Ρυθμίσεις παραμέτρων TCP/IP & NBT για Windows NT

Περίληψη

Η υλοποίηση της οικογένειας πρωτοκόλλων TCP/IP για Windows NT 3.5x και 4.0 "διαβάζει" όλα τα δεδομένα για τις παραμέτρους από το μητρώο. Αυτές οι πληροφορίες καταχωρούνται στο μητρώο από την εφαρμογή Network Control Panel Applet (NCPA) ως τμήμα της διαδικασίας εγκατάστασης. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες παρέχονται επίσης από την υπηρεσία-πελάτη Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), εάν έχει ενεργοποιηθεί.


Αυτές οι αναφορές καθορίζουν όλες τις παραμέτρους μητρώου που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των παραμέτρων του προγράμματος οδήγησης πρωτοκόλλου, TCPIP.SYS, που υλοποιεί τα τυπικά πρωτόκολλα δικτύου TCP/IP.


Η υλοποίηση της οικογένειας πρωτοκόλλων πρέπει να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά στα περισσότερα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν μόνο τις πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων που συγκεντρώνονται από την εφαρμογή NCPA και την υπηρεσία-πελάτη DHCP. Οι βέλτιστες προεπιλεγμένες τιμές για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία των πρωτοκόλλων που απαιτούν ρύθμιση έχουν κωδικοποιηθεί στα προγράμματα οδήγησης.


Πιθανόν να υπάρχουν κάποιες ασυνήθιστες περιστάσεις στις εγκαταστάσεις πελατών όπου χρειάζεται να γίνουν αλλαγές σε ορισμένες προεπιλεγμένες τιμές. Για να χειριστείτε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε προαιρετικές παραμέτρους μητρώου για την τροποποίηση της προεπιλεγμένης τιμής ορισμένων τμημάτων των προγραμμάτων οδήγησης πρωτοκόλλου.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ρύθμισης της υλοποίησης του πρωτοκόλλου TCP/IP των Windows NT γίνεται σε μεγάλο βαθμό αυτόματα. Η προσαρμογή των ρυθμίσεων παραμέτρων μητρώου χωρίς προσεκτική μελέτη ίσως επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις του συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λανθασμένη χρήση του Registry Editor είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε όλο το σύστημα, τα οποία πιθανόν σας υποχρεώσουν να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows NT για να διορθωθούν. Η Microsoft δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί ότι οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν από τη χρήση του Registry Editor μπορούν να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο με δική σας ευθύνη.


Για να αλλάξετε αυτές τις παραμέτρους, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
  1. Εκτελέστε το πρόγραμμα Registry Editor (REGEDT32.EXE).
  2. Από το δευτερεύον δένδρο HKEY_LOCAL_MACHINE, μεταβείτε στο ακόλουθο κλειδί:

    \SYSTEM\CurrentControlSet\Services.
  3. Προσθέστε μια τιμή στο κλειδί που περιγράφεται στην κατάλληλη καταχώρηση παρακάτω, κάνοντας κλικ στην επιλογή Edit -> Add Value, πληκτρολογώντας την τιμή και χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου Data Type για να ορίσετε τον τύπο τιμής.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
  5. Βγείτε από τον Registry Editor.
  6. Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος, για να ενεργοποιηθεί η αλλαγή.
Όλες οι παράμετροι του πρωτοκόλλου TCP/IP είναι τιμές μητρώου που βρίσκονται κάτω από το ένα από τα δύο διαφορετικά δευτερεύοντα κλειδιά του

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services:



Tcpip\Parameters
<Adapter Name>\Parameters\Tcpip


όπου το <Adapter Name> αφορά το δευτερεύον κλειδί για ένα προσαρμογέα δικτύου με τον οποίο είναι συνδεδεμένο το πρωτόκολλο TCP/IP, όπως τον Lance01. Οι τιμές κάτω από τα τελευταία κλειδιά αφορούν συγκεκριμένα κάθε προσαρμογέα. Παράμετροι για τις οποίες ίσως υπάρχει και υπηρεσία-πελάτης DHCP και στατικά ρυθμισμένη τιμή πιθανόν να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν, ανάλογα με το εάν το σύστημα/προσαρμογέας έχει ρύθμιση DHCP ή/και έχουν καθοριστεί στατικές τιμές υπέρβασης. Είναι απαραίτητο να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος προκειμένου να τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις παραμέτρους.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εγχειρίδιο του Windows NT 3.5 Resource Kit δεν ενημερώθηκε σωστά από την έκδοση 3.1 και αναφέρει διάφορες λανθασμένες παραμέτρους μητρώου TCP/IP. Οι παράμετροι που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί για αυτές. Η στοίβα του πρωτοκόλλου TCP/IP των Windows NT 3.5 ήταν πλήρης επανεγγραφή, συνεπώς πολλές από τις παλιές παραμέτρους δεν ισχύουν πλέον.



Τυπικές παράμετροι που ρυθμίζονται με τη χρήση του Registry Editor



Οι εξής παράμετροι είναι εγκατεστημένες με προεπιλεγμένες τιμές από την εφαρμογή NCPA κατά την εγκατάσταση των στοιχείων TCP/IP. Είναι δυνατό να τροποποιηθούν με χρήση του Registry Editor (regedt32.exe).


DatabasePath
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_EXPAND_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: Έγκυρη διαδρομή αρχείου Windows NT
Προεπιλογή: %SystemRoot%\system32\drivers\etc
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διαδρομή στα βασικά αρχεία βάσης δεδομένων Internet (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS). Χρησιμοποιείται από τη διασύνδεση των Windows Sockets.


ForwardBroadcasts
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Η προώθηση αναμεταδόσεων δεν υποστηρίζεται. Αυτή η παράμετρος παραβλέπεται.


UseZeroBroadcast
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\ ID for Adapter
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Εάν αυτή η παράμετρος έχει οριστεί σε 1 (Αληθές), τότε η διεύθυνση IP θα χρησιμοποιήσει αναμετάδοση μηδενικών (0.0.0.0) αντί για αναμετάδοση του αριθμού ένα (255.255.255.255). Τα περισσότερα συστήματα χρησιμοποιούν αναμετάδοση του αριθμού ένα, ενώ ορισμένα συστήματα που προκύπτουν από υλοποιήσεις BSD χρησιμοποιούν αναμετάδοση του αριθμού μηδέν. Τα συστήματα που χρησιμοποιούν διαφορετικές αναμεταδόσεις δεν συνεργάζονται καλά στο ίδιο δίκτυο.



Προαιρετικές παράμετροι που ρυθμίζονται με τη χρήση του Registry Editor



Κανονικά, αυτές οι παράμετροι δεν υπάρχουν στο μητρώο. Είναι πιθανό να έχουν δημιουργηθεί, για να τροποποιηθεί η προεπιλεγμένη τιμή του προγράμματος οδήγησης του πρωτοκόλλου TCP/IP.


ArpAlwaysSourceRoute (νέο στα NT 3.51)
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0,1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Η ρύθμιση αυτής της παραμέτρου σε 1 υποχρεώνει το πρωτόκολλο TCP/IP να μεταδώσει ερωτήματα ARP με ενεργοποιημένη τη δρομολόγηση προέλευσης σε δίκτυα Token Ring. Από προεπιλογή, η στοίβα μεταδίδει ερωτήματα ARP χωρίς δρομολόγηση προέλευσης πρώτα και προσπαθεί ξανά με ενεργοποιημένη τη δρομολόγηση προέλευσης σε περίπτωση που δεν ληφθεί απάντηση.


ArpUseEtherSNAP
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0,1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Η ρύθμιση αυτής της παραμέτρου σε 1 υποχρεώνει το πρωτόκολλο TCP/IP να μεταδώσει πακέτα Ethernet με χρήση κωδικοποίησης 802.3 SNAP. Από προεπιλογή, η στοίβα μεταδίδει πακέτα σε μορφή DIX Ethernet. Θα λαμβάνει πάντα και τις δύο μορφές.


DefaultTOS
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 0 - 255
Προεπιλογή: 0
Περιγραφή: Καθορίζει την προεπιλεγμένη τιμή Type Of Service (TOS) που έχει οριστεί στην κεφαλίδα των εξερχόμενων πακέτων IP. Ανατρέξτε στο RFC 791 για προσδιορισμό των τιμών.


Σημειώστε ότι το DefaultTOS δεν είναι διαθέσιμο στα Windows 2000.


DefaultTTL
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
αναπηδήσεων/δευτερόλεπτο
Έγκυρη περιοχή: 1-255
Προεπιλογή: 32 για Windows NT έκδοση 3.51
Προεπιλογή: 128 για Windows NT έκδοση 4.0
Περιγραφή: Καθορίζει την προεπιλεγμένη τιμή Time To Live (TTL) που έχει οριστεί στην κεφαλίδα των εξερχόμενων πακέτων IP. Η τιμή TTL καθορίζει το μέγιστο χρονικό διάστημα που είναι δυνατό να υφίσταται ένα πακέτο IP στο δίκτυο χωρίς να φτάσει στον προορισμό του. Αποτελεί ουσιαστικά ένα όριο όσον αφορά τους αριθμούς δρομολογητών από τους οποίους ένα πακέτο IP είναι δυνατό να περάσει πριν απορριφθεί.


EnableDeadGWDetect
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0,1 (Ψευδές, Αληθές)
Προεπιλογή: 1 (Αληθές)
Περιγραφή: Η ρύθμιση αυτής της παραμέτρου σε 1 οδηγεί το TCP να εκτελέσει τη μέθοδο Dead Gateway Detection. Με ενεργοποιημένη αυτήν τη δυνατότητα, το πρωτόκολλο TCP θα ζητήσει από τη διεύθυνση IP να μετατραπεί σε πύλη αντιγράφων ασφαλείας, εάν μεταδώσει αρκετές φορές ένα τμήμα χωρίς να λάβει απόκριση. Οι πύλες αντιγράφων ασφαλείας είναι δυνατό να καθοριστούν στην ενότητα Advanced στο παράθυρο ρύθμισης παραμέτρων TCP/IP του Network του Control Panel.


EnablePMTUBHDetect
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0,1 (Ψευδές, Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Η ρύθμιση αυτής της παραμέτρου σε 1 (Αληθές) οδηγεί το πρωτόκολλο TCP να προσπαθήσει να εντοπίσει δρομολογητές Black Hole κατά την εκτέλεση της μεθόδου Path MTU Discovery. Ο δρομολογητής Black Hole δεν επιστρέφει μηνύματα ICMP Destination Unreachable, όταν πρέπει να διασπάσει ένα IP datagram με το σύνολο bit Don't Fragment. Το πρωτόκολλο TCP βασίζεται στη λήψη αυτών των μηνυμάτων για να εκτελέσει τη μέθοδο Path MTU Discovery. Με αυτήν τη δυνατότητα ενεργοποιημένη, το TCP θα προσπαθήσει να αποστείλει τμήματα χωρίς το σύνολο bit Don't Fragment, εάν ορισμένες μεταδόσεις ενός τμήματος δεν αναγνωριστούν. Εάν το τμήμα αναγνωριστεί ως αποτέλεσμα, η επέκταση MSS θα μειωθεί και το σύνολο bit Don't Fragment θα οριστεί σε μελλοντικά πακέτα της σύνδεσης. Η ενεργοποίηση του εντοπισμού black hole αυξάνει τον μέγιστο αριθμό αναμεταδόσεων που διενεργούνται για ένα δεδομένο τμήμα.


EnablePMTUDiscovery
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0,1 (Ψευδές, Αληθές)
Προεπιλογή: 1 (Αληθές)
Περιγραφή: Η ρύθμιση αυτής της παραμέτρου σε 1 (Αληθές) κάνει το TCP να προσπαθεί να ανακαλύψει τη μέγιστη μονάδα μετάδοσης Maximum Transmission Unit (MTU ή το μεγαλύτερο μέγεθος πακέτου) στη διαδρομή προς έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Ανακαλύπτοντας τη μέθοδο Path MTU και περιορίζοντας τα τμήματα TCP σε αυτό το μέγεθος, το TCP είναι δυνατό να καταργήσει τον κατακερματισμό σε δρομολογητές στη διαδρομή που συνδέει δίκτυα με διαφορετικές MTU. Ο κατακερματισμός επηρεάζει αρνητικά την ταχύτητα μεταγωγής του TCP και τη συμφόρηση του δικτύου. Η ρύθμιση αυτής της παραμέτρου σε 0 οδηγεί στη χρήση ενός MTU 576 byte για όλες τις συνδέσεις που δεν γίνονται με υπολογιστές του τοπικού δευτερεύοντος δικτύου.


ForwardBufferMemory
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός byte
Έγκυρη περιοχή: <network MTU> - <κάποια λογική
τιμή μικρότερη από 0xFFFFFFFF >
Προεπιλογή: 74240 (επαρκής για πενήντα πακέτα 1480-byte
, στρογγυλεμένη σε ένα πολλαπλάσιο του 256)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει πόση μνήμη εκχωρεί το IP για την αποθήκευση δεδομένων πακέτου στην ουρά πακέτου δρομολογητή. Όταν αυτός ο χώρος buffer έχει συμπληρωθεί, ο δρομολογητής αρχίζει την τυχαία απόρριψη πακέτων από την ουρά του. Τα buffer δεδομένων ουράς πακέτου έχουν 256 byte μήκος, συνεπώς η τιμή αυτής της παραμέτρου πρέπει να είναι πολλαπλάσια του 256. Πολλαπλά buffer είναι συνδεδεμένα για να σχηματίζουν μεγαλύτερα πακέτα. Η κεφαλίδα IP ενός πακέτου αποθηκεύεται ξεχωριστά. Αυτή η παράμετρος δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν εκχωρούνται buffer στην περίπτωση που ο δρομολογητής IP δεν έχει ενεργοποιηθεί.


IGMPLevel
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 0,1,2
Προεπιλογή: 2
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το σημείο μέχρι το οποίο το σύστημα υποστηρίζει την πολλαπλή διανομή IP και συμμετέχει στο πρωτόκολλο Internet Group Management Protocol (IGMP). Στο επίπεδο 0, το σύστημα δεν παρέχει υποστήριξη πολλαπλής διανομής. Στο επίπεδο 1, το σύστημα είναι δυνατό να στείλει μόνο πακέτα πολλαπλής διανομής IP. Στο επίπεδο 2, το σύστημα είναι δυνατό να στείλει πακέτα πολλαπλής διανομής IP και να συμμετέχει πλήρως στο πρωτόκολλο IGMP για να λάβει πακέτα πολλαπλής διανομής.


KeepAliveInterval
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 1000 (ένα δευτερόλεπτο)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το διάστημα που χωρίζει τις επαναλήψεις μετάδοσης σε διατήρηση εν ενεργεία μέχρι να ληφθεί μια απόκριση. Όταν ληφθεί μια απόκριση, η καθυστέρηση μέχρι την επόμενη μετάδοση σε διατήρηση εν ενεργεία ελέγχεται πάλι από την τιμή KeepAliveTime. Η σύνδεση ματαιώνεται, όταν δεν ληφθεί απόκριση στον αριθμό επαναλήψεων που καθορίζεται από το TcpMaxDataRetransmissions.


KeepAliveTime
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 7,200,000 (δύο ώρες)
Περιγραφή: Η παράμετρος ελέγχει τη συχνότητα με την οποία προσπαθεί το πρωτόκολλο TCP να επιβεβαιώσει ότι μια αδρανής σύνδεση εξακολουθεί να είναι ανενεργή αποστέλλοντας ένα πακέτο διατήρησης εν ενεργεία. Εάν το απομακρυσμένο σύστημα είναι δυνατό να εντοπιστεί και εξακολουθεί να λειτουργεί, θα αναγνωρίσει τη μετάδοση διατήρησης εν ενεργεία. Τα πακέτα διατήρησης εν ενεργεία δεν αποστέλλονται από προεπιλογή. Αυτή η δυνατότητα είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί σε μια σύνδεση μέσω μιας εφαρμογής.


MTU
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_DWORD Number
Έγκυρη περιοχή: 68 - <η MTU του υποκείμενου αρχείου>>
Προεπιλογή: 0xFFFFFFFF
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος υπερβαίνει την προεπιλεγμένη Maximum Transmission Unit (MTU) σε μια διασύνδεση δικτύου. Η MTU είναι το μέγιστο μέγεθος πακέτου σε byte που θα μεταδώσει η υπηρεσία μεταφοράς στο υποκείμενο δίκτυο. Το μέγεθος περιλαμβάνει την κεφαλίδα της υπηρεσίας μεταφοράς. Σημειώστε ότι ένα IP datagram είναι δυνατό να επεκτείνεται σε πολλαπλά πακέτα. Οι τιμές που είναι μεγαλύτερες από την προεπιλεγμένη για το υποκείμενο δίκτυο θα έχουν ως αποτέλεσμα η υπηρεσία μεταφοράς να χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη MTU του δικτύου. Οι τιμές που είναι μικρότερες από 68 θα έχουν ως αποτέλεσμα τη χρήση μιας MTU 68 από την υπηρεσία μεταφοράς.


NumForwardPackets
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD Number
Έγκυρη περιοχή: 1 - <κάποια λογική τιμή
μικρότερη από 0xFFFFFFFF> Προεπιλογή: 50
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον αριθμό κεφαλίδων πακέτων IP που εκχωρήθηκαν για την ουρά πακέτου δρομολογητή. Όταν όλες οι κεφαλίδες χρησιμοποιούνται, ο δρομολογητής θα ξεκινήσει την τυχαία απόρριψη πακέτων από την ουρά. Αυτή η τιμή πρέπει να έχει τουλάχιστον το μέγεθος της τιμής ForwardBufferMemory που διαιρείται με το μέγιστο μέγεθος δεδομένων IP των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με το δρομολογητή. Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τιμή ForwardBufferMemory διαιρεμένης διά του 256, δεδομένου ότι τουλάχιστον 256 byte μνήμης buffer προώθησης χρησιμοποιούνται για κάθε πακέτο. Ο βέλτιστος αριθμός πακέτων προώθησης για ένα δεδομένο μέγεθος ForwardBufferMemory εξαρτάται από τον τύπο κυκλοφορίας που πραγματοποιείται στο δίκτυο και βρίσκεται κάπου μεταξύ αυτών των δύο τιμών. Αυτή η παράμετρος δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν εκχωρούνται κεφαλίδες στην περίπτωση που ο δρομολογητής δεν έχει ενεργοποιηθεί.


TcpMaxConnectRetransmissions
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 3
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει πόσες φορές το πρωτόκολλο TCP θα μεταδώσει μια αίτηση σύνδεσης (SYN) πριν να ματαιωθεί η προσπάθεια. Το χρονικό όριο μετάδοσης διπλασιάζεται με κάθε διαδοχική νέα μετάδοση σε μια δεδομένη προσπάθεια σύνδεσης. Η αρχική τιμή χρονικού ορίου είναι τρία δευτερόλεπτα.


TcpMaxDataRetransmissions
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 5
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος ελέγχει πόσες φορές το πρωτόκολλο TCP θα μεταδώσει ένα μεμονωμένο τμήμα δεδομένων (τμήμα μη σύνδεσης) πριν από τη ματαίωση της σύνδεσης. Το χρονικό όριο μετάδοσης διπλασιάζεται με κάθε διαδοχική μετάδοση σε μια σύνδεση. Επανέρχεται όταν ξαναρχίσουν οι αποκρίσεις. Η τιμή χρονικού ορίου βάσης έχει καθοριστεί δυναμικά από το μετρημένο χρόνο διαδρομής με επιστροφή της σύνδεσης.


TcpNumConnections
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xfffffe
Προεπιλογή: 0xfffffe
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος περιορίζει τον μέγιστο αριθμό συνδέσεων που μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα το πρωτόκολλο TCP.


TcpTimedWaitDelay (νέο στα Windows NT έκδοση 3.51 SP5 και μεταγενέστερη)
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε δευτερόλεπτα
Έγκυρη περιοχή: 30-300 (δεκαδικός)
Προεπιλογή: 0xF0 (δεκαδικός 240)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει μια σύνδεση σε κατάσταση TIME_WAIT κατά το κλείσιμό της. Όσο μια σύνδεση βρίσκεται σε κατάσταση TIME_WAIT, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το ζεύγος υποδοχών. Αυτή είναι επίσης γνωστή ως κατάσταση 2MSL, καθώς, σύμφωνα με το RFC, η τιμή πρέπει να είναι δύο φορές όσο η μέγιστη διάρκεια ζωής ενός τμήματος στο δίκτυο. Ανατρέξτε στο RFC793 για περισσότερες λεπτομέρειες.


TcpUseRFC1122UrgentPointer
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0,1 (Ψευδές, Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει εάν το πρωτόκολλο TCP χρησιμοποιεί τις προδιαγραφές RFC 1122 για επείγοντα δεδομένα ή τη λειτουργία που χρησιμοποιούν συστήματα τα οποία προκύπτουν από το BSD. Οι δύο μηχανισμοί ερμηνεύουν διαφορετικά το δείκτη επείγοντος στην κεφαλίδα TCP και το μήκος των επειγόντων δεδομένων. Δεν είναι διαλειτουργικοί. Τα Windows NT επανέρχονται στην προεπιλεγμένη λειτουργία BSD.


TcpWindowSize
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός byte
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFF
Προεπιλογή: Η μεγαλύτερη τιμή 0xFFFF
Ή
(Το μεγαλύτερο τετραπλάσιο του μέγιστου μεγέθους δεδομένων TCP στο δίκτυο
Ή
η τιμή 8192 στρογγυλοποιημένη σε ένα μονό πολλαπλάσιο του μεγέθους δεδομένων TCP του δικτύου.)
Η προεπιλογή είναι 8760 για Ethernet.

Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το μέγιστο μέγεθος παραθύρου λήψης TCP που παρέχει το σύστημα. Το παράθυρο λήψης καθορίζει τον αριθμό byte που είναι δυνατό να μεταδώσει ένας αποστολέας χωρίς να λάβει επιβεβαίωση. Γενικά, τα μεγαλύτερα παράθυρα λήψης βελτιώνουν την απόδοση σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας (καθυστέρηση * εύρος ζώνης). Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, το παράθυρο λήψης πρέπει να είναι μονό πολλαπλάσιο του TCP Maximum Segment Size (MSS).



Παράμετροι που ρυθμίζονται από την εφαρμογή NCPA



Οι εξής παράμετροι δημιουργούνται και τροποποιούνται αυτόματα από την εφαρμογή NCPA ως αποτέλεσμα πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ανάγκη ρύθμισής τους απευθείας στο μητρώο.


DefaultGateway
Κλειδί: <AdapterName>\\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_MULTI_SZ - Λίστα δεκαδικών διευθύνσεων IP με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων διευθύνσεων IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη λίστα με τις πύλες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη δρομολόγηση πακέτων, τα οποία δεν προορίζονται για κάποιο δευτερεύον δίκτυο με το οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένος ο υπολογιστής και για το οποίο δεν υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη δρομολόγηση. Αυτή η παράμετρος, εάν έχει έγκυρη τιμή, υπερκαλύπτει την παράμετρο DhcpDefaultGateway.


Τομέας
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε έγκυρο όνομα τομέα DNS
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το όνομα τομέα DNS του συστήματος. Χρησιμοποιείται από τη διασύνδεση των Windows Sockets.


EnableDhcp
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές) Περιγραφή: Εάν αυτή η παράμετρος έχει οριστεί σε 1 (Αληθές), τότε η υπηρεσία-πελάτη DHCP θα προσπαθήσει να ρυθμίσει την πρώτη διασύνδεση IP στον προσαρμογέα χρησιμοποιώντας την DHCP.


Όνομα κεντρικού υπολογιστή
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε έγκυρο όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS
Προεπιλογή: Το όνομα υπολογιστή του συστήματος
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS του συστήματος, που θα επιστραφεί από την εντολή hostname.


IPAddress
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_MULTI_SZ - Λίστα δεκαδικών διευθύνσεων IP με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων διευθύνσεων IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τις διευθύνσεις IP των διασυνδέσεων IP που πρέπει να είναι συνδεδεμένες στον προσαρμογέα. Εάν η πρώτη διεύθυνση στη λίστα είναι 0.0.0.0, τότε η αρχική διασύνδεση στον προσαρμογέα θα ρυθμιστεί από την υπηρεσία-πελάτη DHCP. Ένα σύστημα με περισσότερες από μία διασυνδέσεις IP για έναν προσαρμογέα ονομάζεται "σύστημα με πολλές λογικές θέσεις". Πρέπει να υπάρχει μια έγκυρη τιμή μάσκας δευτερεύοντος δικτύου στην παράμετρο SubnetMask για κάθε διεύθυνση IP που καθορίζεται σε αυτήν την παράμετρο.


IPEnableRouter
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Η ρύθμιση αυτής της παραμέτρου σε 1 (Αληθές) οδηγεί το σύστημα να δρομολογεί πακέτα IP ανάμεσα στα δίκτυα με τα οποία είναι συνδεδεμένο.


NameServer
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Μια λίστα οριοθετημένη με διαστήματα από δεκαδικές διευθύνσεις IP με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων διευθύνσεων IP
Προεπιλογή: Καμία (Κενό)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τους διακομιστές ονομάτων DNS που θα ερωτηθούν από τα Windows Sockets για επίλυση ονομάτων.


SearchList
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Λίστα οριοθετημένη με διαστήματα από επιθέματα ονόματος τομέα DNS
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων επιθεμάτων ονόματος τομέα DNS
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει μια λίστα επιθεμάτων ονόματος τομέα που θα προστεθούν σε ένα όνομα, το οποίο θα επιλυθεί μέσω του DNS εάν αποτύχει η ανάλυση του ονόματος χωρίς διακριτικό. Από προεπιλογή, γίνεται προσάρτηση μόνο της τιμής της παραμέτρου τομέα. Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από τη διασύνδεση των Windows Sockets.


SubnetMask
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_MULTI_SZ - Λίστα δεκαδικών διευθύνσεων IP με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων διευθύνσεων IP.

Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τις μάσκες δευτερεύοντος δικτύου που πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τις διασυνδέσεις IP που είναι συνδεδεμένες με τον προσαρμογέα. Εάν η πρώτη μάσκα στη λίστα είναι 0.0.0.0, τότε η αρχική διασύνδεση στον προσαρμογέα θα ρυθμιστεί μέσω της υπηρεσίας-πελάτη DHCP. Πρέπει να υπάρχει μια έγκυρη τιμή μάσκας δευτερεύοντος δικτύου σε αυτήν την παράμετρο για κάθε διεύθυνση IP που καθορίζεται στην παράμετρο IPAddress.



Παράμετροι που ρυθμίζονται μέσω της εντολής Route.exe στα Windows NT 3.51



Στα Windows NT 3.51, η εντολή route.exe αποθηκεύει τις μόνιμες δρομολογήσεις IP ως τιμές στο κλειδί Tcpip\Parameters\PersistentRoutes. Κάθε δρομολόγηση αποθηκεύεται στη συμβολοσειρά ονόματος τιμής ως λίστα οριοθετημένη με κόμματα της φόρμας:

προορισμός,μάσκα δευτερεύοντος δικτύου,πύλη

Για παράδειγμα, η τιμή που αναπαριστά τον κεντρικό δρομολογητή με προορισμό 45.100.23.10 μέσω της πύλης 131.110.0.1 ονομάζεται:

45.100.23.10,255.255.255.255,131.110.0.1

Ο τύπος τιμής είναι REG_SZ. Δεν υπάρχουν δεδομένα τιμής (κενή συμβολοσειρά). Είναι δυνατό να επιτευχθεί πλήρης προσθήκη και διαγραφή αυτών των τιμών με χρήση της εντολής δρομολόγησης. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ανάγκη απευθείας ρύθμισής τους.



Παράμετροι χωρίς δυνατότητα ρύθμισης



Οι εξής παράμετροι δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται εσωτερικά από τα στοιχεία του πρωτοκόλλου TCP/IP. Δεν πρέπει ποτέ να τροποποιηθούν με χρήση του Registry Editor. Καταγράφονται εδώ μόνο για αναφορά.


DhcpDefaultGateway
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\ Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_MULTI_SZ - Λίστα δεκαδικών διευθύνσεων IP με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων διευθύνσεων IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη λίστα από προεπιλεγμένες πύλες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για πακέτα δρομολόγησης που δεν προορίζονται για κάποιο δευτερεύον δίκτυο με το οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένος ο υπολογιστής και για το οποίο δεν υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη δρομολόγηση. Αυτή η παράμετρος συντάσσεται από την υπηρεσία-πελάτη DHCP, αν έχει ενεργοποιηθεί. Αυτή η παράμετρος αντικαθίσταται από μια έγκυρη τιμή παραμέτρου DefaultGateway.


DhcpIPAddress
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_SZ - Δεκαδική διεύθυνση IP με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διεύθυνση IP με ρύθμιση DHCP για τη διασύνδεση. Εάν η παράμετρος IPAddress περιέχει μια πρώτη τιμή διαφορετική από 0.0.0.0, τότε η τιμή αυτή θα αντικαταστήσει αυτήν την παράμετρο.


DhcpNameServer
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Μια λίστα οριοθετημένη με διαστήματα από δεκαδικές διευθύνσεις IP με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων διευθύνσεων IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τους διακομιστές ονομάτων DNS που θα ερωτηθούν από τα Windows Sockets για επίλυση ονομάτων. Συντάσσεται από την υπηρεσία-πελάτη DHCP, αν έχει ενεργοποιηθεί. Εάν η παράμετρος NameServer έχει μια έγκυρη τιμή, τότε θα αντικατασταθεί αυτή η παράμετρος.


DhcpServer
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_SZ - Δεκαδική διεύθυνση IP με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διεύθυνση IP του διακομιστή DHCP που παραχώρησε την εκμίσθωση της διεύθυνσης IP στην παράμετρο DhcpIPAddress.


DhcpSubnetMask
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_SZ - Δεκαδική μάσκα δευτερεύοντος δικτύου IP με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε μάσκα δευτερεύοντος δικτύου είναι έγκυρη για τη ρυθμισμένη διεύθυνση IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη μάσκα δευτερεύοντος δικτύου με ρύθμιση DHCP για τη διεύθυνση που καθορίζεται στην παράμετρο DhcpIPAddress.


IPInterfaceContext
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_DWORD
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος συντάσσεται από το πρόγραμμα οδήγησης πρωτοκόλλου TCP/IP για χρήση από την υπηρεσία-πελάτη DHCP.


Lease
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε δευτερόλεπτα
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από την υπηρεσία-πελάτη DHCP για να αποθηκεύσει το χρόνο σε δευτερόλεπτα για τον οποίο ισχύει η εκμίσθωση της διεύθυνσης IP για αυτόν τον προσαρμογέα.


LeaseObtainedTime
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Απόλυτος χρόνος σε δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα της 1/1/70
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από την υπηρεσία-πελάτη DHCP για να αποθηκεύσει το χρόνο στον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκμίσθωση της διεύθυνσης IP για αυτόν τον προσαρμογέα.


LeaseTerminatesTime
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Απόλυτος χρόνος σε δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα της 1/1/70
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από την υπηρεσία-πελάτη DHCP για να αποθηκεύσει το χρόνο στον οποίο θα λήξει η εκμίσθωση της διεύθυνσης IP για αυτόν τον προσαρμογέα.


LLInterface
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_SZ - Όνομα συσκευής NT
Έγκυρη περιοχή: Ένα έγκυρο όνομα συσκευής NT
Προεπιλογή: Κενή συμβολοσειρά (Κενό)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για να κατευθύνει το IP έτσι ώστε να γίνει σύνδεση με ένα διαφορετικό πρωτόκολλο επιπέδου σύνδεσης και όχι με την ενσωματωμένη λειτουργική μονάδα ARP. Η τιμή της παραμέτρου είναι το όνομα της συσκευής Windows NT με την οποία πρέπει να συνδεθεί η διεύθυνση IP. Αυτή η παράμετρος βρίσκεται σε συνδυασμό με το στοιχείο RAS, για παράδειγμα.


T1
Κλειδί: <Adapter Name>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Απόλυτος χρόνος σε δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα της 1/1/70
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από την υπηρεσία-πελάτη DHCP για να αποθηκεύσει το χρόνο στον οποίο η υπηρεσία θα προσπαθήσει για πρώτη φορά να ανανεώσει την εκμίσθωση της διεύθυνσης IP για τον προσαρμογέα, επικοινωνώντας με το διακομιστή που παραχώρησε την εκμίσθωση.


T2
Κλειδί: <AdapterName>\Parameters\Tcpip

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Απόλυτος χρόνος σε δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα της 1/1/70
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από την υπηρεσία-πελάτη DHCP για να αποθηκεύσει το χρόνο στον οποίο η υπηρεσία θα προσπαθήσει να ανανεώσει την εκμίσθωση της διεύθυνσης IP για τον προσαρμογέα, μεταδίδοντας μια αίτηση για ανανέωση. Ο χρόνος T2 πρέπει να λαμβάνεται μόνο εάν η υπηρεσία δεν πέτυχε για κάποιο λόγο την ανανέωση της εκμίσθωσης με τον αρχικό διακομιστή.


NBT



Όλες οι παράμετροι NBT είναι τιμές μητρώου που βρίσκονται σε ένα από τα δύο διαφορετικά δευτερεύοντα κλειδιά του HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es:



Netbt\Parameters
Netbt\Adapters\&lt;Adapter Name&gt;


όπου το <Adapter Name> αφορά το δευτερεύον κλειδί για ένα προσαρμογέα δικτύου με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η παράμετρος NBT, όπως τον Lance01. Οι τιμές κάτω από τα τελευταία κλειδιά αφορούν συγκεκριμένα κάθε προσαρμογέα. Εάν το σύστημα έχει ρυθμιστεί μέσω της υπηρεσίας-πελάτη DHCP, τότε θα πραγματοποιηθεί μια αλλαγή στις παραμέτρους, εάν η εντολή ipconfig /renew έχει εκδοθεί σε κέλυφος εντολής. Διαφορετικά, είναι απαραίτητο να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος, για να τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις παραμέτρους.



Τυπικές παράμετροι που ρυθμίζονται από τον Registry Editor



Οι εξής παράμετροι εγκαθίστανται με προεπιλεγμένες τιμές από την εφαρμογή NCPA κατά την εγκατάσταση των στοιχείων TCP/IP. Είναι δυνατό να τροποποιηθούν με χρήση του Registry Editor (regedt32.exe).


BcastNameQueryCount
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Καταμέτρηση
Έγκυρη περιοχή: 1 to 0xFFFF
Προεπιλογή: 3
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει πόσες φορές το πρωτόκολλο NetBT μεταδίδει ένα ερώτημα για ένα συγκεκριμένο όνομα χωρίς να λαμβάνει απόκριση.


BcastQueryTimeout
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 100 to 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 0x2ee ( δεκαδικό 750)
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει τα χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών ερωτημάτων μετάδοσης ονόματος για το ίδιο όνομα.


CacheTimeout
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 60000 to 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 0x927c0 ( 600000 χιλιοστά του δευτερολέπτου = 10 λεπτά)
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αποθηκεύονται προσωρινά τα ονόματα στον απομακρυσμένο πίνακα ονομάτων.


NameServerPort
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός θύρας UDP
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFF
Προεπιλογή: 0x89
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον αριθμό θύρας προορισμού στον οποίο το πρωτόκολλο NetBT θα στείλει πακέτα που σχετίζονται με την υπηρεσία ονόματος όπως ερωτήματα ονόματος και εγγραφές ονόματος σε WINS. Ο Microsoft WINS αναμένει στη θύρα 0x89. Οι διακομιστές ονομάτων NetBIOS από άλλους προμηθευτές είναι δυνατό να αναμένουν σε διαφορετικές θύρες.


NameSrvQueryCount
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Καταμέτρηση
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFF
Προεπιλογή: 3
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει πόσες φορές το πρωτόκολλο NetBT αποστέλλει ερώτημα σε ένα διακομιστή WINS για ένα συγκεκριμένο όνομα χωρίς να λαμβάνει απόκριση.


NameSrvQueryTimeout
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 100 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 1500 (1,5 δευτερόλεπτα)
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών ερωτημάτων ονόματος στον WINS για ένα συγκεκριμένο όνομα.


SessionKeepAlive
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 60.000 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 3.600.000 (1 ώρα)
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ μεταδόσεων που διατηρούνται εν ενεργεία σε μια περίοδο λειτουργίας. Η ρύθμιση της τιμής σε 0xFFFFFFF απενεργοποιεί τις μεταδόσεις που διατηρούνται εν ενεργεία.


Size/Small/Medium/Large
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD
Έγκυρη περιοχή: 1, 2, 3 (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη)
Προεπιλογή: 1 (Μικρή)
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει το μέγεθος των πινάκων ονομάτων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τοπικών και απομακρυσμένων ονομάτων. Γενικά, η προεπιλογή "Μικρή" είναι επαρκής. Εάν το σύστημα ενεργεί ως διακομιστής ονομάτων μεσολάβησης, τότε η τιμή ρυθμίζεται αυτόματα στη θέση "Μεγάλη", προκειμένου να αυξηθεί το μέγεθος του πίνακα ονόματος τιμής hash της μνήμης cache. Οι λίστες παλαιών αρχείων πίνακα τιμής hash έχουν το εξής μέγεθος: Μεγάλη: 256 Μεσαία: 128 Μικρή: 16



Προαιρετικές παράμετροι που ρυθμίζονται από τον RegistryEditor



Κανονικά, αυτές οι παράμετροι δεν υπάρχουν στο μητρώο. Είναι πιθανό να έχουν δημιουργηθεί για την τροποποίηση της προεπιλεγμένης τιμής του προγράμματος οδήγησης του πρωτοκόλλου NetBT.


BroadcastAddress
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Four byte, little- endian encoded IP address
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Η διεύθυνση αναμετάδοσης του αριθμού ένα για κάθε δίκτυο.

Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποχρεώσει το πρωτόκολλο NetBT να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη διεύθυνση για όλα τα πακέτα που σχετίζονται με το όνομα μετάδοσης. Από προεπιλογή, το πρωτόκολλο NetBT χρησιμοποιεί την κατάλληλη διεύθυνση αναμετάδοσης του αριθμού ένα για κάθε δίκτυο (π.χ., για ένα δίκτυο 11.101.0.0 με μάσκα δευτερεύοντος δικτύου 255.255.0.0, η διεύθυνση αναμετάδοσης δευτερεύοντος δικτύου θα είναι 11.101.255.255). Αυτή η παράμετρος πρέπει να ρυθμιστεί, για παράδειγμα, εάν το δίκτυο χρησιμοποιεί τη διεύθυνση αναμετάδοσης του αριθμού μηδέν (που έχει ρυθμιστεί με χρήση της παραμέτρου UseZeroBroadcast TCP/IP). Η κατάλληλη διεύθυνση αναμετάδοσης δευτερεύοντος δικτύου πρέπει τότε να είναι 11.101.0.0 όσον αφορά το παραπάνω παράδειγμα. Συνεπώς, αυτή η παράμετρος πρέπει να ρυθμιστεί σε 0x0b650000. Σημειώστε ότι αυτή η παράμετρος είναι καθολική και θα χρησιμοποιείται σε όλα τα δευτερεύοντα δίκτυα με τα οποία συνδέεται το πρωτόκολλο NetBT.


EnableProxyRegCheck
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Εάν αυτή η παράμετρος έχει ρυθμιστεί σε 1 (Αληθές), τότε ο διακομιστής ονομάτων μεσολάβησης θα στείλει αρνητική απόκριση σε μια εγγραφή ονομάτων αναμετάδοσης, εάν το όνομα έχει ήδη καταχωρηθεί με WINS ή βρίσκεται στην τοπική μνήμη cache ονομάτων διακομιστή σε διαφορετική διεύθυνση IP. Ο κίνδυνος ενεργοποίησης αυτής της δυνατότητας είναι ότι εμποδίζει ένα σύστημα να αλλάξει την διεύθυνση IP όσο ο WINS διαθέτει αντιστοίχιση για το όνομα. Για αυτόν το λόγο, είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.


InitialRefreshTimeout
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 960000 - 0xFFFFFFF
Προεπιλογή: 960000 (16 λεπτά)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το αρχικό χρονικό όριο ανανέωσης που χρησιμοποιείται από το πρωτόκολλο NBT κατά την εγγραφή ονόματος. Το πρωτόκολλο NBT προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους διακομιστές WINS στο 1/8 αυτού του χρονικού διαστήματος, όταν εγγράφει για πρώτη φορά ονόματα. Όταν λάβει μια επιτυχημένη απόκριση εγγραφής, αυτή η απόκριση θα περιέχει το νέο χρονικό διάστημα ανανέωσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows 2000, το όνομα αυτής της παραμέτρου διαφέρει:


InitialRefreshT.O.


Κλειδί: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters


LmhostsTimeout
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 1000 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 6000 (6 δευτερόλεπτα)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει την τιμή χρονικού ορίου για τα ερωτήματα ονομάτων Lmhosts και DNS. Ο χρονιστής έχει μια υποδιαίρεση της τιμής χρονικού ορίου, συνεπώς το πραγματικό χρονικό όριο μπορεί να είναι έως και το διπλάσιο της τιμής.


MaxDgramBuffering
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Καταμέτρηση byte
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 0x20000 (128 Kb)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το μέγιστο ποσό μνήμης που θα εκχωρήσει δυναμικά το πρωτόκολλο NetBT για όλες τις εκκρεμείς αποστολές datagram. Όταν αυτό το όριο καλυφθεί, περαιτέρω αποστολές θα αποτύχουν λόγω ανεπαρκών πόρων.


NodeType
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 1,2,4,8 (B-κόμβος, P-κόμβος, M-κόμβος, H-κόμβος)
Προεπιλογή: 1 ή 8 με βάση στη ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή WINS
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο NetBT για να καταγράψει και να επιλύσει ονόματα. Ένα σύστημα B-κόμβου χρησιμοποιεί αναμεταδόσεις. Ένα σύστημα P-κόμβου χρησιμοποιεί μόνο ερωτήματα ονομάτων point- to-point σε ένα διακομιστή ονομάτων (WINS). Ένα σύστημα M-κόμβου κάνει πρώτα αναμεταδόσεις, κατόπιν θέτει ερωτήματα στο διακομιστή ονομάτων. Ένα σύστημα H-κόμβου θέτει πρώτα ερωτήματα στο διακομιστή ονομάτων και κατόπιν κάνει αναμετάδοση. Η ανάλυση μέσω LMHOSTS ή/και DNS, εφόσον είναι ενεργοποιημένη, θα ακολουθήσει αυτές τις μεθόδους. Εάν αυτό το κλειδί είναι παρόν, θα αντικαταστήσει το κλειδί DhcpNodeType. Εάν δεν είναι παρόν κανένα κλειδί, το σύστημα προεπιλέγει τον B-κόμβο, εάν δεν υπάρχουν διακομιστές WINS οι οποίοι να έχουν ρυθμιστεί για αυτό το δίκτυο. Το σύστημα προεπιλέγει τον H-κόμβο, εάν υπάρχει τουλάχιστον ένας διακομιστής WINS με ρυθμισμένες παραμέτρους.


RandomAdapter
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος αφορά μόνο έναν κεντρικό υπολογιστή που υποστηρίζει πολλά δίκτυα. Εάν έχει ρυθμιστεί σε 1 (Αληθές), τότε το πρωτόκολλο NetBT θα επιλέξει τυχαία τη διεύθυνση IP για να την τοποθετήσει στην απόκριση ερωτήματος ονόματος από όλες τις συνδεδεμένες διασυνδέσεις της. Συνήθως, η απόκριση περιέχει τη διεύθυνση της διασύνδεσης με την οποία έφτασε το ερώτημα. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα διακομιστή με δύο διασυνδέσεις στο ίδιο δίκτυο για εξισορρόπηση της εργασίας.


RefreshOpCode
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 8, 9
Προεπιλογή: 8
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος αναγκάζει το πρωτόκολλο NetBT να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο κώδικα εντολών στα πακέτα ανανέωσης ονόματος. Οι προδιαγραφές για το πρωτόκολλο NetBT είναι κάπως ασαφείς σε αυτόν τον τομέα. Παρόλο που η προεπιλογή του 8 που χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές της Microsoft φαίνεται να είναι η τιμή-στόχος, ορισμένες άλλες εφαρμογές, όπως εκείνες της Ungermann-Bass, χρησιμοποιούν την τιμή 9. Δύο υλοποιήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο κώδικα εντολών για να είναι δυνατή η διαλειτουργικότητά τους.


SingleResponse
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος αφορά μόνο έναν κεντρικό υπολογιστή που υποστηρίζει πολλά δίκτυα. Εάν αυτή η παράμετρος έχει ρυθμιστεί σε 1 (Αληθές), τότε το πρωτόκολλο NBT παρέχει μόνο μια διεύθυνση IP από μία από τις συνδεδεμένες διασυνδέσεις σε αποκρίσεις ερωτήματος ονόματος. Από προεπιλογή, περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις όλων των συνδεδεμένων διασυνδέσεων.


WinsDownTimeout
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 1000 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 15,000 ( 15 δευτερόλεπτα)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το χρονικό διάστημα που θα αναμείνει το πρωτόκολλο NBT πριν να προσπαθήσει πάλι να χρησιμοποιήσει το διακομιστή WINS μετά την αποτυχημένη προσπάθεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε διακομιστή WINS. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει αρχικά στους υπολογιστές που δεν είναι προσωρινά συνδεδεμένοι με το δίκτυο, όπως οι φορητοί υπολογιστές, να συνεχίσουν με τη διαδικασία εκκίνησης χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν τη λήξη χρονικού ορίου κάθε εγγραφής ονόματος ή ερωτήματος WINS ξεχωριστά.



Παράμετροι που ρυθμίζονται από την εφαρμογή NCPA



Οι εξής παράμετροι είναι δυνατό να οριστούν μέσω της εφαρμογής NCPA. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ανάγκη απευθείας ρύθμισής τους.


EnableDns
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Εάν αυτή η τιμή έχει ρυθμιστεί σε 1 (Αληθές), τότε το πρωτόκολλο NBT θα θέσει ερώτημα στο DNS για ονόματα που δεν είναι δυνατό να επιλύσει ο WINS, για μετάδοση ή για το αρχείο LMHOSTS.


EnableLmhosts
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 1 (Αληθές)
Περιγραφή: Εάν αυτή η τιμή έχει ρυθμιστεί σε 1 (Αληθές), τότε το πρωτόκολλο NBT θα αναζητήσει στο αρχείο LMHOSTS, εφόσον υπάρχει, ονόματα που δεν είναι δυνατό να επιλυθούν από τον WINS ή τη μετάδοση. Από προεπιλογή δεν υπάρχει κατάλογος βάσης δεδομένων αρχείου Lmhosts (καθορισμένος από Tcpip\Parameters\DatabasePath), συνεπώς δεν θα γίνει καμία ενέργεια.Αυτή η τιμή συντάσσεται από το παράθυρο καθορισμού παραμέτρων TCP/IP στην ενότητα Advanced της εφαρμογής NCPA.


EnableProxy
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Boolean
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Εάν αυτή η τιμή έχει ρυθμιστεί σε 1 (Αληθές), τότε το σύστημα θα ενεργήσει ως διακομιστής ονομάτων μεσολάβησης όσον αφορά τα δίκτυα με τα οποία είναι συνδεδεμένο το πρωτόκολλο NBT. Ένας διακομιστής ονομάτων μεσολάβησης απαντά σε ερωτήματα μετάδοσης για ονόματα που έχει επιλύσει μέσω WINS. Ένας διακομιστής ονομάτων μεσολάβησης επιτρέπει σε ένα δίκτυο με εφαρμογές B-κόμβου να συνδεθεί με διακομιστές σε άλλα δευτερεύοντα δίκτυα που έχουν εγγραφεί με WINS.
NameServer
Κλειδί: Netbt\Adapters\<Adapter Name>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_SZ - Δεκαδική διεύθυνση IP με τελείες (π.χ. 11.101.1.200)
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση IP
Προεπιλογή: κενό ( δεν υπάρχει διεύθυνση )
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διεύθυνση IP του αρχικού διακομιστή WINS. Εάν αυτή η παράμετρος περιέχει μια έγκυρη τιμή, αντικαθιστά την παράμετρο DHCP του ίδιου ονόματος.


NameServerBackup
Κλειδί: Netbt\Adapters\<Adapter Name>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_SZ - Δεκαδική διεύθυνση IP με τελείες (π.χ. 11.101.1.200)
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση IP.

Προεπιλογή: κενό ( δεν υπάρχει διεύθυνση )
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διεύθυνση IP του διακομιστή αντιγράφων ασφαλείας WINS. Εάν αυτή η παράμετρος περιέχει μια έγκυρη τιμή, αντικαθιστά την παράμετρο DHCP του ίδιου ονόματος.


ScopeId
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε έγκυρο όνομα τομέα DNS που αποτελείται από δύο τμήματα τα οποία διαχωρίζονται με κουκκίδες ή με "*".

Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το πεδίο έρευνας ονόματος NetBIOS για τον κόμβο. Αυτή η τιμή δεν πρέπει να αρχίζει με τελεία. Εάν αυτή η παράμετρος περιέχει μια έγκυρη τιμή, θα αντικαταστήσει την παράμετρο DHCP του ίδιου ονόματος. Δεν θα ληφθεί υπόψη μια κενή τιμή (κενή συμβολοσειρά). Η ρύθμιση αυτής της παραμέτρου στην τιμή "*" υποδεικνύει ένα κενό πεδίο έρευνας και θα αντικαταστήσει την παράμετρο DHCP.



Παράμετροι χωρίς δυνατότητα ρύθμισης



Οι εξής παράμετροι δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται εσωτερικά από τα στοιχεία του πρωτοκόλλου NetBT. Δεν πρέπει να τροποποιούνται ποτέ με χρήση του Registry Editor. Καταγράφονται εδώ μόνο για αναφορά.


DhcpNameServer
Κλειδί: Netbt\Adapters\<Adapter Name>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_SZ - Δεκαδική διεύθυνση IP με τελείες (π.χ. 11.101.1.200)
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή WINS. Συντάσσεται από την υπηρεσία-πελάτη DHCP, αν έχει ενεργοποιηθεί. Μια έγκυρη τιμή NameServer θα αντικαταστήσει αυτήν την παράμετρο.


DhcpNameServerBackup
Κλειδί: Netbt\Adapters\<Adapter Name>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα Windows 2000 αυτή η τιμή βρίσκεται στο εξής κλειδί:
Κλειδί: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_<ID for Adapter>
Τύπος τιμής: REG_SZ - Δεκαδική διεύθυνση IP με τελείες (π.χ. 11.101.1.200)
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διεύθυνση IP του διακομιστή αντιγράφων ασφαλείας WINS. Συντάσσεται από την υπηρεσία-πελάτη DHCP, αν έχει ενεργοποιηθεί. Μια έγκυρη τιμή BackupNameServer θα αντικαταστήσει αυτήν την παράμετρο.


DhcpNodeType
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 1 - 8
Προεπιλογή: 1
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον τύπο κόμβου NBT. Συντάσσεται από την υπηρεσία-πελάτη DHCP, αν έχει ενεργοποιηθεί. Μια έγκυρη τιμή NodeType θα αντικαταστήσει αυτήν την παράμετρο. Ανατρέξτε στην καταχώρηση σχετικά με το NodeType για μια ολοκληρωμένη περιγραφή.


DhcpScopeId
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: μια συμβολοσειρά ονόματος διαχωρισμένη με κουκκίδες, όπως η microsoft.com
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το πεδίο έρευνας NetBIOS για τον κόμβο. Συντάσσεται από την υπηρεσία-πελάτη DHCP, αν έχει ενεργοποιηθεί. Αυτή η τιμή δεν πρέπει να αρχίζει με τελεία. Ανατρέξτε στην καταχώρηση ScopeId για περισσότερες πληροφορίες.


NbProvider
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: _tcp
Προεπιλογή: _tcp
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται εσωτερικά από το στοιχείο RPC. Η προεπιλεγμένη τιμή δεν πρέπει να αλλάξει.


TransportBindName
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: N/A
Προεπιλογή: \Device\
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται εσωτερικά κατά την ανάπτυξη του προϊόντος. Η προεπιλεγμένη τιμή δεν πρέπει να αλλάξει.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 120642 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Οκτ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια