Τρόπος χρήσης της δυνατότητας Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) στον Internet Explorer 5 και 6

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) στον Internet Explorer. Η δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) προτείνει πιθανές λέξεις που συμφωνούν με τις καταχωρήσεις που πληκτρολογείτε στη γραμμή Διεύθυνση (Address), σε μια φόρμα ιστοσελίδας ή σε ένα πλαίσιο ονόματος χρήστη ή κωδικού πρόσβασης σε μια ιστοσελίδα.

Οι λέξεις που προτείνει η δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) εμφανίζονται σε μια λίστα από τη στιγμή που ο Internet Explorer αρχίζει να αναγνωρίζει τους συνδυασμούς χαρακτήρων. Εάν μια πρόταση στη λίστα συμφωνεί με τα κριτήριά σας για αυτό το πεδίο, κάντε κλικ στην πρόταση ή πατήστε το πλήκτρο του ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ για να εμφανίσετε μια λίστα προτάσεων και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο Internet Explorer ενεργοποιεί από προεπιλογή τη δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) για διευθύνσεις Web, ενώ λαμβάνετε την ακόλουθη ερώτηση, πριν ο Internet Explorer να ενεργοποιήσει την Αυτόματη Καταχώρηση (AutoComplete) για φόρμες σε ιστοσελίδες:
Η Αυτόματη Καταχώρηση αποθηκεύει καταχωρήσεις που κάνετε σε φόρμες Web, όπως αυτή που μόλις πληκτρολογήσατε. Στο μέλλον μπορεί να ελέγξει τις προηγούμενες καταχωρήσεις σας και να εμφανίσει υποδείξεις καθώς πληκτρολογείτε.
Θέλετε να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη Καταχώρηση;

(AutoComplete remembers entries in Web forms, like the one you just typed. In the future it can check your previous entries and list suggestions as you type.
Would you like to turn AutoComplete on?)
Όταν πληκτρολογείτε για πρώτη φορά ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης σε μια ιστοσελίδα, λαμβάνετε την ακόλουθη ερώτηση:
Θέλετε να αποθηκεύσουν τα Windows αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ώστε να μην χρειαστεί να τον πληκτρολογήσετε πάλι την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα;

(Do you want Windows to remember this password, so that you don't have to type it again the next time you visit this page?)
Υπάρχει επίσης ένα πλαίσιο ελέγχου Να μην εμφανίζεται μήνυμα αποθήκευσης άλλων κωδικών (Don't offer to remember any more passwords), το οποίο απενεργοποιεί τη δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) για τα ονόματα χρηστών και τους κωδικούς πρόσβασης σε φόρμες.

Προσαρμογή ρυθμίσεων Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete)Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της δυνατότητας Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) ή να απαλείψετε όλα τα στοιχεία από τη λίστα των υποδείξεων για φόρμες ή κωδικούς πρόσβασης, ακολουθήστε τα εξής βήματα στον Internet Explorer:
 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Περιεχόμενο (Content).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αυτόματη Καταχώρηση (AutoComplete).
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου της Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) ή κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή φορμών (Clear Forms) ή στο κουμπί Απαλοιφή κωδικών πρόσβασης (Clear Passwords), για να απαλείψετε όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία από το κατάλληλο ιστορικό της Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στη συνέχεια κάντε πάλι κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Για να απαλείψετε μεμονωμένα στοιχεία από τη λίστα των προτάσεων για φόρμες ή κωδικούς πρόσβασης, κάντε κλικ στο στοιχείο στη λίστα με τις προτάσεις για αυτό το πεδίο και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο DELETE. Η λίστα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) εμφανίζεται αυτόματα, όταν εκτελείτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες σε μια φόρμα που είχατε συμπληρώσει παλιότερα:
 • Πληκτρολογείτε τον πρώτο χαρακτήρα στο πεδίο
 • Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN στο πεδίο
 • Κάνετε διπλό κλικ σε μια κενή περιοχή στο πεδίο
Για να απαλείψετε το ιστορικό της Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) για τις διευθύνσεις Web, ακολουθήστε τα εξής βήματα στον Internet Explorer:
 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικές (General).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Καθαρισμός ιστορικού (Clear History) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα της ενσωματωμένης Αυτόματης Καταχώρησης (inline AutoComplete) για διευθύνσεις Web, ακολουθήστε τα εξής βήματα στον Internet Explorer:
 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Στην περιοχή Περιήγηση (Browsing) , κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Χρήση της ενσωματωμένης Αυτόματης Καταχώρησης για διευθύνσεις Web (Use inline AutoComplete for Web addresses) για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημειώστε ότι ο Internet Explorer 4.x χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη Αυτόματη Καταχώρηση (inline AutoComplete) για διευθύνσεις Web και εντολές ή ονόματα φακέλων. Αυτή η λειτουργικότητα της δυνατότητας Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) παρέχει προτάσεις για ό,τι πληκτρολογείτε, συμπληρώνοντας αυτόματα τη διεύθυνση ή την εντολή με τη λέξη που ταιριάζει περισσότερο. Από προεπιλογή, αυτή η λειτουργικότητα ενεργοποιείται στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) και απενεργοποιείται για διευθύνσεις Web στον Internet Explorer (και αντικαθίσταται από μια αναπτυσσόμενη λίστα).


Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα της ενσωματωμένης Αυτόματης Καταχώρησης (inline AutoComplete) για διευθύνσεις Web, ακολουθήστε τα εξής βήματα στον Internet Explorer:
 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Στην περιοχή Περιήγηση (Browsing), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Χρήση της ενσωματωμένης Αυτόματης Καταχώρησης για διευθύνσεις Web (Use inline AutoComplete for Web addresses) για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημειώστε ότι η απενεργοποίηση της δυνατότητας Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) για διευθύνσεις Web (δείτε την ενότητα "Προσαρμογή ρυθμίσεων Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete)" αυτού του άρθρου) και η ενεργοποίηση της ενσωματωμένης Αυτόματης Καταχώρησης (inline AutoComplete) για διευθύνσεις Web ενεργοποιεί την ίδια συμπεριφορά Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) όπως στον Internet Explorer 4.x.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η δυνατότητα ενσωματωμένης Αυτόματης Καταχώρησης (inline AutoComplete) είναι ενεργοποιημένη για διευθύνσεις Web, δεν συμπληρώνονται αυτόματα οι διευθύνσεις που δεν περιλαμβάνουν πρόθεμα αναγνωριστικού πόρου (για παράδειγμα, http:// ή ftp://). Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, είτε καθορίστε το πρόθεμα αναγνωριστικού πόρου για διευθύνσεις Web για τις οποίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ενσωματωμένης Αυτόματης Καταχώρησης (inline AutoComplete) είτε απενεργοποιήστε τη δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) για διευθύνσεις Web και χρησιμοποιήστε μόνο την ενσωματωμένη Αυτόματη Καταχώρηση (inline AutoComplete) (Αυτόματη Καταχώρηση (AutoComplete) του Internet Explorer 4.x).

Τρόπος λειτουργίας της δυνατότητας Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete)Η δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) του Internet Explorer 5 προτείνει αντιστοιχίες καθώς πληκτρολογείτε κείμενο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιοχές:
 • Στη γραμμή εργαλείων Διεύθυνση (Address) του Internet Explorer, της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer) ή της επιφάνειας εργασίας ή της γραμμής εργασιών των Windows
 • Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) του παραθύρου διαλόγου Εκτέλεση (Run), στο οποίο έχετε πρόσβαση από το μενού Έναρξη (Start), ή στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), στο οποίο έχετε πρόσβαση από το μενού Αρχείο (File) του Internet Explorer
 • Σε φόρμες (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων χρηστών και των κωδικών πρόσβασης σε φόρμες) σε ιστοσελίδες
Εάν χρησιμοποιείτε το στοιχείο της ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) που περιλαμβάνεται στον Internet Explorer 4, στα Windows 98 ή μεταγενέστερη έκδοση ή στα Windows 2000, η δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) προτείνει αντιστοιχίες καθώς πληκτρολογείτε σε μια γραμμή εργαλείων Διεύθυνση (Address) της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer) ή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) του παραθύρου διαλόγου Εκτέλεση (Run), στο οποίο έχετε πρόσβαση από το μενού Έναρξη (Start). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του στοιχείου της ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) για τα Windows 95 ή τα Windows NT 4.0, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
165695 Τρόπος προσθήκης ή κατάργησης της ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update)
Η λίστα αντιστοιχιών που προτείνει η δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) για μια διεύθυνση Web, ένα φάκελο ή ένα όνομα προγράμματος προσδιορίζεται εξετάζοντας τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Το φάκελο "Αγαπημένα" (Favorites) και το φάκελο ιστορικού (History)
 • Τα περιεχόμενα του φακέλου που καθορίζετε για αρχεία ή φακέλους
 • Τα περιεχόμενα του αριστερού τμήματος παραθύρου της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer)
 • Μια λίστα με όσες διευθύνσεις, εντολές ή ερωτήματα Αυτόματης Αναζήτησης έχετε πληκτρολογήσει πιο πρόσφατα, που είναι αποθηκευμένα στο μητρώο
Η δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) για διευθύνσεις Web περιλαμβάνει επίσης μια δυνατότητα Αυτόματης Διόρθωσης (AutoCorrect), που μπορεί να διορθώνει κοινά λάθη. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε κατά λάθος htp:// ή http:\\ αντί για http://, ο Internet Explorer μπορεί να διορθώσει αυτόματα το σφάλμα, μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί Μετάβαση (Go) ή πατήσετε το πλήκτρο ENTER.

Η λίστα με τις αντιστοιχίες που προτείνει η δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) για φόρμες ή για ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης σε φόρμες είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας και είναι κρυπτογραφημένη για την προστασία του απορρήτου. Οι τοποθεσίες Web δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν υποβάλετε τη φόρμα ή συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον προτεινόμενο κωδικό πρόσβασης.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) στον Internet Explorer 4.x, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
171230 Τρόπος χρήσης της δυνατότητας Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) στον Internet Explorer 4
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες Αυτόματης Αναζήτησης (AutoSearch) και Αυτόματης Ανίχνευσης (AutoScan) στον Internet Explorer 5, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
221754 Τρόπος αναζήτησης στο Internet από τη γραμμή διευθύνσεων του Internet Explorer
Ο Internet Explorer 4 και 5 υποστηρίζει τη δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης (AutoComplete) για φόρμες ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν το εργαλείο του Βοηθού Προφίλ (Profile Assistant). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Βοηθού Προφίλ (Profile Assistant), ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
220017 Περιγραφή του Βοηθού Προφίλ (Profile Assistant)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 217148 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια