Συλλογή πληροφοριών μπλε οθόνης μετά την ένδειξη σφάλματος μνήμης στα Windows 2000 ή τα Windows NT

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο συλλογής περισσότερων πληροφοριών σχετικά με ένα μήνυμα λάθους σε μπλε οθόνη. Σημειώστε ότι αυτά τα βήματα ίσως να μην παρέχουν πάντοτε αδιαμφισβήτητες απαντήσεις και ενδέχεται να είναι μόνο ένα σύμπτωμα άλλου ζητήματος.

Περισσότερες πληροφορίες

Μηνύματα αρχείου καταγραφής συμβάντων (Event Log)

 • Ρύθμιση των Windows για την εγγραφή μηνύματος αρχείου καταγραφής συμβάντων με πληροφορίες ελέγχου σφαλμάτων. Τα Windows NT Server 4.0 είναι ρυθμισμένα, από προεπιλογή, να καταγράφουν μηνύματα καταγραφής συμβάντων. Τα Windows NT Workstation δεν είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή. Για να ρυθμίσετε το σύστημά σας να καταγράφει μήνυμα αρχείου καταγραφής συμβάντων, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή του συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος (Write an event to the system log)" που βρίσκεται στην ενότητα Αποκατάσταση (Recovery) της καρτέλας Εκκίνηση/Τερματισμός λειτουργίας (Startup/Shutdown) στις "Ιδιότητες: Σύστημα" (System properties). Αυτό θα προκαλέσει την καταγραφή στο αρχείο καταγραφής του συστήματος ενός μηνύματος αρχείου καταγραφής συμβάντων.
 • Η περιγραφή και η μορφή του αρχείου καταγραφής συμβάντων διαφέρει από τη μορφή που εμφανίζεται όταν ο υπολογιστής καταγράφει το αρχείο Memory.dmp file, αλλά οι περισσότερες πληροφορίες είναι ίδιες. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα αρχείου καταγραφής συμβάντων:
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 1001
  Προέλευση: Ένδειξη σφάλματος αποθήκευσης
  Περιγραφή:
  Έχει γίνει επανεκκίνηση στον υπολογιστή από έλεγχο σφαλμάτων. Ο έλεγχος σφαλμάτων ήταν : 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows NT (v15.1381). Αποθηκεύτηκε μια ένδειξη σφάλματος στο: C:\WINNT\MEMORY.DMP.

  (Event ID: 1001
  Source: Save Dump
  Description:
  The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was : 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows NT (v15.1381). A dump was saved in: C:\WINNT\MEMORY.DMP.)
  Αυτή η πληροφορία περιέχει τον κωδικό "stop" 0xc000021a και τις τέσσερις παραμέτρους. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων σε συγκεκριμένους τύπους κωδικών "stop". Αυτές οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κωδικού "stop". Για πληροφορίες σχετικά με το τι αντιπροσωπεύουν οι παράμετροι, αναζητήστε τον συγκεκριμένο κωδικό "stop" στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base). Δεν αναφέρονται όλοι οι παράμετροι κωδικών "stop" στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

  Για να προβάλετε τη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), ανατρέξτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft:

Χρήση του αρχείου για τον καθορισμό των πληροφοριών ένδειξης μνήμης (Using Dumpchk.exe to Determine Memory Dump Information)

Εάν χρησιμοποιείτε το αρχείο Dumpchk.exe από το CD του Service Pack 3, έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε όλες τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν νωρίτερα, καθώς και τη διεύθυνση του προγράμματος οδήγησης, το οποίο προκάλεσε το μήνυμα "stop". Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν στην έναρξη της αντιμετώπισης προβλημάτων. Πριν εκτελέσετε το αρχείο Dumpchk.exe, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις ιδιότητες της γραμμής εντολών, ώστε το ύψος του buffer στην οθόνη να είναι ρυθμισμένο στο 999. Αυτό το ύψος θα σας επιτρέψει να γυρίσετε πίσω για να δείτε το αποτέλεσμα. Εκτελέστε το αρχείο Dumpchk.exe από τη γραμμή εντολών με την ακόλουθη σύνταξη:
dumpchk.exe Memory.dmp
Αυτό είναι ένα παράδειγμα των πιο χρήσιμων τμημάτων του αποτελέσματος:
MachineImageType i386
NumberProcessors 1
BugCheckCode 0xc000021a
BugCheckParameter1 0xe1270188
BugCheckParameter2 0x00000001
BugCheckParameter3 0x00000000
BugCheckParameter4 0x00000000

ExceptionCode 0x80000003
ExceptionFlags 0x00000001
ExceptionAddress 0x8014fb84
Σημειώστε ότι δεν θα δώσουν όλες οι ενότητες τις ίδιες πληροφορίες. Αυτό εξαρτάται από τον τύπο του κωδικού "stop". Οι πληροφορίες πιο πάνω αναφέρουν τον κωδικό "stop" (0xc000021a) και τις παραμέτρους (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000), καθώς και τη διεύθυνση του προγράμματος οδήγησης που προκάλεσε την εξαίρεση (0x8014fb84). Αυτή η διεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του ονόματος του προγράμματος οδήγησης χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα από το αρχείο Pstat.exe που εκτελείται και το οποίο μπορεί να βρεθεί στο Resource Kit.

Το αρχείο Dumpchk.exe θα επιβεβαιώσει επίσης, εάν είναι έγκυρη η ένδειξη.

Χρήση του αρχείου Pstat.exe για την επιβεβαίωση πληροφοριών του προγράμματος οδήγησης

Το αρχείο Pstat.exe, ένα βοηθητικό πρόγραμμα του Resource Kit, θα σας δώσει μια εικόνα των διαδικασιών και των προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή στο σύστημά σας. Για αυτόν τον λόγο, οι πιο χρήσιμες πληροφορίες θα είναι η λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων οδήγησης, η οποία εμφανίζεται στο τέλος του αποτελέσματος. Αυτό που χρειάζεται, είναι να εκτελέσετε το αρχείο Pstat.exe από τη γραμμή εντολών. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το αρχείο Pstat.exe μπορούν να διοχετευθούν σε κάποιο αρχείο χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύνταξη:
pstat.exe > όνομα_αρχείου
Αυτό είναι ένα παράδειγμα της λίστας προγραμμάτων οδήγησης στο τέλος του αποτελέσματος:

ΟΝΟΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣLoad Addr Code Data Paged LinkDate
----------------------------------------------------------------------
Ntoskrnl.exe80100000 270272 40064 434816Sun May 11 00:10:39 1997
Hal.dll 80010000 20384 2720 9344Mon Mar 10 16:39:20 1997
Aic78xx.sys80001000 20512 2272 0Sat Apr 05 21:16:21 1997
Scsiport.sys801d7000 9824 32 15552Mon Mar 10 16:42:27 1997
Disk.sys80008000 3328 0 7072Thu Apr 24 22:27:46 1997
Class2.sys8000c000 7040 0 1632Thu Apr 24 22:23:43 1997
Ino_flpy.sys801df000 9152 1472 2080Tue May 26 18:21:40 1998
Ntfs.sys801e3000 68160 5408 269632Thu Apr 17 22:02:31 1997
Floppy.sysf7290000 1088 672 7968Wed Jul 17 00:31:09 1996
Cdrom.sysf72a0000 12608 32 3072Wed Jul 17 00:31:29 1996
Cdaudio.sysf72b8000 960 0 14912Mon Mar 17 18:21:15 1997
Null.sysf75c9000 0 0 288Wed Jul 17 00:31:21 1996
Ksecdd.sysf7464000 1280 224 3456Wed Jul 17 20:34:19 1996
Beep.sysf75ca000 1184 0 0Wed Apr 23 15:19:43 1997
Cs32ba11.sysfcd1a000 52384 45344 14592Wed Mar 12 17:22:33 1997
Msi8042.sysf7000000 20192 1536 0Mon Mar 23 22:46:22 1998
Mouclass.sysf7470000 1984 0 0Mon Mar 10 16:43:11 1997
Kbdclass.sysf7478000 1952 0 0Wed Jul 17 00:31:16 1996
Videoprt.sysf72d8000 2080 128 11296Mon Mar 10 16:41:37 1997
Ati.sys f7010000 960 9824 48768Fri Dec 12 15:20:37 1997
Vga.sys f7488000 128 32 10784Wed Jul 17 00:30:37 1996
Msfs.sysf7308000 864 32 15328Mon Mar 10 16:45:01 1997
Npfs.sysf7020000 6560 192 22624Mon Mar 10 16:44:48 1997
Ndis.sysfccda000 11744 704 96768Thu Apr 17 22:19:45 1997
Win32k.sysa0000000 1162624 40064 0Fri Apr 25 21:17:32 1997
Ati.dll fccba000 106176 17024 0Fri Dec 12 15:20:08 1997
Cdfs.sysf7050000 5088 608 45984Mon Mar 10 16:57:04 1997
Ino_fltr.sysfc42f000 29120 38176 1888Tue Jun 02 16:33:05 1998
Tdi.sys fc4a2000 4480 96 288Wed Jul 17 00:39:08 1996
Tcpip.sysfc40b000 108128 7008 10176Fri May 09 17:02:39 1997
Netbt.sysfc3ee000 79808 1216 23872Sat Apr 26 21:00:42 1997
El90x.sysf7320000 24576 1536 0Wed Jun 26 20:04:31 1996
Afd.sys f70d0000 1696 928 48672Thu Apr 10 15:09:17 1997
Netbios.sysf7280000 13280 224 10720Mon Mar 10 16:56:01 1997
Parport.sysf7460000 3424 32 0Wed Jul 17 00:31:23 1996
Parallel.sysf746c000 7904 32 0Wed Jul 17 00:31:23 1996
Parvdm.sysf7552000 1312 32 0Wed Jul 17 00:31:25 1996
Serial.sysf7120000 2560 0 18784Mon Mar 10 16:44:11 1997
Rdr.sys fc385000 13472 1984 219104Wed Mar 26 14:22:36 1997
Mup.sys fc374000 2208 6752 48864Mon Mar 10 16:57:09 1997
Srv.sys fc24a000 42848 7488 163680Fri Apr 25 13:59:31 1997
Pscript.dllf9ec3000 0 0 0
Fastfat.sysf9e00000 6720 672 114368Mon Apr 21 16:50:22 1997
Ntdll.dll77f60000 237568 20480 0Fri Apr 11 16:38:50 1997
---------------------------------------------------------------------
Σύνολο 2377632 255040 1696384
Χρησιμοποιώντας την διεύθυνση εκκίνησης που φαίνεται στη στήλη "Load Addr", μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη διεύθυνση εξαίρεσης στο όνομα του προγράμματος οδήγησης. Χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα το 8014fb84, μπορείτε να προσδιορίσετε ότι, το αρχείο Ntoskrnl.exe έχει την πιο κοντινή απόσταση φόρτωσης κάτω από τη διεύθυνση εξαίρεσης και είναι πολύ πιθανό να προκλήθηκε αυτή η εξαίρεση από το πρόγραμμα οδήγησης. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για να αναζητήσετε γνωστά θέματα που ταιριάζουν με την περίπτωση σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
129845 Προετοιμασία σε μπλε οθόνη πριν την επικοινωνία με τη Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 192463 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Μαρ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια