Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ein Update steht zur Verfügung, können bestimmte IIS 7.0 oder IIS 7.5-Handler verarbeiten Anforderungen, deren URLs nicht mit einem Punkt enden

Wichtig: Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt und wird dann möglicherweise mithilfe des Community Translation Framework (CTF) von Mitgliedern unserer Microsoft Community nachbearbeitet. Weitere Informationen zu CTF finden Sie unter http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/de.

Den englischen Originalartikel können Sie über folgenden Link abrufen: 980368
EINFÜHRUNG
Dieser Artikel beschreibt ein Update, das ermöglicht, bestimmte Internet Information Services (IIS) 7.0 oder IIS 7.5 Ereignishandler zur Behandlung von Anforderungen, deren URLs nicht mit einem Punkt enden. Insbesondere diese Handler zugeordnet sind "*." Pfade anfordern. Derzeit einen Ereignishandler, der zugeordnet ist ein "*." Anforderung Pfad verarbeitet nur Anforderungen, deren URLs mit einem Punkt enden. Der Handler übernimmt beispielsweise nur Anforderungen, deren URL die folgende URL ähneln:
http://www.example.com/ExampleSite/ExampleFile.
Nach dem Anwenden dieses Updates Handler, die mit einem "*." Anforderung Pfad bewältigt, deren URLs mit einem Punkt enden und Anforderungen, deren URLs nicht mit einem Punkt enden. Der Handler kann z. B. jetzt Anforderungen bearbeiten, die ähneln den folgenden URLs:
http://www.example.com/ExampleSite/ExampleFile
http://www.example.com/ExampleSite/ExampleFile.

Nach dem Anwenden dieses Patches ASP.NET 4 Applicationscan Handle fordert für ohne Dateierweiterung URLs.Therefore führt verwaltete HttpModules, die vor der Ausführung der Handler ausgeführt.In einigen Fällen die HttpModulescan zurückgeben Errorsfor URLs ohne Dateierweiterung. Z. B. kann ein HttpModule, das geschrieben wurde, zu erwarten, dass nur aspx-Anforderungen nun Fehler zurück, wenn er versucht, die HttpContext.Session-Eigenschaft zuzugreifen.

Sie können ohne Dateierweiterung URL-Funktion für die betroffenen ASP.NET Anwendungen deaktivieren, indem Sie Folgendes an der Datei web.config der Anwendung hinzufügen:

<system.webServer>    <handlers>        <remove name="ExtensionlessUrl-Integrated-4.0"/>        <remove name=" ExtensionlessUrl-ISAPI-4.0_32bit "/>     </handlers></system.webServer>
Weitere Informationen

Update-Informationen

Wie Sie dieses Update beziehen können

Sie können diese Updates von der Microsoft Windows Update-Website oder aus dem Windows Download Center herunterladen.
Windows Update-Website
http://update.microsoft.com
Windows-Downloadcenter
Die folgenden Dateien stehen zum Download im Microsoft Download Center zur Verfügung:
BetriebssystemUpdate
Windows 7HerunterladenDas Update-Paket jetzt herunterladen.
Windows 7 für X 64-basierte SystemeHerunterladenDas Update-Paket jetzt herunterladen.
WindowsServer 2008HerunterladenDas Update-Paket jetzt herunterladen.
WindowsServer 2008 für Itanium-basierte SystemeHerunterladenDas Update-Paket jetzt herunterladen.
Windows Server 2008 x 64 EditionHerunterladenDas Update-Paket jetzt herunterladen.
Windows VistaHerunterladenDas Update-Paket jetzt herunterladen.
Windows Vista für X 64-basierte SystemeHerunterladenDas Update-Paket jetzt herunterladen.
Windows Server 2008 R2 für Itanium-basierte SystemeHerunterladenDas Update-Paket jetzt herunterladen.
Windows Server 2008 R2 X 64 EditionHerunterladenDas Update-Paket jetzt herunterladen.

Erforderliche Komponenten

Um dieses Update anwenden zu können, müssen Sie IIS 7.0 oder IIS 7.5 auf einem Computer installiert, auf dem eines der folgenden Betriebssysteme ausgeführt wird:
  • Windows Vista Servicepack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 SP2
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

Ist ein Neustart erforderlich?

Sie müssen den Computer neu starten, wenn IIS ausgeführt wird, wenn Sie dieses Update anwenden.

Ersetzte Updates

Dieses Update ersetzt keine anderen Updates.

Dateiinformationen

Die englische Version dieses Updates besitzt die Dateiattribute (oder höher), die in der folgenden Tabelle aufgelistet sind. Die Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien werden in Coordinated Universal Time (UTC) aufgeführt. Wenn Sie die Dateiinformationen anzeigen, wird es in die lokale Ortszeit konvertiert. Um die Zeitverschiebung zwischen UTC-Zeit und lokaler Zeit zu ermitteln, verwenden Sie die Registerkarte Zeitzone unter Datum und Uhrzeit in der Systemsteuerung.
Alle unterstützten x86-basierten Versionen von Windows Server 2008 und Windows Vista
DateinameDateiversionDateigrößeDatumUhrzeit
' Httpapi.dll ' wurde6.0.6002.2235030,72026-Feb-201017:07X 86
"Http.sys"6.0.6002.22350411,64826-Feb-201014:58X 86
Hwebcore.dll7.0.6002.223501280026-Feb-201017:07X 86
Iiscore.dll7.0.6002.22350191,48826-Feb-201017:07X 86
Iisstart.htmNicht zutreffend68903-Apr-200920:49Nicht zutreffend
W3dt.dll7.0.6002.2235023,55226-Feb-201017:11X 86
Welcome.PNGNicht zutreffend184,94603-Apr-200920:49Nicht zutreffend
Alle unterstützten x64-basierten Versionen von Windows Server 2008 und Windows Vista
DateinameDateiversionDateigrößeDatumUhrzeitPlattform
' Httpapi.dll ' wurde6.0.6002.2235033,79226-Feb-201021:33x64
"Http.sys"6.0.6002.22350620,03226-Feb-201015:14x64
Hwebcore.dll7.0.6002.2235015,36026-Feb-201021:33x64
Iiscore.dll7.0.6002.22350296,44826-Feb-201021:33x64
Iisstart.htmNicht zutreffend68903-Apr-200920:41Nicht zutreffend
W3dt.dll7.0.6002.2235031,23226-Feb-201021:35x64
Welcome.PNGNicht zutreffend184,94603-Apr-200920:41Nicht zutreffend
Hwebcore.dll7.0.6002.223501280026-Feb-201017:07X 86
Iiscore.dll7.0.6002.22350191,48826-Feb-201017:07X 86
W3dt.dll7.0.6002.2235023,55226-Feb-201017:11X 86
' Httpapi.dll ' wurde6.0.6002.2235030,72026-Feb-201017:07X 86
Für alle unterstützten IA-64-basierten Versionen von Windows Server 2008
DateinameDateiversionDateigrößeDatumUhrzeitPlattform
' Httpapi.dll ' wurde6.0.6002.2235070,65626-Feb-201016:50IA-64
"Http.sys"6.0.6002.223501,176,57626-Feb-201015:08 PMIA-64
Hwebcore.dll7.0.6002.2235037,37626-Feb-201016:50IA-64
Iiscore.dll7.0.6002.22350547,32826-Feb-201016:50IA-64
Iisstart.htmNicht zutreffend68903-Apr-200920:42Nicht zutreffend
W3dt.dll7.0.6002.2235052,73626-Feb-201016:55IA-64
Welcome.PNGNicht zutreffend184,94603-Apr-200920:42Nicht zutreffend
Hwebcore.dll7.0.6002.223501280026-Feb-201017:07X 86
Iiscore.dll7.0.6002.22350191,48826-Feb-201017:07X 86
W3dt.dll7.0.6002.2235023,55226-Feb-201017:11X 86
' Httpapi.dll ' wurde6.0.6002.2235030,72026-Feb-201017:07X 86
Für alle unterstützten X 86-basierten Versionen von Windows 7
DateinameDateiversionDateigrößeDatumUhrzeitPlattform
Hwebcore.dll7.5.7600.206541280026-Feb-201010:08X 86
Iiscore.dll7.5.7600.20654198,14426-Feb-201010:08X 86
W3dt.dll7.5.7600.2065424,06426-Feb-201010:08X 86
Für alle unterstützten X 64-basierten Versionen von Windows 7 und Windows Server 2008 R2
DateinameDateiversionDateigrößeDatumUhrzeitPlattform
Hwebcore.dll7.5.7600.2065415,36026-Feb-201010:04x64
Iiscore.dll7.5.7600.20654314,36826-Feb-201010:04x64
W3dt.dll7.5.7600.2065431,74426-Feb-201010:04x64
Für alle unterstützten IA-64-basierten Versionen von Windows Server 2008 R2
DateinameDateiversionDateigrößeDatumUhrzeitPlattform
Hwebcore.dll7.5.7600.2065437,37626-Feb-201008:50IA-64
Iiscore.dll7.5.7600.20654575,48826-Feb-201008:50IA-64
W3dt.dll7.5.7600.2065452,22426-Feb-201008:55IA-64
Status
Microsoft hat bestätigt, dass dieses Problem auf die im Abschnitt "Gilt für" aufgeführten Microsoft-Produkten zutrifft.
Wenn einen Handler eine untergeordnete Anforderung ausgeführt werden soll, können Sie das EXECUTE_FLAG_IGNORE_CURRENT_INTERCEPTOR-Flag, wenn Sie den Ereignishandler zu erstellen. Dieses Verhalten verhindert, dass das Flag für die untergeordnete Anforderung erneut aufgerufen wird.

Das EXECUTE_FLAG_IGNORE_CURRENT_INTERCEPTOR-Flag ist eine Anforderungsausführung Konstante, die in IIS 7.0 und IIS 7.5 unterstützt wird. Das Flag zeigt an, dass der Handler für eine bestimmte Anforderung ignoriert werden sollen. Weitere Informationen über das Flag finden Sie auf der folgenden Microsoft Developer Network (MSDN)-Website:Weitere Informationen zu den Anforderungen für das Konfigurieren von Handlerzuordnungen in IIS 7.0 finden Sie auf der folgenden Microsoft TechNet Web Site:

Weitere Dateiinformationen

Weitere Dateiinformationen für Windows Server 2008 und Windows Vista

Weitere Dateiinformationen für alle unterstützten X 86-basierten Versionen von Windows Server 2008 und Windows Vista
DateinameUpdate.mum
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße5,158
Datum (UTC)27-Feb-2010
Zeit (UTC)18:17
DateinameX86_1e7a6f15f4d7f4edd519aef2d647881c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_1d29480970a05e6f.Manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße696
Datum (UTC)27-Feb-2010
Zeit (UTC)18:17
DateinameX86_858118480c32f0534bf960b55b372bbf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_fbbdf75a771ea5a3.Manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße705
Datum (UTC)27-Feb-2010
Zeit (UTC)18:17
DateinameX86_c6ec327fe3d68b3a7c1ee394cc3e55e4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_e6c62fe21d7f6f0c.Manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße692
Datum (UTC)27-Feb-2010
Zeit (UTC)18:17
DateinameX86_microsoft-Windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_f7e64594b3b84c39.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße4,708
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)18:50
DateinameX86_microsoft-Windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_aefb04de2f475f7e.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße144,703
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)18:52
DateinameX86_microsoft-Windows-Iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_d1e410bc3fb12f83.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße16,238
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)18:49
Weitere Dateiinformationen für alle unterstützten X 64-basierten Versionen von Windows Server 2008 und Windows Vista
DateinameAmd64_31545cc2b22af01a59ebb17bbace1cd7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_70348f26c94b803f.Manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße1.060
Datum (UTC)27-Feb-2010
Zeit (UTC)18:17
DateinameAmd64_5448eef498705cbe74c3240f471198c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_ca9b0a6a45ef30c2.Manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße696
Datum (UTC)27-Feb-2010
Zeit (UTC)18:17
DateinameAmd64_70b0ac19a0faeb698c7dfffa4d951280_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_3928bcb681238700.Manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße1040
Datum (UTC)27-Feb-2010
Zeit (UTC)18:17
DateinameAmd64_microsoft-Windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_5404e1186c15bd6f.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße4,722
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)23:11
DateinameAmd64_microsoft-Windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_0b19a061e7a4d0b4.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße144,967
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)23:13
DateinameAmd64_microsoft-Windows-Iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_2e02ac3ff80ea0b9.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße16,270
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)23:09
DateinameUpdate.mum
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße5204
Datum (UTC)27-Feb-2010
Zeit (UTC)18:17
DateinameWow64_microsoft-Windows-Iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_385756922c6f62b4.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße9,710
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)18:42
DateinameX86_microsoft-Windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_f7e64594b3b84c39.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße4,708
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)18:50
Weitere Dateiinformationen für alle unterstützten IA-64-basierten Versionen von Windows Server 2008
DateinameIa64_27d3cfa1344d417e7dcf371af14a494b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_4460c56ad3f3cab5.Manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße694
Datum (UTC)27-Feb-2010
Zeit (UTC)18:17
DateinameIa64_3e5b74e023a4d148ceddd6b4ca5a88f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_082778ed5cc3c10e.Manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße1.058
Datum (UTC)27-Feb-2010
Zeit (UTC)18:17
DateinameIa64_8912b65e3989f0274874c85d898f409b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_cca4e76efee005c8.Manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße1,038
Datum (UTC)27-Feb-2010
Zeit (UTC)18:17
DateinameIa64_microsoft-Windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_f7e7e98ab3b65535.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße4.715
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)18:18
DateinameIa64_microsoft-Windows-Http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_aefca8d42f45687a.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße144,957
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)18:20
DateinameIa64_microsoft-Windows-Iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_d1e5b4b23faf387f.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße16,254
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)18:16
DateinameUpdate.mum
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße3,032
Datum (UTC)27-Feb-2010
Zeit (UTC)18:17
DateinameWow64_microsoft-Windows-Iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_385756922c6f62b4.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße9,710
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)18:42
DateinameX86_microsoft-Windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22350_none_f7e64594b3b84c39.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße4,708
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)18:50

Weitere Dateiinformationen für Windows 7 und Windows Server 2008 R2

Weitere Dateiinformationen für alle unterstützten X 86-basierten Versionen von Windows 7
DateinameUpdate.mum
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße1.856
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)17:34
DateinameX86_8351b8daf6943b693db57904da56bc16_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_5b65c7b268b9d6bf.Manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße705
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)17:34
DateinameX86_microsoft-Windows-Iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_d0296e5ba39e7f7c.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße10,228
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)11:57
Weitere Dateiinformationen für alle unterstützten X 64-basierten Versionen von Windows 7 und Windows Server 2008 R2
DateinameAmd64_6dc8283f92dde563aa9adc39d29d56a1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_06c5836643d8c1ff.Manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße1.060
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)17:34
DateinameAmd64_microsoft-Windows-Iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_2c4809df5bfbf0b2.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße10,236
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)11:33
DateinameUpdate.mum
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße2,076
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)17:34
DateinameWow64_microsoft-Windows-Iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_369cb431905cb2ad.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße7,906
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)10:28
Weitere Dateiinformationen für alle unterstützten IA-64-basierten Versionen von Windows Server 2008 R2
DateinameIa64_5c181612b6fab262c02ec62d718c487b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_c84aea562b85fe03.Manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße1.058
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)17:34
DateinameIa64_microsoft-Windows-Iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_d02b1251a39c8878.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße10,232
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)11:36
DateinameUpdate.mum
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße1,862
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)17:34
DateinameWow64_microsoft-Windows-Iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20654_none_369cb431905cb2ad.manifest
DateiversionNicht zutreffend
Dateigröße7,906
Datum (UTC)26-Feb-2010
Zeit (UTC)10:28

Warnung: Dieser Artikel wurde automatisch übersetzt.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 980368 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/21/2013 00:00:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 7.5

  • kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB980368 KbMtde
Σχόλια