Αντιμετώπιση προβλημάτων των μηνυμάτων λάθους "Stop 0x00000077" ή "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR"

Συμπτώματα

Όταν εκτελείτε τα Windows, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
 • Stop 0x00000077
  KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος εμφάνισης αυτών των μηνυμάτων λάθους.

Αιτία

Το ζήτημα αυτό ενδέχεται να προκύψει εάν η σελίδα δεδομένων πυρήνα που έχει ζητηθεί δεν είναι δυνατόν να αναγνωστεί από το αρχείο σελιδοποίησης στη μνήμη ή εάν η κύρια εγγραφή εκκίνησης έχει μολυνθεί με κάποιο ιό. Για περαιτέρω καθορισμό της πιθανής αιτίας, πρέπει να ερμηνεύσετε σωστά το μήνυμα λάθους. Εάν η πρώτη και η τρίτη παράμετρος είναι μηδέν, τότε οι τέσσερις παράμετροι ορίζονται ως εξής:
 1. 0 (μηδέν)
 2. Τιμή καταχωρήσεων πίνακα σελίδων (PTE) τη στιγμή του σφάλματος
 3. 0 (μηδέν)
 4. Διεύθυνση υπογραφής στη στοίβα πυρήνα
Εάν η πρώτη ή η τρίτη παράμετρος δεν είναι μηδέν, τότε ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
 1. Κώδικας κατάστασης
 2. Κώδικας κατάστασης I/O
 3. Αριθμός αρχείου σελίδας
 4. Μετατόπιση στο αρχείο σελίδας
Εάν συμβαίνει αυτό, η αιτία αυτού του ζητήματος μπορεί να καθοριστεί από τη δεύτερη παράμετρο (τον κώδικα κατάστασης Ι/Ο) με χρήση της ακόλουθης πληροφορίας που βρίσκεται καταχωρημένη στη μορφή "τιμή δεύτερης παραμέτρου" πριν από τη μορφή "γενική αιτία":

0xC000009A ή STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: έλλειψη συνόλου μη σελιδοποιημένων πόρων

0xC000009C ή STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: κατεστραμμένο μπλοκ στο σκληρό δίσκο

0xC000009D ή STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: κακή καλωδίωση, μη τερματισμός ή ο ελεγκτής δεν είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση στο σκληρό δίσκο.

0xC000016A ή STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: κατεστραμμένο μπλοκ στο σκληρό δίσκο

0xC0000185 ή STATUS_IO_DEVICE_ERROR: ακατάλληλος τερματικός σύνδεσμος ή ελαττωματική καλωδίωση των συσκευών που βασίζονται σε SCSI, ή δύο συσκευές που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο IRQ.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο:

Ιός τομέα εκκίνησης

Για να εξακριβώσετε εάν έχετε έναν ιό τομέα εκκίνησης, εκτελέστε ένα πρόσφατο πρόγραμμα ελέγχου για ιούς και, εάν τον εντοπίσετε, απαλλάξτε από αυτόν τον υπολογιστή σας.

Απουσία ιού τομέα εκκίνησης

Προβάλλετε το αρχείο καταγραφής συστήματος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) για πρόσθετα μηνύματα λάθους, που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό της συσκευής που προκαλεί το σφάλμα.

Κατεστραμμένο μπλοκ Το Stop 0x77 προκαλείται από ένα κατεστραμμένο μπλοκ σε ένα αρχείο σελιδοποίησης ή από ένα σφάλμα του ελεγκτή σκληρού δίσκου ή, σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις, προκαλείται όταν δεν είναι διαθέσιμο ένα μη σελιδοποιημένο σύνολο πόρων.

Εάν η πρώτη και η δεύτερη παράμετρος είναι 0, τότε η υπογραφή στοίβας δεν βρέθηκε στη στοίβα πυρήνα. Αιτία αυτού του ζητήματος είναι ελαττωματικό υλικό. Εάν η κατάσταση I/O είναι C0000185 και το αρχείο σελιδοποίησης βρίσκεται σε ένα σκληρό δίσκο που βασίζεται σε SCSI, θα πρέπει να ελέγξετε τα καλώδια του δίσκου και τον τερματικό σύνδεσμο SCSI.

Εάν ο κώδικας κατάστασης I/O είναι 0xC000009C ή 0xC000016A, αυτό συνήθως υποδεικνύει ότι δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση των δεδομένων από το δίσκο, λόγω κατεστραμμένου μπλοκ.

Εάν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εμφάνιση μηνύματος λάθους, το Autochk εκτελείται αυτόματα και προσπαθεί να εντοπίσει τον κατεστραμμένο τομέα. Εάν για κάποιο λόγο το Autochk δεν σαρώσει το σκληρό δίσκο για σφάλματα, ξεκινήστε τη σάρωση του δίσκου με μη αυτόματο τρόπο. Εάν ο υπολογιστής σας έχει διαμορφωθεί με το αρχείο συστήματος NTFS, εκτελέστε Chkdsk /f /r στο διαμέρισμα συστήματος. Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας πριν από τον έλεγχο δίσκου. Εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας λόγω αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε την Κονσόλα εντολών (Command Console) και εκτελέστε Chkdsk /r.

Ελαττωματική ή μη αξιόπιστη μνήμη RAM αποτελεί άλλη μία συνηθισμένη αιτία του ζητήματος αυτού.

Επιβεβαιώστε ότι είναι σωστά τοποθετημένοι όλοι οι προσαρμογείς δικτύου στον υπολογιστή σας.

Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές των προσαρμογέων δικτύου είναι καθαρές.

Απενεργοποιήστε τη ρευστοποίηση του συστήματος στο BIOS για να δείτε εάν αυτό επιλύει το σφάλμα.

Εάν αυτό δεν επιλύει το σφάλμα, μπορεί να είναι κατεστραμμένη η κύρια πλακέτα του υπολογιστή σας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
130801 Κοινές αιτίες μηνυμάτων STOP 0x00000077 και 0x0000007A
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 228753 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Οκτ 2003 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια