Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων του εργαλείου Εξέταση Μητρώου (Registry Checker)

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσαρμογής του εργαλείου Εξέταση Μητρώου (Registry Checker), με μη αυτόματη επεξεργασία του αρχείου Windows\Scanreg.ini. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το εργαλείο Εξέταση Μητρώου (χωρίς να χρειαστεί να επεξεργαστείτε οι ίδιοι το αρχείο Scanreg.ini), χρησιμοποιώντας το εργαλείο SREdit που περιλαμβάνεται στο Windows 98 Resource Kit. Το εργαλείο SREdit βρίσκεται στο φάκελο Config, στο CD-ROM των Windows 98. Τόσο η έκδοση για MS-DOS (Scanreg.exe) όσο και η έκδοση για Windows 98 (Scanregw.exe) του εργαλείου Εξέταση Μητρώου χρησιμοποιούν ρυθμίσεις στο αρχείο Scanreg.ini.

Περισσότερες πληροφορίες

Από προεπιλογή, το εργαλείο Εξέταση Μητρώου (Registry Checker) δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων μητρώου (System.dat and User.dat), του αρχείου System.ini και του αρχείου Win.ini, την πρώτη φορά που ξεκινάτε τον υπολογιστή σας οποιαδήποτε μέρα. Κάθε φορά που κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, το εργαλείο Εξέταση Μητρώου (Registry Checker) ελέγχει το μητρώο και, εάν διαπιστώσει κάποιο σφάλμα, αντικαθιστά αυτόματα το κατεστραμμένο μητρώο με το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας. Από προεπιλογή, τα αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου αποθηκεύονται στο φάκελο Windows\Sysbckup ως αρχεία Rb0<nn>.cab, όπου <nn> είναι ένας αριθμός μεταξύ 00 και 99.


Το αρχείο Scanreg.ini περιέχει τις παρακάτω καταχωρήσεις οι οποίες προσδιορίζουν τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου σας από την Εξέταση Μητρώου (Registry Checker):

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την επεξεργασία του αρχείου Scanreg.ini file, χρησιμοποιήστε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad).

Backup=Η τιμή 1 (προεπιλεγμένη) δηλώνει ότι δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου την πρώτη φορά που ξεκινάτε τον υπολογιστή σας, οποιαδήποτε μέρα (σύμφωνα με το ρολόι συστήματος).

Με την τιμή 0 απενεργοποιείται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η απενεργοποίηση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Optimize=Με την τιμή 1 (προεπιλεγμένη) βελτιστοποιείται αυτόματα το τρέχον μητρώο, εάν περιέχει 500 kilobyte (KB) χώρου που δεν χρησιμοποιείται.


Με την τιμή 0 δεν βελτιστοποιείται αυτόματα το τρέχον μητρώο με διαγραφή του χώρου που δεν χρησιμοποιείται.

MaxBackupCopies=Με την τιμή 5 (προεπιλεγμένη) αποθηκεύονται τα 5 τελευταία αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου στο φάκελο Windows\Sysbckup. Αυτή η τιμή είναι δυνατό να κυμαίνεται μεταξύ 0 και 99.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας μητρώου χρησιμοποιώντας την έκδοση της Εξέτασης Μητρώου για MS-DOS, εμφανίζονται μόνο τα πέντε πρώτα αντίγραφα ασφαλείας.

BackupDirectory=Από προεπιλογή, αυτή η καταχώρηση δεν περιέχει τιμή και τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο Windows\Sysbckup. Για να αλλάξετε τη θέση στην οποία θα αποθηκεύονται τα αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή στον νέο φάκελο. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αποθηκεύετε τα αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου στο φάκελο c:\registry\backups, αλλάξτε τη γραμμή "BackupDirectory=" σε:


BackupDirectory=c:\registry\backups

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η Εξέταση Μητρώου δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσει κάποιο αντίγραφο ασφαλείας στη θέση που καθορίσατε, το αντίγραφο αποθηκεύεται στο φάκελο Windows.

Files=Αυτή η καταχώρηση, η οποία δεν υπάρχει από προεπιλογή, χρησιμοποιείται για τον καθορισμό πρόσθετων αρχείων για τα οποία θέλετε να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας στο αρχείο .cab. Για να καθορίσετε πρόσθετα αρχεία για τα οποία θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας, πληκτρολογήστε
Files=<κωδικός φακέλου>,<όνομα αρχείου>, όπου <κωδικός φακέλου> είναι ο αριθμητικός κωδικός του φακέλου στον οποίο βρίσκεται το αρχείο για το οποίο θέλετε να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας και <όνομα αρχείου> είναι το όνομα του αρχείου. Εάν θέλετε να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για περισσότερα αρχεία στην ίδια θέση, διαχωρίστε τα ονόματα αρχείων χρησιμοποιώντας κόμματα (,) και όχι κενά διαστήματα.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι δυνατοί κωδικοί φακέλων:

Κωδικός φακέλου Φάκελος
----------------------------------------------------------------------------
10 <windows> (για παράδειγμα, Windows)
11 <windows>\System (για παράδειγμα, Windows\System)
30 Ριζικός φάκελος (για παράδειγμα, c:\)
31 Ριζικός φάκελος κεντρικού υπολογιστή (για παράδειγμα, c:\)

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τα αρχεία 3d Maze.scr και Actmovie.exe που βρίσκονται στο φάκελο Windows\System, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:


Files=11,3d maze.scr,actmovie.exe

Εάν θέλετε να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για το αρχείο Asd.log που βρίσκεται στον ριζικό φάκελο της μονάδας δίσκου C, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:

Files=30,asd.log

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Εξέταση Μητρώου (Registry Checker), από το μενού Έναρξη (Start) κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια (Help), κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα "Ευρετήριο" (Index), πληκτρολογήστε
εξέταση (registry)και, τέλος, κάντε διπλό κλικ στο θέμα "Εξέταση Μητρώου" (Registry Checker).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 183603 - Τελευταία αναθεώρηση: 5 Ιαν 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια