Μια νέα καταχώρηση μητρώου CWDIllegalInDllSearch είναι διαθέσιμη για τον έλεγχο του αλγόριθμου της διαδρομής αναζήτησης DLL

Περίληψη

Αυτή η ενημέρωση παρουσιάζει μια νέα καταχώρηση μητρώου CWDIllegalInDllSearch η οποία επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τον αλγόριθμο διαδρομής αναζήτησης DLL. Ο αλγόριθμος διαδρομής αναζήτησης DLL χρησιμοποιείται από το στοιχείο LoadLibrary API και LoadLibraryEx API όταν τα DLL φορτώνονται χωρίς τον καθορισμό μιας πλήρως αναγνωρισμένης διαδρομής.


Η ενημέρωση επιτρέπει στο διαχειριστή να ορίσει τα ακόλουθα με βάση ολόκληρο το σύστημα ή ανά εφαρμογή:
 • Κατάργηση του τρέχοντα καταλόγου εργασίας από τη διαδρομή αναζήτησης της βιβλιοθήκης.
 • Αποτροπή μιας εφαρμογής από τη φόρτωση μιας βιβλιοθήκης από μια θέση WebDAV.
 • Αποτροπή μιας εφαρμογής από τη φόρτωση μιας βιβλιοθήκης από θέσεις WebDAV, καθώς και από απομακρυσμένες θέσεις UNC.

Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows

Τρόπος λειτουργίας της καταχώρησης μητρώου CWDIllegalInDllSearch

Όταν μια εφαρμογή φορτώνει δυναμικά κάποιο DLL χωρίς να καθορίζεται μια πλήρως αναγνωρισμένη διαδρομή, τα Windows προσπαθούν να εντοπίσουν αυτό το DLL πραγματοποιώντας αναζήτηση σε ένα καλά προσδιορισμένο σύνολο καταλόγων. Αυτά τα σύνολα καταλόγων είναι γνωστά ως διαδρομή αναζήτησης DLL. Μόλις τα Windows εντοπίσουν το αρχείο DLL σε έναν κατάλογο, τα Windows θα φορτώσουν αυτό το DLL. Εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του αρχείου DLL από τα Windows σε κανέναν από τους καταλόγους στη σειρά αναζήτησης DLL, τα Windows θα επιστρέψουν αποτυχία στη λειτουργία φόρτωσης DLL.


Η λειτουργία LoadLibrary και η λειτουργία LoadLibraryEx χρησιμοποιούνται για δυναμική φόρτωση των αρχείων DLL. Ακολουθεί η σειρά αναζήτησης DLL για αυτές τις δύο λειτουργίες:
 1. Ο κατάλογος από τον οποίο φορτώθηκε η εφαρμογή
 2. Ο κατάλογος συστήματος
 3. Ο κατάλογος του συστήματος 16-bit
 4. Ο κατάλογος των Windows
 5. Ο τρέχων κατάλογος εργασίας (CWD)
 6. Οι κατάλογοι που παρατίθενται στη μεταβλητή περιβάλλοντος PATH
Η νεοεισαχθέντα καταχώρηση μητρώου CWDIllegalInDllSearch επιτρέπει στους διαχειριστές του υπολογιστή να τροποποιούν τη συμπεριφορά του αλγόριθμου διαδρομής αναζήτησης DLL που χρησιμοποιείται από τα στοιχεία LoadLibrary και LoadLibraryEx. Αυτή η καταχώρηση μητρώου ενδέχεται να επιτρέψει την παράλειψη ορισμένων ειδών καταλόγων.

Η καταχώρηση μητρώου CWDIllegalInDllSearch μπορεί να προστεθεί στην ακόλουθη διαδρομή:
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την καταχώρηση μητρώου σε κάποιον υπολογιστή για όλες τις εφαρμογές:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την καταχώρηση μητρώου σε κάποιον υπολογιστή για μια συγκεκριμένη εφαρμογή:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
  Η καταχώρηση μητρώου ανά εφαρμογή αντικαθιστά πάντοτε τη ρύθμιση που ισχύει για όλο το σύστημα.. Αυτό επιτρέπει τη ρύθμιση σε όλο το σύστημα να ορίζεται με περιορισμό. Στη συνέχεια, μπορεί να οριστεί μια ρύθμιση εφαρμογής για όλες τις εφαρμογές που δεν λειτουργούν σωστά με τη ρύθμιση σε όλο το σύστημα.

  Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής μπορεί να αποκλείσει τη φόρτωση ενός DLL από WebDAV και SMB, ορίζοντας την τιμή της ρύθμισης συστήματος σε 2 και, στη συνέχεια, να αλλάξει τη συμπεριφορά για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία απαιτεί αυτή τη συμπεριφορά, ορίζοντας την τιμή της επιλογής "Image File Execution" σε 0 ή σε 1.

  Η τιμή της καταχώρησης μητρώου CWDIllegalInDllSearch τροποποιεί τη συμπεριφορά των στοιχείων LoadLibrary και LoadLibraryEx όπως φαίνεται παρακάτω.


Σενάριο 1: Η εφαρμογή έχει ξεκινήσει από έναν τοπικό φάκελο, όπως C:\Program Files

Τιμή CWDIllegalInDllSearchΗ συμπεριφορά της διαδρομής αναζήτησης DLL στα στοιχεία LoadLibrary και LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFΚαταργεί τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας από την προεπιλεγμένη σειρά αναζήτησης DLL
0Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη διαδρομή αναζήτησης DLL που αναφέρθηκε παραπάνω
1Αποκλείει μια Φόρτωση DLL από τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας εάν το τελευταίος έχει ρυθμιστεί σε φάκελο WebDAV
2Αποκλείει μια φόρτωση DLL από τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας εάν το τελευταίος έχει ρυθμιστεί σε απομακρυσμένο φάκελο (όπως μια θέση WebDAV ή UNC).
Δεν υπάρχει κλειδί ή άλλες τιμέςΧρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη διαδρομή αναζήτησης DLL που αναφέρθηκε παραπάνω

Σενάριο 2: Η εφαρμογή ξεκινά από ένα απομακρυσμένο φάκελο, όπως \\remote\shareremote\share)

Τιμή CWDIllegalInDllSearchΗ συμπεριφορά της διαδρομής αναζήτησης DLL στα στοιχεία LoadLibrary και LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFΚαταργεί τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας από την προεπιλεγμένη σειρά αναζήτησης DLL
0Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη διαδρομή αναζήτησης DLL που αναφέρθηκε παραπάνω
1Αποκλείει μια Φόρτωση DLL από τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας εάν το τελευταίος έχει ρυθμιστεί σε φάκελο WebDAV
2Επιτρέπει φόρτωση DLL από τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας εάν το τελευταίος έχει ρυθμιστεί σε απομακρυσμένο φάκελο (όπως μια θέση WebDAV ή UNC).
Δεν υπάρχει κλειδί ή άλλες τιμέςΧρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη διαδρομή αναζήτησης DLL που αναφέρθηκε παραπάνω

Σενάριο 3: Η εφαρμογή ξεκινά από ένα φάκελο WebDav, όπως http://remote/share)

Τιμή CWDIllegalInDllSearchΗ συμπεριφορά της διαδρομής αναζήτησης DLL στα στοιχεία LoadLibrary και LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFΚαταργεί τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας από την προεπιλεγμένη σειρά αναζήτησης DLL
Δεν υπάρχει κλειδί ή άλλες τιμέςΧρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη διαδρομή αναζήτησης DLL που αναφέρθηκε παραπάνω

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Τρόπος απενεργοποίησης φόρτωσης αρχείων DLL από κάποιο κοινόχρηστο στοιχείο WebDAV για όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον τοπικό υπολογιστή σας

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής.
 2. Ανοίξτε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 3. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 4. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο Session Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Τιμή DWORD.
 5. Πληκτρολογήστε CWDIllegalInDllSearch,και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής, πληκτρολογήστε 1 και, κατόπιν, κάντε κλικ στο OK.

Παράδειγμα 2: Τρόπος απενεργοποίησης φόρτωσης αρχείων DLL από κάποιο κοινόχρηστο στοιχείο WebDAV μόνο για μία συγκεκριμένη εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στον τοπικό υπολογιστή σας

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής.
 2. Ανοίξτε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 3. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
 4. Εάν δεν υπάρχει κλειδί με το δυαδικό όνομα εφαρμογής, τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα. 
 5. Κάντε δεξί κλικ στο δυαδικό όνομα <εφαρμογή>, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας στην εντολή Δημιουργία, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Τιμή Dword.
 6. Πληκτρολογήστε CWDIllegalInDllSearch,και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.
 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής, πληκτρολογήστε 1 και, κατόπιν, κάντε κλικ στο OK.

Παράδειγμα 3: Τρόπος απενεργοποίησης φόρτωσης αρχείων DLL από κάποιο κοινόχρηστο στοιχείο (SMB) μόνο για μία συγκεκριμένη εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στον τοπικό υπολογιστή σας

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής.
 2. Ανοίξτε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 3. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
 4. Εάν δεν υπάρχει κλειδί με το δυαδικό όνομα εφαρμογής, τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα. 
 5. Κάντε δεξί κλικ στο δυαδικό όνομα <εφαρμογή>, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας στην εντολή Δημιουργία, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Τιμή Dword.
 6. Πληκτρολογήστε CWDIllegalInDllSearch,και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.
 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής, πληκτρολογήστε 2 και, κατόπιν, κάντε κλικ στο OK.

Αυτόματη επίλυση

Η επίλυση που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα δεν προορίζεται ως αντικατάσταση για οποιαδήποτε ενημέρωση ασφαλείας. Συνιστάται να πραγματοποιείτε πάντα εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων ασφαλείας. Ωστόσο, παρέχουμε στους πελάτες αυτή την επίλυση ως εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης για την προστασία των συστημάτων τους για όσο διάστημα δεν διατίθεται ενημέρωση ασφαλείας ή δεν είναι δυνατή η εγκατάστασή της.

Αυτή η αυτόματη επίλυση θα αναπτύξει μόνο την καταχώρηση μητρώου που απαιτείται για τον αποκλεισμό των φορτώσεων μη ασφαλών DLL από θέσεις WebDAV και SMB.


Σημείωση Πριν εκτελέσετε την αυτόματη επίλυση, θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης 2264107, η οποία περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το άρθρο. Από προεπιλογή, η προστασία απενεργοποιείται κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης 2264107. Στη συνέχεια, οι παράμετροι της προστασίας μπορούν να ρυθμιστούν με μη αυτόματο τρόπο, όπως περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, ή μπορείτε να εκτελέσετε την επίλυση. Όταν εκτελέσετε την επίλυση, ενεργοποιείται η προστασία από απομακρυσμένες φορτώσεις μη ασφαλών DLL.

Για να αναιρέσετε με μη αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις που τροποποιήθηκαν από την επίλυση, μπορείτε να επαναφέρετε την τιμή της ακόλουθης καταχώρησης μητρώου CWDIllegalInDLLSearch σε 0 (μηδέν): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CWDIllegalInDLLSearch Η ρύθμιση της τιμής σε 0 θα αναιρέσει τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από την αυτόματη επίλυση.


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την αυτόματη επίλυση, κάντε κλικ στο κουμπί Fix it, στον σύνδεσμο της κεφαλίδας Ενεργοποίηση (Enable), ή στον σύνδεσμο της κεφαλίδας Απενεργοποίηση (Disable). Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.
Ενεργοποίηση της επίλυσηςΑπενεργοποίηση της επίλυσης Fix it
Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την από τον υπολογιστή που εμφανίζει το πρόβλημα.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Ενημέρωση για τα Windows XP


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για Windows XP x64 Edition


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για τον Windows Server 2003


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για τον Windows Server 2003 x64 Edition


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για συστήματα του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για τα Windows Vista


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για Windows Vista για συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x64


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για τον Windows Server 2008


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για τον Windows Server 2008 x64 Edition


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για συστήματα του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για Windows 7


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία x64


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.

Ενημέρωση για Windows Server 2008 R2 x64 Edition


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23 Αυγούστου 2010

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η αγγλική έκδοση (Η.Π.Α.) αυτής της ενημέρωσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα και με τις δικές σας ρυθμίσεις θερινής ώρας. Επίσης, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

Πληροφορίες αρχείων για Windows XP και Windows Server 2003

 • Τα αρχεία που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο ορόσημο (RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσιών (QFE, GDR) σημειώνονται στις στήλες "Απαίτηση SP" (SP requirement) και "Κλάδος υπηρεσιών" (Service branch).
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών QFE περιέχουν και επείγουσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Εκτός από τα αρχεία που αναφέρονται σε αυτούς τους πίνακες, αυτή η ενημέρωση λογισμικού εγκαθιστά και ένα συσχετιζόμενο αρχείο καταλόγου ασφαλείας (KBnumber.cat) το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.1.2600.6007179,71230-Jun-201013:16x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.6007715,77630-Jun-201014:56x86SP3SP3GDR
Mrxdav.sys5.1.2600.6007180,09630-Jun-201013:34x86SP3SP3QFE
Ntdll.dll5.1.2600.6007715,77630-Jun-201014:54x86SP3SP3QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x64 και των Windows XP Professional

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737273,40803-Jul-201008:24x64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.47371,261,56803-Jul-201008:24x64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68003-Jul-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Mrxdav.sys5.2.3790.4737273,40803-Jul-201008:21x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47371,262,08003-Jul-201008:21x64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68003-Jul-201008:21x86SP2SP2QFE\WOW

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737188,92830-Jun-201013:28x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4737774,65630-Jun-201016:17x86SP2SP2GDR
Mrxdav.sys5.2.3790.4737188,92830-Jun-201013:34x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.4737774,65630-Jun-201016:35x86SP2SP2QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737552,44805-Jul-201017:05IA-64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.47371,648,12805-Jul-201017:05IA-64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68005-Jul-201017:05x86SP2SP2GDR\WOW
Mrxdav.sys5.2.3790.4737553,47205-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47371,648,64005-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46666,582,27205-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68005-Jul-201017:02x86SP2SP2QFE\WOW

Πληροφορίες αρχείων για Windows Vista και Windows Server 2008

 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με ορόσημα (εκδόσεις RTM, SPn) και με κλάδους υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοService branch
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 και Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 και Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 και Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 και Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Το Service Pack 1 είναι ενσωματωμένο στην τελική έκδοση του Windows Server 2008. Επομένως, τα αρχεία του ορόσημου RTM ισχύουν μόνο για τα Windows Vista. Τα αρχεία ορόσημων RTM έχουν αριθμό έκδοσης 6.0.0000.xxxxxx.
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον παρατίθενται ξεχωριστά. Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα αρχεία του συσχετισμένου καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται) είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184991,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,203,54430-Jun-201022:28x86

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184991,557,88830-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6001.227211,558,91230-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6002.182791,582,09630-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6002.224351,583,12030-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6001.184991,164,90430-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,165,41630-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,165,41630-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,166,46430-Jun-201022:24x86

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184992,564,50430-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.227212,563,99230-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.182792,563,99230-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.224352,565,52830-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.184991,164,90430-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,165,41630-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,165,41630-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,166,46430-Jun-201022:19x86

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows Vista και Windows Server 2008

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,736
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,899
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,603
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,375
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,218
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,218
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,373
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,408
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,669
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,409
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,494
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_61bc60071b9b61aa76d40c4f113bd741_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_05c2a7101317839c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_71510d48a9321ed421ef3af3bd651c3b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_2662730a644dd47b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_d3665c674acde7d63aa008ba77eff09c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_01374d7fc696329b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_e2046630a9c590b709642d53c914312a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_28fb1ffa8d76f99b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_587e9927fc6e803a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_594be6e3155a8c03.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_5a7aaccdf9849aa3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_5b2b8a0712856274.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameAmd64_234fb62a80b953b5b5f7211350ee0db5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_cb62d321a994b6a9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4ad8c43c2333fa28d3a0baeb43117898_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b2e86a01282bcc24.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_730c524d4462e4279b8a7ab928e9ed6c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_48c2155287d44bbd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_84e6d8041559b20f1f2a0f8c55712116_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_fde71f6f4aa8e5f6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9af854c86e2ef45814cf8a51d65f80b2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_bb366403f3d0c6cc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fa2942bf653af7a7acc85572973d8fa2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_036ad2da2a591eeb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b49d34abb4cbf170.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_b56a8266cdb7fd39.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_b6994851b1e20bd9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_b74a258acae2d3aa.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,118
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,045
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,883
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,600
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,541
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,377
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,377
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,381
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,719
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,522
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_bef1defde92cb36b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_bfbf2cb90218bf34.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_c0edf2a3e642cdd4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_c19ecfdcff4395a5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameIa64_01ed13e0b81bda0e486983c95f335672_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_a0b3362fd31f6289.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0dd02d5231bf597cc6f42c0bb7ba9c4e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_f57937f3f2ce200b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_81be58e5ac0f424b83c94f79168f86a1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b5decde4b0b49d6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4f5ad45e16ffbace434662e779fbed3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_7aabb0954c38bfb9.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f13865be1a2675f95f6e38e0931edd30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_ac5cd62625149dba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f908b94687b66697c94b746000e7c21f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_e6776d2f5f6e3452.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_58803d1dfc6c8936.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_594d8ad9155894ff.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_5a7c50c3f982a39f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_5b2d2dfd12836b70.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,874
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,874
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,201
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,201
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,513
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,536
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,683
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,714
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,726
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,699
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_bef1defde92cb36b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_bfbf2cb90218bf34.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_c0edf2a3e642cdd4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_c19ecfdcff4395a5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable

Πληροφορίες αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2

 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με ορόσημα (εκδόσεις RTM, SPn) και με κλάδους υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοService branch
  6.1.7600.16xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται σε κάθε περιβάλλον παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2". Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα αρχεία του συσχετισμένου καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166251,286,96030-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,286,95230-Jun-201006:20x86

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166251,736,60030-Jun-201007:14x64
Ntdll.dll6.1.7600.207451,737,62430-Jun-201007:32x64
Ntdll.dll6.1.7600.166251,290,05630-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,291,07230-Jun-201006:20x86

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166252,784,24830-Jun-201005:47IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.207452,784,76030-Jun-201005:41IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.166251,290,05630-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,291,07230-Jun-201006:20x86

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,779
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,431
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,850
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_2045a589aaa17c99881b63c9bbc7512e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_48b95d16d73babe2.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_7ff10b93251f422739846b250b29b7dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_633ab693bb449a7c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_58ee199f5d509156.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_59621692767e6902.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameAmd64_3e508c9a14911d7cc089aaa8d5ab8a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_8966f7bc47286abb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60b46a4071ff17f63038e17efde27ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_b6ef796b96806e9a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6f17b0e56e01a63c92b34a6524458f99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_7ed7f804e56af77b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_781dd2a8176197181e8874fed7e9e798_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_79941a4eba3f8b6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c757053d7e8fc7552a56a286f1db3a6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_aa5e4e7046c9f576.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd09fe43aafcff5990f874aa5af056fe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_816e6b6501ce3b9f.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_b50cb52315ae028c.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_b580b2162edbda38.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)08:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,068
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,868
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,976
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,294
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,373
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_bf615f754a0ec487.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_bfd55c68633c9c33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameIa64_284d06872f26ffc9dbd8f4b5ad4a40d5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_0bb3c667b68e275c.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3e508c9a14911d7cc089aaa8d5ab8a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_2d4a002e8ec90281.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_60b46a4071ff17f63038e17efde27ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_5ad281ddde210660.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e9ba15c32fb5a7d9f4d55380dbbe2a49_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_033898e00a16976e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_58efbd955d4e9a52.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_5963ba88767c71fe.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,785
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,639
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,001
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,858
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,931
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,664
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_bf615f754a0ec487.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_bfd55c68633c9c33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάρτηση LoadLibrary και τη συνάρτηση LoadLibraryEx, επισκεφτείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2264107 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια