Περιγραφή του IRQ Steering για το δίαυλο PCI

Εάν το θέμα που αφορά το υλικό που σας ενδιαφέρει δεν περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό:

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει το IRQ Steering για το δίαυλο PCI (Peripheral Component Interconnect).

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition και Windows Millennium Edition (Me) υποστηρίζουν το IRQ Steering για το δίαυλο PCI. Με τη χρήση του IRQ Steering για το δίαυλο PCI, είναι δυνατό για τα Windows να εκχωρήσουν ή να "δρομολογήσουν" δυναμικά τα IRQ του διαύλου PCI σε συσκευές PCI. Σημειώστε ότι τα Microsoft Windows 95 (επίσημη έκδοση) και τα Microsoft Windows 95 OEM Service Release 1 (OSR1) δεν υποστηρίζουν το IRQ Steering για το δίαυλο PCI.

Industry Standard Architecture (ISA) και IRQ για δίαυλο PCIΠολλές συσκευές Industry Standard Architecture (ISA) δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα κοινής χρήσης ενός IRQ για ISA. Ωστόσο, στις συσκευές PCI είναι δυνατή η κοινή χρήση ενός IRQ για δίαυλο PCI. Σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν δίαυλο PCI, τα 16 τυπικά IRQ μπορούν να προγραμματιστούν για λειτουργία είτε PCI ή ISA. Δεν μπορείτε να προγραμματίσετε τα IRQ και για τις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα.

Τρόπος εκχώρησης των IRQ σε συσκευές PCIΣτα Windows 95 (επίσημη έκδοση) και OSR1, το βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (basic input/output system) (BIOS) εκχωρεί τα IRQ σε συσκευές PCI. Στα Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 98 Second Edition και Windows Me, εάν το IRQ Steering για το δίαυλο PCI είναι απενεργοποιημένο στα Windows, τότε τα IRQ εκχωρούνται στις συσκευές PCI από το BIOS. Εάν το IRQ Steering για το δίαυλο PCI είναι ενεργοποιημένο, η εκχώρηση των IRQ στις συσκευές PCI γίνεται από τα Windows. Εάν το IRQ Steering είναι ενεργοποιημένο, το BIOS εξακολουθεί να εκχωρεί τα IRQ σε συσκευές PCI και, παρόλο που τα Windows είναι δυνατό να αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις, γενικά δεν τις αλλάζουν.

Κάρτες CardBus και Windows 95 OSR2Οι κάρτες PCI R3 Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA), γνωστές και ως κάρτες CardBus, μοιάζουν πολύ με τις πιο συνηθισμένες κάρτες ISA R2 PCMCIA. Οι κάρτες CardBus χρησιμοποιούν διευθύνσεις 32-bit και απαιτούν κοινόχρηστο IRQ τύπου PCI. Οι κάρτες R2 PCMCIA χρησιμοποιούν διευθύνσεις 16-bit με μη κοινόχρηστο IRQ τύπου ISA. Με το IRQ Steering για το δίαυλο PCI, το λειτουργικό σύστημα αποκτά την ευελιξία να προγραμματίζει εκ νέου τα IRQ του διαύλου PCI όταν εξισορροπεί τους πόρους Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play). Χωρίς το IRQ Steering για το δίαυλο PCI, τα Windows είναι δυνατό να εξισορροπήσουν μόνο τα IRQ ISA Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) για την επίλυση διενέξεων πόρων.

Τρόπος χρήσης του IRQ Steering για το δίαυλο PCI στα Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 98 Second Edition και Windows MeΜε το IRQ Steering για το δίαυλο PCI, τα Windows 98, Windows 98 Second Edition και Windows Me αποκτούν την ευελιξία να προγραμματίζουν εκ νέου τις διακοπές PCI, κατά την εξισορρόπηση των πόρων PCI και ISA Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play), για συσκευές ISA που δεν είναι τύπου Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play). Τα Windows 95 (επίσημη έκδοση) και Windows 95 OSR1 δεν είναι δυνατό να εξισορροπήσουν τα IRQ PCI και ISA συσκευών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας για συσκευές ISA που δεν είναι τύπου Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play), προκειμένου να επιλύσουν διενέξεις πόρων.

Για παράδειγμα, εάν το BIOS του υπολογιστή σας δεν αναγνωρίζει κάρτες ISA που δεν είναι τύπου Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play), το λειτουργικό σύστημα δεν διαθέτει IRQ Steering για το δίαυλο PCI και το BIOS έχει ρυθμίσει μια συσκευή PCI στο IRQ 10, ενδέχεται να παρουσιαστεί διένεξη πόρων κατά την προσθήκη μιας συσκευής ISA που δεν είναι τύπου Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play), της οποίας οι παράμετροι έχουν ρυθμιστεί για IRQ 10.

Ωστόσο, εάν το λειτουργικό σύστημά σας διαθέτει IRQ Steering για το δίαυλο PCI, είναι δυνατό να επιλύσει τη διένεξη πόρων IRQ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, το λειτουργικό σας σύστημα:
 • Απενεργοποιεί τη συσκευή PCI.
 • Προγραμματίζει εκ νέου ένα ελεύθερο IRQ σε ένα PCI IRQ, για παράδειγμα το IRQ 11.
 • Εκχωρεί μια υποδοχή IRQ στο IRQ 11.
 • Μετακινεί τη συσκευή PCI στο IRQ 11.
 • Προγραμματίζει εκ νέου το IRQ 10 σε ISA IRQ.
 • Καταργεί την υποδοχή IRQ για το IRQ 10.

Υποδοχή IRQΗ υποδοχή IRQ για το PCI Steering ενδέχεται να εμφανιστεί κατά την προβολή του κλάδου "Συσκευές συστήματος" (System Devices) στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Μια υποδοχή IRQ για το PCI Steering υποδηλώνει ότι ένα IRQ έχει προγραμματιστεί για λειτουργία PCI και δεν είναι διαθέσιμο για συσκευές ISA, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν εκείνη τη στιγμή συσκευές PCI που να χρησιμοποιούν το IRQ. Για να προβάλετε τα IRQ που είναι προγραμματισμένα για λειτουργία PCI:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο Συσκευές συστήματος (System Devices).
 4. Κάντε διπλό κλικ στην υποδοχή IRQ για PCI Steering που θέλετε να προβάλετε και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Πόροι (Resources).

Τρόπος διαπίστωσης εάν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το IRQ SteeringΓια να διαπιστώσετε εάν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το IRQ Steering:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο Συσκευές συστήματος (System Devices).
 4. Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο Δίαυλος PCI (PCI Bus) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα IRQ Steering. Θα πρέπει να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις για την επιλογή Ενεργοποίηση του IRQ Steering (IRQ Steering Enabled) ή Απενεργοποίηση του IRQ Steering (IRQ Steering Disabled).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows 95 OSR2 το IRQ Steering για το δίαυλο PCI είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Εάν χρησιμοποιείτε Windows 95 OSR2 και το IRQ Steering είναι απενεργοποιημένο, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Χρήση IRQ Steering (Use IRQ Steering) στην καρτέλα IRQ Steering είναι επιλεγμένο.

Το IRQ Steering είναι δυνατό να εμφανίζεται ως απενεργοποιημένο στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), για κάποιον από τους παρακάτω λόγους:
 • Εάν ο πίνακας δρομολόγησης IRQ, τον οποίο πρέπει να παρέχει το BIOS στο λειτουργικό σύστημα, λείπει ή περιέχει σφάλματα. Ο πίνακας δρομολόγησης IRQ παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων της μητρικής πλακέτας για τα IRQ του διαύλου PCI.
 • Εάν το πλαίσιο ελέγχου Χρήση IRQ Steering (Use IRQ Steering) δεν είναι επιλεγμένο.
 • Εάν το πλαίσιο ελέγχου Λήψη πίνακα IRQ από προστατευμένη λειτουργία PCIBIOS 2.1 (Get IRQ table from Protected Mode PCIBIOS 2.1 call) δεν είναι επιλεγμένο.
 • Εάν το BIOS του υπολογιστή σας δεν υποστηρίζει το IRQ Steering για δίαυλο PCI. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του BIOS που χρησιμοποιείτε.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 182604 - Τελευταία αναθεώρηση: 5 Ιαν 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια