Πώς μπορείτε να ανακτήσετε τιμές σε αποθηκευμένες διαδικασίες του SQL Server με το ADO


Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Visual Basic .NET, ανατρέξτε στο θέμα 308049 .

Σύνοψη


Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιχειρείτε να ανακτήσετε τιμές RAISERROR/PRINT/RETURN από τις αποθηκευμένες διαδικασίες του SQL Server μέσω αντικειμένων δεδομένων ActiveX (ADO). Ακολουθούν τρία θέματα:
 • Οι προτάσεις RAISERROR στον SQL Server πρέπει να είναι επίπεδο σοβαρότητας 11-18.
 • Οι προτάσεις ΕΚΤΎΠΩΣΗς στον SQL Server μπορούν επίσης να συμπληρώσουν τη συλλογή σφαλμάτων του ADO. Ωστόσο, οι προτάσεις ΕΚΤΎΠΩΣΗς είναι το επίπεδο σοβαρότητας μηδέν (0) έτσι, τουλάχιστον μία δήλωση RAISERROR απαιτείται στην αποθηκευμένη διαδικασία για την ανάκτηση μιας δήλωσης ΕΚΤΎΠΩΣΗς με το ADO μέσω της συλλογής Errors.
 • Οι τιμές ΕΠΙΣΤΡΟΦΉς σε μια αποθηκευμένη διαδικασία πρέπει να συσχετιστούν με τουλάχιστον μία resultset.

Περισσότερες πληροφορίες


Το παρακάτω δείγμα κώδικα παρουσιάζει την περιήγηση στη συλλογή σφαλμάτων του ADO για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λεπτομέρειες RAISERROR/PRINT/RETURN από μια αποθηκευμένη διαδικασία SQL Server που επιστρέφει πολλά συνόλων:
 1. Επικολλήστε και εκτελέστε τον παρακάτω κώδικα στο παράθυρο ISQL_W για να δημιουργήσετε την αποθηκευμένη διαδικασία που χρησιμοποιείται για το δείγμα ADO στο βήμα 4:
     use pubs   GO   if exists (select * from sysobjects where id =    object_id('dbo.ADOTestRPE') and sysstat & 0xf = 4)   drop procedure dbo.ADOTestRPE   GO   create procedure ADOTestRPE   (   @SetRtn INT=0 OUTPUT,   @R1Num  INT=1,   @P1Num  INT=1,   @E1Num  INT=1,   @R2Num  INT=2,   @P2Num  INT=2,   @E2Num  INT=2   )   AS   DECLARE @iLoop   INT   DECLARE @PrintText VARCHAR(255)   DECLARE @iErrNum  INT   /*  Check for no Resultsets - needed to get the RETURN value back */    IF @R1Num + @R2Num = 0 SELECT NULL   /*  Resultset 1 ******************************* */    IF @R1Num > 0   BEGIN     SET ROWCOUNT @R1Num     SELECT 'Resultset 1' RsNum, Title     FROM Pubs..Titles     SET ROWCOUNT 0   END     /* Must raise a default error context in which to return the PRINT */     /* statement */    /* (if none present) since PRINT statements are a severity level of */    /*0. */    IF (@P1Num > 0) AND (@E1Num = 0) RAISERROR ("RAISERROR.PError1",     11, 2)   IF @P1Num > 0   BEGIN     SELECT @iLoop = 0     WHILE @iLoop < @P1Num     BEGIN      SELECT @iLoop = @iLoop + 1      SELECT @PrintText = 'PRINT.Resultset.1: Line ' +   CONVERT(char(2), @iLoop)     PRINT @PrintText    END   END   IF @E1Num > 0   BEGIN     SELECT @iLoop = 0     WHILE @iLoop < @E1Num     BEGIN      SELECT @iLoop = @iLoop + 1      SELECT @iErrNum = @iLoop + 201000      RAISERROR ("RAISERROR.Resultset.1", 11, 2)     END   END   /*  Resultset 2 ******************************* */    IF @R2Num > 0   BEGIN     SET ROWCOUNT @R2Num     SELECT 'Resultset 2' RsNum, Title     FROM Pubs..Titles     SET ROWCOUNT 0   END   /* Must raise a default error context in which to return the PRINT */    /* statement */    /* (if none present) since PRINT statements are a severity level of */    /* 0. */    IF (@P2Num > 0) AND (@E2Num = 0) RAISERROR ("RAISERROR.PError2",   11, 2)   IF @P2Num > 0   BEGIN     SELECT @iLoop = 0     WHILE @iLoop < @P2Num     BEGIN      SELECT @iLoop = @iLoop + 1      SELECT @PrintText = 'PRINT.Resultset.2: Line ' +    CONVERT(char(2), @iLoop)      PRINT @PrintText     END   END   IF @E2Num > 0   BEGIN     SELECT @iLoop = 0     WHILE @iLoop < @E2Num     BEGIN      SELECT @iLoop = @iLoop + 1      SELECT @iErrNum = @iLoop + 202000      RAISERROR ("RAISERROR.Resultset.2", 11, 2)     END   END   /*  Return & Output ************************************ */       select @SetRtn = -1   RETURN @SetRtn   GO
 2. Δημιουργήστε ένα πρότυπο. Έργο EXE στη Visual Basic. Οι Φόρμα1 δημιουργούνται από προεπιλογή.
 3. Από το μενού έργο, επιλέξτε αναφορές και επιλέξτε τη βιβλιοθήκη αντικειμένων δεδομένων Microsoft ActiveX. Σημείωση: πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ADO έκδοση 2,0 ή νεότερη για να λειτουργήσει σωστά ο κώδικας. Μπορείτε να αποκτήσετε τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Microsoft Data Access Components (MDAC) στο Web στην παρακάτω διεύθυνση URL:
 4. Τοποθετήστε ένα κουμπί εντολής στη φόρμα και, στη συνέχεια, επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα στην ενότητα γενικές δηλώσεις της φόρμας: Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη συμβολοσειρά σύνδεσης βάσης δεδομένων για το περιβάλλον σας.
     'This Code demonstrates RAISERROR/PRINT/RETURN values with ADO and   'multiple resultsets.   Sub CreateParms()   Dim ADOCmd As New ADODB.Command   Dim ADOPrm As New ADODB.Parameter   Dim ADOCon As ADODB.Connection   Dim ADORs As ADODB.Recordset   Dim sParmName As String   Dim strConnect As String   Dim rStr As String   On Error GoTo ErrHandler   strConnect = "driver={SQL    Server};server=(local);uid=sa;pwd=;database=pubs"   Set ADOCon = New ADODB.Connection   With ADOCon     .Provider = "MSDASQL"     .CursorLocation = adUseServer 'Must use Server side cursor.     .ConnectionString = strConnect     .Open   End With   Set ADOCmd.ActiveConnection = ADOCon   With ADOCmd     .CommandType = adCmdStoredProc     .CommandText = "ADOTestRPE"   End With   'Parameter 0 is the stored procedure Return code.   sParmName = "Return"   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamReturnValue, , 0)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = -1   'Parameter 1 is the setting for the stored procedure Output   ' parameter.   sParmName = "Output"   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamOutput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 999   'Parameter 2   sParmName = "R1Num"   'Number of rows to return in Resultset 1.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 1   'Parameter 3   sParmName = "P1Num"   'Number of PRINT statements in Resultset 1.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 0   'Parameter 4   sParmName = "E1Num"   'Number of RAISERROR statements in Resultset               '1.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 0   'Parameter 5   sParmName = "R2Num"   'Number of rows to return in Resultset 2.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 2   'Parameter 6   sParmName = "P2Num"   'Number of PRINT statements in Resultset 2.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 0   'Parameter 7   sParmName = "E2Num"   'Number of RAISERROR statements in Resultset               ' 2.   Set ADOPrm = ADOCmd.CreateParameter(sParmName, adInteger, _    adParamInput)   ADOCmd.Parameters.Append ADOPrm   ADOCmd.Parameters(sParmName).Value = 0   Set ADORs = ADOCmd.Execute   Do While (Not ADORs Is Nothing)     If ADORs.State = adStateClosed Then Exit Do     While Not ADORs.EOF       For i = 0 To ADORs.Fields.Count - 1         rStr = rStr & " : " & ADORs(i)       Next i       Debug.Print Mid(rStr, 3, Len(rStr))       ADORs.MoveNext       rStr = ""     Wend     Debug.Print "----------------------"     Set ADORs = ADORs.NextRecordset   Loop   Debug.Print "Return: " & ADOCmd.Parameters("Return").Value   Debug.Print "Output: " & ADOCmd.Parameters("Output").Value   GoTo Shutdown   ErrHandler:     Call ErrHandler(ADOCon)     Resume Next   Shutdown:     Set ADOCmd = Nothing     Set ADOPrm = Nothing     Set ADORs = Nothing     Set ADOCon = Nothing   End Sub   Private Sub Command1_Click()   Call CreateParms   End Sub   Sub ErrHandler(objCon As Object)   Dim ADOErr As ADODB.Error   Dim strError As String   For Each ADOErr In objCon.Errors    strError = "Error #" & ADOErr.Number & vbCrLf & ADOErr.Description _     & vbCr & _      "  (Source: " & ADOErr.Source & ")" & vbCr & _      "  (SQL State: " & ADOErr.SQLState & ")" & vbCr & _      "  (NativeError: " & ADOErr.NativeError & ")" & vbCr    If ADOErr.HelpFile = "" Then      strError = strError & "  No Help file available" & vbCr & vbCr    Else      strError = strError & "  (HelpFile: " & ADOErr.HelpFile & ")" _    & vbCr & _            "  (HelpContext: " & ADOErr.HelpContext & ")" & _    vbCr & vbCr    End If    Debug.Print strError   Next   objCon.Errors.Clear   End Sub
 5. Αλλάξτε την τιμή των παραμέτρων δύο έως επτά για να αλλάξετε τον αριθμό των δηλώσεων ΕΚΤΎΠΩΣΗς ή/και των δηλώσεων RAISERROR που δημιουργούνται από την αποθηκευμένη διαδικασία και επιστρέφονται μέσω του ADO. Εκτελέστε ξανά το δείγμα κώδικα της Visual Basic και Σημειώστε ότι οι προτάσεις RAISERROR και PRINT επιστρέφονται μέσω της συλλογής σφαλμάτων του ADO. Αλλάξτε τις τιμές για να πειραματιστείτε με διαφορετικούς συνδυασμούς των δηλώσεων PRINT/RAISERROR με διαφορετικές συνόλων. Ανατρέξτε στις αποθηκευμένες διαδικασίες SQL για συγκεκριμένες λύσεις για ειδικές περιπτώσεις. Σημείωση: για να ανακτήσετε μια τιμή ΕΠΙΣΤΡΟΦΉς στο ADO με μια αποθηκευμένη διαδικασία, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία resultset. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, όταν δεν έχουν καθοριστεί συνόλων (στο δείγμα κώδικα ADO), η αποθηκευμένη διαδικασία εκτελεί μια επιλογή NULL για να επιστρέψει μια τιμή null resultset στο ADO, συμπληρώνοντας έτσι την τιμή ΕΠΙΣΤΡΟΦΉς. Επιπλέον, για να επιλύσετε το ζήτημα του προσδιορισμού χωρίς προτάσεις RAISERROR και ενός συνδυασμού δηλώσεων ΕΚΤΎΠΩΣΗς, δημιουργούνται προεπιλεγμένες προτάσεις RAISERROR για να παρέχουν ένα περιβάλλον για την επιστροφή της δήλωσης ΕΚΤΎΠΩΣΗς μέσω του ADO. Πρέπει να έχετε κώδικα RAISERROR προτάσεις με τη μορφή που εμφανίζεται στην αποθηκευμένη διαδικασία, επειδή μόνο τα επίπεδα σοβαρότητας του 11-18 επιστρέφουν στη συλλογή σφαλμάτων του ADO.

Αναφορές


Βοήθεια Transact-SQL: Search on: "Εκτύπωση/RAISERROR πρόταση" για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
190988 Πώς μπορείτε να ανοίξετε ομάδες εγγραφών ADO ασύγχρονα χρησιμοποιώντας το WithEvents