Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή

Ισχύει για: Windows 10

Αυτό το παράρτημα παραθέτει τις εντολές πληκτρολογίου και τις κινήσεις αφής που είναι διαθέσιμες στην τελευταία έκδοση των Windows. 

Για να προβάλετε μια λίστα με όλες τις άλλες συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows. Για να προβάλετε μια λίστα με όλες τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις εφαρμογές των Windows, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στις εφαρμογές.

Πλήκτρο Αφηγητής

Μπορείτε να επιλέξετε ποιο πλήκτρο τροποποίησης θέλετε να χρησιμοποιείτε για τις εντολές του Αφηγητή. Τα πλήκτρα Caps Lock και Insert λειτουργούν ως το πλήκτρο Αφηγητής από προεπιλογή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα σε οποιαδήποτε εντολή που χρησιμοποιεί το πλήκτρο Αφηγητής. Το πλήκτρο Αφηγητής αναφέρεται απλώς ως "Αφηγητής" στις εντολές. Μπορείτε να αλλάξετε το πλήκτρο Αφηγητής στις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε Ιαπωνικό πληκτρολόγιο 106, τα προεπιλεγμένα πλήκτρα του Αφηγητή είναι το Insert και το NonConvert.

Εντολές πληκτρολογίου Αφηγητή


Ο Αφηγητής διαθέτει δύο πιθανές διατάξεις πληκτρολογίου: Τυπική και Παλαιού τύπου. Παρακάτω παρατίθενται οι εντολές για την καθεμία από αυτές.

Σημείωση: Οι εντολές της λειτουργίας σάρωσης παρατίθενται στο Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης.

Τυπική διάταξη πληκτρολογίου

Γενικές εντολές

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Windows + Ctrl + Enter Έναρξη ή διακοπή Αφηγητή
Αφηγητής + Esc Έξοδος από τον Αφηγητή
Αφηγητής + 1 Εναλλαγή εκμάθησης εισόδου
Αφηγητής + δεξιό βέλος Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο
Αφηγητής + αριστερό βέλος Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο
Αφηγητής + Page Up
Ctrl + Αφηγητής + επάνω βέλος
Αφηγητής + Page Down
Ctrl + Αφηγητής + κάτω βέλος
Αλλαγή προβολής
Αφηγητής + F1 Εμφάνιση λίστας εντολών
Αφηγητής + F2 Εμφάνιση εντολών για το τρέχον στοιχείο
Αφηγητής + Enter Εκτέλεση κύριας ενέργειας
Αφηγητής + Ctrl + Enter Εναλλαγή λειτουργίας αναζήτησης
Αφηγητής + F12 Ανάγνωση τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας
Αφηγητής + Ctrl + D Περιγραφή εικόνας χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική υπηρεσία
Αφηγητής + Alt + F Αποστολή σχολίων Αφηγητή
Αφηγητής + Z Κλείδωμα πλήκτρου Αφηγητή
Αφηγητής + Ctrl + F12 Εναλλαγή λειτουργίας προγραμματιστή
Αφηγητής + 3 Μεταβίβαση πλήκτρων σε εφαρμογή
Αφηγητής + Alt + M Εναλλαγή λειτουργίας ποντικιού

 

Προσαρμογή φωνητικών εντολών

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Ctrl + Αφηγητής + σύμβολο Συν (+)
Ctrl + Αφηγητής + Πρόσθεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Αύξηση έντασης φωνής
Ctrl + Αφηγητής + σύμβολο Πλην (-)
Ctrl + Αφηγητής + Αφαίρεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Μείωση έντασης φωνής
Αφηγητής + σύμβολο Συν (+) Αύξηση ταχύτητας φωνής
Αφηγητής + σύμβολο Πλην (-) Μείωση ταχύτητας φωνής
Alt + Αφηγητής + Αφαίρεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Alt + Αφηγητής + σύμβολο Πλην (-)
Alt + Αφηγητής + Πρόσθεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Alt + Αφηγητής + σύμβολο Συν (+)
Αλλαγή λειτουργίας ανάγνωσης σημείων στίξης
Αφηγητής + V Αύξηση λειτουργίας επιπέδου λεπτομέρειας
Shift + Αφηγητής + V Μείωση λειτουργίας επιπέδου λεπτομέρειας
Αφηγητής + 2 Εναλλαγή ανάγνωσης χαρακτήρων
Αφηγητής + μπροστινή κάθετος (/) Ανάγνωση πληροφοριών περιβάλλοντος
Alt + Αφηγητής + μπροστινή κάθετος (/) Ορισμός λεπτομέρειας περιβάλλοντος ανάγνωσης
Ctrl + Αφηγητής + μπροστινή κάθετος (/) Αλλαγή σειράς περιβάλλοντος ανάγνωσης

 

Ανάγνωση και εργασία με κείμενο

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Ctrl Διακοπή ανάγνωσης
Αφηγητής + Tab
Αφηγητής + 5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Ανάγνωση στοιχείου
Αφηγητής + Tab δύο φορές γρήγορα
Αφηγητής + 5 δύο φορές γρήγορα (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Αφηγητής + K δύο φορές γρήγορα
Αφηγητής + Ctrl + 5 δύο φορές γρήγορα (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Ανάγνωση στοιχείου γράμμα προς γράμμα
Αφηγητής + 0 Ανάγνωση στοιχείου για προχωρημένους
Αφηγητής + T Ανάγνωση τίτλου παραθύρου
Αφηγητής + W Ανάγνωση παραθύρου
Αφηγητής + X Επανάληψη φράσης
Αφηγητής + R Ανάγνωση από τον δρομέα
Ctrl + Αφηγητής + R
Αφηγητής + κάτω βέλος
Έναρξη ανάγνωσης εγγράφου
Αφηγητής + C Ανάγνωση εγγράφου
Shift + Αφηγητής + J
Αφηγητής + Alt + Home
Ανάγνωση κειμένου από την αρχή μέχρι το δρομέα
Ctrl + Αφηγητής + U Ανάγνωση προηγούμενης σελίδας
Ctrl + Αφηγητής + I Ανάγνωση τρέχουσας σελίδας
Ctrl + Αφηγητής + O Ανάγνωση επόμενης σελίδας
Ctrl + Αφηγητής + J Ανάγνωση προηγούμενης παραγράφου
Ctrl + Αφηγητής + K Ανάγνωση τρέχουσας παραγράφου
Ctrl + Αφηγητής + L Ανάγνωση επόμενης παραγράφου
Αφηγητής + Ctrl + M Ανάγνωση προηγούμενης πρότασης
Αφηγητής + Ctrl + κόμμα (,) Ανάγνωση τρέχουσας πρότασης
Αφηγητής + Ctrl + τελεία (.) Ανάγνωση επόμενης πρότασης
Αφηγητής + U Ανάγνωση προηγούμενης γραμμής
Αφηγητής + I
Αφηγητής + επάνω βέλος
Ανάγνωση τρέχουσας γραμμής
Αφηγητής + O Ανάγνωση επόμενης γραμμής
Αφηγητής + J
Ctrl + Αφηγητής + αριστερό βέλος
Ανάγνωση προηγούμενης λέξης
Αφηγητής + K
Ctrl + Αφηγητής + 5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Ανάγνωση τρέχουσας λέξης
Αφηγητής + L
Ctrl + Αφηγητής + δεξιό βέλος
Ανάγνωση επόμενης λέξης
Αφηγητής + M Ανάγνωση προηγούμενου χαρακτήρα
Αφηγητής + κόμμα (,)
5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Ανάγνωση τρέχοντος χαρακτήρα
Αφηγητής + τελεία (.) Ανάγνωση επόμενου χαρακτήρα
Αφηγητής + F Ανάγνωση επόμενης ομάδας πληροφοριών μορφοποίησης
Shift + Αφηγητής + F Ανάγνωση προηγούμενης ομάδας πληροφοριών μορφοποίησης
Αφηγητής + B
Ctrl + Αφηγητής + Home
Μετακίνηση στην αρχή του κειμένου
Αφηγητής + E
Ctrl + Αφηγητής + End
Μετακίνηση στο τέλος του κειμένου
Αφηγητής + Shift + κάτω βέλος Ανάγνωση επιλογής
Αφηγητής + Shift + κάτω βέλος δύο φορές γρήγορα Συλλαβισμός επιλογής

 

Περιήγηση σε πίνακες

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Ctrl + Alt + Home Μετάβαση στο πρώτο κελί του πίνακα
Ctrl + Alt + End Μετάβαση στο τελευταίο κελί του πίνακα
Ctrl + Alt + δεξιό βέλος Μεταπήδηση στο επόμενο κελί στη σειρά
Ctrl + Alt + αριστερό βέλος Μεταπήδηση στο προηγούμενο κελί στη σειρά
Ctrl + Alt + κάτω βέλος Μεταπήδηση στο επόμενο κελί στη στήλη
Ctrl + Alt + επάνω βέλος Μεταπήδηση στο προηγούμενο κελί στη στήλη
Ctrl + Shift + Alt + αριστερό βέλος Ανάγνωση κεφαλίδας τρέχουσας σειράς
Ctrl + Shift + Alt + επάνω βέλος Ανάγνωση κεφαλίδας τρέχουσας στήλης
Ctrl + Shift + Alt + δεξιό βέλος Ανάγνωση τρέχουσας σειράς
Ctrl + Shift + Alt + κάτω βέλος Ανάγνωση τρέχουσας στήλης
Ctrl + Shift + Alt + μπροστινή κάθετος (\)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Ανάγνωση της γραμμής και στήλης στην οποία βρίσκεται ο Αφηγητής
Ctrl + Alt + Page Up Μεταπήδηση στο κελί του πίνακα
Ctrl + Alt + Page Down Μεταπήδηση στα περιεχόμενα του κελιού

 

Εντολές εστίασης Αφηγητή

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Αφηγητής + Home Μετακίνηση στο πρώτο στοιχείο στο παράθυρο
Αφηγητής + End Μετακίνηση στο τελευταίο στοιχείο στο παράθυρο
Αφηγητής + Backspace Επιστροφή το προηγούμενο στοιχείο
Αφηγητής + N Μετακίνηση στο κύριο γνωστό σημείο
Αφηγητής + αριστερή αγκύλη ([)
Αφηγητής + Αφαίρεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Μετακίνηση δρομέα του Αφηγητή στο δρομέα του συστήματος
Αφηγητής + μονό εισαγωγικό (')
Αφηγητής + Πρόσθεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Ορισμός εστίασης στο στοιχείο
Αφηγητής + A Μεταπήδηση σε συνδεδεμένο στοιχείο
Shift + Αφηγητής + A Μεταπήδηση σε περιεχόμενο με σχόλια
Alt + Αφηγητής + επάνω βέλος Μετάβαση στο γονικό στοιχείο (όταν παρέχεται περιήγηση δομής)
Alt + Αφηγητής + δεξιό βέλος Μετάβαση στο επόμενο ομοειδές (όταν παρέχεται περιήγηση δομής)
Alt + Αφηγητής + αριστερό βέλος Μετάβαση στο προηγούμενο ομοειδές (όταν παρέχεται περιήγηση δομής)
Alt + Αφηγητής + κάτω βέλος Μετάβαση στο πρώτο θυγατρικό στοιχείο (όταν παρέχεται περιήγηση δομής)
Αφηγητής + F7 Λίστα συνδέσεων
Αφηγητής + F5 Λίστα γνωστών σημείων
Αφηγητής + F6 Λίστα επικεφαλίδων
Αφηγητής + Ctrl + F Εύρεση του Αφηγητή
Αφηγητής + F3 Συνέχεια εύρεσης προς τα εμπρός
Αφηγητής + Shift + F3 Συνέχεια εύρεσης προς τα πίσω

 

Εντολές αριθμητικού πληκτρολογίου

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Αφηγητής + Home Μετακίνηση στο πρώτο στοιχείο στο παράθυρο
Αφηγητής + End Μετακίνηση στο τελευταίο στοιχείο στο παράθυρο
Αφηγητής + Alt + Home Ανάγνωση κειμένου από την αρχή μέχρι το δρομέα
Ctrl + Αφηγητής + Home Μετακίνηση στην αρχή του κειμένου
Ctrl + Αφηγητής + End Μετακίνηση στο τέλος του κειμένου
Αφηγητής + αριστερό βέλος Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο
Αφηγητής + δεξιό βέλος Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο
Αφηγητής + 5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο) Ανάγνωση στοιχείου
Αφηγητής + 5 δύο φορές γρήγορα (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Αφηγητής + Ctrl + 5 δύο φορές γρήγορα (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Ανάγνωση στοιχείου γράμμα προς γράμμα
Αφηγητής + επάνω βέλος Ανάγνωση τρέχουσας γραμμής
Αφηγητής + κάτω βέλος Έναρξη ανάγνωσης εγγράφου
Ctrl + Αφηγητής + αριστερό βέλος Ανάγνωση προηγούμενης λέξης
Ctrl + Αφηγητής + 5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο) Ανάγνωση τρέχουσας λέξης
Ctrl + Αφηγητής + δεξιό βέλος Ανάγνωση επόμενης λέξης
5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο) Ανάγνωση τρέχοντος χαρακτήρα
Αφηγητής + Page Up
Ctrl + Αφηγητής + επάνω βέλος
Αλλαγή προβολής
Αφηγητής + Αφαίρεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο) Μετακίνηση δρομέα του Αφηγητή στο δρομέα του συστήματος
Αφηγητής + Πρόσθεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο) Ορισμός εστίασης στο στοιχείο
Ctrl + Αφηγητής + Πρόσθεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο) Αύξηση έντασης φωνής
Ctrl + Αφηγητής + Αφαίρεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο) Μείωση έντασης φωνής
Alt + Αφηγητής + Πρόσθεση
Alt + Αφηγητής + Αφαίρεση
Αλλαγή λειτουργίας ανάγνωσης σημείων στίξης
Αφηγητής + Enter Εκτέλεση κύριας ενέργειας
Αφηγητής + Shift + Enter Εναλλαγή λειτουργίας αναζήτησης

 

Διάταξη πληκτρολογίου παλαιού τύπο

Γενικές εντολές

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + N Άνοιγμα ρυθμίσεων Αφηγητή
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Enter Έναρξη ή διακοπή Αφηγητή
Αφηγητής + Esc Διακοπή Αφηγητή
Αφηγητής + 1 Εναλλαγή εκμάθησης εισόδου
Αφηγητής + δεξιό βέλος Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο
Αφηγητής + αριστερό βέλος Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο
Αφηγητής + επάνω ή κάτω βέλος Αλλαγή προβολής
Αφηγητής + F1 Εμφάνιση λίστας εντολών
Αφηγητής + F2 Εμφάνιση εντολών για το τρέχον στοιχείο
Αφηγητής + Enter Εκτέλεση κύριας ενέργειας
Αφηγητής + Shift + Enter Εναλλαγή λειτουργίας αναζήτησης
Αφηγητής + C Ανάγνωση τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας
Αφηγητής + Shift + D Περιγραφή εικόνας με χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας
Αφηγητής + E
Αφηγητής + Alt + F
Αποστολή σχολίων Αφηγητή
Αφηγητής + Z Κλείδωμα πλήκτρου Αφηγητή
Αφηγητής + Shift + F12 Εναλλαγή λειτουργίας προγραμματιστή
Αφηγητής + X Μεταβίβαση πλήκτρων σε εφαρμογή
Αφηγητής + Num Lock Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας ποντικιού
Πάτημα του πλήκτρου Caps Lock δύο φορές διαδοχικά και γρήγορα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πλήκτρου Caps Lock

 

Προσαρμογή φωνητικών εντολών

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Αφηγητής + Page Up Αύξηση έντασης φωνής
Αφηγητής + Page Down Μείωση έντασης φωνής
Αφηγητής + σύμβολο Συν (+)
Αφηγητής + Πρόσθεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Αύξηση ταχύτητας φωνής
Αφηγητής + σύμβολο Πλην (-)
Αφηγητής + Αφαίρεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Μείωση ταχύτητας φωνής
Αφηγητής + Alt + σύμβολο Συν (+)
Αφηγητής + Alt + σύμβολο Πλην (-)
Αφηγητής + Alt + Πρόσθεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Αφηγητής + Alt + Αφαίρεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Αλλαγή λειτουργίας ανάγνωσης σημείων στίξης
Αφηγητής + A
Αφηγητής + Ctrl + σύμβολο Συν (+)
Αφηγητής + Ctrl + Πρόσθεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Αύξηση λειτουργίας επιπέδου λεπτομέρειας
Αφηγητής + Ctrl + σύμβολο Πλην (-)
Αφηγητής + Ctrl + Αφαίρεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Μείωση λειτουργίας επιπέδου λεπτομέρειας
Αφηγητής + F12 Εναλλαγή ανάγνωσης χαρακτήρων
Αφηγητής + μπροστινή κάθετος (/) Ανάγνωση πληροφοριών περιβάλλοντος
Alt + Αφηγητής + μπροστινή κάθετος (/) Αλλαγή του όγκου των πληροφοριών περιβάλλοντος που θα εκφωνούνται (επίπεδο λεπτομέρειας)
Ctrl + Αφηγητής + μπροστινή κάθετος (/) Αλλαγή σειράς περιβάλλοντος ανάγνωσης

 

Ανάγνωση και εργασία με κείμενο

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Ctrl Διακοπή ανάγνωσης
Αφηγητής + D Ανάγνωση στοιχείου
Αφηγητής + S Ανάγνωση στοιχείου γράμμα προς γράμμα
Αφηγητής + 0 (μηδέν) Ανάγνωση στοιχείου για προχωρημένους
Αφηγητής + T Ανάγνωση τίτλου παραθύρου
Αφηγητής + W Ανάγνωση παραθύρου
Αφηγητής + V Επανάληψη φράσης
Αφηγητής + R Ανάγνωση από τον δρομέα
Αφηγητής + M Έναρξη ανάγνωσης εγγράφου
Αφηγητής + H Ανάγνωση εγγράφου
Αφηγητής + δεξιά αγκύλη (]) Ανάγνωση κειμένου από την αρχή μέχρι το δρομέα
Αφηγητής + Shift + U Ανάγνωση προηγούμενης σελίδας
Αφηγητής + Ctrl + U Ανάγνωση τρέχουσας σελίδας
Αφηγητής + U Ανάγνωση επόμενης σελίδας
Αφηγητής + Shift + I Ανάγνωση προηγούμενης παραγράφου
Αφηγητής + Ctrl + I Ανάγνωση τρέχουσας παραγράφου
Αφηγητής + I Ανάγνωση επόμενης παραγράφου
Αφηγητής + Ctrl + M Ανάγνωση προηγούμενης πρότασης
Αφηγητής + Ctrl + κόμμα (,) Ανάγνωση τρέχουσας πρότασης
Αφηγητής + Ctrl + τελεία (.) Ανάγνωση επόμενης πρότασης
Αφηγητής + Shift + O Ανάγνωση προηγούμενης γραμμής
Αφηγητής + Ctrl + O Ανάγνωση τρέχουσας γραμμής
Αφηγητής + O Ανάγνωση επόμενης γραμμής
Αφηγητής + Shift + P Ανάγνωση προηγούμενης λέξης
Αφηγητής + Ctrl + P Ανάγνωση τρέχουσας λέξης
Αφηγητής + P Ανάγνωση επόμενης λέξης
Αφηγητής + Shift + αριστερή αγκύλη ([) Ανάγνωση προηγούμενου χαρακτήρα
Αφηγητής + Ctrl + αριστερή αγκύλη ([) Ανάγνωση τρέχοντος χαρακτήρα
Αφηγητής + αριστερή αγκύλη ([) Ανάγνωση επόμενου χαρακτήρα
Αφηγητής + F Ανάγνωση επόμενης ομάδας πληροφοριών μορφοποίησης
Shift + Αφηγητής + F Ανάγνωση προηγούμενης ομάδας πληροφοριών μορφοποίησης
Αφηγητής + Y Μετακίνηση στην αρχή του κειμένου
Αφηγητής + B Μετακίνηση στο τέλος του κειμένου
Αφηγητής + J Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα
Αφηγητής + Shift + J Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα
Αφηγητής + L Μεταπήδηση στην επόμενη σύνδεση
Αφηγητής + Shift + L Μεταπήδηση στην προηγούμενη σύνδεση
Αφηγητής + Shift + κάτω βέλος Ανάγνωση τρέχουσας επιλογής

 

Περιήγηση σε πίνακες

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Αφηγητής + F3 Μεταπήδηση στο επόμενο κελί στη σειρά
Αφηγητής + Shift + F3 Μεταπήδηση στο προηγούμενο κελί στη σειρά
Αφηγητής + F4 Μεταπήδηση στο επόμενο κελί στη στήλη
Αφηγητής + Shift + F4 Μεταπήδηση στο προηγούμενο κελί στη στήλη
Αφηγητής + F10 Ανάγνωση κεφαλίδας τρέχουσας σειράς
Αφηγητής + F9 Ανάγνωση κεφαλίδας τρέχουσας στήλης
Αφηγητής + F8 Ανάγνωση τρέχουσας σειράς
Αφηγητής + F7 Ανάγνωση τρέχουσας στήλης
Αφηγητής + F5 Ανάγνωση της γραμμής και στήλης στην οποία βρίσκεται ο Αφηγητής
Αφηγητής + F6 Μεταπήδηση στο κελί του πίνακα
Αφηγητής + Shift + F6 Μεταπήδηση στα περιεχόμενα του κελιού
Αφηγητής + K Μεταπήδηση στον επόμενο πίνακα
Αφηγητής + Shift + K Μεταπήδηση στον προηγούμενο πίνακα

 

Εντολές εστίασης Αφηγητή

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Αφηγητής + Home Μετακίνηση στο πρώτο στοιχείο στο παράθυρο
Αφηγητής + End Μετακίνηση στο τελευταίο στοιχείο στο παράθυρο
Αφηγητής + Backspace Επιστροφή το προηγούμενο στοιχείο
Αφηγητής + N Μετακίνηση στο κύριο γνωστό σημείο
Αφηγητής + G Μετακίνηση δρομέα του Αφηγητή στο δρομέα του συστήματος
Αφηγητής + περισπωμένη (~) Ορισμός εστίασης στο στοιχείο
Αφηγητής + Insert Μεταπήδηση σε συνδεδεμένο στοιχείο
Αφηγητής + Shift + Insert Μεταπήδηση σε περιεχόμενο με σχόλια
Ctrl + Αφηγητής + επάνω βέλος Μετάβαση στο γονικό στοιχείο (όταν παρέχεται περιήγηση δομής)
Ctrl + Αφηγητής + δεξιό βέλος Μετάβαση στο επόμενο ομοειδές (όταν παρέχεται περιήγηση δομής)
Ctrl + Αφηγητής + αριστερό βέλος Μετάβαση στο προηγούμενο ομοειδές (όταν παρέχεται περιήγηση δομής)
Ctrl + Αφηγητής + κάτω βέλος Μετάβαση στο πρώτο θυγατρικό στοιχείο (όταν παρέχεται περιήγηση δομής)
Αφηγητής + Q Μετακίνηση στο τελευταίο στοιχείο στη συμπεριλαμβανόμενη περιοχή

Κινήσεις αφής του Αφηγητή


Χρησιμοποιήστε αυτήν την κίνηση  Για να κάνετε το εξής
Άγγιγμα ή σύρσιμο με ένα δάχτυλο Ανάγνωση του περιεχομένου κάτω από το δάκτυλό σας
Πατήστε δύο φορές ή κρατήστε το με το ένα δάχτυλο και πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη με ένα άλλο δάκτυλο Ενεργοποίηση κύριας εντολής
Πατήστε τρεις φορές ή κρατήστε το με το ένα δάχτυλο και πατήστε δύο φορές οπουδήποτε στην οθόνη με ένα άλλο δάκτυλο Ενεργοποίηση δευτερεύουσας ενέργειας
Κρατήστε το με το ένα δάχτυλο και πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη με δύο δάκτυλα Έναρξη μεταφοράς ή επιπλέον επιλογές πλήκτρων
Κίνηση προς τα αριστερά ή δεξιά με ένα δάχτυλο Μετακίνηση στο επόμενο ή στο προηγούμενο στοιχείο
Κίνηση προς τα πάνω ή κάτω με ένα δάκτυλο Αλλαγή προβολής
Πατήστε μία φορά με δύο δάκτυλα Διακοπή της ανάγνωσης από τον Αφηγητή
Πατήστε μία φορά με τρία δάκτυλα Αλλαγή λειτουργίας επιπέδου λεπτομέρειας
Πατήστε μία φορά με τέσσερα δάκτυλα Εμφάνιση εντολών του Αφηγητή για το τρέχον στοιχείο
Πατήστε δύο φορές με δύο δάχτυλα Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος
Πατήστε δύο φορές με τρία δάκτυλα Ανάγνωση χαρακτηριστικών κειμένου
Πατήστε δύο φορές με τέσσερα δάκτυλα Άνοιγμα της λειτουργίας αναζήτησης
Πατήστε τρεις φορές με τέσσερα δάχτυλα Εμφάνιση όλων των εντολών του Αφηγητή
Σαρώστε προς τα αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω με δύο δάκτυλα Κύλιση
Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά με τρία δάκτυλα Μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω με το πλήκτρο Tab
Σαρώστε προς τα επάνω με τρία δάκτυλα Ανάγνωση τρέχοντος παραθύρου
Σαρώστε προς τα κάτω με τρία δάκτυλα Έναρξη ανάγνωσης κειμένου με δυνατότητα εξερεύνησης
Σαρώστε προς τα πάνω ή κάτω με τέσσερα δάκτυλα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ζουμ σημασιολογίας όπου υποστηρίζεται
Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά με τέσσερα δάκτυλα Μετακίνηση του δρομέα του Αφηγητή στην αρχή ή στο τέλος της μονάδας

 

Επόμενο: Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων