortelsen for et ressourcenavn.

Udjævningsforskydning (ressourcefelt)

Feltet Udjævningsforskydning indeholder den tid, som en opgave eller tildeling skal forsinkes fra dens tidlige startdato på grund af ressourceudjævning.

Sammenkædede felter (ressourcefelt)

Feltet Sammenkædede felter angiver, om der findes OLE-kæder til opgaven, ressourcen eller tildelingen enten fra andre steder i denne projektfil, fra en anden Microsoft Project-fil eller fra et andet program.

Materialeetiket (ressourcefelt)

Feltet Materialenavn indeholder, den måleenhed, som du skrev for en materialeressource, f.eks. ton, kasser eller kubikmeter.

Maks (ressourcefelt)

Feltet Maks. antal indeholder den maksimale procentsats eller det antal af enheder, der repræsenterer den maksimale kapacitet, som en ressource er tilgængelig til at udføre alle opgaver under den aktuelle periode.

Navn (ressourcefelt)

Feltet Navn indeholder navnet på en opgave eller ressource.

Bemærkninger (ressourcefelt)

Feltet Bemærkninger indeholder bemærkninger, du kan skrive om en opgave, ressource eller tildeling.

Nummer1-20 (ressourcefelter)

Felterne Nummer1 til Nummer20 indeholder de numeriske oplysninger, der relaterer til de opgaver, ressourcer eller tildelinger, som du vil medtage i projektet.

Objekter (ressourcefelt)

Feltet Objekter indeholder det antal objekter, der er forbundet med en opgave eller tilknyttet en ressource.

Dispositionskode1-10 (ressourcefelter)

Felterne Dispositionskode1 til og med Dispositionskode10 indeholder en alfanummerisk kode, som du definerer, og som repræsenterer hierarkisk struktur for opgaver eller ressourcer.

Overallokeret (ressourcefelt)

Feltet Overallokeret angiver, om en ressource er tildelt mere arbejde på en bestemt opgave eller alle opgaver, som kan fuldføres inden for almindelig arbejdskapacitet.

Overtidsomkostninger (ressourcefelt)

I feltet Overtidsomkostninger vises de samlede overtidsomkostninger for en opgave, for en ressource på alle tildelte opgaver eller for en ressourcetildeling.

Overtidssats (ressourcefelt)

Feltet Overtidssats viser betalingssatsen for det overarbejde, der er udført af en ressource.

Overarbejde (ressourcefelt)

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle de ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats.

Spidsbelastning (ressourcefelt)

Feltet Spidsbelastning indeholder den maksimale procentdel eller det maksimale antal enheder, en ressource på én gang kan være tildelt opgaver.

% Færdigt (opgavefelt) Arbejde færdigt (ressourcefelt)

Feltet % arbejde færdigt indeholder en opgaves, ressources eller tildelings aktuelle status udtrykt i, hvor stor en procentdel af arbejdet der er afsluttet.

Fonetik (ressourcefelt)

Feltet Fonetik bruges kun i den japanske version af TE102750829.

Projekt (ressourcefelt)

Feltet Projekt viser navnet på de underprojekter, som opgaverne, ressourcerne eller tildelinger stammer fra.

RBS (ressourcefelt)

Feltet RBS indeholder ressourceopdelingsstrukturen, der også kaldes brugeropdelingsstrukturen.

Normalt arbejde (ressourcefelt)

Feltet Normalt arbejde viser den samlede mængde planlagte arbejde, eksklusive overarbejde, der skal udføres af ressourcer.

Resterende omkostninger (ressourcefelt)

Feltet Resterende omkostninger viser de resterende planlagte udgifter, der påløber i forbindelse med færdiggørelsen af det resterende planlagte arbejde.

Resterende overtidsomkostninger (ressourcefelt)

Feltet Resterende overtidsomkostninger viser de resterende planlagte udgifter til overtid ved en opgave, ressource eller tildeling.

Resterende overarbejde (ressourcefelt)

Feltet Resterende overarbejde viser mængden af resterende planlagt overarbejde.

Resterende arbejde (ressourcefelt)

Feltet Resterende arbejde viser den tid, f.eks. mandetimer eller dage, der stadig skal bruges til at færdiggøre en eller flere opgaver.

Ressourcekalender-GUID (ressourcefelt)

Feltet Ressourcekalender-GUID indeholder de oprettede entydige identifikationskoder for hver ressourcekalender i projektet. Der er ikke to ressourcekalendere, der har det samme ressourcekalender-GUID.

Ressourceafdelinger (ressourcefelt)

Feltet Ressourceafdelinger indeholder navnet på den tjeneste, som den valgte ressource er tilknyttet som markeret i tabellen afdeling opslag, der følger med Microsoft Project Server og kan ændres afspejler organisationens specifikke afdelingsnavne.
Project_Pro_NoVersion kun

Ressource-GUID (ressourcefelt)

Feltet Ressource-GUID indeholder de oprettede entydige identifikationskoder for hver ressource i projektet. Der er ikke to ressourcer, der har det samme ressource-GUID.

Ventende svar (ressourcefelt)

Feltet Ventende svar angiver, om der er modtaget en bekræftelse fra de gruppemedlemmer, der er tildelt opgaverne.

Standardsats (ressourcefelt)

Feltet Standardsats viser lønsatsen for almindeligt arbejde, som ikke er overarbejde, der er udført af en ressource.

Startdato (ressourcefelt)

Feltet Startdato viser den dato, en tildelt ressource er planlagt til at starte arbejdet på en opgave.

Startdato1-10 (ressourcefelter)

Felterne Startdato1 til Startdato10 viser oplysninger om særlige startdatoer for de opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil angive og gemme særskilt i projektet.

Oversigt (ressourcefelt)

Feltet Oversigt angiver, om tildelingsoplysningerne for de ressourcer, der bruges i det aktuelle projekt, er fra det aktuelt åbne projekt eller et andet projekt, som anvender de samme ressourcer.

SV (ressourcefelt)

I feltet SV (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forskellen, regnet i omkostninger, mellem den aktuelle fremdrift og den oprindelige plan for en opgave, alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller for en tildeling indtil statusdatoen eller dags dato.

Gruppetildelingspulje (ressourcefelt)

Feltet Gruppetildelingspulje viser, om den aktuelle ressource er en team ressource.
Project_Pro_NoVersion kun

Hovedopgavenavn (ressourcefelt)

Feltet Hovedopgavenavn indeholder navnene på hovedopgaverne til den opgave, der er knyttet til en ressourcetildeling.

Ventende gruppestatus (ressourcefelt)

Feltet Ventende gruppestatus angiver, om du har modtaget et svar på en statusanmodning, du har sendt til en ressource, om tildelte opgaver.

Tekst1-30 (ressourcefelter)

Felterne Tekst1-Tekst30 indeholder tekstmæssige oplysninger om de opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil medtage i projektet.

Type (ressourcefelt)

I feltet Type kan du vælge, hvilken virkning redigering af arbejde, tildelingsenheder eller varighed har på beregningen af de to andre felter.

Entydigt ID (ressourcefelt)

Feltet Entydigt id indeholder det tal, der automatisk tildeles i Project, når der oprettes en ny opgave, ressource eller tildeling i det aktuelle projekt.

Opdatering er nødvendig (ressourcefelt)

Feltet Opdatering er nødvendig angiver, om en Project Server-opdatering skal sendes til de tildelte gruppemedlemmer på grund af ændringer i en opgaves startdato, slutdato eller tildelinger.

VAC (ressourcefelt)

Feltet VAC viser afvigelsen ved afslutning, som er forskellen mellen budgetteret ved afslutning eller oprindelige omkostninger og anslået ved afslutning for en opgave, en ressource eller en tildeling til en opgave.

Windows-brugerkonto (ressourcefelt)

Feltet Windows-brugerkonto indeholder det Microsoft Windows-brugernavn, som du angav for en arbejdsressource.

Arbejde (ressourcefelt)

I felterne Arbejde vises den samlede tid, der er planlagt på en opgave for alle tildelte ressourcer, den samlede tid, en ressource er planlagt til at arbejde på alle tildelte opgaver, eller den samlede tid, der er planlagt for en ressource på en opgave.

Arbejdsprofil (ressourcefelt)

I feltet Arbejdsprofil kan du vælge, hvilken arbejdsprofil der skal anvendes for de ressourcer, der er tildelt en opgave.

Arbejdsafvigelse (ressourcefelt)

Feltet Arbejdsafvigelse indeholder forskellen mellem det oprindelige arbejde for en opgave, ressource eller tildeling og det planlagte arbejde.

Ny angiver, at feltet er nyt i Project_15.

Felt

Beskrivelse

Faktiske omkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

I feltet Faktiske omkostninger vises omkostningerne for det arbejde, som allerede er udført af ressourcer på deres opgaver sammen med andre registrerede omkostninger, der relaterer til opgaven.

Faktisk overarbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Faktisk overarbejde indeholder det faktiske overarbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Faktisk arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Faktisk arbejde viser det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

ACWP (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet ACWP viser omkostningerne til det arbejde, der allerede er udført på en opgave, op til datoen for projektstatussen eller dags dato.

Oprindelige budgetomkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Oprindelige budgetomkostninger viser det oprindeligt planlagte budget for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindeligt budgetarbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Oprindelige budgetarbejde viser den oprindeligt planlagte budgetarbejdsmængde for budgetarbejds- og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindelige omkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Oprindelige omkostninger viser de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave.

Oprindeligt arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Oprindeligt arbejde viser de samlede planlagte mandetimer for en opgave, ressource eller tildeling.

Ny
feltet Oprindelig plan 0-10 Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Felterne Oprindelig plan0 akkumuleret arbejde til og med Oprindelig plan10 akkumuleret arbejde indeholder den mængde af tid, der er planlagt for alle de ressourcer, der er tildelt opgaver, akkumuleret over tid, da den oprindelige plan blev angivet.

Ny
feltet Oprindelig plan 0-10 resterende Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Felterne Oprindelig plan0 resterende akkumuleret arbejde til og med Oprindelig plan10 resterende akkumuleret arbejde indeholder den resterende mængde af tid, der er planlagt for alle de ressourcer, der er tildelt opgaver, da den oprindelige plan blev angivet.

Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (tidsfaseinddelte ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetomkostninger indeholder de oprindeligt planlagte budgetomkostningsbeløb for de omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10-budgetarbejde (tidsfaseinddelte ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetarbejde indeholder de oprindeligt planlagte budgetarbejdebeløb for de arbejdsressourcer og materialeressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10 – omk (tidsfaseinddelte ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - omk. til og med Oprindelig plan10 - omk. indeholder de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (tidsfaseinddelte ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - arbejde til og med Oprindelig plan10 - arbejde indeholder det totale antal timer, der er planlagt for en opgave, en ressource eller en tildeling.

Felterne BCWP (oparbejdet værdi) (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Felterne BCWS (planlagt værdi) (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) indeholder de akkumulerede, tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger frem til statusdatoen eller dags dato.

Budgetomkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Budgetarbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer.

Omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Omkostninger viser de samlede planlagte eller anslåede omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling på basis af omkostninger, der allerede er påløbet for arbejde, der er udført af ressourcer, som er tildelt en opgave, ud over de omkostninger, der er planlagt for det resterende arbejde.

Ny
Akkumuleret faktisk arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Akkumuleret faktisk arbejde indeholder det faktiske arbejde, der er udført af alle de ressourcer, der er tildelt opgaver, akkumuleret over tid.

Akkumulerede omkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Akkumulerede omkostninger viser de planlagte akkumulerede, tidsfaseinddelte omkostninger for en opgave, ressource eller tildeling indtil dato.

Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Akkumuleret arbejde viser det antal timer, der er planlagt for alle de ressourcer, som er tildelt opgaver, akkumuleret over en periode.

CV (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet CV (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) viser forskellen mellem, hvor meget det skulle have kostet, og hvor meget det rent faktisk har kostet at nå det aktuelle niveau for færdiggørelse frem til statusdatoen eller dags dato.

Overallokering (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Overallokering angiver, om nogen af de tildelte ressourcer på en opgave er tildelt mere arbejde på opgaven, eller om en ressource er tildelt mere arbejde på alle tildelte opgaver, end ressourcen kan udføre inden for den normale arbejdskapacitet.

Overarbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle de ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats.

Ressourcebehov (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Felterne Ressourcebehov indeholder den procentdel eller det antal enheder, en ressource på én gang er tildelt opgaver fordelt over en periode.

% Færdigt (opgavefelt) Allokering (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Procentvis allokering indeholder den procentdel, som repræsenterer den samlede mængde af en ressources kapacitet, der allokeres til opgaver.

Normalt arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet normalt arbejde viser den samlede mængde af nonscheduled skal udføres af ressourcer.

Resterende tilgængelighed (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Resterende tilgængelighed indeholder den tid, en ressource stadig er tilgængelig til at arbejde.

Ny
feltet Resterende akkumuleret faktisk arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Resterende akkumuleret faktisk arbejde indeholder det arbejde, der stadig skal udføres på en opgave eller af en ressource, der er tildelt en opgave.

Ny
resterende Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

I felterne Resterende akkumuleret arbejde vises den resterende mængde tid, der er planlagt for alle de ressourcer, som er tildelt opgaver, akkumuleret over en periode.

SV (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

I feltet SV (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forskellen, regnet i omkostninger, mellem den aktuelle fremdrift og den oprindelige plan for en opgave, alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller for en tildeling indtil statusdatoen eller dags dato.

Enhedstilgængelighed (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Enhedstilgængelighed indeholder procentdelen af eller maks. antal enheder, som en arbejdsressource er disponibel til at udføre for enhver form for opgaver i løbet af en bestemt periode, som er fordelt over en tidsperiode.

I felterne Arbejde vises den samlede tid, der er planlagt på en opgave for alle tildelte ressourcer, den samlede tid, en ressource er planlagt til at arbejde på alle tildelte opgaver, eller den samlede tid, der er planlagt for en ressource på en opgave.

Arbejdets tilgængelighed (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Arbejdets tilgængelighed indeholder den maksimale tid, som en arbejdsressource kan planlægges til at arbejde i en hvilken som helst valgt tidsperiode, som fordelt over tid.

Ny angiver, at feltet er nyt i Project_15.

Felt

Beskrivelse

Faktiske omkostninger (tildelingsfelt)

I feltet Faktiske omkostninger vises omkostningerne for det arbejde, som allerede er udført af ressourcer på deres opgaver sammen med andre registrerede omkostninger, der relaterer til opgaven.

Faktisk slutdato (tildelingsfelt)

I feltet Faktisk slutdato vises den dato og det klokkeslæt, en opgave blev afsluttet.

Faktiske overtidsomkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Faktiske overtidsomkostninger viser omkostningerne til det overarbejde, der allerede er udført på opgaver af tildelte ressourcer.

Faktisk overarbejde (tildelingsfelt)

Feltet Faktisk overarbejde indeholder det faktiske overarbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Faktisk startdato (tildelingsfelt)

Feltet Faktisk startdato viser den dato og det klokkeslæt, hvor en opgave eller en tildeling faktisk startede, baseret på de oplysninger om status, du har angivet.

Faktisk arbejde (tildelingsfelt)

Feltet Faktisk arbejde viser det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

ACWP (tildelingsfelt)

Feltet ACWP viser omkostningerne til det arbejde, der allerede er udført på en opgave, op til datoen for projektstatussen eller dags dato.

Tildeling (tildelingsfelt)

Feltet Tildeling angiver, om rækken er en tildelingsrække og ikke en opgave- eller ressourcerække.

Tildelingsforskydning (tildelingsfelt)

Feltet Tildelingsforskydning viser, hvor længe en ressource skal vente, før arbejdet på en tildeling kan påbegyndes. Der vises ingen oplysninger i felterne Tildelingsforskydning, de gør blot oplysningerne i det tilsvarende Tildelingsforskydning-felt tilgængelige.

Tildelingsejer (tildelingsfelt)

Feltet tildelingsejer indeholder navnet på den bruger, der er ansvarlig for at angive status i Project_Web_App for den aktuelle tildeling.
Project_Pro_NoVersion kun

Tildelingsenheder (tildelingsfelt)

Feltet Tildelingsenheder viser, hvor meget de tildelte ressourcer er allokeret til en opgave.

Oprindelige budgetomkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Oprindelige budgetomkostninger viser det oprindeligt planlagte budget for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindeligt budgetarbejde (tildelingsfelt)

Feltet Oprindelige budgetarbejde viser den oprindeligt planlagte budgetarbejdsmængde for budgetarbejds- og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindelige omkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Oprindelige omkostninger viser de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave.

Oprindelig slutdato (tildelingsfelt)

Feltet Oprindelig slutdato viser en opgaves eller tildelings planlagte afslutningsdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan.

Oprindelig startdato (tildelingsfelt)

Feltet Oprindelig startdato viser en opgaves eller tildelings planlagte startdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan.

Oprindeligt arbejde (tildelingsfelt)

Feltet Oprindeligt arbejde viser de samlede planlagte mandetimer for en opgave, ressource eller tildeling.

Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetomkostninger indeholder de oprindeligt planlagte budgetomkostningsbeløb for de omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10-budgetarbejde (tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetarbejde indeholder de oprindeligt planlagte budgetarbejdebeløb for de arbejdsressourcer og materialeressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10 – omk (tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 - omk. til og med Oprindelig plan10 - omk. indeholder de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling.

Oprindelig plan 0-10 anslået slutdato (tildelingsfelter)

Når du indstiller en oprindelig plan, kopieres værdierne for Planlagt slutdato for en opgave eller en tildeling og gemmer dem i felterne Oprindelig plan anslået slutdato (Oprindelig plan anslået slutdato, Oprindelig plan1 anslået slutdato og op til Oprindelig plan10 anslået slutdato). Dette gør sig gældende, uanset om opgaverne planlægges manuelt eller automatisk.

Oprindelig plan 0-10 anslået startdato (tildelingsfelter)

Når du indstiller en oprindelig plan, kopieres værdierne for Planlagt startdato for en opgave eller en tildeling og gemmer dem i felterne Oprindelig plan anslået startdato (Oprindelig plan anslået startdato, Oprindelig plan1 anslået startdato og op til Oprindelig plan10 anslået startdato). Dette gør sig gældende, uanset om opgaverne planlægges manuelt eller automatisk.

Oprindelig plan1-10-slutdato (tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 - slutdato til og med Oprindelig plan10 - slutdato indeholder den planlagte færdiggørelsesdato for en opgave eller ressourcetildeling på det tidspunkt, hvor du gemmer en tilsvarende oprindelig plan.

Oprindelig plan1-10-startdato (tildelingsfelter)

I felterne for oprindelig startdato (Oprindelig plan1 - startdato til Oprindelig plan10 - startdato) gemmes den planlagte startdato for en opgave eller tildeling på det tidspunkt, hvor du gemmer en tilsvarende oprindelig plan.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 - arbejde til og med Oprindelig plan10 - arbejde indeholder det totale antal timer, der er planlagt for en opgave, en ressource eller en tildeling.

Felterne BCWP (oparbejdet værdi) (tildelingsfelt)

Feltet BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Felterne BCWS (planlagt værdi) (tildelingsfelt)

Feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) indeholder de akkumulerede, tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger frem til statusdatoen eller dags dato.

Budgetomkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Budgetarbejde (tildelingsfelt)

Feltet Budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Bekræftet (tildelingsfelt)

Feltet Bekræftet angiver, om de ressourcer, der er tildelt opgaver, har accepteret eller afvist deres opgavetildelinger.

Omkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Omkostninger viser de samlede planlagte eller anslåede omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling på basis af omkostninger, der allerede er påløbet for arbejde, der er udført af ressourcer, som er tildelt en opgave, ud over de omkostninger, der er planlagt for det resterende arbejde.

Tabel over omkostningssatser (tildelingsfelt)

I feltet Omkostningssats kan du vælge, hvilken omkostningssatstabel, du vil bruge for de ressourcer, der er tildelt en opgave.

Omkostningsafvigelse (tildelingsfelt)

I tildelingsfeltet Omkostningsafvigelse vises forskellen mellem de oprindelige omkostninger og de samlede omkostninger ved en opgave, ressource eller tildeling.

Omkostninger1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Omkostninger1 til og med Omkostninger10 indeholder brugerdefinerede omkostningsoplysninger om opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Kritisk (tildelingsfelt)

Feltet Kritisk angiver, om der er plads i tidsplanen til, at en opgave eller en tildelings opgave forsinkes, eller om en opgave befinder sig på den kritiske vej.

CV (tildelingsfelt)

Feltet CV (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) viser forskellen mellem, hvor meget det skulle have kostet, og hvor meget det rent faktisk har kostet at nå det aktuelle niveau for færdiggørelse frem til statusdatoen eller dags dato.

Dato1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Dato1 til og med Dato10 indeholder datooplysninger for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Varighed1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Varighed1 til og med Varighed 10 indeholder oplysninger om varighed for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Virksomhed-omkostninger1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Virksomhed-omkostninger1 til og med Enterprise omkostninger10 kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling omkostningsoplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-dato1-30 (tildelingsfelter)

Felterne Virksomhed-dato1 gennem Virksomhed-dato30 kan gemme brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling datooplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-varighed1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Virksomhed-varighed1 Enterprise-Varighed10 kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling varighed oplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-Flag1-20 (tildelingsfelter)

Virksomhed-Flag1 til Flag20 Enterprise kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling flag oplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-nummer1-40 (tildelingsfelter)

Virksomhed-projektnummer1 gennem felterne Virksomhed-projektnummer40 kan gemme et brugerdefineret talformat projektoplysninger som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
Project_Pro_NoVersion kun

Felterne Virksomhedsressource-dispositionskode1-29 (tildelingsfelter)

Den Virksomhedsressource-dispositionskode1 gennem felterne virksomhedsressource-dispositionskode29 indeholder en alfanumerisk kode, der repræsenterer en simpel liste eller hierarkiske struktur af ressourcer (for eksempel kvalifikationskoder eller jobbet koder).
Project_Pro_NoVersion kun

Virksomhed-tekst1-40 (tildelingsfelter)

Felterne Virksomhed-tekst1 gennem felterne Virksomhed-tekst40 kan gemme alle oplysninger om brugerdefineret tekst til opgaver, ressourcer eller tildelinger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder
Project_Pro_NoVersionkun

Slutdato (tildelingsfelt)

I feltet Slutdato vises den dato, hvor en tildelt ressource er planlagt til at afslutte arbejdet på en opgave.

Slutdatoafvigelse (tildelingsfelt)

Feltet Slutdatoafvigelse indeholder det tidsrum, der repræsenterer forskellen mellem den oprindelige slutdato for en opgave eller tildeling og den aktuelle slutdato.

Slutdato1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Slutdato1 til og med Slutdato10 kan indeholde oplysninger om slutdato for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Flag1-20 (tildelingsfelter)

Felterne Flag1 til Flag20 angiver, om en opgave, ressource eller tildeling er markeret med henblik på yderligere handling eller identifikation af en eller anden slags.

Link (tildelingsfelt)

Feltet Link viser overskriften eller den forklarende tekst til et link, der er tilknyttet en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkadresse (tildelingsfelt)

Feltet Linkadresse indeholder adressen på et link, der er knyttet til en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkreference (tildelingsfelt)

Feltet Linkreference indeholder kombinationen eller sammenkædningen af de felter af typen Linkadresse og Linkunderadresse, der er knyttet til en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkunderadresse (tildelingsfelt)

Feltet Linkunderadresse indeholder en angivelse af den bestemte placering i et dokument i et link, der er tilknyttet en opgave, en ressource eller en tildeling.

Udjævningsforskydning (tildelingsfelt)

Feltet Udjævningsforskydning indeholder den tid, som en opgave eller tildeling skal forsinkes fra dens tidlige startdato på grund af ressourceudjævning.

Sammenkædede felter (tildelingsfelt)

Feltet Sammenkædede felter angiver, om der findes OLE-kæder til opgaven, ressourcen eller tildelingen enten fra andre steder i denne projektfil, fra en anden Microsoft Project-fil eller fra et andet program.

Bemærkninger (tildelingsfelt)

Feltet Bemærkninger indeholder bemærkninger, du kan skrive om en opgave, ressource eller tildeling.

Nummer1-20 (tildelingsfelter)

Felterne Nummer1 til Nummer20 indeholder de numeriske oplysninger, der relaterer til de opgaver, ressourcer eller tildelinger, som du vil medtage i projektet.

Dispositionsniveau (tildelingsfelt)

Feltet Dispositionsniveau angiver placeringen af en opgave eller tildeling i projektets dispositionshierarki.

Overallokeret (tildelingsfelt)

Feltet Overallokeret angiver, om en ressource er tildelt mere arbejde på en bestemt opgave eller alle opgaver, som kan fuldføres inden for almindelig arbejdskapacitet.

Overtidsomkostninger (tildelingsfelt)

I feltet Overtidsomkostninger vises de samlede overtidsomkostninger for en opgave, for en ressource på alle tildelte opgaver eller for en ressourcetildeling.

Overarbejde (tildelingsfelt)

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle de ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats.

Spidsbelastning (tildelingsfelt)

Feltet Spidsbelastning indeholder den maksimale procentdel eller det maksimale antal enheder, en ressource på én gang kan være tildelt opgaver.

% Færdigt (opgavefelt) Arbejde færdigt (tildelingsfelt)

Feltet % arbejde færdigt indeholder en opgaves, ressources eller tildelings aktuelle status udtrykt i, hvor stor en procentdel af arbejdet der er afsluttet.

Prioritet (tildelingsfelt)

Feltet Prioritet angiver den grad af vigtighed, der er tildelt en opgave, og som indikerer, hvor nemt en opgave eller tildeling kan forsinkes eller opdeles under ressourceudjævning.

Projekt (tildelingsfelt)

Feltet Projekt viser navnet på de underprojekter, som opgaverne, ressourcerne eller tildelinger stammer fra.

RBS (tildelingsfelt)

Feltet RBS indeholder ressourceopdelingsstrukturen, der også kaldes brugeropdelingsstrukturen.

Normalt arbejde (tildelingsfelt)

Feltet Normalt arbejde viser den samlede mængde planlagte arbejde, eksklusive overarbejde, der skal udføres af ressourcer.

Resterende omkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Resterende omkostninger viser de resterende planlagte udgifter, der påløber i forbindelse med færdiggørelsen af det resterende planlagte arbejde.

Resterende overtidsomkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Resterende overtidsomkostninger viser de resterende planlagte udgifter til overtid ved en opgave, ressource eller tildeling.

Resterende overarbejde (tildelingsfelt)

Feltet Resterende overarbejde viser mængden af resterende planlagt overarbejde.

Resterende arbejde (tildelingsfelt)

Feltet Resterende arbejde viser den tid, f.eks. mandetimer eller dage, der stadig skal bruges til at færdiggøre en eller flere opgaver.

Anmodning/behov (tildelingsfelt)

Feltet Anmodning/behov indeholder indstillinger for, hvordan ressourcer skal tildeles ved hjælp af guiden Ressourceerstatning.

Ressourcegruppe (tildelingsfelt)

Feltet Ressourcegruppe indeholder de grupper, ressourcerne tilhører.

Ressource-ID (tildelingsfelt)

Feltet Ressource-id indeholder det id, der automatisk tildeles hver ressource i Project.

Ressourceinitialer (tildelingsfelt)

Feltet Ressourceinitialer indeholder en liste over forkortelser af ressourcenavne.

Ressourcenavn (tildelingsfelt)

Feltet Ressourcenavn indeholder navnet på den ressource, som en tildeling tilhører.

Ressourcetype (tildelingsfelt)

Feltet Ressourcetype angiver, om ressourcen for denne tildeling er en arbejds- eller materialeressource.

Ventende svar (tildelingsfelt)

Feltet Ventende svar angiver, om der er modtaget en bekræftelse fra de gruppemedlemmer, der er tildelt opgaverne.

Startdato (tildelingsfelt)

Feltet Startdato viser den dato, en tildelt ressource er planlagt til at starte arbejdet på en opgave.

Startdatoafvigelse (tildelingsfelt)

Feltet Startdatoafvigelse indeholder den tid, der repræsenterer forskellen mellem en oprindelig startdato og den planlagte startdato for en opgave eller tildeling.

Startdato1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Startdato1 til Startdato10 viser oplysninger om særlige startdatoer for de opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil angive og gemme særskilt i projektet.

SV (tildelingsfelt)

I feltet SV (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forskellen, regnet i omkostninger, mellem den aktuelle fremdrift og den oprindelige plan for en opgave, alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller for en tildeling indtil statusdatoen eller dags dato.

Opgave-ID (tildelingsfelt)

Feltet Opgave-id indeholder det id, der automatisk tildeles de enkelte opgaver i Project, når de føjes til projektet.

Opgavenavn (tildelingsfelt)

Feltet Opgavenavn indeholder navnet på den opgave, som en tildeling tilhører.

Dispositionsnummer for opgave (tildelingsfelt)

Feltet Dispositionsnummer for opgave indeholder det nummer, der repræsenterer den associerede opgaves placering i den hierarkiske dispositionsstruktur.

Hovedopgavenavn (tildelingsfelt)

Feltet Hovedopgavenavn indeholder navnene på hovedopgaverne til den opgave, der er knyttet til en ressourcetildeling.

Ventende gruppestatus (tildelingsfelt)

Feltet Ventende gruppestatus angiver, om du har modtaget et svar på en statusanmodning, du har sendt til en ressource, om tildelte opgaver.

Tekst1-30 (tildelingsfelter)

Felterne Tekst1-Tekst30 indeholder tekstmæssige oplysninger om de opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil medtage i projektet.

Entydigt ID (tildelingsfelt)

Feltet Entydigt id indeholder det tal, der automatisk tildeles i Project, når der oprettes en ny opgave, ressource eller tildeling i det aktuelle projekt.

Opdatering er nødvendig (tildelingsfelt)

Feltet Opdatering er nødvendig angiver, om en Project Server-opdatering skal sendes til de tildelte gruppemedlemmer på grund af ændringer i en opgaves startdato, slutdato eller tildelinger.

VAC (tildelingsfelt)

Feltet VAC viser afvigelsen ved afslutning, som er forskellen mellen budgetteret ved afslutning eller oprindelige omkostninger og anslået ved afslutning for en opgave, en ressource eller en tildeling til en opgave.

WBS (tildelingsfelt)

Feltet WBS indeholder WBS-koder (work breakdown structure), som er alfanumeriske koder, du kan bruge til at repræsentere den tilknyttede opgaves placering i projektets hierarkiske struktur.

Arbejde (tildelingsfelt)

I felterne Arbejde vises den samlede tid, der er planlagt på en opgave for alle tildelte ressourcer, den samlede tid, en ressource er planlagt til at arbejde på alle tildelte opgaver, eller den samlede tid, der er planlagt for en ressource på en opgave.

Arbejdsprofil (tildelingsfelt)

I feltet Arbejdsprofil kan du vælge, hvilken arbejdsprofil der skal anvendes for de ressourcer, der er tildelt en opgave.

Arbejdsafvigelse (tildelingsfelt)

Feltet Arbejdsafvigelse indeholder forskellen mellem det oprindelige arbejde for en opgave, ressource eller tildeling og det planlagte arbejde.

Ny angiver, at feltet er nyt i Project_15.

Felt

Beskrivelse

Faktiske omkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

I feltet Faktiske omkostninger vises omkostningerne for det arbejde, som allerede er udført af ressourcer på deres opgaver sammen med andre registrerede omkostninger, der relaterer til opgaven.

Faktisk overarbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Faktisk overarbejde indeholder det faktiske overarbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Faktisk arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Faktisk arbejde viser det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

ACWP (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet ACWP viser omkostningerne til det arbejde, der allerede er udført på en opgave, op til datoen for projektstatussen eller dags dato.

Oprindelige budgetomkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Oprindelige budgetomkostninger viser det oprindeligt planlagte budget for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindeligt budgetarbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Oprindelige budgetarbejde viser den oprindeligt planlagte budgetarbejdsmængde for budgetarbejds- og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindelige omkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Oprindelige omkostninger viser de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave.

Oprindeligt arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Oprindeligt arbejde viser de samlede planlagte mandetimer for en opgave, ressource eller tildeling.

Ny
feltet Oprindelig plan 0-10 Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Felterne Oprindelig plan0 akkumuleret arbejde til og med Oprindelig plan10 akkumuleret arbejde indeholder den mængde af tid, der er planlagt for alle de ressourcer, der er tildelt opgaver, akkumuleret over tid, da den oprindelige plan blev angivet.

Ny
feltet Oprindelig plan 0-10 resterende Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Felterne Oprindelig plan0 resterende akkumuleret arbejde til og med Oprindelig plan10 resterende akkumuleret arbejde indeholder den resterende mængde af tid, der er planlagt for alle de ressourcer, der er tildelt opgaver, da den oprindelige plan blev angivet.

Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (tidsfaseinddelte tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetomkostninger indeholder de oprindeligt planlagte budgetomkostningsbeløb for de omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10-budgetarbejde (tidsfaseinddelte tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetarbejde indeholder de oprindeligt planlagte budgetarbejdebeløb for de arbejdsressourcer og materialeressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10 – omk (tidsfaseinddelte tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 - omk. til og med Oprindelig plan10 - omk. indeholder de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (tidsfaseinddelte tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 - arbejde til og med Oprindelig plan10 - arbejde indeholder det totale antal timer, der er planlagt for en opgave, en ressource eller en tildeling.

Felterne BCWP (oparbejdet værdi) (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Felterne BCWS (planlagt værdi) (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) indeholder de akkumulerede, tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger frem til statusdatoen eller dags dato.

Budgetomkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Budgetarbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Omkostninger viser de samlede planlagte eller anslåede omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling på basis af omkostninger, der allerede er påløbet for arbejde, der er udført af ressourcer, som er tildelt en opgave, ud over de omkostninger, der er planlagt for det resterende arbejde.

Ny
Akkumuleret faktisk arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Akkumuleret faktisk arbejde indeholder det faktiske arbejde, der er udført af alle de ressourcer, der er tildelt opgaver, akkumuleret over tid.

Akkumulerede omkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Akkumulerede omkostninger viser de planlagte akkumulerede, tidsfaseinddelte omkostninger for en opgave, ressource eller tildeling indtil dato.

Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Akkumuleret arbejde viser det antal timer, der er planlagt for alle de ressourcer, som er tildelt opgaver, akkumuleret over en periode.

CV (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet CV (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) viser forskellen mellem, hvor meget det skulle have kostet, og hvor meget det rent faktisk har kostet at nå det aktuelle niveau for færdiggørelse frem til statusdatoen eller dags dato.

Overallokering (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Overallokering angiver, om nogen af de tildelte ressourcer på en opgave er tildelt mere arbejde på opgaven, eller om en ressource er tildelt mere arbejde på alle tildelte opgaver, end ressourcen kan udføre inden for den normale arbejdskapacitet.

Overarbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle de ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats.

Ressourcebehov (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Felterne Ressourcebehov indeholder den procentdel eller det antal enheder, en ressource på én gang er tildelt opgaver fordelt over en periode.

% Færdigt (opgavefelt) Allokering (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Procentvis allokering indeholder den procentdel, som repræsenterer den samlede mængde af en ressources kapacitet, der allokeres til opgaver.

Normalt arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Normalt arbejde viser den samlede mængde planlagte arbejde, eksklusive overarbejde, der skal udføres af ressourcer.

Resterende tilgængelighed (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Resterende tilgængelighed indeholder den tid, en ressource stadig er tilgængelig til at arbejde.

Ny
feltet Resterende akkumuleret faktisk arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Resterende akkumuleret faktisk arbejde indeholder det arbejde, der stadig skal udføres på en opgave eller af en ressource, der er tildelt en opgave.

Ny
resterende Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

I felterne Resterende akkumuleret arbejde vises den resterende mængde tid, der er planlagt for alle de ressourcer, som er tildelt opgaver, akkumuleret over en periode.

SV (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

I feltet SV (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forskellen, regnet i omkostninger, mellem den aktuelle fremdrift og den oprindelige plan for en opgave, alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller for en tildeling indtil statusdatoen eller dags dato.

Arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I felterne Arbejde vises den samlede tid, der er planlagt på en opgave for alle tildelte ressourcer, den samlede tid, en ressource er planlagt til at arbejde på alle tildelte opgaver, eller den samlede tid, der er planlagt for en ressource på en opgave.

Ny angiver, at feltet er nyt i Project_15.

Felt

Beskrivelse

Påvirkede områder (projektfelt)

Feltet områder, der påvirkes indeholder eksempler på områder, der kan være påvirket af et forslag, som markeret i tabellen områder påvirkes opslag, der følger med Microsoft Project Server og kan ændres afspejler organisationens bestemte områder. Dette felt styres af arbejdsprocessen.
Project_Pro_NoVersion kun

Forudsætninger (projektfelt)

Feltet antagelser indeholder vigtige antagelser for den aktuelle forslag. Dette felt styres af arbejdsprocessen.
Project_Pro_NoVersion kun

Forretningsbehov (projektfelt)

Feltet Business skal bruges til at angive business kravet for den aktuelle forslag. Når du tilføjer oplysninger, skal du være så specifik som muligt. Dette felt styres af arbejdsprocessen.
Project_Pro_NoVersion kun

Anvendt planlagt slutdato (projektfelt)

Feltet anvendt planlagt slutdato Angiver slutdatoen for projektet som anvendt i et Scenario for oversigtsvalg under analyse af ressourcebegrænsninger.
Project_Pro_NoVersion kun

Anvendt planlagt startdato (projektfelt)

Feltet anvendt planlagt startdato viser startdatoen for projektet som anvendt i et Scenario for oversigtsvalg under analyse af ressourcebegrænsninger.
Project_Pro_NoVersion kun

Anvendt vedtagelse for oversigtsvalg (omkostning) (projektfelt)

Feltet anvendt oversigtsvalg (omkostning) viser resultatet af en omkostningsbegrænsninger på et projekt. Du kan vælge valgte, ikke er valgt, tvungen ind/ud, eller brugerdefineret Forced-In/Out.
Project_Pro_NoVersion kun

Anvendt vedtagelse for oversigtsvalg (tidsplan) (projektfelt)

Feltet anvendt oversigtsvalg (tidsplan) viser anvendelsesdatoen for et Scenario for oversigtsvalg som fastsat under analyse af ressourcebegrænsninger tidsplan.
Project_Pro_NoVersion kun

Anvendt vedtagelsesdato for oversigtsvalg (omkostning) (projektfelt)

Feltet anvendt vedtagelsesdato for oversigtsvalg (omkostning) viser anvendelsesdatoen for et Scenario for oversigtsvalg som fastsat under analyse af omkostningsbegrænsninger.
Project_Pro_NoVersion kun

Anvendt vedtagelsesdato for oversigtsvalg (tidsplan) (projektfelt)

Feltet anvendt vedtagelsesdato for oversigtsvalg (tidsplan) viser resultatet af en tidsplan begrænsning analyse på et projekt. Du kan vælge valgte, ikke er valgt, tvungen ind/ud, eller brugerdefineret Forced-In/Out.
Project_Pro_NoVersion kun

Forslag til overholdelse af angivne standarder (projektfelt)

Feltet forslag til overholdelse af angivne standarder angiver om den aktuelle forslag vedrører et projekt, der hjælper med at opfylde et Overholdelse mål, det vil sige, om projektet er påkrævet ved lov, eller andre krav.
Project_Pro_NoVersion kun

Mål (projektfelt)

Feltet mål indeholder den aktuelle forslag nøjagtighed mål. Dette felt styres af arbejdsprocessen.
Project_Pro_NoVersion kun

Gennemførelsesdato for efter implementering (projektfelt)

Feltet indlæg implementering dato for gennemsyn angiver når gennemsyn mødet blev eller tilbageholdes. Dette felt styres af arbejdsprocessen.
Project_Pro_NoVersion kun

Gennemse notater til efter implementering (projektfelt)

Feltet indlæg implementering Gennemse noter gemmes Gennemse mødenoter eller et link til et møde noter publikation til den gennemsyn efter implementering. Dette felt styres af arbejdsprocessen.
Project_Pro_NoVersion kun

Primære målsætninger (projektfelt)

Feltet primære målsætninger indeholder de primære målsætninger for den aktuelle forslag, som markeret i tabellen Hovedformålet opslag, der følger med Microsoft Project Server og kan ændres afspejler organisationens specifikke mål sætninger. Dette felt styres af arbejdsprocessen.
Project_Pro_NoVersion kun

Projektafdelinger (projektfelt)

Feltet Projektafdelinger indeholder navnet på den tjeneste, som det valgte projekt er tilknyttet som markeret i tabellen afdeling opslag, der følger med Microsoft Project Server og kan ændres afspejler organisationens specifikke afdelingsnavne.
Project_Pro_NoVersion kun

Forslagsomkostninger (projektfelt)

Feltet Forslagsomkostninger gemmer de estimerede omkostninger for det foreslåede projekt. Dette felt styres af arbejdsprocessen.
Project_Pro_NoVersion kun

Foreslået slutdato (projektfelt)

Feltet foreslået slutdato indeholder anslået slutdatoen for den aktuelle forslag. Dette felt styres af arbejdsprocessen.
Project_Pro_NoVersion kun

Foreslået startdato (projektfelt)

Feltet foreslået startdato indeholder anslået startdatoen for den aktuelle forslag. Dette felt styres af arbejdsprocessen.
Project_Pro_NoVersion kun

Navn på arbejdsprocesfase (projektfelt)

Feltet Navn på arbejdsprocesfase angiver den aktuelle arbejdsprocesfase for et markerede projekt. En fase repræsenterer en samling af faser, der er grupperet sammen for at identificere en fælles gruppe aktiviteter i projektets livscyklus. Typisk arbejdsprocesfaser er Opret, Vælg, planlægge og administrere, selvom disse fase navne kan tilpasses. Dette felt er en komponent i Microsoft Project Server arbejdsproces framework.
Project_Pro_NoVersion kun

Oplysninger om arbejdsproces fase (projektfelt)

Feltet oplysninger om stadium i arbejdsproces i denne artikel beskrives det aktuelle stadium i arbejdsprocessen for et markerede projekt. En fase repræsenterer et enkelt trin i projektets livscyklus, og en eller flere faser kan udgør en arbejdsprocesfase. Dette felt er en komponent i Microsoft Project Server arbejdsproces framework.
Project_Pro_NoVersion kun

Navn på stadium i arbejdsproces (projektfelt)

Feltet Navn på stadium i arbejdsproces angiver det aktuelle navn på stadium i arbejdsproces for et markerede projekt. En fase repræsenterer et enkelt trin i projektets livscyklus, og en eller flere faser kan udgør en arbejdsprocesfase. Dette felt er en komponent i Microsoft Project Server arbejdsproces framework.
Project_Pro_NoVersion kun

Tilstand af arbejdsproces (projektfelt)

Feltet tilstand af arbejdsproces angiver markerede forslag eller projektets aktuelle tilstand af arbejdsproces – for eksempel venter på godkendelse eller afsluttet. Dette felt er en komponent i Microsoft Project Server arbejdsproces framework.
Project_Pro_NoVersion kun

Et felt indeholder én type oplysninger og er en del af en TE000129391, en TE000129164 visning eller området TE000129407 i en forbrugsvisning. TE000130151 har flere forskellige typer felter:

 • Opgavefelter og tidsfaseinddelte opgavefelter

  Opgavefelter indeholder opgaverelaterede oplysninger og kan vises i opgavevisningerne, f.eks. i visningerne Gantt-diagram, Opgaveark og Netværksdiagram.

  I tidsfaseinddelte opgavefelter vises oplysninger for hver opgave fordelt over dens varighed. Disse felter kan vises i den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug.

 • Ressourcefelter og tidsfaseinddelte ressourcefelter

  I ressourcefelter vises oplysninger for hver ressource, herunder opsummerede oplysninger om alle de opgaver, der er tildelt hver enkelt ressource. De kan vises i ressourcevisningerne, f.eks. Ressourceark og Ressourceforbrug.

  I tidsfaseinddelte ressourcefelter vises oplysninger for hver ressource fordelt over ressourcetilgængelighedens varighed på projektet. Disse felter kan vises i den tidsfaseinddelt del af visningen Ressourceforbrug.

 • Tildelingsfelter og tidsfaseinddelte tildelingsfelter

  Tildelingsfelterne viser oplysninger om de enkelte tildelinger. De kan vises i arkdelen af visningen Opgaveforbrug og Ressourceforbrug visninger og i bunden af visningerne opgave og ressource Form. Du kan ændre tildelingsfeltet, der vises nederst i visningen opgave eller ressource ved at pege på Detaljer i menuen Formater, og derefter klikke på en kommando.

  I tidsfaseinddelte tildelingsfelter vises oplysninger for hver tildeling fordelt over dens varighed. Disse felter kan vises i den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug.

Hvis du vil føje et felt til en visning, skal du klikke på kolonne i menuen Indsæt.

: Nogle felter er kun tilgængelig, hvis du bruger TE000130160.

Ny angiver, at feltet er nyt i TE000130151.

Felt

Beskrivelse

Faktiske omkostninger (opgavefelt)

I feltet Faktiske omkostninger vises omkostningerne for det arbejde, som allerede er udført af ressourcer på deres opgaver sammen med andre registrerede omkostninger, der relaterer til opgaven.

Faktisk varighed (opgavefelt)

Feltet Faktisk varighed viser omfanget af det faktiske arbejde på en opgave indtil nu på basis af den planlagte varighed og det resterende arbejde eller den færdiggjorte procentdel.

Faktisk slutdato (opgavefelt)

I feltet Faktisk slutdato vises den dato og det klokkeslæt, en opgave blev afsluttet.

Faktiske overtidsomkostninger (opgavefelt)

Feltet Faktiske overtidsomkostninger viser omkostningerne til det overarbejde, der allerede er udført på opgaver af tildelte ressourcer.

Faktisk overarbejde (opgavefelt)

Feltet Faktisk overarbejde indeholder det faktiske overarbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Faktisk startdato (opgavefelt)

Feltet Faktisk startdato viser den dato og det klokkeslæt, hvor en opgave eller en tildeling faktisk startede, baseret på de oplysninger om status, du har angivet.

Faktisk arbejde (opgavefelt)

Feltet Faktisk arbejde viser det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

ACWP (opgavefelt)

Feltet ACWP viser omkostningerne til det arbejde, der allerede er udført på en opgave, op til datoen for projektstatussen eller dags dato.

Tildelingsforskydning (opgavefelt)

Feltet Tildelingsforskydning viser, hvor længe en ressource skal vente, før arbejdet på en tildeling kan påbegyndes. Der vises ingen oplysninger i felterne Tildelingsforskydning, de gør blot oplysningerne i det tilsvarende Tildelingsforskydning-felt tilgængelige.

Tildelingsenheder (opgavefelt)

Feltet Tildelingsenheder viser, hvor meget de tildelte ressourcer er allokeret til en opgave.

Ny
Oprindelige budgetomkostninger (opgavefelt)

Feltet Oprindelige budgetomkostninger viser det oprindeligt planlagte budget for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Ny
Oprindeligt budgetarbejde (opgavefelt)

Feltet Oprindelige budgetarbejde viser den oprindeligt planlagte budgetarbejdsmængde for budgetarbejds- og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindelige omkostninger (opgavefelt)

Feltet Oprindelige omkostninger viser de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave.

Ny
Oprindelig plan-slutdato for leverance (opgavefelt)

Feltet Oprindelig plan-slutdato for leverance indeholder den planlagte slutdato for leverance gemt med Oprindelig plan for projektet.
TE000130146 kun

Ny
Oprindelig plan-startdato for leverance (opgavefelt)

Feltet Oprindelig plan-startdato for leverance indeholder de oprindeligt planlagte startdato for leverance gemt med Oprindelig plan for projektet.
TE000130146 kun

Oprindelig plan-varighed (opgavefelt)

Feltet Oprindelig plan - varighed viser det oprindelige tidsrum, der er afsat til at udføre en opgave.

Oprindelig slutdato (opgavefelt)

Feltet Oprindelig slutdato viser en opgaves eller tildelings planlagte afslutningsdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan.

Oprindelig startdato (opgavefelt)

Feltet Oprindelig startdato viser en opgaves eller tildelings planlagte startdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan.

Oprindeligt arbejde (opgavefelt)

Feltet Oprindeligt arbejde viser de samlede planlagte mandetimer for en opgave, ressource eller tildeling.

Ny
Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (opgavefelter)

Oprindelig plan1-felterne oprindelige 10-budgetomkostninger indeholder de oprindeligt planlagte Budgetomkostningsbeløb for omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Ny
Oprindelig plan1-10-budgetarbejde (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetarbejde indeholder de oprindeligt planlagte budgetarbejdebeløb for de arbejdsressourcer og materialeressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10 – omk (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - omk. til og med Oprindelig plan10 - omk. indeholder de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling.

Ny
Oprindelig plan1-10-slutdato for leverance (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - slutdato for leverance til og med Oprindelig plan10 - slutdato for leverance indeholder de planlagte slutdatoer for leverance, der er gemt med de tilsvarende oprindelige planer for projekterne.

Ny
Oprindelig plan1-10-startdato for leverance (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - startdato for leverance til og med Oprindelig plan10 - startdato for leverance indeholder de planlagte startdatoer for leverance, der er gemt med de tilsvarende oprindelige planer for projekterne.

Oprindelig plan1-10 varighed (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1-10 varighed indeholder den tid, der er planlagt til fuldførelse af en opgave.

Oprindelig plan1-10-slutdato (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - slutdato til og med Oprindelig plan10 - slutdato indeholder den planlagte færdiggørelsesdato for en opgave eller ressourcetildeling på det tidspunkt, hvor du gemmer en tilsvarende oprindelig plan.

Oprindelig plan1-10-startdato (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - startdato til og med Oprindelig plan10 - startdato indeholder den planlagte startdato for en opgave eller tildeling på det tidspunkt, hvor du gemmer en tilsvarende oprindelig plan.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - arbejde til og med Oprindelig plan10 - arbejde indeholder det totale antal timer, der er planlagt for en opgave, en ressource eller en tildeling.

Felterne BCWP (oparbejdet værdi) (opgavefelt)

Feltet BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Felterne BCWS (planlagt værdi) (opgavefelt)

Feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) indeholder de akkumulerede, tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger frem til statusdatoen eller dags dato.

Ny
Budgetomkostninger (opgavefelt)

Feltet Budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Ny
Budgetarbejde (opgavefelt)

Feltet Budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Færdigt frem (opgavefelt)

Feltet Færdigt frem til viser fremdriften i en opgave i Gantt-diagramvisningen, der angiver dertil, hvor faktiske oplysninger er blevet rapportet for opgaven.

Bekræftet (opgavefelt)

Feltet Bekræftet angiver, om de ressourcer, der er tildelt opgaver, har accepteret eller afvist deres opgavetildelinger.

Betingelsesdato (opgavefelt)

Feltet Betingelsesdato viser den bestemte dato, der er knyttet til visse betingelsestyper, f.eks. Skal starte den, Skal afsluttes den, Start tidligst, Start senest, Afslut tidligst og Afslut senest.

Betingelsestype (opgavefelt)

I feltet Betingelsestype kan du vælge den type af betingelse, som du kan anvende til planlægning af en opgave.

Kontaktperson (opgavefelt)

Feltet Kontaktperson indeholder navnet på en person, der har ansvaret for en opgave.

Omkostninger (opgavefelt)

Feltet Omkostninger viser de samlede planlagte eller anslåede omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling på basis af omkostninger, der allerede er påløbet for arbejde, der er udført af ressourcer, som er tildelt en opgave, ud over de omkostninger, der er planlagt for det resterende arbejde.

Tabel over omkostningssatser (opgavefelt)

I feltet Omkostningssats kan du vælge, hvilken omkostningssatstabel, du vil bruge for de ressourcer, der er tildelt en opgave.

Omkostningsafvigelse (opgavefelt)

I tildelingsfeltet Omkostningsafvigelse vises forskellen mellem de oprindelige omkostninger og de samlede omkostninger ved en opgave, ressource eller tildeling.

Omkostninger1-10 (opgavefelter)

Felterne Omkostninger1 til og med Omkostninger10 indeholder brugerdefinerede omkostningsoplysninger om opgaver, ressourcer eller tildelinger.

CPI (opgavefelt)

Feltet CPI (budgetoverholdelse) viser forholdet mellem budgetterede omkostninger, dvs. oprindelige omkostninger, ved udført arbejde og faktiske omkostninger ved udført arbejde indtil projektets statusdato eller dags dato.

Oprettet (opgavefelt)

Feltet Oprettet indeholder datoen og klokkeslættet, da en opgave blev føjet til projektet.

Kritisk (opgavefelt)

Feltet Kritisk angiver, om der er plads i tidsplanen til, at en opgave eller en tildelings opgave forsinkes, eller om en opgave befinder sig på den kritiske vej.

CV (opgavefelt)

Feltet CV viser forskellen mellem de beregnede udgifter og de faktiske omkostninger, der skal bruges for at nå det aktuelle niveau af færdiggørelse indtil statusdatoen eller dags dato.

CV % (opgavefelt)

I feltet CV% (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) vises forholdet mellem CV (omkostningsafvigelse) og BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) udtrykt som en procentsats.

Dato1-10 (opgavefelter)

Felterne Dato1 til og med Dato10 indeholder datooplysninger for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Deadline (opgavefelt)

Feltet Deadline viser den dato, som du angav som en deadline for opgaven. En deadline er en måldato, der angiver, hvornår en opgave skal være afsluttet.

Ny
Slutdato for leverance (opgavefelt)

For hver opgave, der indeholder leverance, der er knyttet til den feltet Slutdato for leverance viser den planlagte slutdato for den pågældende leverance.
TE000130146 kun

Ny
GUID for leverance (opgavefelt)

For hver opgave, der indeholder leverance, der er knyttet til den feltet GUID for leverance viser globalt entydigt id (GUID) for det leverance.
TE000130146 kun

Ny
Navn på leverance (opgavefelt)

Feltet Navn på leverance viser navnet eller titlen for den pågældende leverance for hver opgave, der indeholder leverance, der er knyttet til den.
TE000130146 kun

Ny
-Startdato for leverance (opgavefelt)

Feltet Startdato for leverance viser den planlagte startdato for den pågældende leverance for hver opgave, der indeholder leverance, der er knyttet til den.
TE000130146 kun

Ny
Leverancetype (opgavefelt)

Feltet Leverancetype angiver, om den aktuelle opgave har en tilknyttet leverance, og om den pågældende leverance er oprettet med den aktuelle opgave eller produceret af en separat projekt eller opgave, som den aktuelle opgave er afhængig.
TE000130146 kun

Varighed (opgavefelt)

Feltet Varighed viser den samlede aktive arbejdstid for en opgave.

Varighedsafvigelse (opgavefelt)

Feltet Varighedsafvigelse indeholder forskellen mellem den oprindelige varighed og den samlede varighed (den aktuelle vurdering) for en opgave.

Varighed1-10 (opgavefelter)

Felterne Varighed1 til og med Varighed 10 indeholder oplysninger om varighed for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

EAC (opgavefelt)

Feltet EAC (vurdering ved afslutning) viser de forventede samlede omkostninger baseret på præstationen på statusdatoen.

Tidlig slutdato (opgavefelt)

Feltet Tidlig slutdato indeholder den tidligste dato, en opgave på nogen måde kan slutte på baseret på foregående og efterfølgende opgavers tidlige slutdatoer, andre betingelser og eventuel udjævningsforskydning.

Tidlig startdato (opgavefelt)

Feltet Tidlig startdato indeholder den tidligste dato, en opgave på nogen måde kan begynde på på basis af foregående og efterfølgende opgavers tidlige startdatoer og andre betingelser.

Metode for oparbejdet værdi (opgavefelt)

I feltet Metode for oparbejdet værdi kan du vælge, om feltet % udført eller feltet Fysisk % færdigt skal bruges til at beregne budgetterede omkostninger ved udført arbejde (BCWP).

Indsatsbaseret (opgavefelt)

Feltet Indsatsbaseret angiver, om planlægningen for opgaven er indsatsbaseret planlægning.

Virksomhed-omkostninger1-10 (opgavefelter)

Felterne Virksomhed-omkostninger1 til og med Enterprise omkostninger10 kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling omkostningsoplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Virksomhed-dato1-30 (opgavefelter)

Felterne Virksomhed-dato1 gennem Virksomhed-dato30 kan gemme brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling datooplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Virksomhed-varighed1-10 (opgavefelter)

Felterne Virksomhed-varighed1 Enterprise-Varighed10 kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling varighed oplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Virksomhed-Flag1-20 (opgavefelter)

Virksomhed-Flag1 til Flag20 Enterprise kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling flag oplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Virksomhed-nummer1-40 (opgavefelter)

Virksomhed-projektnummer1 gennem felterne Virksomhed-projektnummer40 kan gemme et brugerdefineret talformat projektoplysninger som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Enterprise opgavedispositionskode1-30 (opgavefelter)

Virksomhed-opgavedispositionskode1 gennem Enterprise opgavedispositionskode30 felter indeholder en alfanumerisk kode, der repræsenterer en simpel liste eller hierarkiske struktur af opgaver (for eksempel, omkostninger i en hierarkisk struktur, der er knyttet til opgaver).
TE000130146 kun

Virksomhed-tekst1-40 (opgavefelter)

Felterne Virksomhed-tekst1 gennem felterne Virksomhed-tekst40 kan gemme alle oplysninger om brugerdefineret tekst til opgaver, ressourcer eller tildelinger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder
TE000130146kun

Ny
Fejlmeddelelse (opgavefelt)

Feltet fejlmeddelelse bruges af guiden Importér ressourcer og guiden Importér projekt til at vise fejl under import af ressource-og opgaveoplysninger henholdsvis til TE000130162.
TE000130146 kun

Anslået (opgavefelt)

Feltet Anslået angiver, om opgavens varighed er markeret som anslået.

Forventet varighed (opgavefelt)

Feltet forventet varighed indeholder den samlede omfanget af det aktive arbejdstid forventet for en opgave. Det vil sige, tid fra den forventede start til forventet slutdato for en opgave.

Forventet slutdato (opgavefelt)

Feltet Forventet slutdato indeholder den dato, hvor opgaven forventes at være færdig.

Forventet startdato (opgavefelt)

Feltet Forventet startdato indeholder den dato, hvor opgaven forventes at starte.

Ekstern opgave (opgavefelt)

Feltet Ekstern opgave angiver, om der er en kæde til opgaven i et andet projekt, eller om opgaven stammer fra det aktuelle projekt.

Slutdato (opgavefelt)

Feltet Udfør viser den dato, hvor en opgave er planlagt til at være afsluttet.

Slæk (opgavefelt)

Feltet Slæk i forhold til slutdato indeholder varigheden mellem Tidlig slutdato og Sen slutdato.

Slutdatoafvigelse (opgavefelt)

Feltet Slutdatoafvigelse indeholder det tidsrum, der repræsenterer forskellen mellem den oprindelige slutdato for en opgave eller tildeling og den aktuelle slutdato.

Slutdato1-10 (opgavefelter)

Felterne Slutdato1 til og med Slutdato10 kan indeholde oplysninger om slutdato for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Periodisering af faste omkostninger (opgavefelt)

Feltet Periodisering af faste omk. giver valget mellem, hvordan og hvornår faste omkostninger skal indregnes i eller periodiseres til omkostningerne ved en opgave.

Faste omkostninger (opgavefelt)

Feltet Faste omkostninger viser alle de opgaveudgifter, der ikke er forbundet med ressourcer.

Flag1-20 (opgavefelter)

Felterne Flag1 til Flag20 angiver, om en opgave, ressource eller tildeling er markeret med henblik på yderligere handling eller identifikation af en eller anden slags.

Tilladt slæk (opgavefelt)

Feltet Tilladt slæk indeholder den mængde af tid, en opgave kan være forskinket uden at forsinke eventuelle efterfølgende opgaver.

Grupper efter oversigt (opgavefelt)

Feltet Grupper efter oversigt angiver, om den pågældende række i opgave- eller ressourcearket er oversigtsrækken for de opgaver eller ressourcer, der er grupperet efter en bestemt kategori.

Skjul søjle (opgavefelt)

Feltet Skjul søjle angiver, om Gantt-søjler og Kalender-søjler til en opgave er skjult.

Link (opgavefelt)

Feltet Link viser overskriften eller den forklarende tekst til et link, der er tilknyttet en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkadresse (opgavefelt)

Feltet Linkadresse indeholder adressen på et link, der er knyttet til en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkreference (opgavefelt)

Feltet Linkreference indeholder kombinationen eller sammenkædningen af de felter af typen Linkadresse og Linkunderadresse, der er knyttet til en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkunderadresse (opgavefelt)

Feltet Linkunderadresse indeholder en angivelse af den bestemte placering i et dokument i et link, der er tilknyttet en opgave, en ressource eller en tildeling.

ID (opgavefelt)

Feltet ID indeholder id-nummeret, der TE000130151 tildeles automatisk til hver opgave eller ressource, som du føjer dem til projektet.

Ignorer ressourcekalender (opgavefelt)

Feltet Ignorer ressourcekalender angiver, om der i planlægningen tages højde for kalenderne for de ressourcer, der er tildelt opgaven.

Indikatorer (opgavefelt)

I feltet Indikatorer vises indikatorer, som giver forskellige typer af oplysninger om en opgave eller ressource.

Sen slutdato (opgavefelt)

Feltet Sen slutdato indeholder den seneste dato, en opgave på nogen måde kan afsluttes uden at forsinke afslutningen af projektet.

Sen startdato (opgavefelt)

Feltet Sen startdato indeholder den seneste dato, en opgave på nogen måde kan startes uden at forsinke afslutningen af projektet.

Udjævnede tildelinger (opgavefelt)

Feltet Udjævne tildelinger angiver, om udjævningsfunktionen kan forsinke og opdele enkelte tildelinger (i stedet for hele opgaven) for at løse problemer med overallokeringer.

Udjævning kan opdeles (opgavefelt)

Feltet Udjævning kan opdeles angiver, om funktionen ressourceudjævning kan resultere i opdelinger af resterende arbejde på denne opgave.

Udjævningsforskydning (opgavefelt)

Feltet Udjævningsforskydning indeholder den tid, som en opgave eller tildeling skal forsinkes fra dens tidlige startdato på grund af ressourceudjævning.

Sammenkædede felter (opgavefelt)

Feltet sammenkædede felter angiver, om der er OLE-kæder til den opgave, ressource eller tildeling, enten fra et andet sted i denne project-fil fra en anden TE000130151 fil eller fra et andet program.

Markeret (opgavefelt)

Feltet Markeret angiver, om en opgave er markeret med henblik på yderligere handling eller identifikation af en eller anden slags.

Milepæl (opgavefelt)

Feltet Milepæl angiver, om en opgave er en milepæl.

Navn (opgavefelt)

Feltet Navn indeholder navnet på en opgave eller ressource.

Negativt slæk (opgavefelt)

Feltet Negativt slæk viser mængden af negativt slæk for en opgave på Gantt-diagramvisning, hvilket angiver den mængde af tid, som skal gemmes, så efterfølgende opgaver ikke udskydes.

Bemærkninger (opgavefelt)

Feltet Bemærkninger indeholder bemærkninger, du kan skrive om en opgave, ressource eller tildeling.

Nummer1-20 (opgavefelter)

Felterne Nummer1 til Nummer20 indeholder de numeriske oplysninger, der relaterer til de opgaver, ressourcer eller tildelinger, som du vil medtage i projektet.

Objekter (opgavefelt)

Feltet Objekter indeholder det antal objekter, der er forbundet med en opgave eller tilknyttet en ressource.

Optimistisk varighed (opgavefelt)

Feltet optimistisk varighed indeholder den bedst tænkelige for samlede omfanget af det aktive arbejdstid forventet for en opgave, det vil sige, tid fra optimistisk start på den optimistisk slutdato for en opgave.

Optimistisk slutdato (opgavefelt)

Feltet optimistisk slutdato indeholder den dato, der repræsenterer den bedst tænkelige for, hvornår en opgave blev fuldført.

Optimistisk startdato (opgavefelt)

Feltet optimistisk startdato indeholder den dato, der repræsenterer den bedst tænkelige for, hvornår en opgave kan starte.

Dispositionskode1-10 (opgavefelter)

Felterne Dispositionskode1 til og med Dispositionskode10 indeholder en alfanummerisk kode, som du definerer, og som repræsenterer hierarkisk struktur for opgaver eller ressourcer.

Dispositionsniveau (opgavefelt)

Feltet Dispositionsniveau angiver placeringen af en opgave eller tildeling i projektets dispositionshierarki.

Dispositionsnummer (opgavefelt)

Feltet Dispositionsnummer indeholder det nummer, der repræsenterer en opgaves placering i den hierarkiske dispositionsstruktur.

Overallokeret (opgavefelt)

Feltet Overallokeret angiver, om en ressource er tildelt mere arbejde på en bestemt opgave eller alle opgaver, som kan fuldføres inden for almindelig arbejdskapacitet.

Overtidsomkostninger (opgavefelt)

I feltet Overtidsomkostninger vises de samlede overtidsomkostninger for en opgave, for en ressource på alle tildelte opgaver eller for en ressourcetildeling.

Overarbejde (opgavefelt)

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle de ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats.

% Færdigt (opgavefelt) Fuldføre (opgavefelt)

Feltet % udført indeholder en opgaves aktuelle status, udtrykt som den procentdel af opgavens varighed, der er afsluttet.

% Færdigt (opgavefelt) Arbejde færdigt (opgavefelt)

Feltet % arbejde færdigt indeholder en opgaves, ressources eller tildelings aktuelle status udtrykt i, hvor stor en procentdel af arbejdet der er afsluttet.

Pessimistisk varighed (opgavefelt)

Feltet pessimistisk varighed indeholder den værst tænkelige for samlede omfanget af det aktive arbejdstid forventet for en opgave, det vil sige, tid fra pessimistisk start på den pessimistisk slutdato for en opgave. Du kan angive denne dato som en del af en PERT-analyse beregning.

Pessimistisk slutdato (opgavefelt)

Feltet pessimistisk slutdato indeholder den dato, der repræsenterer den værst tænkelige for, hvornår en opgave blev fuldført. Du kan angive denne dato som en del af en PERT-analyse beregning.

Pessimistisk startdato (opgavefelt)

Feltet pessimistisk startdato indeholder den dato, der repræsenterer den værst tænkelige for, hvornår en opgave kan starte. Du kan angive denne dato som en del af en PERT-analyse beregning.

Fysisk % færdigt (opgavefelt) Fuldføre (opgavefelt)

Feltet Fysisk % færdigt viser en angivet færdiggørelsesprocent, som kan anvendes som et alternativ til beregning af budgetterede omkostninger ved udført arbejde (BCWP).

Foregående opgaver (opgavefelt)

Feltet Foregående opgaver indeholder opgave-id'erne for de foregående opgaver, som opgaven er afhængig af, før den kan starte eller slutte.

Afslutning før udjævning (opgavefelt)

Feltet Afslutning før udjævning indeholder slutdatoen for en opgave, som den var, før der blev foretaget ressourceudjævning.

Start før udjævning (opgavefelt)

Feltet Start før udjævning indeholder startdatoen for en opgave, som den var, før der blev foretaget ressourceudjævning.

Prioritet (opgavefelt)

Feltet Prioritet angiver den grad af vigtighed, der er tildelt en opgave, og som indikerer, hvor nemt en opgave eller tildeling kan forsinkes eller opdeles under ressourceudjævning.

Projekt (opgavefelt)

Feltet Projekt viser navnet på de underprojekter, som opgaverne, ressourcerne eller tildelinger stammer fra.

Ny
Udgiv (opgavefelt)

Feltet Publicer angiver, om den aktuelle opgave skal publiceres til TE000130155 med resten af projektet. Dette felt er som standard angivet til Ja.
TE000130146 kun

Tilbagevendende (opgavefelt)

Feltet Tilbagevendende angiver, om en opgave er en del af en række tilbagevendende opgaver.

Normalt arbejde (opgavefelt)

Feltet Normalt arbejde viser den samlede mængde planlagte arbejde, eksklusive overarbejde, der skal udføres af ressourcer.

Resterende omkostninger (opgavefelt)

Feltet Resterende omkostninger viser de resterende planlagte udgifter, der påløber i forbindelse med færdiggørelsen af det resterende planlagte arbejde.

Resterende varighed (opgavefelt)

Feltet Resterende varighed viser den tid, der skal bruges for at færdiggøre den sidste del af en opgave.

Resterende overtidsomkostninger (opgavefelt)

Feltet Resterende overtidsomkostninger viser de resterende planlagte udgifter til overtid ved en opgave, ressource eller tildeling.

Resterende overarbejde (opgavefelt)

Feltet Resterende overarbejde viser mængden af resterende planlagt overarbejde.

Resterende arbejde (opgavefelt)

Feltet Resterende arbejde viser den tid, f.eks. mandetimer eller dage, der stadig skal bruges til at færdiggøre en eller flere opgaver.

Ressourcegruppe (opgavefelt)

Feltet Ressourcegruppe indeholder de grupper, ressourcerne tilhører.

Ressourceinitialer (opgavefelt)

Feltet Ressourceinitialer indeholder en liste over forkortelser af ressourcenavne.

Ressourcenavne (opgavefelt)

Feltet Ressourcenavne viser navnene på alle de ressourcer, der er tildelte en opgave.

Ressourcefonetik (opgavefelt)

Feltet Ressourcefonetik bruges kun i den japanske version af TE000130151.

Ressourcetype (opgavefelt)

Feltet Ressourcetype angiver, om den ressource, der er tildelt denne opgave, er en arbejds- eller materialeressource.

Ventende svar (opgavefelt)

Feltet Ventende svar angiver, om der er modtaget en bekræftelse fra de gruppemedlemmer, der er tildelt opgaverne.

CV (opgavefelt)

Feltet Fortsæt viser den dato, hvor den resterende del af en opgave er planlagt til at fortsætte, efter at du har angivet fremdriften, f.eks. % udført, % arbejde færdigt, Faktisk arbejde, Faktisk varighed eller Faktisk startdato.

Opløft (opgavefelt)

For underopgaver angiver feltet Opløft, om oplysninger om Gantt-søjler for underopgaver skal opløftes til hovedopgavesøjlen.

SPI (opgavefelt)

I feltet SPI (planoverholdelse) vises forholdet mellem BCWP og BCWS (budgetterede omkostninger for udført arbejde og budgetterede omkostninger for planlagt arbejde).

Startdato (opgavefelt)

Feltet Startdato viser den dato, en tildelt ressource er planlagt til at starte arbejdet på en opgave.

Slæk (opgavefelt)

Feltet Slæk i forhold til startdato indeholder varigheden mellem Tidlig startdato og Sen startdato.

Startdatoafvigelse (opgavefelt)

Feltet Startdatoafvigelse indeholder den tid, der repræsenterer forskellen mellem en oprindelig startdato og den planlagte startdato for en opgave eller tildeling.

Startdato1-10 (opgavefelter)

Felterne Startdato1 til Startdato10 viser oplysninger om særlige startdatoer for de opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil angive og gemme særskilt i projektet.

Status (opgavefelt)

Feltet Status angiver en opgaves aktuelle status: Udført, Forløber planmæssigt, Forsinket eller Fremtidig opgave.

Statussymbol (opgavefelt)

Feltet Statussymbol viser et ikon, som repræsenterer den faktiske status for en opgave.

Ny
Statusleder (opgavefelt)

Feltet statusleder indeholder navnet på den virksomhedsressource, som skal hente statusopdateringer for den aktuelle opgave fra ressourcer, der arbejder i TE000130164.

Stop (opgavefelt)

Feltet Stop viser den dato, der repræsenterer afslutningen af den faktiske del af en opgave.

Underprojektfil (opgavefelt)

Feltet Underprojektfil indeholder navnet på et projekt, der er indsat i den aktive projektfil.

Skrivebeskyttet underprojekt (opgavefelt)

Feltet Skrivebeskyttet underprojekt angiver, om underprojektet til denne opgave er et skrivebeskyttet projekt.

Efterfølgende opgaver (opgavefelt)

Feltet Efterfølgende opgaver indeholder opgave-id'erne for en opgaves efterfølgende opgaver.

Oversigt (opgavefelt)

Feltet Oversigt angiver, om en opgave er en hovedopgave.

Status for hovedopgave (opgavefelt)

Feltet Status for hovedopgave viser status for en hovedopgave på basis af de tilhørende underopgavers status, og hvor disse underopgaver er blevet planlagt.

SV (opgavefelt)

I feltet SV (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forskellen, regnet i omkostninger, mellem den aktuelle fremdrift og den oprindelige plan for en opgave, alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller for en tildeling indtil statusdatoen eller dags dato.

SV % færdigt (opgavefelt) (opgavefelt)

I feltet SV% (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forholdet mellem SV (afvigelse fra tidsplanen) og BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) udtrykt som en procentsats.

Opgavekalender (opgavefelt)

Feltet Opgavekalender viser en oversigt over de kalendere, der kan anvendes på en opgave.

Ny
Kalender opgave-GUID (opgavefelt)

Feltet Opgavekalender-GUID indeholder de oprettede entydige identifikationskoder for hver opgavekalender i projektet. Der er ikke to opgavekalendere, der har det samme opgavekalender-GUID.

Ny
Opgave-GUID (opgavefelt)

Feltet Opgave-GUID indeholder de oprettede entydige identifikationskoder for hver opgave i projektet.

TCPI (opgavefelt)

Feltet TCPI (arbejdspræstation ved budgetoverholdelse) viser forholdet mellem det resterende arbejde, der mangler at blive udført, og de penge, der mangler at blive brugt, på statusdatoen.

Ventende gruppestatus (opgavefelt)

Feltet Ventende gruppestatus angiver, om du har modtaget et svar på en statusanmodning, du har sendt til en ressource, om tildelte opgaver.

Tekst ovenover (opgavefelt)

Feltet Tekst ovenfor angiver, hvor teksten til underopgaven vises på Gantt-søjlerne, når de opløftes til hovedopgavesøjlen.

Tekst1-30 (opgavefelter)

Felterne Tekst1-Tekst30 indeholder tekstmæssige oplysninger om de opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil medtage i projektet.

Samlet slæk (opgavefelt)

Feltet Samlet slæk indeholder den mængde tid, som en opgaves slutdato kan forskydes uden at forsinke projektets slutdato.

Type (opgavefelt)

I feltet Type kan du vælge, hvilken virkning redigering af arbejde, tildelingsenheder eller varighed har på beregningen af de to andre felter.

Entydigt ID (opgavefelt)

Feltet Entydigt ID indeholder det nummer, TE000130151 automatisk tildeles, når en ny opgave, ressource eller tildeling er oprettet i det aktuelle projekt.

Entydigt ID for foregående opgaver (opgavefelt)

Feltet Entydigt id for foreg opg. indeholder de entydige opgave-id'er for de foregående opgaver, som en opgave er afhængig af, før den kan starte eller slutte.

Entydigt ID for efterfølgende opgaver (opgavefelt)

Feltet Entydigt id for efterflg opg. indeholder de entydige opgave-id'er for en opgaves efterfølgende opgaver.

Opdatering er nødvendig (opgavefelt)

Feltet opdatering er nødvendig angiver, om en TE000130155 opdatering skal sendes til de tildelte gruppemedlemmer på grund af ændringer i en opgaves startdato, slutdato eller tildelinger.

VAC (opgavefelt)

Feltet VAC viser afvigelsen ved afslutning, som er forskellen mellen budgetteret ved afslutning eller oprindelige omkostninger og anslået ved afslutning for en opgave, en ressource eller en tildeling til en opgave.

WBS (opgavefelt)

Feltet WBS indeholder WBS-koder (WBS – arbejdsopdelingsstuktur).

Foregående opgaver i WBS (opgavefelt)

Feltet Foregående opgaver i WBS viser en oversigt over de opgavemæssige opdelingsstrukturkoder (WBS), der er knyttet til de foregående opgaver, som opgaven afhænger af, før den kan startes eller afsluttes.

Efterfølgende opgaver i WBS (opgavefelt)

Feltet Efterfølgende opgaver i WBS viser en oversigt over de opgavemæssige opdelingsstrukturkoder (WBS), der er knyttet til de efterfølgende opgaver.

Arbejde (opgavefelt)

I felterne Arbejde vises den samlede tid, der er planlagt på en opgave for alle tildelte ressourcer, den samlede tid, en ressource er planlagt til at arbejde på alle tildelte opgaver, eller den samlede tid, der er planlagt for en ressource på en opgave.

Arbejdsprofil (opgavefelt)

I feltet Arbejdsprofil kan du vælge, hvilken arbejdsprofil der skal anvendes for de ressourcer, der er tildelt en opgave.

Arbejdsafvigelse (opgavefelt)

Feltet Arbejdsafvigelse indeholder forskellen mellem det oprindelige arbejde for en opgave, ressource eller tildeling og det planlagte arbejde.

Toppen af siden

Ny angiver, at feltet er nyt i TE000130151.

Faktiske omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I feltet Faktiske omkostninger vises omkostningerne for det arbejde, som allerede er udført af ressourcer på deres opgaver sammen med andre registrerede omkostninger, der relaterer til opgaven.

Faktiske faste omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Faktiske faste omkostninger viser de faktiske tidsfaseinddelte opgaveudgifter, der ikke er ressourcerelaterede, påløbet overtid i overensstemmelse med den påføringsmetode, som du valgte.

Faktisk overarbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Faktisk overarbejde indeholder det faktiske overarbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Faktisk arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Faktisk arbejde viser det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

ACWP (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet ACWP viser omkostningerne til det arbejde, der allerede er udført på en opgave, op til datoen for projektstatussen eller dags dato.

Ny
Oprindelige budgetomkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Oprindelige budgetomkostninger viser det oprindeligt planlagte budget for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Ny
Oprindeligt budgetarbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Oprindelige budgetarbejde viser den oprindeligt planlagte budgetarbejdsmængde for budgetarbejds- og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindelige omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Oprindelige omkostninger viser de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave.

Oprindeligt arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Oprindeligt arbejde viser de samlede planlagte mandetimer for en opgave, ressource eller tildeling.

Ny
Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (tidsfaseinddelte opgavefelter)

Oprindelig plan1-felterne oprindelige 10-budgetomkostninger indeholder de oprindeligt planlagte Budgetomkostningsbeløb for omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Ny
Oprindelig plan1-10-budgetarbejde (tidsfaseinddelte opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetarbejde indeholder de oprindeligt planlagte budgetarbejdebeløb for de arbejdsressourcer og materialeressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10 – omk (tidsfaseinddelte opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - omk. til og med Oprindelig plan10 - omk. indeholder de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (tidsfaseinddelte opgavefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - arbejde til og med Oprindelig plan10 - arbejde indeholder det totale antal timer, der er planlagt for en opgave, en ressource eller en tildeling.

Felterne BCWP (oparbejdet værdi) (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Felterne BCWS (planlagt værdi) (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) indeholder de akkumulerede, tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger frem til statusdatoen eller dags dato.

Ny
Budgetomkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Ny
Budgetarbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Omkostninger viser de samlede planlagte eller anslåede omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling på basis af omkostninger, der allerede er påløbet for arbejde, der er udført af ressourcer, som er tildelt en opgave, ud over de omkostninger, der er planlagt for det resterende arbejde.

CPI (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet CPI (budgetoverholdelse) viser forholdet mellem budgetterede omkostninger, dvs. oprindelige omkostninger, ved udført arbejde og faktiske omkostninger ved udført arbejde indtil projektets statusdato eller dags dato.

Akkumulerede omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Akkumulerede omkostninger viser de planlagte akkumulerede, tidsfaseinddelte omkostninger for en opgave, ressource eller tildeling indtil dato.

Akkumuleret procent (%) færdig (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Akkumuleret % færdigt viser værdien af den akkumulerede færdiggjorte procentdel for en opgave, som fordelt overtid.

Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Akkumuleret arbejde viser det antal timer, der er planlagt for alle de ressourcer, som er tildelt opgaver, akkumuleret over en periode.

CV (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet CV (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) viser forskellen mellem, hvor meget det skulle have kostet, og hvor meget det rent faktisk har kostet at nå det aktuelle niveau for færdiggørelse frem til statusdatoen eller dags dato.

CV % (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I feltet CV% (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) vises forholdet mellem CV (omkostningsafvigelse) og BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) udtrykt som en procentsats.

Faste omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Faste omkostninger viser alle de opgaveudgifter, der ikke er forbundet med ressourcer.

Overallokering (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Overallokering angiver, om nogen af de tildelte ressourcer på en opgave er tildelt mere arbejde på opgaven, eller om en ressource er tildelt mere arbejde på alle tildelte opgaver, end ressourcen kan udføre inden for den normale arbejdskapacitet.

Overarbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle de ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats.

% Færdigt (opgavefelt) Fuldføre (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet % udført indeholder en opgaves aktuelle status, udtrykt som den procentdel af opgavens varighed, der er afsluttet.

Normalt arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Normalt arbejde viser den samlede mængde planlagte arbejde, eksklusive overarbejde, der skal udføres af ressourcer.

SPI (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I feltet SPI (planoverholdelse) vises forholdet mellem BCWP og BCWS (budgetterede omkostninger for udført arbejde og budgetterede omkostninger for planlagt arbejde).

SV (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I feltet SV (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forskellen, regnet i omkostninger, mellem den aktuelle fremdrift og den oprindelige plan for en opgave, alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller for en tildeling indtil statusdatoen eller dags dato.

SV % færdigt (opgavefelt) (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I feltet SV% (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forholdet mellem SV (afvigelse fra tidsplanen) og BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) udtrykt som en procentsats.

Arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I felterne Arbejde vises den samlede tid, der er planlagt på en opgave for alle tildelte ressourcer, den samlede tid, en ressource er planlagt til at arbejde på alle tildelte opgaver, eller den samlede tid, der er planlagt for en ressource på en opgave.

Toppen af siden

Ny angiver, at feltet er nyt i TE000130151.

Felt

Beskrivelse

Periodiseres (ressourcefelt)

Feltet Periodiseres giver mulighed for at vælge, hvordan og hvornår standard- og overtidsomkostninger for ressourcer skal indregnes, eller periodiseres, til omkostningerne ved en opgave.

Faktiske omkostninger (ressourcefelt)

I feltet Faktiske omkostninger vises omkostningerne for det arbejde, som allerede er udført af ressourcer på deres opgaver, sammen med andre registrerede omkostninger, der relaterer til opgaven.

Faktisk slutdato (ressourcefelt)

I feltet Faktisk slutdato vises den dato og det klokkeslæt, en opgave blev afsluttet.

Faktiske overtidsomkostninger (ressourcefelt)

Feltet Faktiske overtidsomkostninger viser omkostningerne til det overarbejde, der allerede er udført på opgaver af tildelte ressourcer.

Faktisk overarbejde (ressourcefelt)

Feltet Faktisk overarbejde indeholder det faktiske overarbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Faktisk startdato (ressourcefelt)

Feltet Faktisk startdato viser den dato og det klokkeslæt, hvor en opgave eller en tildeling faktisk startede, baseret på de oplysninger om status, du har angivet.

Faktisk arbejde (ressourcefelt)

Feltet Faktisk arbejde viser det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

ACWP (ressourcefelt)

Feltet ACWP viser omkostningerne til det arbejde, der allerede er udført på en opgave, op til datoen for projektstatussen eller dags dato.

Tildeling (ressourcefelt)

Feltet Tildeling angiver, om rækken er en tildelingsrække og ikke en opgave- eller ressourcerække.

Tildelingsforskydning (ressourcefelt)

Feltet Tildelingsforskydning viser, hvor længe en ressource skal vente, før arbejdet på en tildeling kan påbegyndes. Der vises ingen oplysninger i felterne Tildelingsforskydning, de gør blot oplysningerne i det tilsvarende Tildelingsforskydning-felt tilgængelige.

Tildelingsenheder (ressourcefelt)

Feltet Tildelingsenheder viser, hvor meget de tildelte ressourcer er allokeret til en opgave.

Tilgængelig fra (ressourcefelt)

Feltet Tilgængelig fra viser den startdato, hvor en ressource er tilgængelig for arbejde ved de enheder, der er angivet for den aktuelle tidsperiode.

Tilgængelig til (ressourcefelt)

Feltet Tilgængelig til viser den slutdato, hvor en ressource er tilgængelig for arbejde ved de enheder, der er angivet for den aktuelle tidsperiode.

Basiskalender (ressourcefelt)

Feltet Basiskalender angiver, hvilken kalender der er basiskalenderen for en ressourcekalender.

Ny
Oprindelige budgetomkostninger (ressourcefelt)

Feltet Oprindelige budgetomkostninger viser det oprindeligt planlagte budget for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Ny
Oprindeligt budgetarbejde (ressourcefelt)

Feltet Oprindelige budgetarbejde viser den oprindeligt planlagte budgetarbejdsmængde for budgetarbejds- og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindelige omkostninger (ressourcefelt)

Feltet Oprindelige omkostninger viser de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave.

Oprindelig slutdato (ressourcefelt)

Feltet Oprindelig slutdato viser en opgaves eller tildelings planlagte afslutningsdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan.

Oprindelig startdato (ressourcefelt)

Feltet Oprindelig startdato viser en opgaves eller tildelings planlagte startdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan.

Oprindeligt arbejde (ressourcefelt)

Feltet Oprindeligt arbejde viser de samlede planlagte mandetimer for en opgave, ressource eller tildeling.

Ny
Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (ressourcefelter)

Oprindelig plan1-felterne oprindelige 10-budgetomkostninger indeholder de oprindeligt planlagte Budgetomkostningsbeløb for omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Ny
Oprindelig plan1-10-budgetarbejde (ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetarbejde indeholder de oprindeligt planlagte budgetarbejdebeløb for de arbejdsressourcer og materialeressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10 – omk (ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - omk. til og med Oprindelig plan10 - omk. indeholder de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling.

Oprindelig plan1-10-slutdato (ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - slutdato til og med Oprindelig plan10 - slutdato indeholder den planlagte færdiggørelsesdato for en opgave eller ressourcetildeling på det tidspunkt, hvor du gemmer en tilsvarende oprindelig plan.

Oprindelig plan1-10-startdato (ressourcefelter)

I felterne for oprindelig startdato (Oprindelig plan1 - startdato til Oprindelig plan10 - startdato) gemmes den planlagte startdato for en opgave eller tildeling på det tidspunkt, hvor du gemmer en tilsvarende oprindelig plan.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - arbejde til og med Oprindelig plan10 - arbejde indeholder det totale antal timer, der er planlagt for en opgave, en ressource eller en tildeling.

Felterne BCWP (oparbejdet værdi) (ressourcefelt)

Feltet BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Felterne BCWS (planlagt værdi) (ressourcefelt)

Feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) indeholder de akkumulerede, tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger frem til statusdatoen eller dags dato.

Ny
budget (ressourcefelt)

Feltet Budget bruges til at få vist eller ændre, om arbejdet, materialet eller omkostningerne er en budgetressource, dvs. en ressource, hvis arbejde, materiale eller omkostninger skal registreres på projektet.

Ny
Budgetomkostninger (ressourcefelt)

Feltet Budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Ny
Budgetarbejde (ressourcefelt)

Feltet Budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Kan udjævnes (ressourcefelt)

Feltet Kan udjævnes angiver, om der kan udføres udjævning af en ressource.

Kode (ressourcefelt)

Feltet Kode indeholder evt. koder, forkortelser eller tal, du skal angive som en del af en ressources oplysninger.

Bekræftet (ressourcefelt)

Feltet Bekræftet angiver, om de ressourcer, der er tildelt opgaver, har accepteret eller afvist deres opgavetildelinger.

Omkostninger (ressourcefelt)

Feltet Omkostninger viser de samlede planlagte eller anslåede omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling på basis af omkostninger, der allerede er påløbet for arbejde, der er udført af ressourcer, som er tildelt en opgave, ud over de omkostninger, der er planlagt for det resterende arbejde.

Omkostninger Per gang (ressourcefelt)

For en arbejdsressource (personer og udstyr) viser feltet Omkostninger pr. gang de omkostninger, der påløber, hver gang en ressource bruges. De tilføjes, hver gang en arbejdsressourceenhed tildeles til en opgave.

Tabel over omkostningssatser (ressourcefelt)

I feltet Omkostningssats kan du vælge, hvilken omkostningssatstabel, du vil bruge for de ressourcer, der er tildelt en opgave.

Omkostningsafvigelse (ressourcefelt)

Feltet Omkostningsafvigelse viser forskellen mellem de oprindelige omkostninger og de samlede omkostninger ved en opgave, ressource eller tildeling.

Omkostninger1-10 (ressourcefelter)

Felterne Omkostninger1 til og med Omkostninger10 indeholder brugerdefinerede omkostningsoplysninger om opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Ny
oprettet (ressourcefelt)

Feltet Oprettet indeholder datoen og klokkeslættet, da en ressource blev føjet til projektet.

CV (ressourcefelt)

Feltet CV (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) viser forskellen mellem, hvor meget det skulle have kostet, og hvor meget det rent faktisk har kostet at nå det aktuelle niveau for færdiggørelse frem til statusdatoen eller dags dato.

Dato1-10 (ressourcefelter)

Felterne Dato1 til og med Dato10 indeholder datooplysninger for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Ny
Standardtildelingsejer (ressourcefelt)

Feltet Standardtildelingsejer indeholder navnet på den virksomhed bruger, der er ansvarlig for at angive status for en bestemt tildeling.
TE000130146 kun

Varighed1-10 (ressourcefelter)

Felterne Varighed1 til og med Varighed 10 indeholder oplysninger om varighed for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

E-mailadresse (ressourcefelt)

Feltet Mailadresse indeholder en ressources mailadresse.

Virksomhed (ressourcefelt)

Feltet Virksomhed viser, om en ressource er fra virksomhedsressourcepuljen (Ja) eller den lokale ressourcepulje (Nej).

Virksomhedsbasiskalender (ressourcefelt)

Feltet Virksomhedsbasiskalender angiver, om ressourcen tildeles til en basiskalender fra den virksomhedsglobale skabelon.

Virksomhed-omkostninger1-10 (ressourcefelter)

Felterne Virksomhed-omkostninger1 til og med Enterprise omkostninger10 kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling omkostningsoplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Virksomhed-dato1-30 (ressourcefelter)

Felterne Virksomhed-dato1 gennem Virksomhed-dato30 kan gemme brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling datooplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Virksomhed-varighed1-10 (ressourcefelter)

Felterne Virksomhed-varighed1 Enterprise-Varighed10 kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling varighed oplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Virksomhed-Flag1-20 (ressourcefelter)

Virksomhed-Flag1 til Flag20 Enterprise kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling flag oplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Virksomhed-nummer1-40 (ressourcefelter)

Virksomhed-projektnummer1 gennem felterne Virksomhed-projektnummer40 kan gemme et brugerdefineret talformat projektoplysninger som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Obligatoriske værdier for virksomhed (ressourcefelt)

Feltet obligatoriske værdier angiver, om ressourcen har de påkrævede værdier for TE000130155.

Felterne Virksomhedsressource-dispositionskode1-29 (ressourcefelter)

Den Virksomhedsressource-dispositionskode1 gennem felterne virksomhedsressource-dispositionskode29 indeholder en alfanumerisk kode, der repræsenterer en simpel liste eller hierarkiske struktur af ressourcer (for eksempel kvalifikationskoder eller jobbet koder).
TE000130146 kun

Virksomhed-gruppemedlem (ressourcefelt)

Når flere virksomhedsprojekter er åbne, vises alle ressourcer fra alle åbne projekter i den samme version i ressourcevisninger (f.eks. alle udgivne versioner af åbne projekter).

Virksomhed-tekst1-40 (ressourcefelter)

Felterne Virksomhed-tekst1 gennem felterne Virksomhed-tekst40 kan gemme alle oplysninger om brugerdefineret tekst til opgaver, ressourcer eller tildelinger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder
TE000130146kun

Entydigt ID for virksomhed (ressourcefelt)

Virksomhedsressourcer er tilgængelige for alle projekter i TE000130155.

Ny
Fejlmeddelelse (ressourcefelt)

Feltet fejl meddelelse bruges af guiden Importér ressourcer og guiden Importér projekt til at vise fejl under import af ressource-og opgaveoplysninger henholdsvis til TE000130155.
TE000130146 kun

Slutdato1-10 (ressourcefelter)

Felterne Slutdato1 til og med Slutdato10 kan indeholde oplysninger om slutdato for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Slutdato (ressourcefelt)

Feltet Slutdato viser den dato, hvor en ressource er planlagt til at fuldføre arbejdet på alle tildelte opgaver.

Flag1-20 (ressourcefelter)

Feltet Flag1 til og med Flag20 angiver, om en opgave, ressource eller tildeling er markeret med henblik på yderligere handling eller identifikation af en eller anden slags.

Standard (ressourcefelt)

Feltet Standard angiver, om en ressource er standard eller ej.

Gruppe (ressourcefelt)

Feltet Gruppe indeholder navnet på den gruppe, som en ressource tilhører.

Grupper efter oversigt (ressourcefelt)

Feltet Grupper efter oversigt angiver, om den pågældende række i opgave- eller ressourcearket er oversigtsrækken for de opgaver eller ressourcer, der er grupperet efter en bestemt kategori.

Link (ressourcefelt)

Feltet Link viser overskriften eller den forklarende tekst til et link, der er tilknyttet en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkadresse (ressourcefelt)

Feltet Linkadresse indeholder adressen på et link, der er knyttet til en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkreference (ressourcefelt)

Feltet Linkreference indeholder kombinationen eller sammenkædningen af de felter af typen Linkadresse og Linkunderadresse, der er knyttet til en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkunderadresse (ressourcefelt)

Feltet Linkunderadresse indeholder en angivelse af den bestemte placering i et dokument i et link, der er tilknyttet en opgave, en ressource eller en tildeling.

ID (ressourcefelt)

Feltet ID indeholder id-nummeret, der TE000130151 tildeles automatisk til hver opgave eller ressource, som du føjer dem til projektet.

Ny
import (ressourcefelt)

Feltet Importér angiver, om en ressource skal importeres til TE000130155 som en virksomhedsressource. Det er en del af guiden Importer ressourcer.
TE000130146 kun

Inaktiv (ressourcefelt)

Virksomhedsressourcer slettes ikke. I stedet gør en bruger med administrative rettigheder dem inaktive.

Indikatorer (ressourcefelt)

I feltet Indikatorer vises indikatorer, som giver forskellige typer af oplysninger om en opgave eller ressource.

Initialer (ressourcefelt)

Feltet Initialer viser forkortelsen for et ressourcenavn.

Udjævningsforskydning (ressourcefelt)

Feltet Udjævningsforskydning indeholder den tid, som en opgave eller tildeling skal forsinkes fra dens tidlige startdato på grund af ressourceudjævning.

Sammenkædede felter (ressourcefelt)

Feltet sammenkædede felter angiver, om der er OLE-kæder til den opgave, ressource eller tildeling, enten fra et andet sted i denne project-fil fra en anden TE000130151 fil eller fra et andet program.

Materialeetiket (ressourcefelt)

Feltet Materialenavn indeholder, den måleenhed, som du skrev for en materialeressource, f.eks. ton, kasser eller kubikmeter.

Maks (ressourcefelt)

Feltet Maks. antal indeholder den maksimale procentsats eller det antal af enheder, der repræsenterer den maksimale kapacitet, som en ressource er tilgængelig til at udføre alle opgaver under den aktuelle periode.

Navn (ressourcefelt)

Feltet Navn indeholder navnet på en opgave eller ressource.

Bemærkninger (ressourcefelt)

Feltet Bemærkninger indeholder bemærkninger, du kan skrive om en opgave, ressource eller tildeling.

Nummer1-20 (ressourcefelter)

Felterne Nummer1 til Nummer20 indeholder de numeriske oplysninger, der relaterer til de opgaver, ressourcer eller tildelinger, som du vil medtage i projektet.

Objekter (ressourcefelt)

Feltet Objekter indeholder det antal objekter, der er forbundet med en opgave eller tilknyttet en ressource.

Dispositionskode1-10 (ressourcefelter)

Felterne Dispositionskode1 til og med Dispositionskode10 indeholder en alfanummerisk kode, som du definerer, og som repræsenterer hierarkisk struktur for opgaver eller ressourcer.

Overallokeret (ressourcefelt)

Feltet Overallokeret angiver, om en ressource er tildelt mere arbejde på en bestemt opgave eller alle opgaver, som kan fuldføres inden for almindelig arbejdskapacitet.

Overtidsomkostninger (ressourcefelt)

I feltet Overtidsomkostninger vises de samlede overtidsomkostninger for en opgave, for en ressource på alle tildelte opgaver eller for en ressourcetildeling.

Overtidssats (ressourcefelt)

Feltet Overtidssats viser betalingssatsen for det overarbejde, der er udført af en ressource.

Overarbejde (ressourcefelt)

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle de ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats.

Spidsbelastning (ressourcefelt)

Feltet Spidsbelastning indeholder den maksimale procentdel eller det maksimale antal enheder, en ressource på én gang kan være tildelt opgaver.

% Færdigt (opgavefelt) Arbejde færdigt (ressourcefelt)

Feltet % arbejde færdigt indeholder en opgaves, ressources eller tildelings aktuelle status udtrykt i, hvor stor en procentdel af arbejdet der er afsluttet.

Fonetik (ressourcefelt)

Feltet fonetik bruges kun i den japanske version af TE000130151.

Projekt (ressourcefelt)

Feltet Projekt viser navnet på de underprojekter, som opgaverne, ressourcerne eller tildelinger stammer fra.

RBS (ressourcefelt)

Feltet RBS indeholder ressourceopdelingsstrukturen, der også kaldes brugeropdelingsstrukturen.

Normalt arbejde (ressourcefelt)

Feltet Normalt arbejde viser den samlede mængde planlagte arbejde, eksklusive overarbejde, der skal udføres af ressourcer.

Resterende omkostninger (ressourcefelt)

Feltet Resterende omkostninger viser de resterende planlagte udgifter, der påløber i forbindelse med færdiggørelsen af det resterende planlagte arbejde.

Resterende overtidsomkostninger (ressourcefelt)

Feltet Resterende overtidsomkostninger viser de resterende planlagte udgifter til overtid ved en opgave, ressource eller tildeling.

Resterende overarbejde (ressourcefelt)

Feltet Resterende overarbejde viser mængden af resterende planlagt overarbejde.

Resterende arbejde (ressourcefelt)

Feltet Resterende arbejde viser den tid, f.eks. mandetimer eller dage, der stadig skal bruges til at færdiggøre en eller flere opgaver.

Ny
Ressourcekalender-GUID (ressourcefelt)

Feltet Ressourcekalender-GUID indeholder de oprettede entydige identifikationskoder for hver ressourcekalender i projektet. Der er ikke to ressourcekalendere, der har det samme ressourcekalender-GUID.

Ny
Ressource-GUID (ressourcefelt)

Feltet Ressource-GUID indeholder de oprettede entydige identifikationskoder for hver ressource i projektet. Der er ikke to ressourcer, der har det samme ressource-GUID.

Ventende svar (ressourcefelt)

Feltet Ventende svar angiver, om der er modtaget en bekræftelse fra de gruppemedlemmer, der er tildelt opgaverne.

Standardsats (ressourcefelt)

Feltet Standardsats viser lønsatsen for almindeligt arbejde, som ikke er overarbejde, der er udført af en ressource.

Startdato (ressourcefelt)

Feltet Startdato viser den dato, en tildelt ressource er planlagt til at starte arbejdet på en opgave.

Startdato1-10 (ressourcefelter)

Felterne Startdato1 til Startdato10 viser oplysninger om særlige startdatoer for de opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil angive og gemme særskilt i projektet.

Ny
Oversigt (ressourcefelt)

Feltet Oversigt angiver, om tildelingsoplysningerne for de ressourcer, der bruges i det aktuelle projekt, er fra det aktuelt åbne projekt eller et andet projekt, som anvender de samme ressourcer.

SV (ressourcefelt)

I feltet SV (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forskellen, regnet i omkostninger, mellem den aktuelle fremdrift og den oprindelige plan for en opgave, alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller for en tildeling indtil statusdatoen eller dags dato.

Ny
Gruppetildelingspulje (ressourcefelt)

Feltet Gruppetildelingspulje viser, om den aktuelle ressource er en team ressource.
TE000130146 kun

Hovedopgavenavn (ressourcefelt)

Feltet Hovedopgavenavn indeholder navnene på hovedopgaverne til den opgave, der er knyttet til en ressourcetildeling.

Ventende gruppestatus (ressourcefelt)

Feltet Ventende gruppestatus angiver, om du har modtaget et svar på en statusanmodning, du har sendt til en ressource, om tildelte opgaver.

Tekst1-30 (ressourcefelter)

Felterne Tekst1-Tekst30 indeholder tekstmæssige oplysninger om de opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil medtage i projektet.

Type (ressourcefelt)

I feltet Type kan du vælge, hvilken virkning redigering af arbejde, tildelingsenheder eller varighed har på beregningen af de to andre felter.

Entydigt ID (ressourcefelt)

Feltet Entydigt ID indeholder det nummer, TE000130151 automatisk tildeles, når en ny opgave, ressource eller tildeling er oprettet i det aktuelle projekt.

Opdatering er nødvendig (ressourcefelt)

Feltet opdatering er nødvendig angiver, om en TE000130155 opdatering skal sendes til de tildelte gruppemedlemmer på grund af ændringer i en opgaves startdato, slutdato eller tildelinger.

VAC (ressourcefelt)

Feltet VAC viser afvigelsen ved afslutning, som er forskellen mellen budgetteret ved afslutning eller oprindelige omkostninger og anslået ved afslutning for en opgave, en ressource eller en tildeling til en opgave.

Windows-brugerkonto (ressourcefelt)

Feltet Windows-brugerkonto indeholder det Microsoft Windows-brugernavn, som du angav for en arbejdsressource.

Arbejde (ressourcefelt)

I felterne Arbejde vises den samlede tid, der er planlagt på en opgave for alle tildelte ressourcer, den samlede tid, en ressource er planlagt til at arbejde på alle tildelte opgaver, eller den samlede tid, der er planlagt for en ressource på en opgave.

Arbejdsgruppe (ressourcefelt)

Feltet arbejdsgruppe giver mulighed for det elektroniske opdaterer afskrivningsmetode, som du bruger til at kommunikere og samarbejde med hver arbejdsressource på din projektgruppe.

Arbejdsprofil (ressourcefelt)

I feltet Arbejdsprofil kan du vælge, hvilken arbejdsprofil der skal anvendes for de ressourcer, der er tildelt en opgave.

Arbejdsafvigelse (ressourcefelt)

Feltet Arbejdsafvigelse indeholder forskellen mellem det oprindelige arbejde for en opgave, ressource eller tildeling og det planlagte arbejde.

Toppen af siden

Ny angiver, at feltet er nyt i TE000130151.

Faktiske omkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

I feltet Faktiske omkostninger vises omkostningerne for det arbejde, som allerede er udført af ressourcer på deres opgaver sammen med andre registrerede omkostninger, der relaterer til opgaven.

Faktisk overarbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Faktisk overarbejde indeholder det faktiske overarbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Faktisk arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Faktisk arbejde viser det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

ACWP (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet ACWP viser omkostningerne til det arbejde, der allerede er udført på en opgave, op til datoen for projektstatussen eller dags dato.

Ny
Oprindelige budgetomkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Oprindelige budgetomkostninger viser det oprindeligt planlagte budget for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Ny
Oprindeligt budgetarbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Oprindelige budgetarbejde viser den oprindeligt planlagte budgetarbejdsmængde for budgetarbejds- og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindelige omkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Oprindelige omkostninger viser de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave.

Oprindeligt arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Oprindeligt arbejde viser de samlede planlagte mandetimer for en opgave, ressource eller tildeling.

Ny
Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (tidsfaseinddelte ressourcefelter)

Oprindelig plan1-felterne oprindelige 10-budgetomkostninger indeholder de oprindeligt planlagte Budgetomkostningsbeløb for omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Ny
Oprindelig plan1-10-budgetarbejde (tidsfaseinddelte ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetarbejde indeholder de oprindeligt planlagte budgetarbejdebeløb for de arbejdsressourcer og materialeressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10 – omk (tidsfaseinddelte ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - omk. til og med Oprindelig plan10 - omk. indeholder de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (tidsfaseinddelte ressourcefelter)

Felterne Oprindelig plan1 - arbejde til og med Oprindelig plan10 - arbejde indeholder det totale antal timer, der er planlagt for en opgave, en ressource eller en tildeling.

Felterne BCWP (oparbejdet værdi) (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Felterne BCWS (planlagt værdi) (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) indeholder de akkumulerede, tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger frem til statusdatoen eller dags dato.

Ny
Budgetomkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Ny
Budgetarbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer.

Omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Omkostninger viser de samlede planlagte eller anslåede omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling på basis af omkostninger, der allerede er påløbet for arbejde, der er udført af ressourcer, som er tildelt en opgave, ud over de omkostninger, der er planlagt for det resterende arbejde.

Akkumulerede omkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Akkumulerede omkostninger viser de planlagte akkumulerede, tidsfaseinddelte omkostninger for en opgave, ressource eller tildeling indtil dato.

Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Akkumuleret arbejde viser det antal timer, der er planlagt for alle de ressourcer, som er tildelt opgaver, akkumuleret over en periode.

CV (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet CV (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) viser forskellen mellem, hvor meget det skulle have kostet, og hvor meget det rent faktisk har kostet at nå det aktuelle niveau for færdiggørelse frem til statusdatoen eller dags dato.

Overallokering (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Overallokering angiver, om nogen af de tildelte ressourcer på en opgave er tildelt mere arbejde på opgaven, eller om en ressource er tildelt mere arbejde på alle tildelte opgaver, end ressourcen kan udføre inden for den normale arbejdskapacitet.

Overarbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle de ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats.

Ressourcebehov (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Felterne Ressourcebehov indeholder den procentdel eller det antal enheder, en ressource på én gang er tildelt opgaver fordelt over en periode.

% Færdigt (opgavefelt) Allokering (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Procentvis allokering indeholder den procentdel, som repræsenterer den samlede mængde af en ressources kapacitet, der allokeres til opgaver.

Normalt arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Normalt arbejde viser den samlede mængde planlagte arbejde, eksklusive overarbejde, der skal udføres af ressourcer.

Resterende tilgængelighed (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Resterende tilgængelighed indeholder den tid, en ressource stadig er tilgængelig til at arbejde.

SV (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

I feltet SV (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forskellen, regnet i omkostninger, mellem den aktuelle fremdrift og den oprindelige plan for en opgave, alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller for en tildeling indtil statusdatoen eller dags dato.

Enhedstilgængelighed (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Enhedstilgængelighed indeholder procentdelen af eller maks. antal enheder, som en arbejdsressource er disponibel til at udføre for enhver form for opgaver i løbet af en bestemt periode, som er fordelt over en tidsperiode.

Arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I felterne Arbejde vises den samlede tid, der er planlagt på en opgave for alle tildelte ressourcer, den samlede tid, en ressource er planlagt til at arbejde på alle tildelte opgaver, eller den samlede tid, der er planlagt for en ressource på en opgave.

Arbejdets tilgængelighed (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Feltet Arbejdets tilgængelighed indeholder den maksimale tid, som en arbejdsressource kan planlægges til at arbejde i en hvilken som helst valgt tidsperiode, som fordelt over tid.

Toppen af siden

Ny angiver, at feltet er nyt i TE000130151.

Felt

Beskrivelse

Faktiske omkostninger (tildelingsfelt)

I feltet Faktiske omkostninger vises omkostningerne for det arbejde, som allerede er udført af ressourcer på deres opgaver sammen med andre registrerede omkostninger, der relaterer til opgaven.

Faktisk slutdato (tildelingsfelt)

I feltet Faktisk slutdato vises den dato og det klokkeslæt, en opgave blev afsluttet.

Faktiske overtidsomkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Faktiske overtidsomkostninger viser omkostningerne til det overarbejde, der allerede er udført på opgaver af tildelte ressourcer.

Faktisk overarbejde (tildelingsfelt)

Feltet Faktisk overarbejde indeholder det faktiske overarbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Faktisk startdato (tildelingsfelt)

Feltet Faktisk startdato viser den dato og det klokkeslæt, hvor en opgave eller en tildeling faktisk startede, baseret på de oplysninger om status, du har angivet.

Faktisk arbejde (tildelingsfelt)

Feltet Faktisk arbejde viser det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

ACWP (tildelingsfelt)

Feltet ACWP viser omkostningerne til det arbejde, der allerede er udført på en opgave, op til datoen for projektstatussen eller dags dato.

Tildeling (tildelingsfelt)

Feltet Tildeling angiver, om rækken er en tildelingsrække og ikke en opgave- eller ressourcerække.

Tildelingsforskydning (tildelingsfelt)

Feltet Tildelingsforskydning viser, hvor længe en ressource skal vente, før arbejdet på en tildeling kan påbegyndes. Der vises ingen oplysninger i felterne Tildelingsforskydning, de gør blot oplysningerne i det tilsvarende Tildelingsforskydning-felt tilgængelige.

Ny
Tildelingsejer (tildelingsfelt)

Feltet tildelingsejer indeholder navnet på den bruger, der er ansvarlig for at angive status i TE000130150 for den aktuelle tildeling.
TE000130146 kun

Tildelingsenheder (tildelingsfelt)

Feltet Tildelingsenheder viser, hvor meget de tildelte ressourcer er allokeret til en opgave.

Ny
Oprindelige budgetomkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Oprindelige budgetomkostninger viser det oprindeligt planlagte budget for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Ny
Oprindeligt budgetarbejde (tildelingsfelt)

Feltet Oprindelige budgetarbejde viser den oprindeligt planlagte budgetarbejdsmængde for budgetarbejds- og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindelige omkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Oprindelige omkostninger viser de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave.

Oprindelig slutdato (tildelingsfelt)

Feltet Oprindelig slutdato viser en opgaves eller tildelings planlagte afslutningsdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan.

Oprindelig startdato (tildelingsfelt)

Feltet Oprindelig startdato viser en opgaves eller tildelings planlagte startdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan.

Oprindeligt arbejde (tildelingsfelt)

Feltet Oprindeligt arbejde viser de samlede planlagte mandetimer for en opgave, ressource eller tildeling.

Ny
Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (tildelingsfelter)

Oprindelig plan1-felterne oprindelige 10-budgetomkostninger indeholder de oprindeligt planlagte Budgetomkostningsbeløb for omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Ny
Oprindelig plan1-10-budgetarbejde (tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetarbejde indeholder de oprindeligt planlagte budgetarbejdebeløb for de arbejdsressourcer og materialeressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10 – omk (tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 - omk. til og med Oprindelig plan10 - omk. indeholder de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling.

Oprindelig plan1-10-slutdato (tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 - slutdato til og med Oprindelig plan10 - slutdato indeholder den planlagte færdiggørelsesdato for en opgave eller ressourcetildeling på det tidspunkt, hvor du gemmer en tilsvarende oprindelig plan.

Oprindelig plan1-10-startdato (tildelingsfelter)

I felterne for oprindelig startdato (Oprindelig plan1 - startdato til Oprindelig plan10 - startdato) gemmes den planlagte startdato for en opgave eller tildeling på det tidspunkt, hvor du gemmer en tilsvarende oprindelig plan.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 - arbejde til og med Oprindelig plan10 - arbejde indeholder det totale antal timer, der er planlagt for en opgave, en ressource eller en tildeling.

Felterne BCWP (oparbejdet værdi) (tildelingsfelt)

Feltet BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Felterne BCWS (planlagt værdi) (tildelingsfelt)

Feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) indeholder de akkumulerede, tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger frem til statusdatoen eller dags dato.

Ny
Budgetomkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Ny
Budgetarbejde (tildelingsfelt)

Feltet Budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Bekræftet (tildelingsfelt)

Feltet Bekræftet angiver, om de ressourcer, der er tildelt opgaver, har accepteret eller afvist deres opgavetildelinger.

Omkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Omkostninger viser de samlede planlagte eller anslåede omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling på basis af omkostninger, der allerede er påløbet for arbejde, der er udført af ressourcer, som er tildelt en opgave, ud over de omkostninger, der er planlagt for det resterende arbejde.

Tabel over omkostningssatser (tildelingsfelt)

I feltet Omkostningssats kan du vælge, hvilken omkostningssatstabel, du vil bruge for de ressourcer, der er tildelt en opgave.

Omkostningsafvigelse (tildelingsfelt)

I tildelingsfeltet Omkostningsafvigelse vises forskellen mellem de oprindelige omkostninger og de samlede omkostninger ved en opgave, ressource eller tildeling.

Omkostninger1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Omkostninger1 til og med Omkostninger10 indeholder brugerdefinerede omkostningsoplysninger om opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Kritisk (tildelingsfelt)

Feltet Kritisk angiver, om der er plads i tidsplanen til, at en opgave eller en tildelings opgave forsinkes, eller om en opgave befinder sig på den kritiske vej.

CV (tildelingsfelt)

Feltet CV (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) viser forskellen mellem, hvor meget det skulle have kostet, og hvor meget det rent faktisk har kostet at nå det aktuelle niveau for færdiggørelse frem til statusdatoen eller dags dato.

Dato1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Dato1 til og med Dato10 indeholder datooplysninger for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Varighed1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Varighed1 til og med Varighed 10 indeholder oplysninger om varighed for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Virksomhed-omkostninger1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Virksomhed-omkostninger1 til og med Enterprise omkostninger10 kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling omkostningsoplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Virksomhed-dato1-30 (tildelingsfelter)

Felterne Virksomhed-dato1 gennem Virksomhed-dato30 kan gemme brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling datooplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Virksomhed-varighed1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Virksomhed-varighed1 Enterprise-Varighed10 kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling varighed oplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Virksomhed-Flag1-20 (tildelingsfelter)

Virksomhed-Flag1 til Flag20 Enterprise kan gemme et brugerdefineret opgave, ressource eller tildeling flag oplysninger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Virksomhed-nummer1-40 (tildelingsfelter)

Virksomhed-projektnummer1 gennem felterne Virksomhed-projektnummer40 kan gemme et brugerdefineret talformat projektoplysninger som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder.
TE000130146 kun

Felterne Virksomhedsressource-dispositionskode1-29 (tildelingsfelter)

Den Virksomhedsressource-dispositionskode1 gennem felterne virksomhedsressource-dispositionskode29 indeholder en alfanumerisk kode, der repræsenterer en simpel liste eller hierarkiske struktur af ressourcer (for eksempel kvalifikationskoder eller jobbet koder).
TE000130146 kun

Virksomhed-tekst1-40 (tildelingsfelter)

Felterne Virksomhed-tekst1 gennem felterne Virksomhed-tekst40 kan gemme alle oplysninger om brugerdefineret tekst til opgaver, ressourcer eller tildelinger, som defineret i project management-administratoren eller en anden bruger, der har administratorrettigheder
TE000130146kun

Slutdato (tildelingsfelt)

I feltet Slutdato vises den dato, hvor en tildelt ressource er planlagt til at afslutte arbejdet på en opgave.

Slutdatoafvigelse (tildelingsfelt)

Feltet Slutdatoafvigelse indeholder det tidsrum, der repræsenterer forskellen mellem den oprindelige slutdato for en opgave eller tildeling og den aktuelle slutdato.

Slutdato1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Slutdato1 til og med Slutdato10 kan indeholde oplysninger om slutdato for opgaver, ressourcer eller tildelinger.

Flag1-20 (tildelingsfelter)

Felterne Flag1 til Flag20 angiver, om en opgave, ressource eller tildeling er markeret med henblik på yderligere handling eller identifikation af en eller anden slags.

Link (tildelingsfelt)

Feltet Link viser overskriften eller den forklarende tekst til et link, der er tilknyttet en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkadresse (tildelingsfelt)

Feltet Linkadresse indeholder adressen på et link, der er knyttet til en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkreference (tildelingsfelt)

Feltet Linkreference indeholder kombinationen eller sammenkædningen af de felter af typen Linkadresse og Linkunderadresse, der er knyttet til en opgave, ressource eller tildeling.

Hyperlinkunderadresse (tildelingsfelt)

Feltet Linkunderadresse indeholder en angivelse af den bestemte placering i et dokument i et link, der er tilknyttet en opgave, en ressource eller en tildeling.

Udjævningsforskydning (tildelingsfelt)

Feltet Udjævningsforskydning indeholder den tid, som en opgave eller tildeling skal forsinkes fra dens tidlige startdato på grund af ressourceudjævning.

Sammenkædede felter (tildelingsfelt)

Feltet sammenkædede felter angiver, om der er OLE-kæder til den opgave, ressource eller tildeling, enten fra et andet sted i denne project-fil fra en anden TE000130151 fil eller fra et andet program.

Bemærkninger (tildelingsfelt)

Feltet Bemærkninger indeholder bemærkninger, du kan skrive om en opgave, ressource eller tildeling.

Nummer1-20 (tildelingsfelter)

Felterne Nummer1 til Nummer20 indeholder de numeriske oplysninger, der relaterer til de opgaver, ressourcer eller tildelinger, som du vil medtage i projektet.

Dispositionsniveau (tildelingsfelt)

Feltet Dispositionsniveau angiver placeringen af en opgave eller tildeling i projektets dispositionshierarki.

Overallokeret (tildelingsfelt)

Feltet Overallokeret angiver, om en ressource er tildelt mere arbejde på en bestemt opgave eller alle opgaver, som kan fuldføres inden for almindelig arbejdskapacitet.

Overtidsomkostninger (tildelingsfelt)

I feltet Overtidsomkostninger vises de samlede overtidsomkostninger for en opgave, for en ressource på alle tildelte opgaver eller for en ressourcetildeling.

Overarbejde (tildelingsfelt)

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle de ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats.

Spidsbelastning (tildelingsfelt)

Feltet Spidsbelastning indeholder den maksimale procentdel eller det maksimale antal enheder, en ressource på én gang kan være tildelt opgaver.

% Færdigt (opgavefelt) Arbejde færdigt (tildelingsfelt)

Feltet % arbejde færdigt indeholder en opgaves, ressources eller tildelings aktuelle status udtrykt i, hvor stor en procentdel af arbejdet der er afsluttet.

Prioritet (tildelingsfelt)

Feltet Prioritet angiver den grad af vigtighed, der er tildelt en opgave, og som indikerer, hvor nemt en opgave eller tildeling kan forsinkes eller opdeles under ressourceudjævning.

Projekt (tildelingsfelt)

Feltet Projekt viser navnet på de underprojekter, som opgaverne, ressourcerne eller tildelinger stammer fra.

RBS (tildelingsfelt)

Feltet RBS indeholder ressourceopdelingsstrukturen, der også kaldes brugeropdelingsstrukturen.

Normalt arbejde (tildelingsfelt)

Feltet Normalt arbejde viser den samlede mængde planlagte arbejde, eksklusive overarbejde, der skal udføres af ressourcer.

Resterende omkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Resterende omkostninger viser de resterende planlagte udgifter, der påløber i forbindelse med færdiggørelsen af det resterende planlagte arbejde.

Resterende overtidsomkostninger (tildelingsfelt)

Feltet Resterende overtidsomkostninger viser de resterende planlagte udgifter til overtid ved en opgave, ressource eller tildeling.

Resterende overarbejde (tildelingsfelt)

Feltet Resterende overarbejde viser mængden af resterende planlagt overarbejde.

Resterende arbejde (tildelingsfelt)

Feltet Resterende arbejde viser den tid, f.eks. mandetimer eller dage, der stadig skal bruges til at færdiggøre en eller flere opgaver.

Anmodning/behov (tildelingsfelt)

Feltet Anmodning/behov indeholder indstillinger for, hvordan ressourcer skal tildeles ved hjælp af guiden Ressourceerstatning.

Ressourcegruppe (tildelingsfelt)

Feltet Ressourcegruppe indeholder de grupper, ressourcerne tilhører.

Ressource-ID (tildelingsfelt)

Feltet ressource-ID indeholder id-nummeret, der TE000130151 automatisk tildeles hver ressource.

Ressourceinitialer (tildelingsfelt)

Feltet Ressourceinitialer indeholder en liste over forkortelser af ressourcenavne.

Ressourcenavn (tildelingsfelt)

Feltet Ressourcenavn indeholder navnet på den ressource, som en tildeling tilhører.

Ressourcetype (tildelingsfelt)

Feltet Ressourcetype angiver, om ressourcen for denne tildeling er en arbejds- eller materialeressource.

Ventende svar (tildelingsfelt)

Feltet Ventende svar angiver, om der er modtaget en bekræftelse fra de gruppemedlemmer, der er tildelt opgaverne.

Startdato (tildelingsfelt)

Feltet Startdato viser den dato, en tildelt ressource er planlagt til at starte arbejdet på en opgave.

Startdatoafvigelse (tildelingsfelt)

Feltet Startdatoafvigelse indeholder den tid, der repræsenterer forskellen mellem en oprindelig startdato og den planlagte startdato for en opgave eller tildeling.

Startdato1-10 (tildelingsfelter)

Felterne Startdato1 til Startdato10 viser oplysninger om særlige startdatoer for de opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil angive og gemme særskilt i projektet.

SV (tildelingsfelt)

I feltet SV (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forskellen, regnet i omkostninger, mellem den aktuelle fremdrift og den oprindelige plan for en opgave, alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller for en tildeling indtil statusdatoen eller dags dato.

Opgave-ID (tildelingsfelt)

Feltet opgave-ID indeholder det nummer, der TE000130151 tildeles de enkelte opgaver når de føjes til projektet.

Opgavenavn (tildelingsfelt)

Feltet Opgavenavn indeholder navnet på den opgave, som en tildeling tilhører.

Dispositionsnummer for opgave (tildelingsfelt)

Feltet Dispositionsnummer for opgave indeholder det nummer, der repræsenterer den associerede opgaves placering i den hierarkiske dispositionsstruktur.

Hovedopgavenavn (tildelingsfelt)

Feltet Hovedopgavenavn indeholder navnene på hovedopgaverne til den opgave, der er knyttet til en ressourcetildeling.

Ventende gruppestatus (tildelingsfelt)

Feltet Ventende gruppestatus angiver, om du har modtaget et svar på en statusanmodning, du har sendt til en ressource, om tildelte opgaver.

Tekst1-30 (tildelingsfelter)

Felterne Tekst1-Tekst30 indeholder tekstmæssige oplysninger om de opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil medtage i projektet.

Entydigt ID (tildelingsfelt)

Feltet Entydigt ID indeholder det nummer, TE000130151 automatisk tildeles, når en ny opgave, ressource eller tildeling er oprettet i det aktuelle projekt.

Opdatering er nødvendig (tildelingsfelt)

Feltet opdatering er nødvendig angiver, om en TE000130155 opdatering skal sendes til de tildelte gruppemedlemmer på grund af ændringer i en opgaves startdato, slutdato eller tildelinger.

VAC (tildelingsfelt)

Feltet VAC viser afvigelsen ved afslutning, som er forskellen mellen budgetteret ved afslutning eller oprindelige omkostninger og anslået ved afslutning for en opgave, en ressource eller en tildeling til en opgave.

WBS (tildelingsfelt)

Feltet WBS indeholder WBS-koder (work breakdown structure), som er alfanumeriske koder, du kan bruge til at repræsentere den tilknyttede opgaves placering i projektets hierarkiske struktur.

Arbejde (tildelingsfelt)

I felterne Arbejde vises den samlede tid, der er planlagt på en opgave for alle tildelte ressourcer, den samlede tid, en ressource er planlagt til at arbejde på alle tildelte opgaver, eller den samlede tid, der er planlagt for en ressource på en opgave.

Arbejdsprofil (tildelingsfelt)

I feltet Arbejdsprofil kan du vælge, hvilken arbejdsprofil der skal anvendes for de ressourcer, der er tildelt en opgave.

Arbejdsafvigelse (tildelingsfelt)

Feltet Arbejdsafvigelse indeholder forskellen mellem det oprindelige arbejde for en opgave, ressource eller tildeling og det planlagte arbejde.

Toppen af siden

Ny angiver, at feltet er nyt i TE000130151.

Faktiske omkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

I feltet Faktiske omkostninger vises omkostningerne for det arbejde, som allerede er udført af ressourcer på deres opgaver sammen med andre registrerede omkostninger, der relaterer til opgaven.

Faktisk overarbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Faktisk overarbejde indeholder det faktiske overarbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Faktisk arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Faktisk arbejde viser det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelte udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

ACWP (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet ACWP viser omkostningerne til det arbejde, der allerede er udført på en opgave, op til datoen for projektstatussen eller dags dato.

Ny
Oprindelige budgetomkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Oprindelige budgetomkostninger viser det oprindeligt planlagte budget for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Ny
Oprindeligt budgetarbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Oprindelige budgetarbejde viser den oprindeligt planlagte budgetarbejdsmængde for budgetarbejds- og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Oprindelige omkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Oprindelige omkostninger viser de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave.

Oprindeligt arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Oprindeligt arbejde viser de samlede planlagte mandetimer for en opgave, ressource eller tildeling.

Ny
Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (tidsfaseinddelte tildelingsfelter)

Oprindelig plan1-felterne oprindelige 10-budgetomkostninger indeholder de oprindeligt planlagte Budgetomkostningsbeløb for omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Ny
Oprindelig plan1-10-budgetarbejde (tidsfaseinddelte tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 til og med Oprindelig plan10 - budgetarbejde indeholder de oprindeligt planlagte budgetarbejdebeløb for de arbejdsressourcer og materialeressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer.

Oprindelig plan1-10 – omk (tidsfaseinddelte tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 - omk. til og med Oprindelig plan10 - omk. indeholder de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling.

Oprindelig plan1-10 – arbejde (tidsfaseinddelte tildelingsfelter)

Felterne Oprindelig plan1 - arbejde til og med Oprindelig plan10 - arbejde indeholder det totale antal timer, der er planlagt for en opgave, en ressource eller en tildeling.

Felterne BCWP (oparbejdet værdi) (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) indeholder den akkumulerede værdi i opgavens, ressourcens eller tildelingens udførte procentdel ganget med de tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger.

Felterne BCWS (planlagt værdi) (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet BCWS (budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde) indeholder de akkumulerede, tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger frem til statusdatoen eller dags dato.

Ny
Budgetomkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budgetomkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Ny Budgetarbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun projektets hovedopgave.

Omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Feltet Omkostninger viser de samlede planlagte eller anslåede omkostninger ved en opgave, en ressource eller en tildeling på basis af omkostninger, der allerede er påløbet for arbejde, der er udført af ressourcer, som er tildelt en opgave, ud over de omkostninger, der er planlagt for det resterende arbejde.

Akkumulerede omkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Akkumulerede omkostninger viser de planlagte akkumulerede, tidsfaseinddelte omkostninger for en opgave, ressource eller tildeling indtil dato.

Akkumuleret arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Akkumuleret arbejde viser det antal timer, der er planlagt for alle de ressourcer, som er tildelt opgaver, akkumuleret over en periode.

CV (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet CV (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) viser forskellen mellem, hvor meget det skulle have kostet, og hvor meget det rent faktisk har kostet at nå det aktuelle niveau for færdiggørelse frem til statusdatoen eller dags dato.

Overallokering (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Overallokering angiver, om nogen af de tildelte ressourcer på en opgave er tildelt mere arbejde på opgaven, eller om en ressource er tildelt mere arbejde på alle tildelte opgaver, end ressourcen kan udføre inden for den normale arbejdskapacitet.

Overarbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle de ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats.

Ressourcebehov (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Felterne Ressourcebehov indeholder den procentdel eller det antal enheder, en ressource på én gang er tildelt opgaver fordelt over en periode.

% Færdigt (opgavefelt) Allokering (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Procentvis allokering indeholder den procentdel, som repræsenterer den samlede mængde af en ressources kapacitet, der allokeres til opgaver.

Normalt arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Normalt arbejde viser den samlede mængde planlagte arbejde, eksklusive overarbejde, der skal udføres af ressourcer.

Resterende tilgængelighed (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Feltet Resterende tilgængelighed indeholder den tid, en ressource stadig er tilgængelig til at arbejde.

SV (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

I feltet SV (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forskellen, regnet i omkostninger, mellem den aktuelle fremdrift og den oprindelige plan for en opgave, alle de opgaver, der er tildelt en ressource, eller for en tildeling indtil statusdatoen eller dags dato.

Arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

I felterne Arbejde vises den samlede tid, der er planlagt på en opgave for alle tildelte ressourcer, den samlede tid, en ressource er planlagt til at arbejde på alle tildelte opgaver, eller den samlede tid, der er planlagt for en ressource på en opgave.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×