Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης των Windows 95/98 που χρησιμοποιείται

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίσετε τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν την εγκατάστασή σας των Windows 95/98:
 • Ποια έκδοση των Windows 95/98 εκτελείτε
 • Εάν η εγκατάστασή σας των Windows 95/98 είναι εγκατάσταση OEM
 • Εάν η εγκατάστασή σας των Windows 95/98 αποτελεί διεθνή έκδοση

Περισσότερες πληροφορίες

Για να προσδιορίσετε την έκδοση των Windows 95/98 που εκτελείτε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Σύστημα" (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Γενικά" (General).
 3. Εντοπίστε τον αριθμό έκδοσης κάτω από την επικεφαλίδα "Σύστημα" (System) και στη συνέχεια δείτε τον ακόλουθο πίνακα:

  Έκδοση Αριθμός έκδοσης Ημερομηνίες αρχείων
  ---------------------------------------------------------------------------
  Windows 95 retail, OEM 4.00.950 11/7/95
  Windows 95 retail SP1 4.00.950A 11/7/95
  OEM Service Release 1 4.00.950A 11/7/95
  OEM Service Release 2 4.00.1111* (4.00.950B) 24/8/96
  OEM Service Release 2.1 4.03.1212-1214* (4.00.950B) 24/8/96-27/8/97
  OEM Service Release 2.5 4.03.1214* (4.00.950C) 24/8/96-18/11/97
  Windows 98 retail, OEM 4.10.1998 11/5/98
  Windows 98 Second Edition 4.10.2222A 23/4/99

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ • Στην περίπτωση της Ενημερωμένης έκδοσης συστήματος των Microsoft Windows 98 (Microsoft Windows 98 System Update) και του Microsoft Windows 98 Customer Service Pack, δεν περιέχουν όλα τα αρχεία την παραπάνω ημερομηνία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Ενημερωμένη έκδοση συστήματος των Windows 98 (Microsoft Windows 98 System Update) συμπεριλήφθηκε στο Windows 98 Customer Service Pack. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  239937 Διαθεσιμότητα του Microsoft Windows 98 Service Pack πελατών
  Μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό έκδοσης αρχείων, κάνοντας κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα αρχείο από την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κατόπιν κάνοντας κλικ στην εντολή "Ιδιότητες" (Properties) από το μενού που εμφανίζεται και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην καρτέλα "Έκδοση" (Version). Εάν το φύλλο ιδιοτήτων για το αρχείο δεν εμφανίσει την καρτέλα "Έκδοση" (Version), δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες έκδοσης για αυτό το αρχείο.
 • Στην περίπτωση των εκδόσεων Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) και 2.5 (OSR 2.5), δεν περιέχουν όλα τα αρχεία αυτήν την ημερομηνία έκδοσης. Στην περίπτωση των εκδόσεων OSR 2.1 και OSR 2.5, μόνο τα αρχεία που έχουν ενημερωθεί για να προσφέρουν υποστήριξη για το Win32 Driver Model (WDM) και για τον ενιαίο σειριακό δίαυλο (Universal Serial Bus - USB) ενδέχεται να έχουν αυτήν την ημερομηνία έκδοσης (τα υπόλοιπα αρχεία διατηρούν τις ίδιες ημερομηνίες έκδοσης με τα αντίστοιχα αρχεία OSR2). Μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες έκδοσης αρχείων, κάνοντας κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα αρχείο μέσω της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer), κατόπιν κάνοντας κλικ στην εντολή "Ιδιότητες" (Properties) του μενού που εμφανίζεται και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην καρτέλα "Έκδοση" (Version). Εάν το φύλλο ιδιοτήτων για το αρχείο δεν εμφανίσει την καρτέλα "Έκδοση" (Version), δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες έκδοσης για αυτό το αρχείο.
 • Με λίγες εξαιρέσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 95 επισημαίνονται με αριθμό έκδοσης 4.00.951 ή μεγαλύτερο, υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το αρχείο είναι νεότερης έκδοσης σε σχέση με αυτό που περιλαμβανόταν αρχικά στα Windows 95. Σε γενικές γραμμές, οι ενημερώσεις της έκδοσης Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) έχουν αριθμό έκδοσης 4.00.1112 ή μεγαλύτερο.
 • Είναι δυνατό να εφαρμοστούν πολλαπλές ενημερώσεις κώδικα στο ίδιο στοιχείο. Εκτός από μερικές πολύ σπάνιες εξαιρέσεις, αυτές οι ενημερώσεις κώδικα είναι πάντοτε αθροιστικές. Μια αλλαγή που έχει υλοποιηθεί με συγκεκριμένη έκδοση ενός συγκεκριμένου στοιχείου, συμπεριλαμβάνεται επίσης σε νεότερες εκδόσεις αυτού του στοιχείου, μαζί με οποιεσδήποτε πρόσθετες αλλαγές υλοποιούνται στις νεότερες εκδόσεις. (Για παράδειγμα, η έκδοση 4.00.952 θα περιέχει την αλλαγή που υλοποιείται στην έκδοση 4.00.951, καθώς και τη νέα αλλαγή.)
 • Ο αθροιστικός χαρακτήρας αυτών των αλλαγών, συνδυαζόμενος με τους προσαυξητικούς αριθμούς έκδοσης, σημαίνει ότι, εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις, θα υπάρχει πάντοτε μια "τρέχουσα" έκδοση ενός συγκεκριμένου στοιχείου, που συμπεριλαμβάνει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που έχουν εφαρμοστεί σε αυτό το στοιχείο μέχρι σήμερα.
 • Εάν εκτελείτε την Windows 95 OEM Service Release έκδοση 2.1, βλέπετε τον αριθμό έκδοσης 4.00.950B (όπως και στην έκδοση OSR2), όταν ακολουθείτε τα παραπάνω βήματα. Για να εξακριβώσετε εάν εκτελείτε την έκδοση OSR 2.1, ελέγξτε αν υπάρχει το πρόγραμμα "USB Supplement to OSR2" στη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων, μέσω του εργαλείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και ελέγξτε ότι ο αριθμός έκδοσης του αρχείου Ntkem.vxd που βρίσκεται στο φάκελο Windows\System\Vmm32 είναι 4.03.1212.
 • Εάν εκτελείτε την έκδοση OSR2.5 και καταργήσετε την εγκατάσταση του USB Supplement, χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), ο αριθμός έκδοσης αλλάζει σε 4.00.950b στην καρτέλα "Γενικά" (General) στις ιδιότητες συστήματος (System properties).
 • Εάν έχετε εγκαταστήσει πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το Microsoft Active Accessibility (MSAA), ο ενημερωμένος αριθμός έκδοσης του αρχείου User.exe ενδέχεται να αλλάξει σε 4.01.0970 ή 4.01.970 ακολουθούμενος είτε από διάστημα είτε από γράμμα (" ",a,B,C), αντανακλώντας την αρχική έκδοση των Windows 95.

Προσδιορισμός έκδοσης του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (Original Equipment Manufacturer) (OEM)Τα Windows 95/98 ενδέχεται να είναι προεγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι γνωστές ως εγκαταστάσεις OEM. Μια OEM Service Release (για παράδειγμα: OSR 2) είναι μια ενημερωμένη έκδοση προϊόντος για κατασκευαστές υπολογιστών (OEM), με σκοπό την προεγκατάστασή της σε καινούργιους υπολογιστές. Ο σκοπός εγκατάστασης μιας τέτοιας έκδοσης είναι να επιτρέψει στους OEM να εγκαταστήσουν ένα ολοκληρωμένο προϊόν των Windows 95/98 που περιέχει τις τελευταίες διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις και υποστηρίζει τις πιο πρόσφατες προόδους σε υλικό που απαιτεί υποστήριξη για τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκδόσεις OSR που παρατίθενται σε λίστα σε αυτό το άρθρο μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσω κατασκευαστή OEM. Μια εμπορική εγκατάσταση των Windows 95 (έκδοση 950) δεν είναι δυνατό να αναβαθμιστεί με έκδοση OSR.


Για να εξακριβώσετε εάν έχετε εγκατάσταση OEM των Windows 95/98:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Σύστημα" (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Γενικά" (General).
 3. Εντοπίστε τον αναγνωριστικό αριθμό προϊόντος (Product ID) κάτω από την επικεφαλίδα "Νόμιμος κάτοχος προϊόντος" (Registered To). Τυπικά, αυτός ο αριθμός περιέχει 20 ψηφία. Εάν τα ψηφία 6, 7 και 8 περιέχουν τα γράμματα "OEM," έχετε εγκατάσταση OEM των Windows 95/98. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος αριθμός-παράδειγμα αναγνωριστικού προϊόντος υποδηλώνει εγκατάσταση OEM:
  12345-OEM-6789098-76543
Εάν χρησιμοποιείτε εγκατάσταση OEM των Windows 95/98, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για γενική υποστήριξη με τα Windows 95/98. Για πληροφορίες σχετικά με θέματα συμβατότητας που αφορούν το Έτος 2000, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων OEM των Windows 95/98, ανατρέξτε στην ενότητα Συμβατότητα με το Έτος 2000 αργότερα σε αυτό το άρθρο.

Προσδιορισμός της διεθνούς έκδοσηςΓια να προσδιορίσετε την έκδοση γλώσσας των Windows 95/98 που χρησιμοποιείτε:
 1. Στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση (Find) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή φάκελοι (Files Or Folders).
 2. Στο πλαίσιο Mε όνομα (Named), πληκτρολογήστε winver.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα (Find Now).
 3. Όταν εντοπιστεί το αρχείο, κάντε κλικ σε αυτό με το δεξιό κουμπί του ποντικιού και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) από το μενού που εμφανίζεται.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version).
 5. Στο πλαίσιο Όνομα στοιχείου (Item Name), κάντε κλικ στην καταχώρηση Γλώσσα (Language). Στη συνέχεια, εμφανίζεται η έκδοση γλώσσας στο πλαίσιο "Τιμή" (Value).

Πρόσθετες πληροφορίεςΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα στοιχεία μιας έκδοσης OSR ή ενός Service Pack, ανατρέξτε στο αντίστοιχο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) παρακάτω:

146449 Περιγραφή των στοιχείων του Microsoft Windows 95 Service Pack 1
143003 Περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων του Microsoft Windows 95 Service Pack 1
148761 Περιγραφή του Windows 95 OEM Service Release 1
155003 Περιγραφή του Windows 95 OEM Service Release 2
181661 Αρχεία που συμπεριλαμβάνονται στο συμπλήρωμα USB (USB Supplement) στα OSR2.1 και OSR2.5
178972 Περιγραφή του Windows 95 OEM Service Release 2.5
234762 234762 Περιγραφή των Windows 98 Second Edition
239937 Διαθεσιμότητα του Microsoft Windows 98 Service Pack πελατών
232972 Περιεχόμενα της Ενημερωμένης έκδοσης συστήματος των Microsoft Windows 98

Συμβατότητα με το Έτος 2000

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 158238 - Τελευταία αναθεώρηση: 12 Μαΐ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια