Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98

Περίληψη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που γίνεται αυτό, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας "Επαναφορά του μητρώου" (Restoring the registry) στο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a registry key) στο Regedt32.exe.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98.

Περισσότερες πληροφορίες

Η αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησης αναφέρεται στις μεθόδους για την ελάττωση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν, λόγω του περιβάλλοντος του υπολογιστή σας. Πολλά ζητήματα που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση των Windows ή άλλων προγραμμάτων οφείλονται σε προγράμματα οδήγησης που βρίσκονται σε διένεξη, σε προγράμματα TSR και σε άλλες ρυθμίσεις που φορτώνονται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας. Το περιβάλλον του υπολογιστή σας περιλαμβάνει ρυθμίσεις από τα ακόλουθα αρχεία

 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Η φόρτωση αυτών των αρχείων είναι τμήμα της διαδικασίας εκκίνησης των Windows και βοηθά στη δημιουργία του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα.

Για πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία που παρατίθενται παραπάνω, ανατρέξτε στην ενότητα "Σημειώσεις" αυτού του άρθρου.


Χρήση του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility)Τα Windows 98 περιλαμβάνουν το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) (Msconfig.exe), για να διευκολύνουν την εκτέλεση της καθαρής εκκίνησης. Για να εκτελέσετε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Ξεκινήστε το εργαλείο Πληροφορίες Συστήματος (System Information) και στη συνέχεια ξεκινήστε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility):

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προγράμματα" (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή "Βοηθήματα" (Accessories), κατόπιν στην επιλογή "Εργαλεία συστήματος" (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Πληροφορίες συστήματος" (System Information).


  2. Στο μενού "Εργαλεία" (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility).
 • Ξεκινήστε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) με την εντολή "Εκτέλεση" (Run). Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run), πληκτρολογήστε msconfig.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
Για να εκτελέσετε καθαρή εκκίνηση με τη χρήση του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους που παρατίθενται παραπάνω για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα και στη συνέχεια ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στην καρτέλα "Γενικά" (General), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Εκκίνηση με επιλογές" (Selective Startup) και στη συνέχεια κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των παρακάτω πλαισίων ελέγχου:


  - Επεξεργασία του αρχείου Config.sys (Process Config.sys File)
  - Επεξεργασία του αρχείου Autoexec.bat (Process Autoexec.bat File)
  - Επεξεργασία του αρχείου Winstart.bat (Process Winstart.bat File) (εάν είναι διαθέσιμο)
  - Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini File)
  - Επεξεργασία του αρχείου Win.ini (Process Win.ini File)
  - Για προχωρημένους (Load Startup Group Items)
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί.
Κάθε πλαίσιο ελέγχου, εκτός από το πλαίσιο ελέγχου "Για προχωρημένους" (Load Startup Group Items), αντιπροσωπεύει αρχεία που μετονομάζονται, παίρνοντας την επέκταση αντιμετώπισης προβλημάτων (.tsh), όταν καταργείτε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου. Το πλαίσιο ελέγχου "Για προχωρημένους" (Load Startup Group Items) αντιπροσωπεύει εικονίδια που βρίσκονται στο φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) ή καταχωρήσεις στο ακόλουθο μητρώο κλειδιών μητρώου:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices
Όταν κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Για προχωρημένους" (Load Startup Group Items) για να καταργήσετε την επιλογή του, οι καταχωρήσεις στο μητρώο καταγράφονται στα ακόλουθα κλειδιά:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices-
Τα εικονίδια στο φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) μετακινούνται στο φάκελο των απενεργοποιημένων στοιχείων εκκίνησης (Disabled Startup Items) που βρίσκεται στο φάκελο Windows\Start Menu\Προγράμματα (Programs).

Όταν κάνετε κλικ για να απενεργοποιήσετε μια καταχώρηση σε ένα αρχείο, τοποθετείται ένα σχόλιο, remark, στην αρχή κάθε γραμμής. Για τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat, χρησιμοποιείται το σχόλιο rem tshoot, ακολουθούμενο από διάστημα. Για τα αρχεία System.ini και Win.ini, χρησιμοποιείται το σχόλιο ; tshoot, ακολουθούμενο από διάστημα. Αυτά τα σχόλια καταργούνται, όταν κάνετε κλικ για να επιλέξετε μια καταχώρηση που είχε προηγουμένως απαλειφθεί. Όταν κάνετε κλικ για να επιλέξετε ένα στοιχείο της καρτέλας "Εκκίνηση" (Startup), επαναφέρεται η καταχώρηση μητρώου στην αρχική της θέση.

Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας κάθε φορά που κάνετε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα αρχεία εκκίνησης, επειδή διαβάζονται μόνον όταν ξεκινά ο υπολογιστής σας.


Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) δεν είναι διαθέσιμο, κάντε καθαρή εκκίνηση με μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Microsoft Knowledge Base:
243039 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows 95

Απομόνωση της δυσκολίαςΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες, που ίσως απαιτούν να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. Η Microsoft δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί ότι μπορούν να επιλυθούν οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor). Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, συμβουλευθείτε το θέμα της Βοήθειας "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των πληροφοριών του μητρώου" (Edit Registry Data) στο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να ξεκινήσετε την επεξεργασία του. Εάν εκτελείτε Windows NT ή Windows 2000, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε τη δισκέτα επιδιόρθωσης για έκτακτη ανάγκη (Emergency Repair Disk) (ERD).
Εάν ο υπολογιστής σας δεν παρουσιάσει πάλι τη δυσκολία, μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας σε πιο συγκεκριμένες πλευρές του θέματος. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), για την επαναφορά αρχείων ή καταχωρήσεων αρχείων, μέχρι να εντοπίσετε τη συγκεκριμένη καταχώρηση που προκαλεί τη δυσκολία. Αυτή η διαδικασία είναι δυνατό να ονομαστεί "επαναφορά των μισών καταχωρήσεων", επειδή επαναφέρετε τις μισές από τις καταχωρήσεις που είχατε καταργήσει προηγουμένως, κάνοντας επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και στη συνέχεια κάνοντας έλεγχο, για να διαπιστώσετε εάν η δυσκολία εξακολουθεί να υφίσταται.

Για αντιμετώπιση προβλημάτων με τη χρήση αυτής της διαδικασίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), καταργήστε την επιλογή όλων των καταχωρήσεων που βρίσκονται κάτω από το κουμπί επιλογής "Εκκίνηση με επιλογές" (Selective Startup) της καρτέλας "Γενικά" (General), κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και στη συνέχεια κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας όταν σας ζητηθεί.
 2. Εάν η δυσκολία εξακολουθεί να υπάρχει, χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους" (Advanced Troubleshooting Settings) στο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility). Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησης για προχωρημένους" αυτού του άρθρου για περισσότερες λεπτομέρειες.
 3. Εάν η δυσκολία εξακολουθεί να υπάρχει, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και δοκιμάστε πάλι. Εάν η δυσκολία εξακολουθεί να υπάρχει στην κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας (Safe mode), επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. Για πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Microsoft Knowledge Base:
  180902 Τρόπος εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία ενός υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 98
 4. Εάν η δυσκολία δεν παρουσιαστεί, αφού καταργήσετε την επιλογή όλων των καταχωρήσεων, κάντε κλικ για να επιλέξετε τις ακόλουθες καταχωρήσεις, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια κάντε έλεγχο:  - Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini File)
  - Επεξεργασία του αρχείου Win.ini (Process Win.ini File)
 5. Εάν η δυσκολία παρουσιαστεί κατά την επεξεργασία αυτών των αρχείων, τότε η δυσκολία σχετίζεται με ένα από αυτά τα αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή ενός από τα αρχεία. Εάν η δυσκολία παρουσιαστεί, τότε προκαλείται από μια καταχώρηση στο αρχείο που είναι επιλεγμένο. Μεταβείτε στο βήμα 9.
 6. Εάν η δυσκολία δεν παρουσιαστεί, αφού έχουν επιλεγεί τα αρχεία System.ini και Win.ini, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Επεξεργασία του αρχείου Autoexec.bat" (Process Autoexec.bat File), ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και κάντε έλεγχο. Εάν η δυσκολία παρουσιαστεί, τότε για αυτό ευθύνεται μια καταχώρηση στο αρχείο Autoexec.bat. Μεταβείτε στο βήμα 9.
 7. Εάν η δυσκολία δεν παρουσιαστεί μετά την επιλογή του αρχείου Autoexec.bat, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Επεξεργασία του αρχείου Config.sys" (Process Config.sys File), ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και κάντε έλεγχο. Εάν η δυσκολία παρουσιαστεί, τότε για αυτό είναι ευθύνεται μια καταχώρηση στο αρχείο Config.sys. Εάν η δυσκολία δεν παρουσιαστεί, τότε για αυτό ευθύνεται ένα στοιχείο της ομάδας "Για προχωρημένους" (Startup group) ή το αρχείο Winstart.bat.
 8. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Επεξεργασία του αρχείου Winstart.bat" (Process Winstart.bat File), ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και κάντε έλεγχο. Εάν η δυσκολία δεν παρουσιαστεί, τότε για αυτό ευθύνεται ένα στοιχείο από το πλαίσιο ελέγχου "Για προχωρημένους" (Load Startup Items).
 9. Στην καρτέλα "Γενικά" (General), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου του αρχείου που προκαλεί το σφάλμα, κάντε κλικ στην καρτέλα που αντιστοιχεί σε αυτό το αρχείο, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των μισών πλαισίων ελέγχου που βρίσκονται στο κάτω μέρος της λίστας, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και κάντε έλεγχο.

  Για παράδειγμα, εάν ευθύνεται μια καταχώρηση στο αρχείο Config.sys, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Επεξεργασία του αρχείου Config.sys" (Process Config.sys File) στην καρτέλα "Γενικά" (General), κάντε κλικ στην καρτέλα "Config.sys", κατόπιν κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των τελευταίων τεσσάρων ή οκτώ καταχωρήσεων, κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί.
 10. Εάν η δυσκολία εξακολουθεί να υπάρχει, τότε για αυτό ευθύνεται μία από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις. Εάν η δυσκολία δεν παρουσιαστεί, μία από τις καταχωρήσεις που έχει καταργηθεί προκαλεί τη δυσκολία.

  Στην πρώτη περίπτωση, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή από τις μισές επιλεγμένες καταχωρήσεις που απομένουν, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και κάντε έλεγχο. Στη δεύτερη περίπτωση, κάντε κλικ για να επιλέξετε τις μισές από τις καταχωρήσεις αρχείων που έχουν καταργηθεί, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια κάντε έλεγχο.


Με τη χρήση αυτής της διαδικασίας, μπορείτε να απομονώσετε τη συγκεκριμένη καταχώρηση αρχείου που προκαλεί τη δυσκολία, αφού κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αρκετές φορές. Μόλις εντοπιστεί η συγκεκριμένη καταχώρηση που προκαλεί τη δυσκολία, θα πρέπει να επεξεργαστείτε το κατάλληλο αρχείο ή την καταχώρηση μητρώου για να την καταργήσετε και να επαναφέρετε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) σε κανονική εκκίνηση (Normal Startup).

Ακολουθήστε τα εξής βήματα, για να επαναφέρετε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) σε κανονική εκκίνηση (Normal Startup):

1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ"

2. Στην καρτέλα "Γενικά" (General), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Κανονική εκκίνηση" (Normal Startup) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".

3. Όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί "Όχι" (No).

Εάν η καταχώρηση που προκαλεί τη δυσκολία βρίσκεται στα αρχεία Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini ή System.ini, χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Παραμέτρων Συστήματος (System Configuration Editor) (Sysedit.exe), για να επεξεργαστείτε το αρχείο και να απενεργοποιήσετε τις κατάλληλες γραμμές. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run), πληκτρολογήστε sysedit στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".


2. Στο μενού "Παράθυρο" (Window), κάντε κλικ στο κατάλληλο όνομα αρχείου (για παράδειγμα, C:\Windows\System.ini).

3. Πληκτρολογήστε REM, ακολουθούμενο από διάστημα, στην αρχή της γραμμής που προκαλεί τη δυσκολία.

4. Στο μενού "Αρχείο" (File), κάντε κλικ στην εντολή "Αποθήκευση" (Save).

5. Στο μενού "Αρχείο" (File), κάντε κλικ στην εντολή "Έξοδος" (Exit).

6. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.


Εάν η καταχώρηση που προκαλεί τη δυσκολία είναι ένα πρόγραμμα στην καρτέλα "Εκκίνηση" (Startup), καταργήστε το πρόγραμμα από το φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) ή διαγράψτε το πρόγραμμα από το μητρώο. Για να καταργήσετε το πρόγραμμα από το φάκελο "Εκκίνηση" (Startup), ακολουθήστε τα εξής βήματα:


1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Γραμμή εργασιών και Μενού Έναρξη" (Taskbar And Start Menu).

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Προγράμματα στο μενού "Έναρξη"" (Start Menu Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Κατάργηση" (Remove).

3. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο "Εκκίνηση" (Startup), κάντε κλικ στην κατάλληλη καταχώρηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Κατάργηση" (Remove).


4. Κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" (Close), κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.

Εάν η καταχώρηση που προκαλεί τη δυσκολία δεν βρίσκεται στο φάκελο "Εκκίνηση" (Startup), το πρόγραμμα ενδέχεται να φορτώνεται στο μητρώο. Για να καταργήσετε την καταχώρηση από το μητρώο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Με τη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), εξαγάγετε το κατάλληλο κλειδί μητρώου (για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices
2. Καταργήστε την τιμή <filename.exe> από το κατάλληλο κλειδί μητρώου
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices


όπου <filename.exe> είναι το όνομα του αρχείου που προκαλεί τη δυσκολία.

3. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.


Παράδειγμα αντιμετώπισης προβλήματοςΤο ακόλουθο παράδειγμα αντιμετώπισης προβλήματος παρουσιάζει τη διαδικασία για τον εντοπισμό της συγκεκριμένης καταχώρησης που προκαλεί σφάλμα σε ένα πρόγραμμα:

 1. Κάνετε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή όλων των αρχείων που βρίσκονται κάτω από το κουμπί επιλογής "Εκκίνηση με επιλογές" (Selective Startup) και κατόπιν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Η δυσκολία δεν παρουσιάζεται πλέον.
 2. Εάν η δυσκολία εξακολουθήσει να υφίσταται, τότε ο υπολογιστής σας αντιμετωπίζει ένα σοβαρότερο ζήτημα, για την επίλυση του οποίου δεν επαρκεί μόνο η καθαρή εκκίνηση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησης για προχωρημένους" αυτού του άρθρου, χρησιμοποιήστε τη Microsoft Knowledge Base για να ζητήσετε πληροφορίες που αφορούν το ζήτημα που αντιμετωπίζετε ή επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Microsoft.
 3. Στην καρτέλα "Γενικά" (General) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Εκκίνηση με επιλογές" (Selective Startup), κάντε κλικ για να επιλέξετε τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί:


  - Επεξεργασία του αρχείου Win.ini (Process Win.ini File)
  - Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini File)
 4. Ελέγχετε το πρόγραμμά σας και η δυσκολία δεν παρουσιάζεται. Κάνετε κλικ στο ακόλουθο πλαίσιο ελέγχου, κάνετε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί:


  - Επεξεργασία του αρχείου Autoexec.bat (Process Autoexec.bat File)


  Εάν παρουσιαστεί η δυσκολία, τότε κάνετε κλικ για να επιλέξετε το ακόλουθο πλαίσιο ελέγχου, κάνετε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί:


  - Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini File)
 5. Ελέγχετε το πρόγραμμα και η δυσκολία δεν παρουσιάζεται. Εκτελείτε τα ακόλουθα βήματα:

  α. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Επεξεργασία του αρχείου Config.sys" (Process Config.sys file) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα "Config.sys".

  β. Στην καρτέλα "Config.sys", κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των μισών καταχωρήσεων στη λίστα των πλαισίων ελέγχου. Σε αυτό το παράδειγμα, κάνετε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των τεσσάρων πρώτων από τα οκτώ πλαίσια ελέγχου, όπου κάθε πλαίσιο ελέγχου αντιπροσωπεύει μια γραμμή στο αρχείο Config.sys.


  γ. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί.
 6. Ελέγχετε το πρόγραμμα και η δυσκολία δεν παρουσιάζεται. Κάνετε κλικ για να επιλέξετε τις μισές από τις καταχωρήσεις της λίστας (τις πρώτες δύο σε αυτό το παράδειγμα), κάνετε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας όταν σας ζητηθεί.
 7. Ελέγχετε το πρόγραμμα και η δυσκολία δεν παρουσιάζεται. Κάνετε κλικ για να επιλέξετε τις μισές από τις καταχωρήσεις της λίστας (την πρώτη καταχώρηση σε αυτό το παράδειγμα), κάνετε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας όταν σας ζητηθεί.
 8. Ελέγχετε το πρόγραμμα και η δυσκολία δεν παρουσιάζεται. Απομονώσατε τη δυσκολία σε μία μόνο καταχώρηση. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην καρτέλα "Γενικά" (General) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Κανονική εκκίνηση - φόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης" (Normal startup - load all device drivers and software), κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes), όταν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.
 9. Ενδέχεται να απαιτείται η καταχώρηση, για την εκτέλεση άλλου προγράμματος και την απόκτηση πρόσβασης σε υλικό του υπολογιστή σας. Εάν συμβαίνει αυτό, ελέγξτε την τεκμηρίωση για το υλικό ή το λογισμικό του κατασκευαστή που πρόσθεσε τη γραμμή στο αρχείο ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, για να λάβετε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης.


Συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησηςΗ διαδικασία κατάργησης όλων των αρχείων εκκίνησης που παρατίθενται στην περιοχή "Εκκίνηση με επιλογές" (Selective Startup) στην καρτέλα "Γενικά" (General) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) και η διαδοχική επαναφορά των μισών αρχείων κάθε φορά είναι δυνατό να απλουστευθεί, με την απενεργοποίηση των ακόλουθων καταχωρήσεων:

 • Οποιαδήποτε προγράμματα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή εμφανίζονται στα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat
 • Οποιεσδήποτε γραμμές τελειώνουν με επέκταση .386 στην ενότητα [386Enh] του αρχείου System.ini
 • Οι καταχωρήσεις Load= ή Run= (εφόσον εμφανίζονται) στην ενότητα [Windows] του αρχείου Win.ini
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility)" αυτού του άρθρου για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των καταχωρήσεων αρχείων για διαφορετικά αρχεία εκκίνησης.


Αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησης για προχωρημένουςΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες που ίσως απαιτούν να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. Η Microsoft δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί ότι μπορούν να επιλυθούν οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor). Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.


Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, συμβουλευθείτε το θέμα της Βοήθειας "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys And Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των πληροφοριών του μητρώου" (Edit Registry Data) στο Regedt32.exe.Σημειώστε ότι θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να ξεκινήσετε την επεξεργασία του.

Εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Εκκίνηση με επιλογές" (Selective Startup) στην καρτέλα "Γενικά" (General) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), για να καταργήσετε την επιλογή όλων των καταχωρήσεων εκκίνησης και το θέμα εξακολουθεί να υφίσταται, υπάρχουν άλλα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να εκτελέσετε. Επίσης μπορείτε:

 • Να επιλέξετε κάθε πλαίσιο ελέγχου που παρατίθεται στη λίστα της καρτέλας "Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους" (Advanced Troubleshooting Settings) στο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
 • Να αλλάξετε τον προσαρμογέα οθόνης σε Τυπικό προσαρμογέα οθόνης (VGA) (Standard VGA).
 • Να κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής "Διαγνωστική εκκίνηση" (Diagnostic Startup) στην καρτέλα "Γενικά" (General) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) και μην φορτώσετε στατικά αρχεία .vxd.
Για να επιλέξετε τα στοιχεία στην καρτέλα "Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους" (Advanced Troubleshooting Settings):

 1. Κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run), πληκτρολογήστε msconfig.exe και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
 2. Στην καρτέλα "Γενικά" (General), κάντε κλικ στο κουμπί "Για προχωρημένους" (Advanced), κάντε κλικ για να επιλέξετε κάθε πλαίσιο ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί.
 3. Για να απομονώσετε τη δυσκολία, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία επαναφοράς των μισών καταχωρήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Απομόνωση της δυσκολίας" αυτού του άρθρου, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν τη διαδικασία. Πολλές από τις δυσκολίες που απομονώνονται με αυτήν τη διαδικασία σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν συμβατότητα υλικού ή προγραμμάτων οδήγησης. Όταν απομονώσετε τη δυσκολία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού ή του λογισμικού του προγράμματος οδήγησης που έχει επηρεαστεί, για πιθανή ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης ή για πληροφορίες σχετικά με θέματα συμβατότητας στα Windows 98.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καρτέλα "Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους" (Advanced Troubleshooting Settings) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Microsoft Knowledge Base:
181966 Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους (Advanced Troubleshooting Settings) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility)


Για να αλλάξετε τον προσαρμογέα οθόνης σε Τυπικό προσαρμογέα οθόνης (VGA) (Standard VGA), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Οθόνη" (Display).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ρυθμίσεις" (Settings), κάντε κλικ στο κουμπί "Για προχωρημένους" (Advanced), κάντε κλικ στην καρτέλα "Προσαρμογέας" (Adapter) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Αλλαγή" (Change).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Προβολή λίστας προγραμμάτων οδήγησης για να μπορέσετε να επιλέξετε" (Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want" και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Εμφάνιση όλου του υλικού" (Show All Hardware), κάντε κλικ στην επιλογή "Βασικοί τύποι οθόνης" (Standard Display Types) στο πλαίσιο "Κατασκευαστές" (Manufacturers), κάντε κλικ στην επιλογή "Τυπικός προσαρμογέας οθόνης (VGA)" ((Standard Display Adapter) (VGA)) στο πλαίσιο "Μοντέλα" (Models) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes), κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" (Finish).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" (Close), κάντε πάλι κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" (Close) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes), όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

  Εάν με την αλλαγή του προσαρμογέα οθόνης σε Τυπικό προσαρμογέα οθόνης (VGA) (Standard VGA) επιλυθεί το θέμα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα οθόνης για ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα οθόνης για Windows 98.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων οθόνης, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Microsoft Knowledge Base:

127139 Αντιμετώπιση προβλημάτων βίντεο στα Windows


Για να ορίσετε την επιλογή "Διαγνωστική εκκίνηση" και να αποφύγετε τη φόρτωση στατικών αρχείων .vxd, ακολουθήστε τα εξής βήματα:


 1. Κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run), πληκτρολογήστε msconfig.exe και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
 2. Στην καρτέλα "Γενικά" (General), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Διαγνωστική εκκίνηση - επιλεγμένη φόρτωση των προγραμμάτων" (Diagnostic startup - interactively load device drivers and software) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
 3. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί.
 4. Στο μενού εκκίνησης των Microsoft Windows 98, κάντε την επιλογή Step-By-Step Confirmation και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα με τις επιλογές που είναι διαθέσιμες και την απόκρισή σας:  Ερώτημα Απόκριση
  -----------------------------------------------------------
  Load DoubleSpace Driver? Yes
  Process the system registry Yes
  Create a startup log file (BOOTLOG.TXT) Yes
  Process your startup device drivers (CONFIG.SYS) No
  DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS Yes
  DEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS Yes
  DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS Yes
  Process your startup command file (AUTOEXEC.BAT) No
  Load the Windows graphical user interface Yes
  Load all Windows drivers? Yes


  Σημειώστε ότι η θέση του φακέλου Windows ενδέχεται να ποικίλλει. Ενδέχεται να μην εμφανιστούν όλα αυτά τα ερωτήματα, ανάλογα με τα αρχεία εκκίνησης που υπάρχουν στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ENTER για να απαντήσετε Yes και το πλήκτρο ESC για να απαντήσετε No.
 6. Σημειώστε το όνομα κάθε στατικού αρχείου .vxd και απαντήστε No, για να αποφύγετε τη φόρτωση κάθε αρχείου. Συμβουλευθείτε την ακόλουθη τμηματική λίστα των στατικών αρχείων .vxd της Microsoft:


  Όνομα στατικού αρχείου .vxd Παρέχει υποστήριξη για
  ---------------------------------------------------------------------------------
  Vnetsup.vxd Δίκτυα της Microsoft (Microsoft Networking)
  Ndis.vxd Δίκτυα της Microsoft (Microsoft Networking)
  Ndis2sup.vxd Δίκτυα της Microsoft (Microsoft Networking)
  Javasup.vxd Microsoft Java
  Vrtwd.386 Ρολόι (Clock)
  Vfixd.vxd Βοήθεια για τηλέφωνο με εικόνα (Video Phone helper)
  Vnetbios.vxd Δίκτυα της Microsoft (Microsoft Networking)
  Vserver.vxd Δίκτυα της Microsoft (Microsoft Networking)
  Vredir.vxd Δίκτυα της Microsoft (Microsoft Networking)
  Dfs.vxd Δίκτυα της Microsoft (Microsoft Networking)
  Ndiswan.vxd Δίκτυα της Microsoft (Microsoft Networking)
  Msmouse.vxd Ποντίκι της Microsoft (Microsoft Mouse)


 7. Εάν η δυσκολία δεν παρουσιαστεί πάλι, επαναλάβετε τα βήματα 1-6 αλλά απαντήστε Yes για καθένα από τα αρχεία της παραπάνω λίστας. Εάν η δυσκολία δεν παρουσιάζεται πλέον, τότε δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε από τα στατικά αρχεία .vxd που βρίσκονται στην παραπάνω λίστα.
 8. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία επαναφοράς των μισών καταχωρήσεων, για να απομονώσετε το στατικό αρχείο .vxd που είναι υπεύθυνο για το θέμα.
 9. Διαγράψτε τον στατικό φάκελο .vxd που δεν είναι συμβατός, από το ακόλουθο κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD


ΣημειώσειςΤο αρχείο Msdos.sys περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση του φακέλου Windows, των αρχείων εκκίνησης και άλλων επιλογών. Είναι δυνατή η επεξεργασία ορισμένων από αυτές τις επιλογές, με τη χρήση της καρτέλας "Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους'' (Advanced Troubleshooting Settings) στο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Msdos.sys, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Microsoft Knowledge Base:
118579 Περιεχόμενα του αρχείου Msdos.sys των Windows


Το αρχείο Config.sys παρέχεται για να υπάρχει συμβατότητα με παλαιότερα προγράμματα που βασίζονται σε MS-DOS και σε Windows και ενδέχεται να μην υπάρχει στον υπολογιστή σας. Φορτώνει προγράμματα οδήγησης χαμηλού επιπέδου που βασίζονται σε MS-DOS, πολλά από τα οποία έχουν την επέκταση (.sys).

Το αρχείο Autoexec.bat παρέχεται επίσης για συμβατότητα με παλαιότερα προγράμματα που βασίζονται σε MS-DOS και σε Windows και ενδέχεται να μην υπάρχει στον υπολογιστή σας. Φορτώνει προγράμματα που βασίζονται σε MS-DOS και τα οποία έχουν συχνά τις επεκτάσεις .com και .exe.


Το αρχείο Winboot.ini αποτελεί προσωρινή έκδοση του αρχείου Msdos.sys, το οποίο ενδέχεται να υπάρχει στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα κάνει αλλαγές στον υπολογιστή σας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη διαδικασία εκκίνησης. Σε κανονικές συνθήκες, αυτό το αρχείο διαγράφεται μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης ενός προγράμματος, βρίσκεται στον ριζικό κατάλογο και παρακάμπτει τις ρυθμίσεις στο αρχείο Msdos.sys.

Το αρχείο Winstart.bat ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ως πλαίσιο ελέγχου στην καρτέλα "Γενικά" (General) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility). Το αρχείο Winstart.bat δημιουργείται για προγράμματα που απαιτούν την εκτέλεση προγράμματος που βασίζεται στο MS-DOS, ώστε να είναι δυνατές οι λειτουργίες που υπάρχουν σε ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε Windows. Οι περισσότεροι χρήστες δεν διαθέτουν αυτό το πρόγραμμα.

Το αρχείο System.ini περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για συγκεκριμένο υλικό. Για να γίνει εκκίνηση των Windows, το αρχείο αυτό πρέπει να βρίσκεται στο φάκελο Windows. Χρησιμοποιείται για τη φόρτωση ποικίλων προγραμμάτων οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων οδήγησης που αφορούν προσαρμογείς ήχου και βίντεο. Επίσης, ενδέχεται να περιέχει πρόσθετα προγράμματα οδήγησης 16 bit, για υλικό που δεν χρησιμοποιεί προγράμματα οδήγησης 32 bit.

Όταν κάνετε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Επεξεργασία του αρχείου System.ini" (Process System.ini File) στο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) και κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες αλλαγές:


 • Η οθόνη σας ρυθμίζεται σε ανάλυση 640 X 480 pixel με 16 χρώματα. Εάν είχατε ρυθμίσει την οθόνη σας σε υψηλότερη ανάλυση, ενδέχεται να επικαλύπτονται οι συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας.
 • Η κάρτα ήχου δεν λειτουργεί πλέον σωστά.
Το αρχείο Win.ini file περιέχει πληροφορίες που αφορούν τη γενική εμφάνιση των Windows. Το αρχείο αυτό πρέπει να βρίσκεται στο φάκελο Windows ή δημιουργείται ξανά από τα Windows, διαβάζεται κατά την εκκίνηση ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τα Windows 3.x και εμφανίζονται πολλές διπλές ρυθμίσεις στο μητρώο. Όταν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Επεξεργασία του αρχείου Win.ini" (Process Win.ini File) στο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), δημιουργείται μια έκδοση γενικής χρήσης του αρχείου Win.ini.

Το αρχείο Wininit.ini χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διαφόρων στοιχείων των Windows και προϊόντων τρίτων κατασκευαστών. Κάθε φορά που ένα πρόγραμμα πρέπει να αντιγράψει ή να διαγράψει ένα αρχείο που βρίσκεται σε χρήση, καταγράφονται οδηγίες στο αρχείο Wininit.ini. Τα Windows ελέγχουν για την παρουσία του αρχείου Wininit.ini στη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης και, εάν εντοπιστεί, εκτελούν τις οδηγίες. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων, μετονομάστε αυτό το αρχείο, εάν υπάρχει στον υπολογιστή σας.

Το αρχείο System.dat είναι ένα από δύο αρχεία μητρώου που απαιτούνται για την εκκίνηση των Windows. Το αρχείο System.dat είναι παρόμοιο με το αρχείο System.ini και περιέχει ρυθμίσεις που αφορούν τον υπολογιστή και το λογισμικό. Η επιλογή "Για προχωρημένους" (Load Startup Group) περιέχει τις καταχωρήσεις που φορτώνονται από το τμήμα System.dat του μητρώου.

Το αρχείο User.dat είναι το δεύτερο από τα δύο αρχεία μητρώου που απαιτούνται για την εκκίνηση των Windows. Το αρχείο User.dat είναι παρόμοιο με το αρχείο Win.ini, εφόσον περιέχει πληροφορίες για την εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων και πληροφορίες που αφορούν τη γενική εμφάνιση των Windows.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων εκκίνησης που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας" (Create Backup) στην καρτέλα "Γενικά" (General) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility). Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σε φάκελο που βρίσκεται σε έναν από τους σκληρούς σας δίσκους ή να τα αποθηκεύσετε σε δισκέτα (προτείνεται).

Τα στατικά αρχεία .vxd χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση εικονικών προγραμμάτων οδήγησης υλικού και λογισμικού. Πολλοί τρίτοι κατασκευαστές προσθέτουν τα δικά τους εικονικά προγράμματα οδήγησης (στατικά αρχεία .vxd).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 192926 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Δεκ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια