Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Die Befehle "Hinzufügen" und "Entfernen" auf der Registerkarte "Treiber" stehen auf einem Remotedruckserver mit Windows Vista nicht zur Verfügung

Problembeschreibung
Wenn Sie das Dialogfeld Servereigenschaften auf einem Windows Vista-Druckserver über eine Remoteverbindung öffnen, stellen Sie fest, dass die Befehle Hinzufügen und Entfernen auf der Registerkarte Treiber nicht verfügbar sind.

Dieser Artikel hilft Ihnen, das Problem zu umgehen.
Ursache
Das Problem tritt auf, wenn die folgenden Bedingungen vorliegen:
 • Der Windows Vista-Druckserver befindet sich in einer Arbeitsgruppe.
 • Sie melden sich an einem Windows Vista-Clientcomputer mit Anmeldeinformationen an, die Administratorberechtigungen für den Windows Vista-Druckserver in der Arbeitsgruppe beinhalten.
 • Sie stellen vom Clientcomputer eine Remoteverbindung zum Windows Vista-Druckserver her.
Dieses Problem tritt auf, da die Administratorberechtigungen, die zur Remoteverwaltung der Drucktreiber auf dem Windows Vista-Druckserver erforderlich sind, von der Benutzerkontensteuerung entfernt werden. Es handelt sich hierbei um das Standardsicherheitsverhalten in Windows Vista.
Problemumgehung
Sie können sich lokal am Druckserver anmelden, um die Treiber hinzuzufügen oder zu entfernen und das Problem so zu umgehen. Alternativ können Sie die Registrierung auf dem Windows Vista-Druckerserver so ändern, dass vollständige Anmeldeinformationen zwischen dem Clientcomputer und dem Druckerserver übergeben werden.

Wenn Sie die Registrierung automatisch ändern lassen möchten, lesen Sie den Abschnitt "Problem automatisch beheben". Wenn Sie die Registrierung lieber manuell ändern möchten, lesen Sie den Abschnitt "Problem manuell beheben".

Problem automatisch beheben

Um die Problemumgehung automatisch anwenden zu lassen, klicken Sie auf den Link Problem beheben, klicken Sie dann im Dialogfeld Dateidownload auf Ausführen, und befolgen Sie anschließend die Schritte im Assistenten.Hinweis Dieser Assistent ist möglicherweise nur in Englisch verfügbar, die automatische Korrektur funktioniert aber auch für andere Sprachversionen von Windows.

Hinweis Wenn Sie sich nicht an dem Computer befinden, auf dem das Problem auftritt, können Sie die automatische Korrektur auf ein Flashlaufwerk oder eine CD speichern und anschließend auf dem vom Problem betroffenen Computer ausführen.

Lesen Sie jetzt den Abschnitt "Wurde das Problem behoben?".

Problem manuell beheben

Wichtig Dieser Abschnitt bzw. die Methoden- oder Aufgabenbeschreibung enthält Hinweise zum Bearbeiten der Registrierung. Durch die falsche Bearbeitung der Registrierung können schwerwiegende Probleme verursacht werden. Daher ist es wichtig, bei der Ausführung der folgenden Schritte sorgfältig vorzugehen. Als Schutzmaßnahme sollten Sie vor der Bearbeitung der Registrierung eine Sicherungskopie erstellen. So ist gewährleistet, dass Sie die Registrierung wiederherstellen können, falls ein Problem auftritt. Weitere Informationen zum Erstellen und Wiederherstellen einer Sicherungskopie der Registrierung finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:
322756 Unter Windows XP und Windows Server 2003 eine Sicherungskopie der Registrierung erstellen und die Registrierung bearbeiten und wiederherstellen
 1. Klicken Sie auf StartSchaltfläche 'Start', und geben Sie in das Feld Suche starten die Zeichenfolge regedit ein. Klicken Sie dann in der Liste Programme auf regedit.

  Benutzerkontensteuerung Wenn Sie zur Eingabe eines Administratorkennworts bzw. einer Bestätigung aufgefordert werden, geben Sie das Kennwort ein, oder klicken Sie auf Fortsetzen.
 2. Erweitern Sie den folgenden Unterschlüssel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 3. Klicken Sie auf System, klicken Sie auf LocalAccountTokenFilterPolicy, und klicken Sie anschließend auf Ändern.
 4. Geben Sie in das Feld Wert den Wert 1 ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
 5. Beenden Sie den Registrierungs-Editor.
Lesen Sie jetzt den Abschnitt "Wurde das Problem behoben?".

Wurde das Problem behoben?

Testen Sie, ob das Problem behoben ist. Wenn das Problem beseitigt ist, sind Sie fertig. Wenn das Problem noch nicht behoben ist, wenden Sie sich an den Support.
Weitere Informationen
Der Eintrag "LocalAccountTokenFilterPolicy" in der Registrierung kann den Wert 0 oder 1 haben. Diese Werte ändern das Verhalten des Eintrags wie folgt:
 • 0 = gefiltertes Token erstellen Dies ist der Standardwert. Die Administratorberechtigungen werden entfernt. Diese Berechtigungen sind zur Remoteverwaltung der Drucktreiber erforderlich.
 • 1 = Token mit erhöhten Rechten erstellen Dieser Wert aktiviert die Remoteverwaltung der Drucktreiber auf einem Server innerhalb einer Arbeitsgruppe.
fixit fix it WinVista
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927832 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/13/2009 13:13:45 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

 • kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB927832
Σχόλια