Ο φάκελος System32 ανοίγει κατά τη σύνδεση στα Windows XP, τα Windows 2000 ή τα Windows NT 4.0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Συμπτώματα

Όταν συνδέεστε στα Microsoft Windows, ενδέχεται να ανοίξει ένα παράθυρο του Microsoft Windows Explorer το οποίο εμφανίζει τα περιεχόμενα του φακέλου System32.

Η συμπεριφορά αυτή προκύπτει επίσης, εάν υπάρχει μια τιμή συμβολοσειράς (String value) που να περιέχει μόνο ένα χαρακτήρα εισαγωγικών (") ως "Δεδομένα τιμής" (Value data) στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει εάν υπάρχει στο μητρώο μια μηδενική, ελλιπής ή κατεστραμμένη καταχώρηση.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων ίσως χρειαστεί επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), για να προβάλετε τα ακόλουθα δύο κλειδιά μητρώου των Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τιμές αυτών των κλειδιών δεν περιέχουν καμία λανθασμένη, ελλιπή ή μηδενική καταχώρηση (όπως "").

Περισσότερες πληροφορίες

Μια λανθασμένη καταχώρηση στην ακόλουθη τιμή μητρώου έχει επιβεβαιωθεί ότι προκαλεί τη συμπεριφορά που περιγράφεται παραπάνω:
Κλειδί: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Τιμή: ActiveMovie File Extensions
Τύπος τιμής: REG_SZ
Δεδομένα τιμής: ActMovie.exe /Check
Σε περίπτωση που τα δεδομένα τιμής για αυτήν την καταχώρηση είναι μηδενικά ή εμφανίζονται στον Επεξεργαστή μητρώου (Registry Editor) ως εισαγωγικά, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε το ζήτημα που περιγράφεται παραπάνω. Για να διορθώσετε το ζήτημα, αλλάξτε τα δεδομένα τιμής ώστε να ταιριάζουν με την παραπάνω καταχώρηση ή διαγράψτε την τιμή ActiveMovie File Extensions.

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί επίσης να προκύψει, εάν η τιμή Υπενθύμισης (Reminder) δίπλα στην οποία υπάρχουν εισαγωγικά ("") βρίσκεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run

Μπορείτε να επιλύσετε το ζήτημα αυτής της συμπεριφοράς διαγράφοντας την τιμή Υπενθύμισης (Reminder).

Αν δεν είστε βέβαιοι αν μια καταχώρηση είναι λανθασμένη ή ελλιπής, ίσως θελήσετε να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις εκτός από την προεπιλεγμένη καταχώρηση των Windows. Η παρακάτω καταχώρηση για την εκτέλεση της γραμμής εργασιών του συστήματος (System Tray) είναι η μόνη απαιτούμενη προεπιλεγμένη καταχώρηση των Windows.
Κλειδί: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Τιμή: SystemTray
Τύπος τιμής: REG_SZ
Δεδομένα τιμής: SysTray.exe
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
177510 Ο φάκελος System32 ανοίγει κατά την εκκίνηση των Windows NT

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 170086 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Ιαν 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια