Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ein Speicherverlust tritt auf, wenn Sie eine Webseite öffnen, die einen zirkulären Verweis in einem Iframe enthält

Wichtig: Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt und wird dann möglicherweise mithilfe des Community Translation Framework (CTF) von Mitgliedern unserer Microsoft Community nachbearbeitet. Weitere Informationen zu CTF finden Sie unter http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/de.

Den englischen Originalartikel können Sie über folgenden Link abrufen: 975736
Problembeschreibung
Betrachten Sie das folgende Szenario:
 • Sie können eine Webseite, die die Methode window.open verwendet, um eine zweite Webseite in einem neuen Fenster öffnen anzeigen.
 • Das neu geöffnete Fenster enthält ein IFRAME-Element, das für eine Seite mit Zirkelverweisen lädt.
In diesem Szenario tritt ein Speicherverlust jedes Mal, dass das Fenster zu öffnen.

Dieser Verlust kann auch auftreten, wenn der Iframe Laden einer Seite, die mit einem Telerik RadGrid-Steuerelement für ASP.NET. In diesem Szenario stellen Sie fest, die die Private Bytes Erhöhen von 3 MB für jeden Vorgang window.open . Nachdem einige öffnen und schließen, verringert sich die Systemleistung erheblich.

Um Systemleistung zu überwachen, verwenden Sie Systemmonitor (Perfmon.exe). Überprüfen Sie im Systemmonitor, die Private Bytes für InternetExplorer.

Hinweis
Wenn Sie gehen Sie auf der Seite direkt in IFRAMES gehostet und das Problem tritt nicht auf.
Lösung

Informationen zum Sicherheitsupdate

Um dieses Problem zu beheben, installieren Sie das neueste kumulative Sicherheitsupdate für Internet Explorer. Um die neuesten Updates zu installieren, finden Sie auf die folgende Microsoft-Website:
Weitere technische Informationen über das neueste kumulative Sicherheitsupdate für Internet Explorer finden Sie auf die folgende Microsoft-Website:
Hinweis Dieses Update war erstmals in Sicherheitsupdate 2416400 (MS10-090) enthalten.Weitere Informationen finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:
2416400MS10-090: Kumulatives Sicherheitsupdate für Internet Explorer

Registrierungsinformationen

Wichtig: Dieser Abschnitt, die Methode oder die Aufgabe enthält Schritte, die erklären, wie Sie die Windows-Registry ändern. Es können schwerwiegende Probleme auftreten, wenn Sie die Windows-Registry falsch ändern. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die folgenden Schritte sorgfältig ausführen. Für zusätzlichen Schutz sichern Sie die Registrierung, bevor Sie Änderungen vornehmen. Gegebenenfalls können Sie dann die Registrierung wiederherstellen, wenn ein Problem auftritt. Für Weitere Informationen zum Sichern und Wiederherstellen der Registrierung, klicken Sie auf die folgenden Artikelnummer der Microsoft Knowledge Base:
322756 Sichern und Wiederherstellen der Registrierung in Windows
Nachdem Sie das Update für Internet Explorer 6 und 7 auf dem Computer installieren, müssen Sie einen Registrierungswert, um aktivieren Sie das Update hinzufügen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
 1. Klicken Sie auf Start, klicken Sie auf Ausführen, Typ regedit, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
 2. Suchen Sie, und klicken Sie dann auf eine der folgenden Unterschlüssel der Registrierung:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Auf der Bearbeiten Menü, zeigen Sie auf Neue, und klicken Sie dann auf Schlüssel.
 4. Typ FEATURE_ADDITIONAL_MEMORY_CLEANUP_KB975736, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
 5. Mit der rechten Maustaste FEATURE_ADDITIONAL_MEMORY_CLEANUP_KB975736, zeigen Sie auf Neue, und klicken Sie dann auf DWORD-Wert.
 6. Typ Iexplore.exe, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
 7. Mit der rechten Maustaste Iexplore.exe, und klicken Sie dann auf Ändern.
 8. In der Wertdaten Geben Sie im Feld 1, und klicken Sie dann auf OK.
 9. Beenden Sie den Registrierungs-Editor.
Hinweis Anwendungen, die das WebBrowser -Steuerelement (WebOC) oder MSHTML hosten können in die Verlegenheit entscheiden, indem Sie obigen Registrierungseintrag hinzufügen. Ersetzen Sie den DWORD-Wert von "iexplore.exe" auf den Namen der Anwendung (.exe<appname>).

Das Problem tritt nicht in Internet Explorer 8 oder Internet Explorer 9 jedoch mit entweder Internet Explorer-Versionen installiert haben, auf Wenn Sie über Anwendungen verwenden, navigieren Sie auf der Seite der WebBrowser control(WebOC) oder MSHTML, hosten, klicken Sie dann das Problem weiterhin auftritt. Solche Anwendungen können in die Verlegenheit entscheiden, indem Sie einen Registrierungseintrag hinzufügen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:</appname>
 1. Klicken Sie auf Start, klicken Sie auf Ausführen, geben Sie regedit ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
 2. Suchen Sie, und klicken Sie dann auf eine der folgenden Unterschlüssel der Registrierung:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Auf der Bearbeiten Menü, zeigen Sie auf Neue, und klicken Sie dann auf Schlüssel.
 4. Typ FEATURE_ADDITIONAL_IE8_MEMORY_CLEANUP, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
 5. Mit der rechten Maustaste FEATURE_ADDITIONAL_IE8_MEMORY_CLEANUP, zeigen Sie auf Neue, und klicken Sie dann auf DWORD-Wert.
 6. Typ <appname></appname>.exe, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
 7. Mit der rechten Maustaste <appname></appname>.exe, und klicken Sie dann auf Ändern.
 8. In der Wertdaten Geben Sie im Feld 1, und klicken Sie dann auf OK.
 9. Beenden Sie den Registrierungs-Editor.
Status
Microsoft hat bestätigt, dass dieses Problem auf die im Abschnitt "Gilt für" aufgeführten Microsoft-Produkten zutrifft.
Weitere Informationen
Weitere Informationen über die Methode window.open finden Sie auf die folgende Microsoft-Website:Weitere Informationen über das IFRAME-Element finden Sie auf die folgende Microsoft-Website:Weitere Informationen über zyklische Verweise finden Sie auf die folgende Microsoft-website
Die Produkte von Drittanbietern, die in diesem Artikel erörtert werden von Unternehmen hergestellt, die von Microsoft unabhängig sind. Microsoft übernimmt keine Garantie, weder konkludent noch anderweitig, über die Leistung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte.
IE6 IE 6 IE7 IE 7 IE8 IE 8 IE9 Internet Explorer 9 Speicherverluste window.open() ASP.NET Telerik Rad Grid Control Zirkelverweis expando

Warnung: Dieser Artikel wurde automatisch übersetzt.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 975736 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/28/2013 03:32:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbprb kbmt KB975736 KbMtde
Σχόλια