Τρόπος δημιουργίας μιας υπηρεσίας που ορίζεται από το χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, προβάλετε τα θέματα του ηλεκτρονικού Help, Restoring the registry ή Restoring a registry key, στο Registry Editor.


Περίληψη

Το Windows NT Resource Kit παρέχει δύο βοηθητικά προγράμματα που επιτρέπουν τη δημιουργία μιας υπηρεσίας των Windows NT που ορίζεται από το χρήστη για εφαρμογές των Windows NT και ορισμένες εφαρμογές 16-bit (αλλά όχι για αρχεία δέσμης).


Το Instrsrv.exe εγκαθιστά και καταργεί τις υπηρεσίες συστήματος από τα Windows NT και το Srvany.exe επιτρέπει την εκτέλεση οποιασδήποτε εφαρμογής των Windows NT ως υπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να δημιουργήσετε μια υπηρεσία των Windows NT που ορίζεται από το χρήστη, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Σε μια γραμμή εντολών του MS-DOS (με εκτέλεση του CMD.EXE), πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:

  διαδρομή\INSTSRV.EXE Η_υπηρεσία_μου διαδρομή\SRVANY.EXE

  όπου διαδρομή είναι η μονάδα δίσκου και ο κατάλογος του Windows NT Resource Kit (π.χ., C:\RESKIT) και Η_υπηρεσία_μου είναι το όνομα της υπηρεσίας που δημιουργείτε.

  Παράδειγμα:
  C:\Program Files\Resource Kit\Instsrv.exe Notepad C:\Program Files\Resource Kit\Srvany.exe
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιβεβαιώσετε ότι η υπηρεσία δημιουργήθηκε σωστά, ελέγξτε το μητρώο για να επαληθεύσετε ότι η τιμή ImagePath στην περιοχή
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\όνομα_υπηρεσίας
  έχει οριστεί να παραπέμπει στο SRVANY.EXE. Εάν δεν έχει οριστεί σωστά, η υπηρεσία θα τερματιστεί αμέσως μετά την εκκίνησή της και θα επιστρέψει το αναγνωριστικό συμβάντος 7000 "The όνομα_υπηρεσίας failed to start."


  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Registry Editor ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα σφάλματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Registry Editor είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε το Registry Editor με δική σας ευθύνη.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε τα θέματα του ηλεκτρονικού Help, Changing Keys and Values ή τα θέματα Add and Delete Information in the Registry και Edit Registry Data στο Registry Editor.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε.
 2. Εκτελέστε το Registry Editor (Regedt32.exe) και εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<Η_υπηρεσία_μου>
 3. Από το μενού Edit, κάντε κλικ στην εντολή Add Value. Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα και κάντε κλικ στο κουμπί OK:

  Key Name: Parameters
  Class: <αφήστε το κενό>
 4. Επιλέξτε το κλειδί Parameters.
 5. Από το μενού Edit, κάντε κλικ στην επιλογή Add Value. Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα και κάντε κλικ στο κουμπί OK:

  Value Name: Application
  Data Type : REG_SZ
  String : <διαδρομή>\<εφαρμογή.ext>

  όπου <διαδρομή>\<εφαρμογή.ext> είναι η μονάδα δίσκου και η πλήρης διαδρομή για την εκτελέσιμη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης (π.χ., C:\WinNT\Notepad.exe)
 6. Κλείστε το Registry Editor.
Από προεπιλογή, μια υπηρεσία που δημιουργήθηκε πρόσφατα έχει ρυθμιστεί να εκτελείται αυτόματα κατά την επανεκκίνηση του συστήματος. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση σε Manual, εκτελέστε τη βοηθητική εφαρμογή Services από το Control Panel και αλλάξτε την τιμή Startup σε Manual. Μια υπηρεσία που έχει οριστεί σε Manual είναι δυνατό να ξεκινήσει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Από τη βοηθητική εφαρμογή Services του Control Panel


- Από μια γραμμή εντολών του MS-DOS, πληκτρολογήστε τα εξής:


NET START <Η_υπηρεσία_μου>


- Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Sc.exe από το Resource Kit. Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα από μια γραμμή εντολών του MS-DOS:


<διαδρομή>\Sc.exe start <Η_υπηρεσία_μου>


όπου <διαδρομή> είναι η μονάδα δίσκου και ο κατάλογος του Windows NT Resource Kit (i.e., C:\Reskit).


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και την κατάργηση μιας υπηρεσίας που ορίζεται από το χρήστη, ανατρέξτε στο έγγραφο Srvany.wri το οποίο παρέχεται με τα βοηθητικά προγράμματα του Windows NT Resource Kit (π.χ., C:\Reskit\Srvany.wri). Το έγγραφο αυτό υπάρχει επίσης στο CD του Windows NT Resource Kit, στον κατάλογο Common\Config.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 137890 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Δεκ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια