ΔΕΊΓΜΑ: IEHelper-σύνδεση στον Internet Explorer 4.0 με τη χρήση ενός αντικειμένου βοήθειας του προγράμματος περιήγησης

Σύνοψη

Για να επισυνάψετε σε μια περίοδο λειτουργίας του Internet Explorer 4.0, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα "αντικείμενο." Ένα "αντικείμενο" είναι ένα αρχείο DLL που θα συνδεθεί με κάθε νέα περίοδο λειτουργίας του Internet Explorer 4.0. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου από μια συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας του Internet Explorer. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για τη λήψη συμβάντων από μια περίοδο λειτουργίας του Internet Explorer 4.0.


Αυτό το άρθρο αφορά επίσης ένα δείγμα το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο υλοποίησης ενός αντικειμένου βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Τα αντικείμενα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης

Όταν ξεκινήσει μια περίοδο λειτουργίας του Internet Explorer 4.0, φαίνεται στο μητρώο για το CLSID που είναι αποθηκευμένη στο ακόλουθο κλειδί:
Τα αντικείμενα βοήθειας του \CurrentVersion\Explorer\Browser HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
Εάν υπάρχει αυτό το κλειδί και υπάρχουν CLSID που παρατίθενται κάτω από αυτό, ο Internet Explorer χρησιμοποιεί CoCreateInstance() για να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μια παρουσία του κάθε αντικειμένου που εμφανίζεται ως δευτερεύον κλειδί κάτω από αυτό το κλειδί. Σημειώστε ότι το CLSID του αντικειμένου που δημιουργείτε πρέπει να εμφανίζεται ως ένα δευτερεύον κλειδί και όχι μια επώνυμη τιμή.


Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι θα υπάρχει η ακόλουθη καταχώρηση στο μητρώο, HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser ο Βοηθός Objects\ {CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}. Internet Explorer θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια παρουσία του αντικειμένου που υποδεικνύεται από το αναγνωριστικό CLSID {CE7C3CF0-4B15 - 11D 1-ABED-709549C 10000} κάθε φορά εκκίνηση του Internet Explorer.


Αυτά τα κλειδιά μητρώου μπορούν να δημιουργηθούν με μη αυτόματο τρόπο ή μέσω τμήμα αυτόματη καταχώρηση της εφαρμογής σας COM.


Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις κατά τη δημιουργία ενός αντικειμένου βοήθειας του προγράμματος περιήγησης


  • Η εφαρμογή που δημιουργείτε πρέπει να είναι ένας διακομιστής-proc (δηλαδή, DLL).
  • Αυτό το DLL πρέπει να υλοποιήσει IObjectWithSite.
  • Η μέθοδος IObjectWithSite::SetSite() πρέπει να εκτελούνται. Είναι μέσω αυτής της μεθόδου ότι η εφαρμογή σας λαμβάνει ένα δείκτη για Internet Explorer IUnknown. (Internet Explorer μεταβιβάζει στην πραγματικότητα ένα δείκτη σε IWebBrowser2 αλλά η εφαρμογή των SetSite() λαμβάνει ένα δείκτη για IUnknown.) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δείκτη IUnknown για την αυτοματοποίηση του Internet Explorer ή αποδοχή συμβάντων από τον Internet Explorer.
  • Πρέπει να καταχωρηθεί ως ενός αντικειμένου βοήθειας του προγράμματος περιήγησης όπως περιγράφεται παραπάνω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Internet Explorer θα δημιουργήσει μια παρουσία του κάθε αντικειμένου βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που παρατίθενται στο μητρώο κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση μιας νέας εμφάνισης του Internet Explorer. Αυτό σημαίνει ότι εάν έχετε εγκαταστήσει το Active Desktop, τα αντικείμενα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης θα φορτωθούν κάθε φορά που ανοίγετε ένα νέο φάκελο, καθώς και όταν ξεκινήσει το ίδιο το πρόγραμμα περιήγησης.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 179230 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια