Τρόπος απενεργοποίησης του IRQ Steering για το δίαυλο PCI στα Windows

Περίληψη

Για να απενεργοποιήσετε το IRQ steering για δίαυλο PCI, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο Συσκευές Συστήματος (System Devices).
 4. Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο Δίαυλος PCI (PCI Bus) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα IRQ Steering.
 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Χρήση IRQ Steering (Use IRQ Steering) για να καταργήσετε την επιλογή του, κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
  OK και στη συνέχεια κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Όχι (No) αντί για το κουμπί Ναι (Yes) όταν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε το IRQ steering για δίαυλο PCI στο βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (BIOS) του υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του BIOS σας.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις καθορίζουν ποιους πίνακες δρομολόγησης χρησιμοποιούν τα Windows κατά τον προγραμματισμό του IRQ steering:


 • Λήψη πίνακα IRQ με χρήση ACPI BIOS (Get IRQ table using ACPI BIOS):

  Όταν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, ο πίνακας δρομολόγησης IRQ ACPI BIOS είναι ο πρώτος πίνακας που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα Windows για να προγραμματίσουν το IRQ steering. Εάν μια συσκευή PCI δεν λειτουργεί σωστά, κάντε κλικ σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να καταργήσετε την επιλογή του.
 • Λήψη πίνακα IRQ με χρήση πίνακα προδιαγραφών MS (Get IRQ table using MS Specification table):

  Όταν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, ο πίνακας δρομολόγησης προδιαγραφών MS είναι ο δεύτερος πίνακας που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα Windows για να προγραμματίσουν το IRQ steering.
 • Λήψη πίνακα IRQ από προστατευμένη λειτουργία PCIBIOS 2.1 (Get IRQ table from Protected Mode PCIBIOS 2.1 call):

  Όταν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, ο πίνακας δρομολόγησης προστατευμένης λειτουργίας PCIBIOS 2.1 είναι ο τρίτος πίνακας που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα Windows για να προγραμματίσουν το IRQ steering.
 • Λήψη πίνακα IRQ από πραγματική λειτουργία PCIBIOS 2.1 (Get IRQ table from Real Mode PCIBIOS 2.1 call):

  Όταν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, ο πίνακας δρομολόγησης πραγματικής λειτουργίας PCIBIOS 2.1 είναι ο τέταρτος πίνακας που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα Windows για να προγραμματίσουν το IRQ steering.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου Λήψη πίνακα IRQ από προστατευμένη λειτουργία PCIBIOS 2.1 (Get IRQ table from Protected Mode PCIBIOS 2.1 call) δεν είναι επιλεγμένο. Θα πρέπει να κάνετε κλικ σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να το επιλέξετε μόνο όταν μια συσκευή PCI δεν λειτουργεί σωστά.
Η πρόταση Υποδοχή IRQ για PCI Steering (IRQ Holder For PCI Steering) μπορεί να εμφανιστεί στην περιοχή Κατάσταση δρομολόγησης IRQ (IRQ Routing Status) ακόμη και όταν το IRQ steering για δίαυλο PCI είναι απενεργοποιημένο. Αυτό ενδέχεται να συμβεί αν οι ρυθμίσεις IRQ (IRQ settings) διαβάζονται από το BIOS του υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του BIOS, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του BIOS σας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IRQ steering για δίαυλο PCI, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
182604 Περιγραφή του IRQ Steering για το δίαυλο PCI

Περισσότερες πληροφορίες

Ο τοπικός δίαυλος PCI είναι πλέον ο τυπικός δίαυλος της βιομηχανίας υπολογιστών και χρησιμοποιείται στους περισσότερους υπολογιστές Pentium. Κατά την εκκίνηση ενός υπολογιστή με τοπικό δίαυλο PCI, το σύστημα BIOS ρυθμίζει δυναμικά όλες τις παραμέτρους και απαιτήσεις πόρων της κάρτας PCI, επειδή ο δίαυλος PCI και οι συσκευές PCI χρησιμοποιούν μηχανισμούς που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τους οποίους δηλώνουν την ταυτότητά τους και τις ρυθμίσεις ή/και τις απαιτήσεις πόρων τους.

Οι συσκευές PCI μπορούν να κάνουν κοινή χρήση των ίδιων IRQ επειδή το σύστημα BIOS δημιουργεί έναν πίνακα που ονομάζεται πίνακας δρομολόγησης IRQ για PCI (PCI IRQ routing table), ο οποίος περιέχει καταχωρήσεις για κάθε συσκευή PCI στην οποία αποδίδεται ένα ISA IRQ. Αυτό το ISA IRQ αντιστοιχίζεται σε έναν συγκεκριμένο αριθμό PCI INT που συσχετίζεται με τη συγκεκριμένη υποδοχή PCI στην οποία είναι εγκατεστημένη η συσκευή. Αυτές οι συσκευές συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια τιμή σύνδεσης. Η τιμή σύνδεσης χρησιμοποιείται κατά την επικοινωνία με τη συσκευή και, ενώ οι συσκευές PCI μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο IRQ, στην πραγματικότητα καθεμία διαθέτει τη δική της τιμή σύνδεσης.

Αφού το σύστημα BIOS εκχωρήσει ρυθμίσεις πόρων και δημιουργήσει τον πίνακα δρομολόγησης IRQ για PCI (PCI IRQ routing table), τα Windows θα φορτώσουν και θα εξαγάγουν πληροφορίες πόρων για PCI και ISA συμβατά με συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) από το BIOS του συστήματος και θα κάνουν ανάγνωση των πληροφοριών από τον πίνακα δρομολόγησης IRQ για PCI (PCI IRQ routing table). Σε αυτό το σημείο τα Windows μπορούν να εκχωρήσουν ξανά τα ISA IRQ που έχουν αντιστοιχιστεί σε έναν συγκεκριμένο αριθμό PCI INT. Τα Windows μπορούν επίσης να κάνουν δυναμικά νέα εκχώρηση των IRQ, όταν παρουσιαστεί ένα συμβάν Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play), όπως η σύνδεση ενός φορητού υπολογιστή με το σταθμό σύνδεσής του.

Μερικές φορές, κατά την επανάληψη εκχώρησης των IRQ με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να γίνει εμπλοκή ή τερματισμός της λειτουργίας των Windows ή κάποια συσκευή να σταματήσει να λειτουργεί, όταν τα Windows προσπαθούν να ρυθμίσουν ξανά τα IRQ από το BIOS. Μπορείτε να αποτρέψετε τη δυναμική εκχώρηση διακοπών (interrupt) ISA από τα Windows, απενεργοποιώντας τη λειτουργία IRQ steering. Με αυτήν την ενέργεια αποτρέπεται η δυναμική εκχώρηση διακοπών (interrupt) από τα Windows, τα οποία βασίζονται στο BIOS του συστήματος για την εκτέλεση αυτής της ενέργειας.


Οι OEM (Original Equipment Manufactures) μπορεί να χρειαστεί να απενεργοποιήσουν το IRQ steering ακόμη και σε καινούριους υπολογιστές, για να αποτρέψουν διενέξεις πόρων υλικού σε συσκευές τις οποίες έχουν εγκαταστήσει σε ένα σύστημα υπολογιστή. Αυτή η ενέργεια δεν αποτρέπει τυχόν απώλεια λειτουργικότητας για τις συσκευές, απλώς εξασφαλίζει ότι οι συσκευές θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες παραμέτρους IRQ, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι λειτουργούν σωστά κατά τον έλεγχο του συστήματος από τους ΟΕΜ.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 182628 - Τελευταία αναθεώρηση: 5 Ιαν 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια