Τρόπος μεταφοράς βάσεων δεδομένων SQL Server σε μια νέα θέση, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες "Αποσύνδεση και Σύνδεση" (Detach and Attach) του SQL Server


Περίληψη


Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αλλαγής της θέσης των αρχείων δεδομένων και των αρχείων καταγραφής για οποιαδήποτε βάση δεδομένων Microsoft SQL Server 2005, SQL Server 2000 ή SQL Server 7.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης βάσεων δεδομένων συστήματος στον SQL Server 2005, ανατρέξτε στο θέμα Moving System Databases στα ηλεκτρονικά βιβλία SQL Server Books Online. Για να προβάλετε αυτό το θέμα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN (Microsoft Developer Network) στο Web (στα αγγλικά):

Περισσότερες πληροφορίες


Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να αλλάξετε τη θέση ορισμένων βάσεων δεδομένων συστήματος SQL Server διαφέρουν από τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την αλλαγή της θέσης βάσεων δεδομένων χρήστη. Αυτές οι ειδικές περιπτώσεις περιγράφονται ξεχωριστά.

Σημείωση Οι βάσεις δεδομένων συστήματος SQL Server 7.0 δεν είναι συμβατές με τον SQL Server 2000. Μην συνδέετε τις βάσεις δεδομένων master, model, msdb του SQL Server 7.0 ή τις βάσεις δεδομένων διανομής με το SQL Server 2000. Εάν χρησιμοποιείτε SQL Server 2005, μπορείτε να συνδέσετε βάσεις δεδομένων μόνο του SQL Server 2005 σε μια εμφάνιση. Όλα τα παραδείγματα αυτού του άρθρου προϋποθέτουν ότι ο SQL Server είναι εγκατεστημένος στο φάκελο D:\Mssql7. Επιπλέον, τα παραδείγματα προϋποθέτουν ότι όλα τα αρχεία δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής βρίσκονται στον προεπιλεγμένο φάκελο D:\Mssql7\Data. Τα παραδείγματα μετακινούν τα αρχεία δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής όλων των βάσεων δεδομένων στο φάκελο E:\Sqldata.

Προϋποθέσεις

 • Δημιουργήστε ένα πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας όλων των βάσεων δεδομένων, ειδικά της βάσης δεδομένων master, από την τρέχουσα θέση τους.
 • Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή συστήματος (sa).
 • Πρέπει να γνωρίζετε το όνομα και την τρέχουσα θέση όλων των αρχείων δεδομένων και αρχείων καταγραφής για τη βάση δεδομένων.

  Σημείωση Μπορείτε να καθορίσετε το όνομα και την τρέχουσα θέση όλων των αρχείων που χρησιμοποιούνται από μια βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη διαδικασία sp_helpfile:
  use <database_name>
  go
  sp_helpfile
  go
 • Πρέπει να έχετε αποκλειστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων που μετακινείτε. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων που έχετε μετακινήσει ή δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον SQL Server, ελέγξτε το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων του SQL Server και τα ηλεκτρονικά βιβλία SQL Server Books Online για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σφάλματα που αντιμετωπίζετε.

Μετακίνηση βάσεων δεδομένων χρήστη

Στο ακόλουθο παράδειγμα γίνεται μετακίνηση μιας βάσης δεδομένων που ονομάζεται mydb. Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει ένα αρχείο δεδομένων, το Mydb.mdf, και ένα αρχείο καταγραφής, το Mydblog.ldf. Εάν η βάση δεδομένων που μετακινείτε έχει περισσότερα αρχεία δεδομένων ή αρχεία καταγραφής, καθορίστε τα αρχεία σε μια λίστα οριοθετημένη με κόμματα με την αποθηκευμένη διαδικασία sp_attach_db. Η διαδικασία sp_detach_db δεν αλλάζει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αρχείων που περιέχονται στη βάση δεδομένων, επειδή η διαδικασία sp_detach_db δεν αναγράφει τα αρχεία.
 1. Αποσυνδέστε τη βάση δεδομένων ως εξής:
  use master
  go
  sp_detach_db 'mydb'
  go
 2. Στη συνέχεια, αντιγράψτε τα αρχεία δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής από την τρέχουσα θέση (D:\Mssql7\Data) στη νέα θέση (E:\Sqldata).
 3. Επανασυνδέστε τη βάση δεδομένων. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στα αρχεία στη νέα θέση ως εξής:
  use master
  go
  sp_attach_db 'mydb','E:\Sqldata\mydbdata.mdf','E:\Sqldata\mydblog.ldf'
  go
  Επιβεβαιώστε την αλλαγή στις θέσεις του αρχείου, χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη διαδικασία sp_helpfile:
  use mydb
  go
  sp_helpfile
  go
  Οι τιμές της στήλης filename πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις νέες θέσεις.
Σημείωση Το άρθρο 922804 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) περιγράφει ένα ζήτημα για τις βάσεις δεδομένων SQL Server 2005 σε μια περιοχή αποθήκευσης που συνδέεται με το δίκτυο.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
922804 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Μετά την αποσύνδεση μιας βάσης δεδομένων Microsoft SQL Server 2005 που βρίσκεται σε περιοχή αποθήκευσης που συνδέεται με δίκτυο, δεν είναι δυνατή η επανασύνδεση της βάσης δεδομένων SQL Server

Εξετάστε αυτό το ζήτημα. Επιπλέον, εξετάστε τα δικαιώματα που εφαρμόζονται σε μια βάση δεδομένων, όταν αποσυνδέεται στον SQL Server 2005. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Detaching and Attaching a Database του θέματος Securing Data and Log Files στα ηλεκτρονικά βιβλία SQL Server Books Online. Για να προβάλετε αυτό το θέμα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN (Microsoft Developer Network) στο Web (στα αγγλικά):

Μετακίνηση δειγμάτων βάσεων δεδομένων

Για να μετακινήσετε το δείγμα βάσης δεδομένων pubs και το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind στον SQL Server 2000 ή στον SQL Server 7.0 ή για να μετακινήσετε το δείγμα βάσης δεδομένων AdventureWorks και το δείγμα βάσης δεδομένων AdventureWorksDW στον SQL Server 2005, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τη μετακίνηση βάσεων δεδομένων χρήστη.

Μετακίνηση της βάσης δεδομένων model

SQL Server 7.0

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο παράγοντας SQL Server Agent δεν εκτελείται αυτήν τη στιγμή.
 2. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αυτήν για τη μετακίνηση βάσεων δεδομένων χρήστη.

SQL Server 2005 και SQL Server 2000

Στον SQL Server 2000 και τον SQL Server 2005, δεν είναι δυνατή η αποσύνδεση των βάσεων δεδομένων συστήματος χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη διαδικασία sp_detach_db. Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε την πρόταση sp_detach_db 'model', λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Server: Msg 7940, Level 16, State 1, Line 1
System databases master, model, msdb, and tempdb cannot be detached.
Για να μετακινήσετε τη βάση δεδομένων model, πρέπει να ξεκινήσετε τον SQL Server με την επιλογή -c, την επιλογή -m και τη σημαία παρακολούθησης 3608. Η σημαία παρακολούθησης 3608 εμποδίζει τον SQL Server να ανακτήσει οποιαδήποτε βάση δεδομένων, εκτός από τη βάση δεδομένων master.

Σημείωση Έπειτα από αυτήν τη διαδικασία, δεν θα έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε καμία βάση δεδομένων χρήστη. Δεν πρέπει να πραγματοποιήσετε καμία άλλη λειτουργία, εκτός των παρακάτω βημάτων, όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη σημαία παρακολούθησης. Για να προσθέσετε τη σημαία παρακολούθησης 3608 ως παράμετρο έναρξης του SQL Server, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον SQL Server Enterprise Manager, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
  Properties.
 2. Στην καρτέλα General, κάντε κλικ στο στοιχείο Startup Parameters.
 3. Προσθέστε την ακόλουθη νέα παράμετρο:
  -c -m -T3608
Εάν χρησιμοποιείτε τον SQL Server 2005, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον SQL Server Configuration Manager για να αλλάξετε τις παραμέτρους εκκίνησης της υπηρεσίας SQL Server. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των παραμέτρων εκκίνησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN (Microsoft Developer Network) στο Web (στα αγγλικά):Μετά την προσθήκη της επιλογής -c, της επιλογής -m και της σημαίας παρακολούθησης 3608, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τερματίστε και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του SQL Server.
 2. Αποσυνδέστε τη βάση δεδομένων model, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εντολές:
  use master
  go
  sp_detach_db 'model'
  go
 3. Μετακινήστε τα αρχεία Model.mdf και Modellog.ldf από το φάκελο D:\Mssql7\Data στο φάκελο E:\Sqldata.
 4. Επανασυνδέστε τη βάση δεδομένων model, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εντολές:
  use master
  go
  sp_attach_db 'model','E:\Sqldata\model.mdf','E:\Sqldata\modellog.ldf'
  go
 5. Καταργήστε το -c -m -T3608 από τις παραμέτρους εκκίνησης στον SQL Server Enterprise Manager ή στον SQL Server Configuration Manager.
 6. Τερματίστε και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του SQL Server. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αλλαγή των θέσεων του αρχείου, χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη διαδικασία sp_helpfile. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
  use model
  go
  sp_helpfile
  go

Μετακίνηση της βάσης δεδομένων MSDB

SQL Server 7.0

Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε αυτήν τη διαδικασία κατά τη μετακίνηση των βάσεων δεδομένων msdb και model, πρέπει να επανασυνδέσετε πρώτα τη βάση δεδομένων model και στη συνέχεια τη βάση δεδομένων msdb. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Βεβαιωθείτε ότι ο παράγοντας SQL Server Agent δεν εκτελείται αυτήν τη στιγμή.
 2. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αυτήν για τη μετακίνηση βάσεων δεδομένων χρήστη.
Σημείωση Στην περίπτωση που εκτελείται ο SQL Server Agent, η διαδικασία αποθήκευσης sp_detach_db θα αποτύχει και θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:
Server: Msg 3702, Level 16, State 1, Line 0
Cannot drop the database 'msdb' because it is currently in use.
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.

SQL Server 2005 και SQL Server 2000

Για να μετακινήσετε τη βάση δεδομένων MSDB, πρέπει να ξεκινήσετε τον SQL με την επιλογή -c, την επιλογή -m και τη σημαία παρακολούθησης 3608. Η σημαία παρακολούθησης 3608 εμποδίζει τον SQL Server να ανακτήσει οποιαδήποτε βάση δεδομένων εκτός από τη βάση δεδομένων master. Για να προσθέσετε την επιλογή -c, την επιλογή -m και τη σημαία παρακολούθησης 3608, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας "Μετακίνηση της βάσης δεδομένων model". Μετά την προσθήκη της επιλογής -c, της επιλογής -m και της σημαίας παρακολούθησης 3608, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τερματίστε και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του SQL Server.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία SQL Server Agent δεν εκτελείται αυτήν τη στιγμή.
 3. Αποσυνδέστε τη βάση δεδομένων msdb ως εξής:
  use master
  go
  sp_detach_db 'msdb'
  go
 4. Μετακινήστε τα αρχεία Msdbdata.mdf και Msdblog.ldf από την τρέχουσα θέση (D:\Mssql8\Data) στη νέα θέση (E:\Mssql8\Data).
 5. Καταργήστε το -c -m -T3608 από το πλαίσιο παραμέτρων έναρξης του Enterprise Manager.
 6. Τερματίστε και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του SQL Server.

  Σημείωση Εάν προσπαθήσετε να επανασυνδέσετε τη βάση δεδομένων msdb ξεκινώντας τον SQL Server με την επιλογή -c, την επιλογή -m και τη σημαία παρακολούθησης 3608, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Server: Msg 615, Level 21, State 1, Line 1
  Could not find database table ID 3, name 'model'.
 7. Επανασυνδέστε τη βάση δεδομένων msdb ως εξής:
  use master
  go
  sp_attach_db 'msdb','E:\Mssql8\Data\msdbdata.mdf','E:\Mssql8\Data\msdblog.ldf'
  go
Σημείωση Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία με τη μετακίνηση της βάσης δεδομένων model, προσπαθείτε να αποσυνδέσετε τη βάση δεδομένων msdb ενώ αποσυνδέετε τη βάση δεδομένων model. Όταν το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να επανασυνδέσετε τη βάση δεδομένων model και κατόπιν να επανασυνδέσετε τη βάση δεδομένων msdb. Εάν επανασυνδέσετε πρώτα τη βάση δεδομένων msdb, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να επανασυνδέσετε τη βάση δεδομένων model:
Msg 0, Level 11, State 0, Line 0
A severe error occurred on the current command. The results, if any, should be discarded.
Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αποσυνδέσετε τη βάση δεδομένων msdb, να επανασυνδέσετε τη βάση δεδομένων model και κατόπιν να επανασυνδέσετε τη βάση δεδομένων msdb,

Αφού μετακινήσετε τη βάση δεδομένων msdb, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Error 229: EXECUTE permission denied on object 'ObjectName', database 'master', owner 'dbo'.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή η αλυσίδα κατοχής έχει διακοπεί. Οι κάτοχοι βάσης δεδομένων για τη βάση δεδομένων msdb και για τη βάση δεδομένων master δεν είναι οι ίδιοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κατοχή της βάσης δεδομένων msdb έχει αλλάξει. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε τις ακόλουθες προτάσεις Transact-SQL. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών Osql.exe (SQL Server 7.0 και SQL Server 2000) ή το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών Sqlcmd.exe (SQL Server 2005):
USE MSDB 
Go
EXEC sp_changedbowner 'sa'
Go
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
272424 Ο έλεγχος της αλυσίδας κατοχής αντικειμένων σε βάσεις δεδομένων εξαρτάται από τη σύνδεση που έχει αντιστοιχιστεί στους κατόχους του αντικειμένου

Μετακίνηση της κύριας (master) βάσης δεδομένων

 1. Αλλάξτε τη διαδρομή για τα αρχεία δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής της κύριας (master) βάσης δεδομένων στον SQL Server Enterprise Manager.

  Σημείωση Εδώ, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θέση του αρχείου καταγραφής σφαλμάτων.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον SQL Server στον Enterprise Manager και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Startup Parameters, για να δείτε τις ακόλουθες καταχωρήσεις:
  -dD:\MSSQL7\data\master.mdf -eD:\MSSQL7\log\ErrorLog -lD:\MSSQL7\data\mastlog.ldf 
  -d είναι η πλήρως πιστοποιημένη διαδρομή για το αρχείο δεδομένων της κύριας (master) βάσης δεδομένων.

  -e είναι η πλήρως αναγνωρισμένη διαδρομή για το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων.

  -l είναι η πλήρως αναγνωρισμένη διαδρομή για το αρχείο καταγραφής της κύριας (master) βάσης δεδομένων.
 4. Αλλάξτε αυτές τις τιμές ως εξής:
  • Καταργήστε τις τρέχουσες καταχωρήσεις για τα αρχεία Master.mdf και Mastlog.ldf.
  • Προσθέστε νέες καταχωρήσεις που καθορίζουν τη νέα θέση:
   -dE:\SQLDATA\master.mdf
   -lE:\SQLDATA\mastlog.ldf
 5. Τερματίστε τον SQL Server.
 6. Αντιγράψτε τα αρχεία Master.mdf και Mastlog.ldf στη νέα θέση (E:\Sqldata).
 7. Κάντε επανεκκίνηση του SQL Server.
Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε SQL Server 2005, χρησιμοποιήστε τον SQL Server Configuration Manager, για να αλλάξετε τη διαδρομή για τα αρχεία δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής της κύριας (master) βάσης δεδομένων.

Μετακίνηση της βάσης δεδομένων tempdb

Μπορείτε να μετακινήσετε αρχεία tempdb, χρησιμοποιώντας την πρόταση ALTER DATABASE.
 1. Καθορίστε τα λογικά ονόματα αρχείου για τη βάση δεδομένων tempdb, χρησιμοποιώντας το sp_helpfile ως εξής:
  use tempdb
  go
  sp_helpfile
  go
  Το λογικό όνομα για κάθε αρχείο περιέχεται στη στήλη name. Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τα προεπιλεγμένα ονόματα αρχείου
  tempdev και templog.
 2. Χρησιμοποιήστε την πρόταση ALTER DATABASE, καθορίζοντας το λογικό όνομα αρχείου ως εξής:
  use master
  go
  Alter database tempdb modify file (name = tempdev, filename = 'E:\Sqldata\tempdb.mdf')
  go
  Alter database tempdb modify file (name = templog, filename = 'E:\Sqldata\templog.ldf')
  go
  Πρέπει να εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα που επιβεβαιώνουν την αλλαγή:
  Μήνυμα 1
  File 'tempdev' modified in sysaltfiles. Delete old file after restarting SQL Server.
  Μήνυμα 2
  File 'templog' modified in sysaltfiles. Delete old file after restarting SQL Server.
 3. Η χρήση του sp_helpfile στο tempdb δεν θα επιβεβαιώσει αυτές τις αλλαγές μέχρι να κάνετε επανεκκίνηση του SQL Server.
 4. Τερματίστε και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του SQL Server.

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
912397 Η υπηρεσία του SQL Server δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει, όταν αλλάζετε μια παράμετρο εκκίνησης για μια εμφάνιση σε σύμπλεγμα του SQL Server 2000 ή του SQL Server 2005 σε τιμή που δεν είναι έγκυρη

274188 Το θέμα "Αντιμετώπιση προβλημάτων με ορφανούς χρήστες" στα ηλεκτρονικά βιβλία (Books Online) είναι ελλιπές

246133 Τρόπος μεταφοράς συνδέσεων και κωδικών πρόσβασης μεταξύ εμφανίσεων του SQL Server

168001 Οι συνδέσεις και τα δικαιώματα χρήστη σε μια βάση δεδομένων ενδέχεται να είναι εσφαλμένα μετά την επαναφορά της βάσης δεδομένων


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα βιβλία:
Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 7.0 System Administration Training Kit (στα αγγλικά)
Microsoft Press, 2001
Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2000 Resource Kit (στα αγγλικά)
Microsoft Press, 2001