Βέλτιστες πρακτικές για το Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων (Encrypting File System)

Περίληψη

Τα Microsoft Windows περιλαμβάνουν τη δυνατότητα κρυπτογράφησης δεδομένων απευθείας σε τόμους που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS, ώστε κανείς άλλος χρήστης να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά. Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε αρχεία και φακέλους, εάν ορίσετε ένα χαρακτηριστικό στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties) του αντικειμένου.

Επειδή οι χρήστες μπορούν να παρεμβαίνουν στη διαδικασία κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης, βεβαιωθείτε ότι εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιούν την κρυπτογράφηση αρχείων παρέχουν αυστηρές οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της.

Περισσότερες πληροφορίες

Ακολουθεί η λίστα τυπικών πρακτικών:
 • Μάθετε στους χρήστες να εξάγουν τα πιστοποιητικά και τα ιδιωτικά κλειδιά τους σε αφαιρούμενα μέσα και να αποθηκεύουν τα μέσα με ασφάλεια, όταν δεν χρησιμοποιούνται. Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, το ιδιωτικό κλειδί πρέπει να καταργείται από τον υπολογιστή, όταν αυτός δεν χρησιμοποιείται. Η ενέργεια αυτή σάς προστατεύει από εισβολείς που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας και προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί. Όταν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα αρχεία, το ιδιωτικό κλειδί μπορεί εύκολα να εισαχθεί από τα αφαιρούμενα μέσα.
 • Κρυπτογραφήστε το φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents) για όλους τους χρήστες (Προφίλ_χρήστη\Τα έγγραφά μου (My Documents)). Με αυτόν τον τρόπο είναι βέβαιο ότι ο προσωπικός φάκελος, στον οποίο είναι αποθηκευμένα τα περισσότερα έγγραφα, κρυπτογραφείται από προεπιλογή.
 • Μάθετε στους χρήστες να μην κρυπτογραφούν ποτέ μεμονωμένα αρχεία, αλλά να κρυπτογραφούν φακέλους. Τα προγράμματα ενεργούν σε αρχεία με διάφορους τρόπους. Η σταθερή κρυπτογράφηση αρχείων σε επίπεδο φακέλου εξασφαλίζει ότι τα αρχεία δεν θα αποκρυπτογραφηθούν απροσδόκητα.
 • Τα ιδιωτικά κλειδιά που σχετίζονται με πιστοποιητικά αποκατάστασης είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Τα κλειδιά αυτά πρέπει να δημιουργούνται σε έναν υπολογιστή που διαθέτει φυσική ασφάλεια ή τα πιστοποιητικά τους να εξάγονται σε ένα αρχείο PFX, να προστατεύονται με ισχυρό κωδικό πρόσβασης και να αποθηκεύονται σε δισκέτα που φυλάσσεται σε ασφαλή τοποθεσία.
 • Τα πιστοποιητικά παραγόντων αποκατάστασης πρέπει να εκχωρούνται σε ειδικούς λογαριασμούς παραγόντων αποκατάστασης οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό.
 • Μην καταστρέφετε τα πιστοποιητικά αποκατάστασης ή τα ιδιωτικά κλειδιά όταν αλλάζουν οι παράγοντες αποκατάστασης. (Οι παράγοντες αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα). Διατηρήστε τα όλα, μέχρι να ενημερωθούν όλα τα αρχεία που έχουν κρυπτογραφηθεί με τη βοήθειά τους.
 • Υποδείξτε δύο ή περισσότερους λογαριασμούς παραγόντων αποκατάστασης ανά oργανική μονάδα, ανάλογα με το μέγεθος της οργανικής μονάδας. Υποδείξτε δύο ή περισσότερους υπολογιστές για αποκατάσταση, έναν για κάθε λογαριασμό παραγόντων αποκατάστασης που υποδείξατε. Εκχωρήστε δικαιώματα στους κατάλληλους διαχειριστές για χρήση των λογαριασμών παραγόντων αποκατάστασης. Είναι καλή ιδέα να καθορίζετε δύο λογαριασμούς παραγόντων αποκατάστασης, ώστε να παρέχεται επάρκεια για την αποκατάσταση αρχείων. Η φύλαξη αυτών των κλειδιών σε δύο υπολογιστές παρέχει μεγαλύτερη επάρκεια που επιτρέπει την ανάκτηση χαμένων δεδομένων.
 • Εφαρμόστε ένα πρόγραμμα αρχείων αρχειοθέτησης για παράγοντες αποκατάστασης, ώστε να εξασφαλίσετε την αποκατάσταση κρυπτογραφημένων αρχείων με τη χρήση παλιών κλειδιών αποκατάστασης. Τα πιστοποιητικά αποκατάστασης και τα ιδιωτικά κλειδιά πρέπει να εξάγονται και να αποθηκεύονται με ελεγχόμενο και ασφαλή τρόπο. Η ιδανική περίπτωση, όπως και με όλα τα ασφαλή δεδομένα, είναι να αποθηκεύετε τα αρχεία αρχειοθέτησης σε έναν ασφαλή χώρο φύλαξης με ελεγχόμενη πρόσβαση και να έχετε δύο αρχεία αρχειοθέτησης: ένα κύριο και ένα αντίγραφο ασφαλείας. Το κύριο είναι ορατό, ενώ το αντίγραφο ασφαλείας βρίσκεται σε μια άλλη ασφαλή θέση.
 • Αποφύγετε τη χρήση αρχείων εκτύπωσης σε ουρά στην αρχιτεκτονική του διακομιστή εκτύπωσης ή βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία εκτύπωσης σε ουρά δημιουργούνται σε κρυπτογραφημένο φάκελο.
 • Το Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων επιβαρύνει ως ένα βαθμό τον επεξεργαστή, κάθε φορά που ένας χρήστης κρυπτογραφεί και αποκρυπτογραφεί ένα αρχείο. Σχεδιάστε με σωστό τρόπο τη χρήση του διακομιστή σας. Κατανείμετε ομοιόμορφα τη χρήση των διακομιστών σας, όταν υπάρχουν πολλοί υπολογιστές-πελάτες που χρησιμοποιούν το Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων (EFS).

Τρόπος ενεργοποίησης της κοινής χρήσης του Συστήματος κρυπτογράφησης αρχείων (Encrypting File System)

Στα Microsoft Windows XP, το σύστημα EFS υποστηρίζει την κοινή χρήση κρυπτογραφημένων αρχείων μεταξύ πολλών χρηστών. Με αυτήν την υποστήριξη μπορείτε να εκχωρήσετε σε μεμονωμένους χρήστες δικαιώματα πρόσβασης σε κρυπτογραφημένα αρχεία. Η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον χρηστών περιορίζεται σε μεμονωμένα αρχεία. Η υποστήριξη πολλών χρηστών σε φακέλους δεν παρέχεται στα Microsoft Windows 2000 ή στα Windows XP. Επίσης, η υποστήριξη της χρήσης ομάδων σε κρυπτογραφημένα αρχεία δεν προσφέρεται από το σύστημα EFS.

Μετά την κρυπτογράφηση ενός αρχείου, η κοινή χρήση αρχείων ενεργοποιείται από ένα νέο κουμπί στο περιβάλλον διασύνδεσης χρήστη. Τα αρχεία πρέπει πρώτα να κρυπτογραφούνται και κατόπιν να αποθηκεύονται, πριν από την προσθήκη επιπλέον χρηστών. Η προσθήκη χρηστών μπορεί να γίνει από τον τοπικό υπολογιστή ή από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, εάν ο χρήστης διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό για το σύστημα EFS. Η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον χρηστών περιορίζεται σε μεμονωμένα αρχεία. Δεν προσφέρεται υποστήριξη πολλών χρηστών σε κρυπτογραφημένους φακέλους με το σύστημα EFS. Επίσης, μόνο μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να προστεθούν σε αρχεία. Η υποστήριξη της χρήσης ομάδων σε κρυπτογραφημένα αρχεία δεν προσφέρεται από το σύστημα EFS.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της κρυπτογράφησης EFS σε φακέλους και αρχεία, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης χρησιμοποιώντας το Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων".

Τρόπος κρυπτογράφησης αρχείου για πολλούς χρήστες

Σημείωση Αυτή η διαδικασία ισχύει μόνο για τα Windows XP. Στα Windows 2000 δεν έχετε τη δυνατότητα να κρυπτογραφήσετε ένα αρχείο για πολλούς χρήστες.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Microsoft Windows (Microsoft Windows Explorer) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κρυπτογραφημένο αρχείο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε επιπλέον χρήστες.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο κρυπτογραφημένο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος EFS.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details) για να προσθέσετε επιπλέον χρήστες.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη (Add) θα εμφανίσει όλα τα άλλα πιστοποιητικά με δυνατότητα EFS που υπάρχουν στον προσωπικό σας χώρο αποθήκευσης ή τα πιστοποιητικά άλλων χρηστών που ίσως βρίσκονται στους χώρους πιστοποιητικών αποθήκευσης "Άλλοι χρήστες" (Other People) και "Αξιόπιστοι χρήστες" (Trusted People).

  Εάν δεν βλέπετε τον χρήστη που θέλετε να προσθέσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση χρήστη (Find User)για να εκτελέσετε αναζήτηση στην υπηρεσία Active Directory. Εμφανίζεται το παράθυρο Επιλογή χρήστη (Select User). Ένα παράθυρο διαλόγου εμφανίζει τα έγκυρα πιστοποιητικά EFS στην υπηρεσία καταλόγου σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησης που ορίσατε. Εάν δεν βρεθεί κάποιο έγκυρο πιστοποιητικό για τον συγκεκριμένο χρήστη, ένα μήνυμα θα σας ενημερώσει ότι δεν υπάρχουν κατάλληλα πιστοποιητικά για τον επιλεγμένο χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, οι χρήστες που πρόκειται να προστεθούν θα πρέπει να σας στείλουν ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού τους, για να το εισαγάγετε. Στη συνέχεια, είναι δυνατή η προσθήκη τους στο κρυπτογραφημένο αρχείο.
 6. Επιλέξτε το πιστοποιητικό του χρήστη που επιθυμείτε να προσθέσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Θα επιστρέψετε την καρτέλα Details (Λεπτομέρειες) και η καρτέλα θα προβάλει τον αριθμό των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο κρυπτογραφημένο αρχείο και τα πιστοποιητικά EFS των χρηστών.
 7. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να προσθέσετε όλους τους χρήστες που θέλετε να προσθέσετε. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να καταχωρήσετε την αλλαγή και συνεχίστε.
Σημείωση Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να αποκρυπτογραφήσει ένα αρχείο, μπορεί και να καταργήσει άλλους χρήστες, εάν ο χρήστης που πραγματοποιεί την αποκρυπτογράφηση διαθέτει και δικαιώματα εγγραφής στο αρχείο.

Τρόπος κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης χρησιμοποιώντας το Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων (Encrypting File System)

Τα ακόλουθα βήματα κρυπτογραφούν και αποκρυπτογραφούν ένα αρχείο ή ένα φάκελο χρησιμοποιώντας το Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων (Encrypting File System).

Σημείωση Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για τα Windows 2000 και τα Windows XP.

Κρυπτογράφηση φακέλου

Παρόλο που μπορείτε να κρυπτογραφήσετε μεμονωμένα αρχεία, η Microsoft συνιστά να ορίσετε ένα συγκεκριμένο φάκελο για την αποθήκευση των κρυπτογραφημένων δεδομένων.

Κρυπτογράφηση ενός φακέλου και των περιεχομένων του


Παρόλο που μπορείτε να κρυπτογραφήσετε μεμονωμένα τα αρχεία, γενικά συνίσταται να ορίσετε ένα συγκεκριμένο φάκελο, όπου θα αποθηκεύετε τα κρυπτογραφημένα αρχεία και στη συνέχεια να κρυπτογραφείτε το φάκελο. Εάν το κάνετε αυτό, όλα τα αρχεία που δημιουργούνται ή μετακινούνται στο φάκελο θα αποκτήσουν αυτόματα το κρυπτογραφημένο χαρακτηριστικό.

Για την κρυπτογράφηση ενός φακέλου και των τρεχόντων περιεχομένων του, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο που θέλετε να κρυπτογραφήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Το παράθυρο διαλόγου Χαρακτηριστικά για προχωρημένους (Advanced Attributes) εμφανίζει επιλογές χαρακτηριστικών για συμπίεση και κρυπτογράφηση. Αυτό το παράθυρο διαλόγου περιλαμβάνει επίσης χαρακτηριστικά αρχειοθέτησης και δημιουργίας ευρετηρίου.

  Σημείωση Παρόλο που το σύστημα αρχείων NTFS υποστηρίζει τόσο τη συμπίεση, όσο και την κρυπτογράφηση, δεν υποστηρίζει και τα δύο στοιχεία ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε μόνο το ένα ή το άλλο. Ένα αρχείο ή ένας φάκελος δεν μπορεί να κρυπτογραφείται και να συμπιέζεται ταυτόχρονα.

  Για να κρυπτογραφήσετε το φάκελο, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων για διασφάλιση των δεδομένων (Encrypt contents to secure data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Χαρακτηριστικά για προχωρημένους (Advanced Attributes).
 5. Εάν ο φάκελος που επιλέξατε να κρυπτογραφήσετε με τα βήματα 1 έως 3 περιέχει ήδη αρχεία, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου
  Επιβεβαίωση αλλαγών στα χαρακτηριστικά (Confirm Attribute Changes).

  Μπορείτε να επιλέξετε να κρυπτογραφήσετε μόνο το φάκελο, ώστε να κρυπτογραφούνται όλα τα αρχεία που θα μετακινούνται στη συνέχεια στο φάκελο ή θα δημιουργούνται σε αυτόν το φάκελο. Εάν θέλετε να κρυπτογραφηθούν επίσης όλα τα περιεχόμενα του φακέλου αυτού, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εφαρμογή αλλαγών μόνο στο "όνομα_φακέλου" (Apply changes to this folder only) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.

Αποκρυπτογράφηση φακέλου

Για την αποκρυπτογράφηση ενός φακέλου, χρησιμοποιήστε βασικά την ίδια διαδικασία, αλλά με την αντίθετη σειρά:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο που θέλετε να αποκρυπτογραφήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων για διασφάλιση των δεδομένων (Encrypt contents to secure data), για να αποκρυπτογραφήσετε τα δεδομένα.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Χαρακτηριστικά για προχωρημένους (Advanced Attributes).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties).
 6. Εάν ο φάκελος περιέχει αρχεία, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση αλλαγών στα χαρακτηριστικά (Confirm Attribute Changes). Μπορείτε να επιλέξετε να αποκρυπτογραφήσετε μόνο το φάκελο. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν θα αποκρυπτογραφήσει τα αρχεία που περιέχονται εκείνη τη στιγμή στο φάκελο.

  Εάν θέλετε να αποκρυπτογραφηθούν όλα τα περιεχόμενα του φακέλου αυτού, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εφαρμογή αλλαγών μόνο στο "όνομα_φακέλου" (Apply changes to this folder only)και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πρόσθετες πληροφορίες

Τρόπος κρυπτογράφησης αρχείων

Τα αρχεία κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας αλγόριθμους που ουσιαστικά αναδομούν, αναδιατάσσουν και κωδικοποιούν τα δεδομένα. Ένα ζεύγος κλειδιών δημιουργείται τυχαία, όταν κρυπτογραφείτε το πρώτο σας αρχείο. Αυτό το ζεύγος κλειδιών αποτελείται από ένα ιδιωτικό και από ένα δημόσιο κλειδί. Αυτό το ζεύγος κλειδιών χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση των κρυπτογραφημένων αρχείων.

Εάν το ζεύγος κλειδιών χαθεί η καταστραφεί και δεν έχει ορίσει κάποιον παράγοντα αποκατάστασης, τότε δεν υπάρχει τρόπος να ανακτήσετε τα δεδομένα.

Γιατί πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των πιστοποιητικών σας

Επειδή δεν υπάρχει τρόπος να ανακτήσετε τα δεδομένα, τα οποία έχουν κρυπτογραφηθεί με ένα πιστοποιητικό που καταστράφηκε ή χάθηκε, είναι ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των πιστοποιητικών και η αποθήκευσή τους σε μια ασφαλή θέση. Μπορείτε επίσης, να καθορίσετε έναν παράγοντα αποκατάστασης. Αυτός ο παράγοντας μπορεί να ανακτήσει τα δεδομένα. Το πιστοποιητικό του παράγοντα αποκατάστασης επιτελεί διαφορετικό σκοπό από αυτόν του πιστοποιητικού χρήστη.

Τρόπος δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του πιστοποιητικού σας

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πιστοποιητικών σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Microsoft Internet Explorer.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Στην καρτέλα Περιεχόμενο (Content), στην ενότητα Πιστοποιητικά (Certificates), κάντε κλικ στην επιλογή
  Πιστοποιητικά (Certificates).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία (Personal).

  Σημείωση Μπορεί να υπάρχουν αρκετά πιστοποιητικά, ανάλογα με το εάν έχετε εγκαταστήσει πιστοποιητικά για κάποιο άλλο σκοπό.
 5. Επιλέξτε ένα πιστοποιητικό κάθε φορά μέχρι στο πεδίο
  Προβλεπόμενες χρήσεις πιστοποιητικού (Certificate Intended Purposes) να εμφανιστεί το στοιχείο Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων (Encrypting File System). Αυτό είναι το πιστοποιητικό που δημιουργήθηκε, όταν κρυπτογραφήσατε τον πρώτο σας φάκελο.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή (Export)για να ξεκινήσει ο Οδηγός εξαγωγής πιστοποιητικού (Certificate Export Wizard) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, εξαγωγή του ιδιωτικού κλειδιού (Yes, export the private key), για να εξαγάγετε το ιδιωτικό κλειδί και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ισχυρής προστασίας (Enable Strong protection) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. (Χρειάζεστε έναν κωδικό πρόσβασης για την προστασία του ιδιωτικού κλειδιού.)
 10. Καθορίστε τη διαδρομή στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το κλειδί. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το κλειδί σε μια δισκέτα, σε μια άλλη θέση στον σκληρό δίσκο ή σε CD. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα ή πραγματοποιείται διαμόρφωση στον σκληρό δίσκο, θα χαθεί τόσο το κλειδί, όσο και το αντίγραφο ασφαλείας. (Εάν δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού σε δισκέτα ή σε CD, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τη δισκέτα ή το CD σε ασφαλή θέση.)
 11. Καθορίστε τον προορισμό και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
  Επόμενο (Next).
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων (EFS), επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων στα Windows 2000
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/windows2000/w2kccadm/dataprot/w2kadm21.mspx

Σύστημα κρυπτογράφησης αρχείων (EFS) στα Windows XP και τον Microsoft Windows Server 2003
http://www.microsoft.com/technet/security/guidance/cryptographyetc/efs.mspx
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 223316 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια