Ανάλυση ονόματος NetBIOS σε TCP/IP και WINS

Περίληψη

Το NetBIOS σε TCP/IP είναι το στοιχείο δικτύου που πραγματοποιεί την αντιστοίχηση ονόματος υπολογιστή στη διεύθυνση IP, καθώς και την ανάλυση του ονόματος (NETBT.SYS στα Windows NT και VNBT.VXD στα Windows for Workgroups και τα Windows 95). Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι ανάλυσης ονόματος NetBIOS σε TCP/IP: b-node, p-node, m-node και h-node.

Περισσότερες πληροφορίες

B-Node

Κατά τη χρήση b-nodeυ, οι μεταδόσεις χρησιμοποιούνται και για την εγγραφή, αλλά και για την ανάλυση του ονόματος. Σε δίκτυο TCP/IP, εάν ο δρομολογητής IP δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να προωθεί τις μεταδόσεις εγγραφής ονόματος και ερωτήματος ονόματος, τα συστήματα σε διαφορετικά δευτερεύοντα δίκτυα δεν θα μπορούν να βλέπουν το ένα το άλλο, αφού δεν θα λαμβάνουν τις μεταδόσεις. Η ανάλυση ονόματος b-node δεν είναι η καλύτερη επιλογή σε μεγαλύτερα δίκτυα, επειδή η εξάρτησή του από τις μεταδόσεις μπορεί να φορτώσει το δίκτυο με μεταδόσεις.

Τροποποιημένο Β-Node από τη Microsoft

Το πρωτόκολλο TCP/IP που χρησιμοποιείται στα Microsoft Windows NT χρησιμοποιεί μια τροποποιημένη έκδοση της ανάλυσης ονόματος του b-node. Η τροποποιημένη από τη Microsoft ανάλυση ονόματος b-node λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο:

  • Ο σταθμός εργασίας ελέγχει πρώτα την εικονική μνήμη LMHOSTS και εάν βρει το όνομα του NetBIOS, επιστρέφει τη διεύθυνση IP.
  • Στη συνέχεια, ο σταθμός εργασίας προσπαθεί να πραγματοποιήσει μετάδοση για να επιλύσει το όνομα (αυτό γίνεται σαν μια ανάλυση b-node) και εάν το σύστημα προορισμού είναι ενεργό, επιστρέφει τη διεύθυνση IP που έχει.
  • Στο τέλος, ο σταθμός εργασίας (εάν είναι σύστημα Windows NT) θα ελέγξει το αρχείο LMHOSTS στον κατάλογο \<winnt_root>\system32\drivers\etc

P-Node (ή Point to Point Node)

Κατά τη χρήση της ανάλυσης ονόματος p-node, οι μεταδόσεις ΔΕΝ χρησιμοποιούνται για εγγραφή ή ανάλυση ονόματος. Αντίθετα, όλα τα συστήματα καταχωρούνται μόνα τους κατά την εκκίνηση με ένα όνομα διακομιστή NetBIOS (NetBIOS Name Server-NBNS). Το NBNS πραγματοποιεί την αντιστοίχηση των ονομάτων των υπολογιστών σε διευθύνσεις IP και εξασφαλίζει την μη εγγραφή διπλών ονομάτων στο δίκτυο. Όλα τα συστήματα πρέπει να γνωρίζουν τη διεύθυνση IP του NBNS, που αντιστοιχεί σε διακομιστή WINS. Εάν στα συστήματα δεν έχει ρυθμιστεί με τη σωστή διεύθυνση IP για τον NBNS, δεν θα λειτουργήσει η ανάλυση ονόματος p-node.

Η μέθοδος ανάλυσης ονόματος p-node χρησιμοποιεί κατευθυνόμενα datagram του πρωτοκόλλου UDP (User Datagram Protocol), καθώς και περιόδους λειτουργίας TCP για την επικοινωνία προς και από τον NBNS.

Το κύριο μειονέκτημα της ανάλυσης ονόματος p-node είναι ότι εάν δεν παρέχεται πρόσβαση στον NBNS, δεν θα υπάρχει τρόπος επίλυσης ονομάτων και, άρα, κανένας τρόπος πρόσβασης σε άλλα συστήματα του δικτύου.

M-Node (ή Mixed Node)

Ο m-node χρησιμοποιεί συνδυασμό του b-node και του p-node για την ανάλυση ονόματος. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί πρώτα τον b-node και, κατόπιν, τον p-node, ο οποίος, θεωρητικά, θα έπρεπε να αυξάνει τις επιδόσεις του τοπικού δικτύου (LAN). Ο m-Node έχει το πλεονέκτημα σε σχέση με τον p-node ότι αν δεν είναι διαθέσιμος ο NBNS, παρέχει πρόσβαση στα συστήματα του τοπικού δευτερεύοντος δικτύου μέσω ανάλυσης b-node.

Ο m-node δεν είναι, τυπικά, η καλύτερη επιλογή για μεγαλύτερα δίκτυα, επειδή χρησιμοποιεί τον b-node και αυτό επιδρά στις μεταδόσεις. Ωστόσο, όταν έχετε ένα μεγάλο δίκτυο που αποτελείται από μικρότερα δευτερεύοντα δίκτυα, συνδεδεμένα μέσω αργών συνδέσεων ευρύτερου δικτύου WAN (Wide Area Network), προτιμάται η μέθοδος m-node, επειδή μειώνει τον όγκο της επικοινωνίας στις αργές συνδέσεις.

H-Node (ή Hybrid node)

Η ανάλυση ονόματος h-node, που βρίσκεται προς το παρόν σε μορφή προχείρου RFC, χρησιμοποιεί επίσης τον b-node και τον p-node, αλλά χρησιμοποιεί μόνο τον b-node ως τελευταία λύση. Όταν πραγματοποιηθεί ρύθμιση για χρήση h-node, το σύστημα θα προσπαθεί πάντοτε να χρησιμοποιήσει p-node, ενώ θα χρησιμοποιήσει τον b-node ΜΟΝΟ εάν αποτύχει ο p-node. Επιπλέον, τα συστήματα μπορούν να ρυθμιστούν για χρήση του αρχείου LMHOSTS, αφού αποτύχει ο p-node και πριν την απόπειρα χρήσης του b-node.

Η ανάλυση h-node δεν απαιτεί επιτυχημένη εγγραφή p-node για να προετοιμαστεί ένα σύστημα, όμως, το σύστημα θα χρησιμοποιήσει αυστηρά μόνο τον b-node μέχρι να επιτύχει η εγγραφή του p-node. Εάν δεν είναι διαθέσιμο το NBNS και το σύστημα περιορίζεται στη χρήση ανάλυσης b-node, θα εξακολουθήσει να προσπαθεί την επικοινωνία με τον NBNS, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στη χρήση του p-node, εάν γίνει διαθέσιμος ο NBNS.

Τρόπος λειτουργίας του WINS

Από προεπιλογή, όταν ένα σύστημα είναι ρυθμισμένο ώστε να χρησιμοποιεί WINS για την ανάλυση ονόματος, τηρεί τον h-node για την ανάλυση ονόματος. Για την ανάλυση ονόματος, θα τηρήσει επίσης τον h-node, αλλά με μερικές διαφορές. Θα:

  • Ελέγξει εάν είναι το όνομα του τοπικού υπολογιστή.
  • Ελέγξει τη μνήμη cache για απομακρυσμένα ονόματα. Όλα τα ονόματα που αναλύονται τοποθετούνται σε μνήμη cache, όπου παραμένουν για 10 λεπτά.
  • Δοκιμάσει το διακομιστή WINS.
  • Δοκιμάσει μετάδοση.
  • Ελέγξει το αρχείο LMHOSTS, εάν το σύστημα έχει ρυθμιστεί για χρήση του αρχείου LMHOSTS.
  • Δοκιμάσει το αρχείο HOSTS και, κατόπιν, ένα DNS, εάν έτσι έχει ρυθμιστεί.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 119493 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Μαΐ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια