Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Beschreibung eines Updates, die die SuppressPreamble-Eigenschaft in die HttpResponseMessageProperty-Klasse in .NET Framework 3.5 SP1 hinzugefügt

Wichtig: Dieser Artikel wurde maschinell und nicht von einem Menschen übersetzt. Die Microsoft Knowledge Base ist sehr umfangreich und ihre Inhalte werden ständig ergänzt beziehungsweise überarbeitet. Um Ihnen dennoch alle Inhalte auf Deutsch anbieten zu können, werden viele Artikel nicht von Menschen, sondern von Übersetzungsprogrammen übersetzt, die kontinuierlich optimiert werden. Doch noch sind maschinell übersetzte Texte in der Regel nicht perfekt, insbesondere hinsichtlich Grammatik und des Einsatzes von Fremdwörtern sowie Fachbegriffen. Microsoft übernimmt keine Gewähr für die sprachliche Qualität oder die technische Richtigkeit der Übersetzungen und ist nicht für Probleme haftbar, die direkt oder indirekt durch Übersetzungsfehler oder die Verwendung der übersetzten Inhalte durch Kunden entstehen könnten.

Den englischen Originalartikel können Sie über folgenden Link abrufen: 979533
Einführung
Dieser Hotfix fügt die SuppressPreamble-Eigenschaft in die HttpResponseMessageProperty-Klasse in Microsoft .NET Framework 3.5 Servicepack 1 (SP1). Die <a0>SuppressPreamble</a0>-Eigenschaft ist eine boolesche Eigenschaft. Wenn die Eigenschaft auf true im Dienst Windows Communication Foundation (WCF) festgelegt ist, können bestimmte Eigenschaften einer HTTP-Antwort-Nachricht automatisch festgelegt. Zu diesen Eigenschaften gehören die Header-Eigenschaft, die ContentType-Eigenschaft und die Eigenschaft "StatusCode. Wenn Sie diese Eigenschaften festlegen, der HttpTransport-Kanal keinen zum Festlegen dieser Eigenschaften erneut. Daher wenn WCF-Client den WCF-Dienst zugreift, kann der Dienst senden eine Statusbenachrichtigung an den Client mithilfe der aktuellen HTTP-Antwort-Nachricht.

Hinweis: Die <a0>SuppressPreamble</a0>-Eigenschaft funktioniert nur, wenn WCF-Dienste im ASP.NET-Kompatibilitätsmodus ausgeführt werden.
Weitere Informationen

Hotfix-Informationen

Windows Vista Servicepack 2 (SP2) oder Windows Server 2008 SP2

Um dieses Problem in Windows Vista SP2 oder Windows Server 2008 SP2 zu beheben, downloaden und den Hotfix, der im Microsoft Knowledge Base-Artikel 9810001 beschrieben wird. Weitere Informationen finden Sie die folgende KB-Artikelnummer:
981001Steht ein Hotfix-Rollup für Windows Communication Foundation in .NET Framework 3.5 SP1 für Windows Vista SP2 und Windows Server 2008 SP2

Windows 7 oder Windows Server 2008 R2

Um dieses Problem in Windows 7 oder in Windows Server 2008 R2 zu beheben, downloaden Sie und übernehmen Sie in folgendem Artikel der Microsoft Knowledge Base beschriebenen Hotfix:
981002Steht ein Hotfix-Rollup für Windows Communication Foundation in .NET Framework 3.5 SP1 für Windows 7 und Windows Server 2008 R2
Der folgende Beispielcode veranschaulicht, wie die <a0>SuppressPreamble</a0>-Eigenschaft verwendet:
public void GetData(){   HttpContext hc = HttpContext.Current;   string str = @"<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>";   byte[] buffer = new byte[str.Length];   buffer = ASCIIEncoding.UTF8.GetBytes(str);   HttpResponseMessageProperty responseProperty = new HttpResponseMessageProperty();   responseProperty.SuppressPreamble = true;   OperationContext.Current.OutgoingMessageProperties[HttpResponseMessageProperty.Name] = responseProperty;   hc.Response.StatusCode = 200;   hc.Response.ContentType = "text/xml; charset=utf-8";   hc.Response.ClearContent();   hc.Response.OutputStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);   hc.Response.Flush();}

Warnung: Dieser Artikel wurde automatisch übersetzt.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 979533 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/19/2010 09:14:36 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

 • kbmt kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver KB979533 KbMtde
Σχόλια