Τρόπος απενεργοποίησης του Ενεργού περιεχομένου (Active Content) στον Internet Explorer

Σημείωση Αυτό το άρθρο περιγράφει βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που ίσως να σας βοηθήσουν στην επίλυση θεμάτων του Ενεργού περιεχομένου (Active Content) στον Internet Explorer. Αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων απενεργοποιούν το Ενεργό περιεχόμενο (Active Content) στον Internet Explorer και πρέπει να θεωρηθούν ως προσωρινά μέτρα έως ότου επιλυθεί το υποκείμενο ζήτημα. Εάν απενεργοποιήσετε την υποστήριξη για δέσμες ενεργειών στον Internet Explorer, θα επηρεαστεί η λειτουργικότητα πολλών τοποθεσιών Web στο Internet.

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε θέματα ενεργού περιεχομένου, όπως δεσμών ενεργειών ActiveX, στοιχείων ελέγχου ActiveX και προγραμμάτων Java, στον Internet Explorer.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν δεν μπορείτε να φορτώσετε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer, το ζήτημα μπορεί να οφείλεται στο ενεργό περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Για να εξακριβώσετε αν συμβαίνει αυτό, εκτελέστε τα εξής βήματα:

Μετά την εκτέλεση κάθε βήματος, ελέγξτε αν είναι δυνατή η επιτυχής φόρτωση της ιστοσελίδας. Εάν η φόρτωση της ιστοσελίδας είναι επιτυχής, πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της τοποθεσίας Web, για να αναφέρετε το ζήτημα και να ρωτήσετε για πρόσθετες μεθόδους πρόσβασης στην ιστοσελίδα.
 1. Ρύθμιση των παραμέτρων του Internet Explorer, ώστε να μην εκτελεί αυτόματα τις ενεργές δέσμες ενεργειών:

  Internet Explorer 3.x:
  • Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options), έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση δεσμών ενεργειών ActiveX (Run ActiveX Scripts) στην περιοχή Ενεργό περιεχόμενο (Active Content), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Internet Explorer 4.x:
  • Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options), κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), έπειτα κάντε κλικ στη ζώνη περιεχομένου Web Internet, στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένο (για έμπειρους χρήστες) (Custom (for expert users)) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
  • Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ενότητα Εκτέλεση (Scripting), κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση (Disable) για τα στοιχεία Εκτέλεση των applets της Java (Scripting of Java applets) και Ενεργοί δέσμες ενεργειών (Active scripting), κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK στο επόμενο παράθυρο διαλόγου.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  • Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options), κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), έπειτα κάντε κλικ στη ζώνη περιεχομένου Web Internet και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένο επίπεδο (Custom Level).
  • Στο πλαίσιο Ρυθμίσεις (Settings), μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ενότητα Εκτέλεση (Scripting) και κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση (Disable) για τα στοιχεία Ενεργές δέσμες ενεργειών (Active scripting) και Εκτέλεση των βοηθητικών εφαρμογών της Java (Scripting of Java applets).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK στο επόμενο παράθυρο διαλόγου.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ
   : Στον Internet Explorer, ο όρος "ενεργές δέσμες ενεργειών" (Active scripting) ή "δέσμες ενεργειών ActiveX" (ActiveX scripting) αναφέρεται τόσο στις δέσμες ενεργειών Microsoft JScript όσο και στη Microsoft Visual Basic Scripting Edition. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, θα έχετε απενεργοποιήσει και τους δύο τύπους δεσμών ενεργειών.
  Εάν μπορείτε να φορτώσετε την ιστοσελίδα έπειτα από την εκτέλεση αυτού του βήματος, το ζήτημα προκαλείται από τις ενεργές δέσμες ενεργειών που περιέχει η ιστοσελίδα. Το πιθανότερο είναι ότι η δέσμη ενεργειών έχει εσφαλμένη σύνταξη ή περιέχει αντικείμενα, ιδιότητες ή στοιχεία που δεν υποστηρίζονται.
 2. Ρύθμιση των παραμέτρων του Internet Explorer, ώστε να μην χρησιμοποιεί αυτόματα τα στοιχεία που εμφανίζουν ενεργό περιεχόμενο, όπως κατακόρυφα κυλιόμενα μηνύματα ή κινούμενες εικόνες

  Internet Explorer 3.x:
  • Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) από το μενού Προβολή (View), έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Με στοιχεία ελέγχου και πρόσθετα ActiveX (Enable ActiveX Controls And Plug-Ins) στην περιοχή Ενεργό περιεχόμενο (Active Content), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Internet Explorer 4.x:
  • Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options), κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), έπειτα κάντε κλικ στη ζώνη περιεχομένου Web Internet στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένο (Custom) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση (Disable) για τα στοιχεία Λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX χωρίς υπογραφή (Download unsigned ActiveX controls), Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή για εκτέλεση (Script ActiveX controls marked safe for scripting), Προετοιμασία και εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ασφαλή (Initialize and script ActiveX controls not marked as safe),
   Λήψη στοιχείων ελέγχου Active X με υπογραφή (Download signed ActiveX controls), Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου Active X και προσθηκών (Run ActiveX controls and plugins), έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK στο επόμενο παράθυρο διαλόγου.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  • Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options), κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), έπειτα κάντε κλικ στη ζώνη περιεχομένου Web Internet και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένο επίπεδο (Custom Level).
  • Στο πλαίσιο Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση (Disable) για τα στοιχεία Λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX με υπογραφή (Download signed ActiveX controls), Λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX χωρίς υπογραφή (Download unsigned ActiveX controls),
   Προετοιμασία και εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ασφαλή (Initialize and script ActiveX controls not marked as safe), Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX και προσθηκών (Run ActiveX controls and plugins) και Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή για εκτέλεση (Script ActiveX controls marked safe for scripting).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK στο επόμενο παράθυρο διαλόγου.
  Εάν μπορείτε να φορτώσετε την ιστοσελίδα έπειτα από την εκτέλεση αυτού του βήματος, το ζήτημα προκαλείται από το ενεργό περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
 3. Επιβεβαίωση ότι το εσωτερικό πρόγραμμα μεταγλώττισης Java Just-In-Time (JIT) του Internet Explorer είναι απενεργοποιημένο:

  Internet Explorer 3.x:
  • Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options), έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Μεταγλώττιση Java JIT (Enable Java JIT Compiler), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Internet Explorer 4.x:
  • Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options), έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση προγράμματος μεταγλώττισης Java JIT (Java JIT compiler enabled) στην περιοχή Εικονική μηχανή Java (Java VM), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  • Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options), έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση προγράμματος μεταγλώττισης Java JIT (απαιτείται επανεκκίνηση) (JIT Compiler for virtual machine enabled (requires restart)) στην περιοχή της εικονικής μηχανής Java (Java VM), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Εάν το ζήτημα προκαλείται από ένα πρόγραμμα Java που περιέχει η ιστοσελίδα και το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται όταν το πρόγραμμα μεταγλώττισης Java JIT είναι απενεργοποιημένο, η γραμμή κατάστασης του Internet Explorer πρέπει να εμφανίζει ένα μήνυμα με πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα. Εάν το μήνυμα δηλώνει ότι δεν εντοπίστηκε μια συγκεκριμένη κλάση, το κατάλληλο αρχείο κλάσης μπορεί να μην υπάρχει στο διακομιστή που περιέχει την ιστοσελίδα ή ο διακομιστής μπορεί να είναι πολύ απασχολημένος.
 4. Ρύθμιση παραμέτρων του Internet Explorer, ώστε να μην εκτελεί αυτόματα τα προγράμματα Java

  Internet Explorer 3.x:
  • Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options), έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση προγραμμάτων Java (Enable Java Programs) στην περιοχή Ενεργό περιεχόμενο (Active Content), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Internet Explorer 4.x:
  • Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options), κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), έπειτα κάντε κλικ στη ζώνη περιεχομένου Web Internet στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένο (Custom) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση Java (Disable Java) στην περιοχή Άδειες Java (Java Permissions) στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ασφαλείας (Security Settings), έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK στο επόμενο παράθυρο διαλόγου.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  • Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options), κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), έπειτα κάντε κλικ στη ζώνη περιεχομένου Web Internet και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένο επίπεδο (Custom Level).
  • Στο πλαίσιο Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση Java (Disable Java) στην περιοχή Άδειες Java (Java Permissions), έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε ξανά κλικ στο κουμπί ΟΚ στο επόμενο παράθυρο διαλόγου.
  Εάν μπορείτε να φορτώσετε την ιστοσελίδα έπειτα από την εκτέλεση αυτού του βήματος, το ζήτημα προκαλείται από ένα ή περισσότερα προγράμματα Java που περιέχει η ιστοσελίδα.

Προσαρμογή των επιπέδων ασφαλείας για το Ενεργό περιεχόμενο (Active Content)

Παρότι το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού περιεχομένου των ιστοσελίδων είναι ασφαλές, ορισμένες ιστοσελίδες περιέχουν ενεργό περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει ζητήματα ασφαλείας στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX που εκτελείται αυτόματα όταν φορτώνετε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ενδεχομένως να καταστρέψει τα δεδομένα σας ή να προκαλέσει την προσβολή του υπολογιστή σας από ιό. Ο Internet Explorer χρησιμοποιεί επίπεδα ασφαλείας για το ενεργό περιεχόμενο, για να συμβάλει στην αποτροπή αυτής της κατάστασης.

Τα ακόλουθα επίπεδα ασφαλείας για ενεργό περιεχόμενο είναι διαθέσιμα στον Internet Explorer:

Internet Explorer 3.x:
 • Υψηλή (συνιστάται για γενική χρήση) Έχετε πλήρη προστασία ασφαλείας. Τα πιθανά μη ασφαλή περιεχόμενα αποφεύγονται και λαμβάνετε ειδοποίηση. (High (recommended for all users) You are protected from all security problems. Potentially unsafe Content is avoided, and you are notified.)
 • Μεσαία (συνιστάται για έμπειρους χρήστες και προγραμματιστές) Λαμβάνετε προειδοποίηση για όλα τα προβλήματα ασφαλείας. Επιλέγετε αν θα βλέπετε τα πιθανά μη ασφαλή περιεχόμενα. (Medium (recommended for experts and developers) You are warned of all security problems. You can choose whether or not to view potentially unsafe content.)
 • Καμία (δεν συνιστάται) Δεν έχετε προστασία ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση μόνο αν είστε βέβαιοι ότι όλες οι τοποθεσίες που επισκέπτεστε είναι ασφαλείς. (None (not recommended) You are not protected from any security problems. Use this setting only if you are sure all sites you visit are safe.)
Για να τροποποιήσετε το επίπεδο ασφαλείας για ενεργό περιεχόμενο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options), έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Βαθμός ασφαλείας (Safety Level) στην περιοχή "Ενεργό περιεχόμενο" (Active Content).
 2. Κάντε κλικ στο επίπεδο ασφαλείας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Internet Explorer 4.x:
 • Υψηλό (πλέον ασφαλές) Εξαίρεση περιεχομένου που θα μπορούσε να βλάψει τον υπολογιστή σας.
  (High (most secure) Exclude content that could damage your computer.)
 • Μεσαίο (αρκετά ασφαλές) Προειδοποίηση πριν από την εκτέλεση πιθανώς επιζήμιου περιεχομένου.
  (Medium (more secure) Warn before running potentially damaging content.)
 • Χαμηλό Χωρίς προειδοποίηση πριν από την εκτέλεση πιθανώς επιζήμιου περιεχομένου.
  (Low Do not warn before running potentially damaging content.)
 • Προσαρμοσμένο (για έμπειρους χρήστες) Η ασφάλεια βασίζεται στις ρυθμίσεις που επιλέγετε.
  (Custom (for expert users) Base security on settings you choose.)
Για να τροποποιήσετε το επίπεδο ασφαλείας για ενεργό περιεχόμενο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ζώνη (Zone) και στο επίπεδο ασφαλείας για τη ζώνη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
 • Υψηλό (πλέον ασφαλές) Εξαίρεση περιεχομένου που θα μπορούσε να βλάψει τον υπολογιστή σας.
  (High (most secure) Exclude content that could damage your computer.)
 • Μεσαίο (αρκετά ασφαλές) Προειδοποίηση πριν από την εκτέλεση πιθανώς επιζήμιου περιεχομένου.
  (Medium (more secure) Warn before running potentially damaging content.)
 • Μέτριο-χαμηλό (Το ίδιο όπως το μεσαίο) Χωρίς προειδοποίηση πριν από την εκτέλεση πιθανώς επιζήμιου περιεχομένου.
  (Medium-Low (Same as Medium) No warning before running potentially damaging content.)
 • Χαμηλό Παρέχει ελάχιστο βαθμό ασφαλείας και προειδοποίηση πριν από την εκτέλεση πιθανώς επιζήμιου περιεχομένου.
  (Low Minimal safeguard and warning before running potentially damaging content.)
 • Προσαρμοσμένο επίπεδο (για έμπειρους χρήστες) Η ασφάλεια βασίζεται στις ρυθμίσεις που επιλέγετε.
  (Custom Level (for expert users) Base security on settings you choose.)
Για να τροποποιήσετε το επίπεδο ασφαλείας για ενεργό περιεχόμενο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 2. Στο πλαίσιο Επιλέξτε μια ζώνη περιεχομένου Web, για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της (Select a Web content zone to specify its security settings), επιλέξτε μια ζώνη.
 3. Στο πλαίσιο Επίπεδο ασφαλείας για αυτήν τη ζώνη (Security level for this zone), μετακινήστε το ρυθμιστικό στη ρύθμιση που προτιμάτε ή κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένο επίπεδο (Custom Level), για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK ώσπου να επιστρέψετε στον Internet Explorer.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
174360 Τρόπος χρήσης των ζωνών ασφαλείας στον Internet Explorer
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 154036 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια