Τρόπος εξαγωγής των αρχικών συμπιεσμένων αρχείων των Windows

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εξαγωγής συμπιεσμένων αρχείων. Πολλά αρχεία προϊόντων της Microsoft είναι συμπιεσμένα και αποθηκευμένα σε αρχειοθήκες (.cab). Έτσι, για να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο που βρίσκεται μέσα σε αρχείο .cab, πρέπει πρώτα να εξαγάγετε αυτό το αρχείο. Ίσως να θέλετε να εξαγάγετε νέο αντίγραφο ενός αρχείου, εάν το αρχείο λείπει ή είναι κατεστραμμένο, και αυτό το άρθρο παρέχει πολλές μεθόδους για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια. Τα Windows 95 και τα Windows 98 είναι διαθέσιμα σε CD-ROM ή δισκέτες, που περιέχουν συμπιεσμένες αρχειοθήκες. Τα Windows Millennium Edition (Me) είναι διαθέσιμα σε CD-ROM, περιέχουν συμπιεσμένες αρχειοθήκες και εγκαθιστούν επίσης συμπιεσμένες αρχειοθήκες στο φάκελο C:\Windows\Options\Install. Ο Internet Explorer 4.0 και οι νεότερες εκδόσεις διατίθενται σε CD-ROM ή μπορείτε να κάνετε λήψη τους από το Web και περιέχουν επίσης συμπιεσμένες αρχειοθήκες. Αυτές οι αρχειοθήκες περιέχουν τα πραγματικά αρχεία των Windows ή του Internet Explorer. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εξαγωγής (Extract), για να αποσυμπιέσετε αρχεία των Windows ή του Internet Explorer από το αρχικό αποθηκευτικό μέσο, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο εργαλείο "Έλεγχος Αρχείων Συστήματος" (System File Checker) ή το βοηθητικό εργαλείο για την εξαγωγή της γραμμής εντολών (Extract Command Line Helper) στα Windows 98. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εξαγωγής μεμονωμένων αρχείων από συμπιεσμένες αρχειοθήκες και περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:
 • Θέση των αρχειοθηκών
 • Εξαγωγή αρχείων των Windows από άγνωστη αρχειοθήκη
 • Εύρεση αρχείων των Windows
 • Εξαγωγή αρχείων των Windows από γνωστή αρχειοθήκη
 • Λίστα με τα περιεχόμενα των αρχειοθηκών
 • Αντιγραφή αρχειοθηκών σε σκληρό δίσκο
 • Άλλοι προαιρετικοί διακόπτες
Οι ακόλουθες ενότητες ισχύουν μόνο για τα Windows 98 και τα Windows Me:
 • Εργαλείο "Έλεγχος Αρχείων Συστήματος" (System File Checker) (Ισχύει μόνο για τα Windows 98)
 • Χρήση Δισκέτας εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98 ή των Windows Me για πρόσβαση σε CD-ROM και εξαγωγή αρχείων
 • Χρήση του εργαλείου Ext.exe για την εξαγωγή αρχείων
 • Τρόπος εξαγωγής και αντικατάστασης προστατευμένου αρχείου στα Windows Me
Η ακόλουθη ενότητα ισχύει μόνο για τον Internet Explorer 4.x και 5:
 • Εξαγωγή μεμονωμένων αρχείων του Internet Explorer 4.x ή 5


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Internet Explorer 4.0 και οι νεότερες εκδόσεις, καθώς και τα Windows 98, χρησιμοποιούν νέο αλγόριθμο συμπίεσης για τις συμπιεσμένες αρχειοθήκες. Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή αρχείων από αρχειοθήκες του Internet Explorer 4.x ή των Windows 98 με την έκδοση του Extract.exe που περιλαμβάνεται στα Windows 95. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση του Extract.exe που περιλαμβάνεται στον Internet Explorer 4.x ή 5, τα Windows 98 ή τα Windows Me. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  171241 Δεν είναι δυνατή η μη αυτόματη εξαγωγή αρχείων από αρχειοθήκες

Περισσότερες πληροφορίες

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εξαγωγής (Extract), αντιγράψτε πρώτα το αρχείο Extract.exe από τη δισκέτα 1 στο ριζικό φάκελο της μονάδας δίσκου C, εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 95. Σημειώστε ότι μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα, εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 98 και έχετε ήδη δημιουργήσει Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98. Για να δημιουργήσετε Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98 ή των Windows Me, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση Δισκέτας εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98 ή των Windows Me για πρόσβαση σε CD-ROM και εξαγωγή αρχείων" αυτού του άρθρου. Για να αντιγράψετε το αρχείο Extract.exe από τη δισκέτα 1 στο ριζικό φάκελο της μονάδας δίσκου C, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών MS-DOS

copy <μονάδα_δίσκου_εκκίνησης>:\extract.exe <σκληρός_δίσκος>:\

όπου <μονάδα_δίσκου_εκκίνησης> είναι η μονάδα δίσκου που περιέχει το CD-ROM ή το δίσκο των Windows 95 και <σκληρός_δίσκος> είναι ο σκληρός σας δίσκος.

Για παράδειγμα:
copy a:\extract.exe c:\

Το εργαλείο εξαγωγής (Extract) έχει μόνο περιβάλλον γραμμής εντολών (δηλαδή, δεν υπάρχει περιβάλλον των Windows. Επειδή τα Windows δεν σας επιτρέπουν να διαγράψετε ή να αντικαταστήσετε ένα αρχείο που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε κατάσταση λειτουργίας Command Prompt Only, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εξαγωγής. Εάν λάβετε μήνυμα λάθους ότι δεν επιτράπηκε η πρόσβαση (Access denied), όταν προσπαθήσετε να διαγράψετε ένα αρχείο πριν να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Extract ή όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο εξαγωγής (Extract) για να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον αρχείο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας σε κατάσταση λειτουργίας Command Prompt Only και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εξαγωγής (Extract):
 1. Κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Τερματισμός" (Shut Down).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Επανεκκίνηση" (Restart) ή "Επανεκκίνηση του υπολογιστή" (Restart The Computer) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "OK" ή "Ναι" (Yes).
 3. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 95, όταν δείτε το μήνυμα "Starting Windows 95", πατήστε το πλήκτρο F8 και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Command Prompt Only. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 98, όταν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, όταν δείτε το μενού εκκίνησης (Startup Menu) των Windows 98 και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Command Prompt Only.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εξάγετε αρχεία των Windows από CD-ROM, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αλλάξετε τον κατάλογο στη μονάδα του CD-ROM σας από τη γραμμή εντολών. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα, πατώντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:

cd <μονάδα_δίσκου:>
dir

όπου <μονάδα_δίσκου> είναι το γράμμα της μονάδας του CD-ROM σας.

Εάν λάβετε ένα μήνυμα λάθους ότι η μονάδα δίσκου που καθορίστηκε δεν είναι έγκυρη (invalid drive specification), ενδέχεται να μην έχετε υποστήριξη πραγματικής λειτουργίας CD-ROM. Για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη πραγματικής λειτουργίας CD-ROM, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
135174 Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM από τη λειτουργία MS-DOS ή από τη γραμμή εντολών

Θέση των αρχειοθηκώνΑπό τον σκληρό δίσκο:

Μόνο για τα Windows Me, μπορείτε να εντοπίσετε τις αρχειοθήκες στον σκληρό σας δίσκο. Τα Windows Me εγκαθιστούν τις συμπιεσμένες αρχειοθήκες στο φάκελο C:\Windows\Options\Install κατά την Εγκατάσταση (Setup).

Από CD-ROM:

Εάν κάνετε εξαγωγή αρχείων των Windows από CD-ROM, όλες οι αρχειοθήκες βρίσκονται στο φάκελο Win95 ή Win98. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εξαγάγετε ένα αρχείο των Windows 95 από το αρχείο Win95_02.cab και το γράμμα της μονάδας CD-ROM είναι το D, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη παράμετρο <αρχειοθήκη> για την εντολή EXTRACT:
d:\win95\win95_02.cab
Εάν κάνετε εξαγωγή αρχείων του Internet Explorer 4 ή νεότερων εκδόσεων, οι αρχειοθήκες βρίσκονται στο CD-ROM του Internet Explorer (η θέση ποικίλλει) ή στο φάκελο Internet Explorer 4.01 SP2 Setup (Internet Explorer 4.01 SP2) ή στο φάκελο Windows Update Setup Files (Internet Explorer 5) στον σκληρό σας δίσκο. Σημειώστε ότι ορισμένες αρχειοθήκες του Internet Explorer ενδέχεται να μην είναι αποθηκευμένες στον σκληρό σας δίσκο, ανάλογα με τις επιλογές λήψης ή εγκατάστασης που επιλέξατε.

Από δισκέτες:


Εάν κάνετε εξαγωγή αρχείων των Windows 95 από δισκέτες, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα, για να εξακριβώσετε ποια δισκέτα περιέχει την αρχειοθήκη που θέλετε:

Αρχειοθήκη Δισκέτα
--------------------------
Mini.cab Δισκέτα 1
Precopy1.cab Δισκέτα 1
Precopy2.cab Δισκέτα 2
Win95_nn.cab Δισκέτα nn

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εξαγάγετε ένα αρχείο από την αρχειοθήκη Win95_10.cab που βρίσκεται σε δισκέτα στη μονάδα δίσκου A, τοποθετήστε τη δισκέτα 10 στη μονάδα δίσκου A και χρησιμοποιήστε την ακόλουθη παράμετρο <αρχειοθήκη> για την εντολή EXTRACT:
a:\win95_10.cab

Εξαγωγή αρχείων των Windows από άγνωστη αρχειοθήκηΕξαγωγή ενός αρχείου:

Εάν δεν γνωρίζετε ποια αρχειοθήκη περιέχει το αρχείο των Windows που θέλετε να εξαγάγετε, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή, για να αναζητήσετε όλες τις αρχειοθήκες σε διαδοχική σειρά και στη συνέχεια εξαγάγετε το αρχείο, αφού το εντοπίσετε:
extract /a <αρχειοθήκη> <όνομα_αρχείου> /l <προορισμός>

Για παράδειγμα, για την εξαγωγή του αρχείου Unidrv.dll από δισκέτες που βρίσκονται στη μονάδα δίσκου A στο φάκελο Windows\System που βρίσκεται στη μονάδα δίσκου C, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
extract /a a:\win95_02.cab unidrv.dll /l c:\windows\system

Ο διακόπτης /a προκαλεί την αναζήτηση όλων των αρχειοθηκών από το εργαλείο εξαγωγής (Extract), ξεκινώντας από την πρώτη αρχειοθήκη που αναφέρεται στη γραμμή εντολών (σε αυτό το παράδειγμα, Win95_02.cab). Τοποθετήστε τη δισκέτα με την πρώτη αρχειοθήκη που αναφέρεται στην κατάλληλη μονάδα δίσκου. Θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε πρόσθετες δισκέτες, όταν θα χρειαστούν. Εάν κάνετε εξαγωγή αρχείων από CD-ROM, πρέπει να τροποποιήσετε την παράμετρο <αρχειοθήκη> κατάλληλα, ώστε να αντιπροσωπεύει την πραγματική θέση των αρχειοθηκών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows 98, πρέπει να χρησιμοποιείτε την αρχειοθήκη Base4.cab στις γραμμές εντολών με την παράμετρο /a.

Εάν το εργαλείο εξαγωγής (Extract) δεν είναι δυνατό να εντοπίσει το καθορισμένο αρχείο των Windows 95 σε κάποια από τις αρχειοθήκες, το αρχείο ενδέχεται να βρίσκεται στην αρχειοθήκη Mini.cab, Precopy1.cab ή Precopy2.cab. Χρησιμοποιήστε τις δύο ακόλουθες εντολές, για να αναζητήσετε αυτές τις αρχειοθήκες:
 • extract /a a:\precopy1.cab <όνομα_αρχείου> /l <προορισμός>
 • extract a:\mini.cab <όνομα_αρχείου> /l <προορισμός>
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρώτη εντολή εκτελεί αναζήτηση στις αρχειοθήκες Precopy1.cab και Precopy2.cab. Η δεύτερη εντολή εκτελεί αναζήτηση στην αρχειοθήκη Mini.cab. Εάν κάνετε εξαγωγή αρχείων από CD-ROM, πρέπει να τροποποιήσετε ανάλογα την παράμετρο <αρχειοθήκη> σε αυτές τις εντολές.


Εξαγωγή πολλών αρχείων:

Για να εξαγάγετε πολλά αρχεία, χρησιμοποιήστε την ίδια σύνταξη όπως παραπάνω, αλλά χρησιμοποιήστε χαρακτήρα μπαλαντέρ για την παράμετρο <όνομα_αρχείου>. Για παράδειγμα, για να εξαγάγετε όλα τα αρχεία των Windows 95 με επέκταση .txt από δισκέτες της μονάδας δίσκου A στο φάκελο των Windows που βρίσκεται στη μονάδα δίσκου C, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
extract /a a:\win95_02.cab *.txt /l c:\windows

Σημειώστε ότι, εάν κάνετε εξαγωγή από CD-ROM, πρέπει να τροποποιήσετε ανάλογα την παράμετρο <αρχειοθήκη> σε αυτήν την εντολή.

Εύρεση αρχείων των WindowsΕύρεση ενός αρχείου:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εξαγωγής (Extract), για να εξακριβώσετε ποια αρχειοθήκη περιέχει ένα συγκεκριμένο αρχείο των Windows. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη σύνταξη, το εργαλείο εξαγωγής (Extract) εκτελεί αναζήτηση στις αρχειοθήκες, αλλά δεν εξάγει το αρχείο όταν το εντοπίσει:
extract /a /d <αρχειοθήκη> <όνομα αρχείου>

Για παράδειγμα, για να βρείτε το αρχείο Unidrv.dll των Windows 95, ξεκινώντας με το αρχείο Win95_02.cab και χρησιμοποιώντας δισκέτες στη μονάδα δίσκου A, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
extract /a /d a:\win95_02.cab unidrv.dll

Εύρεση πολλών αρχείων:

Για την εύρεση πολλών αρχείων, χρησιμοποιήστε την ίδια σύνταξη όπως παραπάνω, αλλά χρησιμοποιήστε χαρακτήρα μπαλαντέρ για την παράμετρο <όνομα_αρχείου>. Για παράδειγμα, για να βρείτε όλα τα αρχεία των Windows 95 με επέκταση .txt χρησιμοποιώντας δισκέτες της μονάδας δίσκου A, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή:
extract /a /d a:\win95_02.cab *.txt

Εξαγωγή αρχείων των Windows από γνωστή αρχειοθήκηΕξαγωγή ενός αρχείου:

Εάν γνωρίζετε ποια αρχειοθήκη περιέχει το αρχείο που θέλετε να εξαγάγετε, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη για να εξαγάγετε το αρχείο:
extract <αρχειοθήκη> <όνομα_αρχείου> /l <προορισμός>

Για παράδειγμα, για την εξαγωγή του αρχείου Unidrv.dll των Windows 95 από το αρχείο Win95_10.cab που βρίσκεται σε δισκέτα της μονάδας δισκέτας A στο φάκελο Windows\System που βρίσκεται στη μονάδα δίσκου C, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
extract a:\win95_10.cab unidrv.dll /l c:\windows\system

Εξαγωγή πολλών αρχείων:

Για να εξαγάγετε πολλά αρχεία από αρχειοθήκη, χρησιμοποιήστε την ίδια σύνταξη όπως παραπάνω, αλλά χρησιμοποιήστε χαρακτήρα μπαλαντέρ για την παράμετρο <όνομα_αρχείου>. Για παράδειγμα, για να εξαγάγετε όλα τα αρχεία των Windows 95 με επέκταση .txt από το αρχείο Win95_06.cab που βρίσκεται σε δισκέτα της μονάδας δίσκου A στο φάκελο των Windows που βρίσκεται στη μονάδα δίσκου C, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
extract a:\win95_06.cab *.txt /l c:\windows\system

Λίστα με τα περιεχόμενα των αρχειοθηκώνΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εξαγωγής (Extract) για να παραθέσετε σε λίστα τα περιεχόμενα των αρχειοθηκών, χωρίς να εξαγάγετε πραγματικά τα αρχεία. Για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα μιας αρχειοθήκης, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη:
extract /d <αρχειοθήκη>

Για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα όλων των αρχειοθηκών σε μια αλληλουχία αρχειοθηκών ξεκινώντας με την καθορισμένη αρχειοθήκη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη:
extract /a /d <αρχειοθήκη>

Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα όλων των αρχειοθηκών των Windows 95 χρησιμοποιώντας δισκέτες της μονάδας δίσκου A, ξεκινώντας με το αρχείο Win95_02.cab, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
extract /a /d a:\win95_02.cab

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διακόπτης /a δίνει εντολή στο εργαλείο εξαγωγής να παραθέσει σε λίστα τα περιεχόμενα όλων των αρχειοθηκών στην αλληλουχία, ξεκινώντας από την πρώτη αρχειοθήκη που αναφέρεται.

Αντιγραφή αρχειοθηκών σε σκληρό δίσκοΠαρόλο που δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα των αρχικών δισκετών των Windows 95 χρησιμοποιώντας τα βοηθητικά προγράμματα που περιλαμβάνονται στα Windows 95, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εξαγωγής Extract, για να αντιγράψετε αρχειοθήκες από CD-ROM ή δισκέτα στον σκληρό σας δίσκο. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη:

extract /c <αρχειοθήκη> <προορισμός>

Για παράδειγμα, για να αντιγράψετε το αρχείο Win95_02.cab από δισκέτα της μονάδας δίσκου A στο φάκελο των Windows που βρίσκεται στη μονάδα δίσκου C, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
extract /c a:\win95_02.cab c:\windows

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους διακόπτες /a και /c ταυτόχρονα. Συνεπώς, δεν μπορείτε να αντιγράψετε όλες τις αρχειοθήκες χρησιμοποιώντας μόνο μία εντολή.

Άλλοι προαιρετικοί διακόπτες • Χρησιμοποιήστε το διακόπτη /y, για να δώσετε εντολή στο εργαλείο εξαγωγής να μην σας ρωτά πριν από την αντικατάσταση υπάρχοντος αρχείου. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτόν το διακόπτη όταν εξάγετε ένα αρχείο, κάθε αρχείο στο φάκελο προορισμού που έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο που εξάγετε αντικαθίσταται αυτόματα.

  Για παράδειγμα, για να εξαγάγετε το αρχείο Unidrv.dll από το αρχείο Win95_02.cab που βρίσκεται σε δισκέτα της μονάδας δίσκου A στο φάκελο Windows\System που βρίσκεται στη μονάδα δίσκου C και να αντικατασταθεί αυτόματα ένα αρχείο Unidrv.dll που υπάρχει ήδη εκεί, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
  extract /y /a a:\win95_02.cab unidrv.dll /l c:\windows\system
 • Χρησιμοποιήστε το διακόπτη /e στη θέση του χαρακτήρα μπαλαντέρ "*.*", όταν εξάγετε ή αναζητάτε πολλά αρχεία. Για παράδειγμα, για να εξαγάγετε όλα τα αρχεία από το αρχείο Win95_06.cab που βρίσκεται σε δισκέτα της μονάδας δίσκου A στο φάκελο των Windows που βρίσκεται στη μονάδα δίσκου C, χρησιμοποιήστε μία από τις δύο παρακάτω εντολές:

  1. extract /e a:\win95_06.cab /l c:\windows
  2. extract a:\win95_06.cab *.* /l c:\windows
Για την πλήρη λίστα των διακοπτών της γραμμής εντολών για το εργαλείο εξαγωγής (Extract), πληκτρολογήστε "extract" (χωρίς εισαγωγικά) στη γραμμή εντολών.

Εργαλείο "Έλεγχος Αρχείων Συστήματος" (System File Checker)Τα Windows 98 περιλαμβάνουν ένα εργαλείο ελέγχου αρχείων συστήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να επαληθεύσετε την ακεραιότητα των αρχείων του λειτουργικού σας συστήματος, για να τα επαναφέρετε εάν είναι κατεστραμμένα ή για να εξαγάγετε συμπιεσμένα αρχεία από το CD-ROM των Windows 98. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τον Έλεγχο Αρχείων Συστήματος (System File Checker), ώστε να εξαγάγετε ένα συμπιεσμένο αρχείο από τα Windows 98, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προγράμματα" (Programs), κατόπιν στην επιλογή "Βοηθήματα" (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή "Εργαλεία συστήματος" (System Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή "Πληροφορίες συστήματος" (System Information).
 2. Από το μενού "Εργαλεία" (Tools), κάντε κλικ στην εντολή "Έλεγχος Αρχείων Συστήματος" (System File Checker).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Εξαγωγή ενός αρχείου από τη δισκέτα εγκατάστασης" (Extract one file from installation disk), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που θέλετε να εξαγάγετε στο πλαίσιο "Καθορίστε το αρχείο συστήματος που θέλετε να επαναφέρετε" (Specify the system file you would like to restore) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Εκκίνηση" (Start).
 4. Στο πλαίσιο "Επαναφορά από" (Restore From), πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το φάκελο Win98 στο CD-ROM των Windows 98, πληκτρολογήστε το φάκελο προορισμού στο πλαίσιο "Αποθήκευση στο" (Save File In), εάν είναι απαραίτητο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ", κάντε πάλι κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes), όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν καθορίσετε αρχειοθήκη προέλευσης (.cab) στο πλαίσιο "Επαναφορά από" (Restore From), ο Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker) αναζητά πρώτα το αρχείο που εξάγετε στον καθορισμένο φάκελο (εκτός της αρχειοθήκης). Στη συνέχεια, ο Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker) κάνει αναζήτηση σε όλες τις αρχειοθήκες, κατά σειρά καταλόγων του MS-DOS, στον καθορισμένο φάκελο. Ο Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker) εξάγει την πρώτη εμφάνιση του αρχείου που εντοπίζει. Για να προσδιορίσετε τη σειρά με την οποία ο Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker) θα κάνει αναζήτηση στις αρχειοθήκες, πληκτρολογήστε την εντολή dir σε μια γραμμή εντολών στον καθορισμένο φάκελο.

Χρήση Δισκέτας εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98 ή των Windows Me για πρόσβαση σε CD-ROM και εξαγωγή αρχείωνΌταν εγκαθιστάτε τα Windows 98 ή τα Windows Me, σας ζητείται να δημιουργήσετε Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98 ή των Windows Me. Μια δυνατότητα που περιλαμβάνεται στη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98 ή των Windows Me είναι η υποστήριξη για μονάδες CD-ROM. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να σας φανεί χρήσιμη, όταν θέλετε να εξαγάγετε ένα αρχείο από το CD-ROM των Windows 98, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Έλεγχο Αρχείων Συστήματος (System File Checker) (για παράδειγμα, εάν ο υπολογιστής σας δεν ξεκινά σωστά).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98 παρέχει υποστήριξη για τους περισσότερους τύπους μονάδων CD-ROM, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων CD-ROM IDE και SCSI, αλλά ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη συγκεκριμένη μονάδα CD-ROM που έχετε.


Για την εκτέλεση των βημάτων στις ακόλουθες ενότητες αυτού του άρθρου, απαιτείται μια Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98. Εάν δεν έχετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μία, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε υπολογιστή με Windows 98 στον οποίον έχετε πρόσβαση. Για να δημιουργήσετε μια Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Δισκέτα εκκίνησης" (Startup Disk), κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία δισκέτας" (Create Disk) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Τρόπος εκκίνησης του υπολογιστή σας με υποστήριξη CD-ROM και εξαγωγής αρχείων:

Για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας με υποστήριξη CD-ROM και στη συνέχεια να εξαγάγετε αρχεία, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Τοποθετήστε τη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98 στη μονάδα δίσκου A και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
 2. Όταν εμφανιστεί το μενού εκκίνησης (Startup Menu) των Microsoft Windows 98 ή των Windows Me, κάντε την επιλογή Start Computer With CD-ROM Support.
 3. Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows 98 ή των Windows Me στη μονάδα CD-ROM. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, τα Windows Me εγκαθιστούν τις αρχειοθήκες στον ακόλουθο κατάλογο: \Windows\Options\Install. Εάν αυτά τα αρχεία υπάρχουν στον υπολογιστή σας, δεν χρειάζεστε το CD-ROM των Windows Me σε αυτό το βήμα. Μπορείτε να εξαγάγετε τα αρχεία που απαιτούνται από τον κατάλογο \Windows\Options\Install.
 4. Για να εξαγάγετε αρχεία μέσω της γραμμής εντολών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που δόθηκαν παραπάνω σε αυτό το άρθρο ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό εργαλείο για την εξαγωγή της γραμμής εντολών (Extract Command Line Helper). Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό εργαλείο για την εξαγωγή της γραμμής εντολών (Extract Command Line Helper), πληκτρολογήστε ext στη γραμμή εντολών και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήση του εργαλείου Ext.exe για την εξαγωγή αρχείωνΤο εργαλείο Ext.exe δημιουργεί μια γραμμή εντολών για το εργαλείο Extract.exe. Βρίσκεται στη δισκέτα εκκίνησης των Windows 98 ή Me.


Για την εξαγωγή ενός αρχείου από αρχείο .cab, εκτελέστε το πρόγραμμα Ext.exe από τη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98 και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να εξαγάγετε το αρχείο που θέλετε.

Τρόπος εξαγωγής προστατευμένων αρχείων στα Windows MeΕπειδή τα Windows Me έχουν μια δυνατότητα που ονομάζεται "Προστασία αρχείων συστήματος" (System File Protection), η εξαγωγή είναι διαφορετική για αυτά τα αρχεία. Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής προστατευμένων αρχείων στα Windows Me.
265371 Τρόπος εξαγωγής και αντικατάστασης προστατευμένου αρχείου στα Windows Me

Εξαγωγή μεμονωμένων αρχείων του Internet Explorer 4.0 ή 4.01Τα αρχεία του Internet Explorer 4.0 και 4.01 αποθηκεύονται σε αρχειοθήκες που βρίσκονται σε άλλες αρχειοθήκες. Τα μεμονωμένα αρχεία αποθηκεύονται στα αρχεία Ie4_1.cab έως Ie4_5.cab για τα Windows 95 και στα αρχεία Ie4nt_1.cab έως Ie4nt_5.cab για τα Windows NT. Τα αρχεία Ie4_1.cab έως Ie4_5.cab (και τα αρχεία Ie4nt_1.cab έως Ie4nt_5.cab) περιλαμβάνονται στα αρχεία Ie4_s1.cab έως Ie4_s5.cab (και στα αρχεία Ie4nt_s1.cab έως Ie4nt_s5.cab). Για να εξαγάγετε μεμονωμένα αρχεία, πρέπει πρώτα να εξαγάγετε το αρχείο Ie4_<n>.cab (ή Ie4nt_<n>.cab). Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμής εντολών και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER
extract ie4_s<n>.cab /e

όπου <n> είναι ο αριθμός της αρχειοθήκης που θέλετε να εξαγάγετε.

Για να εξαγάγετε μεμονωμένα αρχεία του Internet Explorer 4.0 ή 4.01, ακολουθήστε την κατάλληλη διαδικασία για τα Windows 95 που παρατίθεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο, χρησιμοποιώντας τα αρχεία Ie4_<n>.cab.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 129605 - Τελευταία αναθεώρηση: 31 Οκτ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια