Περιορισμένη Εγγύηση Κατασκευαστή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα που πωλούνται με την επωνυμία “Nokia”, “Lumia” και “Asha”, καθώς και για τα σχετικά εξαρτήματα προϊόντων. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων που παρατίθενται στο παρόν και αυτών που παρατίθενται στα έγγραφα τεκμηρίωσης που περιέχονται στη συσκευασία πώλησης του προϊόντος, θα υπερισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις στη συσκευασία πώλησης.

Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση συμπληρώνει και δεν θίγει τα νόμιμα (θεσμοθετημένα) δικαιώματά σας βάσει της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που διέπει την πώληση καταναλωτικών προϊόντων.


1. Γενικοί όροι

Το παρόν προϊόν (στο εξής, το "Προϊόν"), που κατασκευάζεται από τη Microsoft Mobile Oy (στο εξής, ο "Κατασκευαστής") καλύπτεται από Περιορισμένη Εγγύηση (στο εξής, η "Εγγύηση") η οποία ισχύει στη χώρα πώλησης στο σημείο αγοράς.

Η παρούσα Εγγύηση ισχύει επιπροσθέτως οποιωνδήποτε άλλων νόμιμων δικαιωμάτων ισχύουν για εσάς βάσει της υποχρεωτικής νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών της χώρας σας.Σκοπός της είναι να σας παραχωρήσει συγκεκριμένα και, ανάλογα με την περίπτωση, επιπρόσθετα δικαιώματα, στα πλαίσια των όσων επιτρέπονται από την εν λόγω νομοθεσία και δεν περιορίζει τα δικαιώματα που ενδεχομένως έχετε βάσει των νομικών προβλέψεων άλλων εγγυήσεων προϊόντος. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα βάσει της εκάστοτε τοπικής νομοθεσίας κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της Εγγύησης. Τα εν λόγω δικαιώματα δεν εξαιρούνται από την παρούσα Εγγύηση.

2. Εγγύηση

Από την ημερομηνία πώλησης του Προϊόντος σε έναν τελικό χρήστη για πρώτη φορά, η οποία τεκμηριώνεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, ο Κατασκευαστής εγγυάται ότι το Προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικών και εργασίας (στο εξής, το "Ελάττωμα") ως ακολούθως:

 1. Εικοσιτέσσερις (24) μήνες για την κύρια συσκευή,

 2. Έξι (6) μήνες για την μπαταρία και το φορτιστή.

εκτός και αν καθορίζεται κάτι διαφορετικό στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, οποιοδήποτε αποδεδειγμένο Ελάττωμα στο Προϊόν θα αποκαθίσταται δωρεάν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με αντικατάσταση του ελαττωματικού Προϊόντος ή του ελαττωματικού εξαρτήματος από τον πωλητή ή το συγκεκριμένο σημείο πωλήσεων του πωλητή απ' όπου αγοράστηκε το Προϊόν. Κατά την αντικατάσταση του Προϊόντος, ο Κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει καινούρια ή ανακαινισμένα εξαρτήματα ή προϊόντα.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Προϊόν σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/mobile/support.

Κατά την έγερση αξίωσης για εξυπηρέτηση στα πλαίσια της Περιορισμένης Εγγύησης, πρέπει να προσκομίσετε:

(α) Το Προϊόν (ή το ελαττωματικό εξάρτημά του)

(β) Ευανάγνωστη και μη τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, η οποία να αναγράφει με σαφήνεια την ονομασία/επωνυμία και τη διεύθυνση του πωλητή, τον τόπο και την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο προϊόντος και τον αριθμό σειράς.

Στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καμία επισκευή ή αντικατάσταση δεν ανανεώνει ή παρατείνει την περίοδο ισχύος της εγγύησης. Τα αρχικά ή ανταλλακτικά εξαρτήματα ή τα Προϊόντα αντικατάστασης που παρέχονται στα πλαίσια της παρούσας Εγγύησης καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της αρχικής περιόδου ισχύος της εγγύησης ή για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία επισκευής ή αντικατάστασης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Το Προϊόν ή όλα τα εξαρτήματα του Προϊόντος σας που έχουν αντικατασταθεί περιέρχονται στην ιδιοκτησία του πωλητή.

Ο Κατασκευαστής δεν εγγυάται ότι το λογισμικό που έχει προεγκατασταθεί από τον Κατασκευαστή ή εκ μέρους του στο Προϊόν (ή οι μεταγενέστερες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του) (στο εξής, συλλογικά θα αναφέρονται ως "Λογισμικό Κατασκευαστή") θα καλύπτει τις απαιτήσεις σας, ότι θα λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο υλικό ή λογισμικό που δεν παρέχεται από τον Κατασκευαστή, ότι η λειτουργία του θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα ή ότι τυχόν σφάλματα θα είναι αποκαταστάσιμα ή ότι θα αποκατασταθούν. Για σφάλματα που σχετίζονται με το Λογισμικό Κατασκευαστή, ο Κατασκευαστής θα καθιστά διαθέσιμη την πιο πρόσφατη έκδοση του Λογισμικού Κατασκευαστή για επανεγκατάσταση στο Προϊόν σας ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, οποιοδήποτε άλλο μέσο αποκατάστασης, το οποίο, σύμφωνα με την εύλογη κρίση του Κατασκευαστή, θα εξαλείφει ικανοποιητικά το σφάλμα. Ορισμένα στοιχεία του Λογισμικού Κατασκευαστή ενδέχεται να υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους άδειας χρήσης οι οποίοι διατίθενται μαζί με τα εν λόγω στοιχεία λογισμικού ή στο τοπικό σας τμήμα της τοποθεσίας Ιστού http://www.microsoft.com/mobile.

Παρακαλούμε να δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων και των περιεχομένων που είναι αποθηκευμένα στο Προϊόν σας προτού παραδώσετε το Προϊόν σας για αντικατάσταση, καθώς όλα τα δεδομένα στο Προϊόν σας θα χαθούν.

3. Τι δεν καλύπτει η παρούσα εγγύηση

Ο Κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα ακόλουθα:

 1. Οδηγίες χρήσης,

 2. Κάθε είδους (i) λογισμικό τρίτων, ρυθμίσεις, περιεχόμενο, δεδομένα ή συνδέσμους που εγκαθίστανται ή λαμβάνονται στο Προϊόν σας οποιαδήποτε στιγμή, ή (ii) υπηρεσίες του Κατασκευαστή και τρίτων ή εφαρμογές-πελάτες χρήσης υπηρεσιών, ακόμα και αν έχουν προεγκατασταθεί από τον Κατασκευαστή (παρακαλούμε διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που ενδεχομένως συνοδεύουν τις εν λόγω υπηρεσίες, καθώς εκεί καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας),

 3. Κάθε είδους (i) φθορά που οφείλεται στην καθημερινή φυσιολογική χρήση, (ii) μειωμένη ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας επειδή αυτή έχει φτάσει στο φυσικό τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, ή (iii) ελαττώματα των pixel της οθόνης του Προϊόντος σας που εμπίπτουν εντός των φυσιολογικών πλαισίων που ορίζουν τα βιομηχανικά πρότυπα,

 4. Κάρτες SIM ή/και οποιαδήποτε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή άλλα δίκτυα ή συστήματα βάσει των οποίων λειτουργεί το Προϊόν σας, ή

 5. Σφάλματα ή βλάβες που οφείλονται σε: (α) κακή χρήση ή μη χρήση του Προϊόντος σας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις οδηγίες χρήσης του, όπως έκθεση του Προϊόντος σε υγρασία ή βρεγμένους χώρους ή σε ακραίες θερμοκρασιακές ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή σε απότομες μεταβολές υπό τις εν λόγω συνθήκες, σε διάβρωση, οξείδωση, απόρριψη τροφής ή υγρού ή σε επίδραση χημικών προϊόντων, (β) χρήση του Προϊόντος σας, ή σύνδεσή του, με κάθε άλλο προϊόν, εξάρτημα συσκευής, λογισμικό ή υπηρεσία που δεν κατασκευάζεται ή δεν παρέχεται από τον Κατασκευαστή, (γ) οποιουδήποτε τύπου προϊόντα τρίτου προμηθευτή που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το Προϊόν σας, (δ) βλάβες ή σφάλματα που προκαλούνται εξαιτίας ηλεκτρονικής παρείσφρησης (hacking), διάσπασης κώδικα (cracking), ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε υπηρεσίες, λογαριασμούς, συστήματα ή δίκτυα υπολογιστών ή, (ε) άλλες ενέργειες πέραν του εύλογου ελέγχου του Κατασκευαστή.

Η παρούσα Εγγύηση δεν ισχύει:

 1. Εκτός της χώρας πώλησης,

 2. Εάν το Προϊόν σας, η το λογισμικό με το οποίο λειτουργεί, έχει (α) ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί χωρίς την εξουσιοδοτημένη έγκριση του Κατασκευαστή, ή (β) επισκευαστεί με μη εξουσιοδοτημένα ανταλλακτικά εξαρτήματα,

 3. Εάν ο αριθμός σειράς, ο κωδικός ημερομηνίας κινητής συσκευής ή ο αριθμός IMEI του Προϊόντος σας έχει αφαιρεθεί, σβηστεί, αλλοιωθεί, παραποιηθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος με οποιονδήποτε τρόπο, ή

 4. Εάν αρνηθείτε να παραδώσετε το Προϊόν στον Κατασκευαστή για επισκευή και εξέταση.

Εάν η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει το Προϊόν σας ή το πρόβλημα που χρειάζεται σέρβις στα πλαίσια της Εγγύησης, ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει χρεώσεις για την αντικατάσταση του Προϊόντος σας, καθώς και για διαχειριστικά έξοδα.

4. Περιορισμοί ευθύνης του Κατασκευαστή

Στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Κατασκευαστής, σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν φέρει ευθύνη, ρητά ή σιωπηρά, για τυχόν

 1. Βλάβες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ή σχετίζονται με την απώλεια, βλάβη ή αλλοίωση περιεχομένου ή δεδομένων ή την αναδημιουργία ή μεταφορά αυτών, ακόμα και σε περίπτωση που η εν λόγω απώλεια, βλάβη ή αλλοίωση έχει προκληθεί από Ελάττωμα του Προϊόντος σας, ή/και

 2. Απώλεια κερδών, προϊόντων ή λειτουργικότητας, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμβάσεων, εσόδων ή προσδοκώμενων αποταμιεύσεων, επιπρόσθετων εξόδων ή δαπανών ή για οποιαδήποτε έμμεση, αποθετική ή ειδική απώλεια ή βλάβη.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ευθύνη του Κατασκευαστή περιορίζεται στην αγοραστική αξία του Προϊόντος.

Οι περιορισμοί που διατυπώνονται στην παρούσα ρήτρα 4 δεν ισχύουν σε περίπτωση αμέλειας ή δόλου εκ μέρους του Κατασκευαστή ή σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού εξαιτίας αποδεδειγμένης αμέλειας του Κατασκευαστή.

5.Άλλες σημαντικές επισημάνσεις

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο φορέας δικτύου σας έχει άρει οποιοδήποτε κλείδωμα SIM (ή άλλους ισοδύναμους μηχανισμούς που ενδεχομένως κλειδώνουν το Προϊόν σας για χρήση αποκλειστικά και μόνο σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο ή φορέα δικτύου) προτού παραδώσετε το Προϊόν σας για αντικατάσταση.

Το Προϊόν μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία ειδικά για τη χώρα σας, συμπεριλαμβανομένου λογισμικού. Οι υπηρεσίες εγγύησης που διατίθενται σε μια συγκεκριμένη χώρα ενδέχεται να περιορίζονται στα Προϊόντα και στα ειδικά για τη συγκεκριμένη χώρα στοιχεία. Επιπλέον, εάν το Προϊόν σας έχει επανεξαχθεί από την αρχική χώρα προορισμού σε κάποια άλλη χώρα, ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία ειδικά για τη συγκεκριμένη χώρα, τα οποία δεν θεωρούνται ελαττώματα σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση, ακόμα και στην περίπτωση που το Προϊόν δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου εξαιτίας τους.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 13394 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Αυγ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια