Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη λειτουργία και τους περιορισμούς της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows. Η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας βοηθά στην αποκατάσταση, όταν ο υπολογιστής που διαθέτετε με Windows δεν ξεκινά σωστά ή δεν ξεκινά καθόλου.

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν χρησιμοποιείτε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows μπορείτε να έχετε περιορισμένη πρόσβαση στους τόμους NTFS, FAT και FAT32, χωρίς να κάνετε εκκίνηση του περιβάλλοντος εργασίας με γραφικά των Windows. Στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows έχετε τη δυνατότητα:
 • Να χρησιμοποιείτε, να αντιγράφετε, να μετονομάζετε ή να αντικαθιστάτε αρχεία και φακέλους του λειτουργικού συστήματος.
 • Να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την εκκίνηση υπηρεσιών ή συσκευών κατά την επόμενη εκκίνηση του υπολογιστή σας.
 • Να επιδιορθώνετε τον τομέα εκκίνησης του συστήματος αρχείων ή την κύρια εγγραφή εκκίνησης (MBR).
 • Να δημιουργείτε και να διαμορφώνετε διαμερίσματα σε μονάδες δίσκου.
Σημειώστε ότι μόνο ένας διαχειριστής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, έτσι ώστε οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανέναν τόμο NTFS.

Εκκίνηση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των WindowsΓια να ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας με τις δισκέτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows ή με το CD-ROM των Windows. Στην οθόνη "Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης" (Welcome to Setup), πιέστε το πλήκτρο F10 ή το πλήκτρο R για επιδιόρθωση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο C (μόνο για τα Windows 2000) για να ξεκινήσει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows. Επιλέξτε τον κατάλληλο αριθμό για την εγκατάσταση των Windows που θέλετε να επιδιορθώσετε και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή. Εάν δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, απλά πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 • Προσθέστε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows στο φάκελο "Εκκίνηση των Windows" (Windows Startup) χρησιμοποιώντας το αρχείο Winnt32.exe με το διακόπτη /cmdcons. Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται περίπου 7 MB χώρου στον σκληρό δίσκο στο διαμέρισμα του συστήματός σας, για να χωρέσουν τα αρχεία και ο φάκελος Cmdcons.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε κατοπτρισμό λογισμικού, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  229077 Ο κατοπτρισμός εμποδίζει την προεγκατάσταση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)
 • Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  222478 Δημιουργία προτύπου για την εκτέλεση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) με χρήση απομακρυσμένου διακομιστή εγκατάστασης (Remote Install Server – RIS)

Χρήση της Κονσόλας εντολών (Command Console).Αφού ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
Windows NT(TM) Boot Console Command Interpreter.

WARNING:

This is a limited function command prompt intended only as a system recovery utility for advanced users. Using this utility incorrectly can cause serious system-wide problems that may require you to reinstall Windows to correct them.

Type 'exit' to leave the command prompt and reboot the system.

1: C:\WINNT

Which Windows installation would you like to logon to (enter to abort)?
Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό για την κατάλληλη εγκατάσταση των Windows, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχειριστή (Administrator). Λάβετε υπόψη ότι εάν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης τρεις φορές, η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows θα κλείσει. Επίσης, σε περίπτωση που η βάση δεδομένων SAM λείπει ή είναι κατεστραμμένη, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, επειδή δεν θα είναι δυνατός ο σωστός έλεγχος της ταυτότητάς σας. Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης και ξεκινήσει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, πληκτρολογήστε exit, για να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Περιορισμοί της Κονσόλας εντολών (Command Console)Από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τους ακόλουθους φακέλους:
 • Τον κεντρικό φάκελο
 • Το φάκελο %SystemRoot% και τους υποφακέλους της εγκατάστασης των Windows με την οποία έχετε συνδεθεί τη συγκεκριμένη στιγμή
 • Το φάκελο Cmdcons
 • Μονάδες αφαιρούμενων μέσων, όπως μονάδες CD-ROM
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλους φακέλους, θα λάβετε ένα μήνυμα λάθους "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" (Access Denied). Επίσης, ενώ θα χρησιμοποιείτε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, δεν θα μπορείτε να αντιγράψετε ένα αρχείο από τον τοπικό σκληρό δίσκο σε δισκέτα. Μπορείτε να αντιγράψετε ένα αρχείο από μια δισκέτα ή CD-ROM σε σκληρό δίσκο και από έναν σκληρό δίσκο σε άλλον σκληρό δίσκο.

Διαθέσιμες εντολέςHELP

Χρησιμοποιήστε την εντολή help, για να εμφανίσετε σε λίστα όλες τις ακόλουθες υποστηριζόμενες εντολές:

attrib delete fixboot md type
cd dir fixmbr mkdir systemroot
chdir disable format more
chkdsk diskpart help rd
cls enable listsvc ren
copy exit logon rename
del expand map rmdir

ATTRIB

Χρησιμοποιήστε την εντολή attrib μαζί με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παραμέτρους, για να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά ενός αρχείου ή φακέλου:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Ορίζει ένα χαρακτηριστικό.
- Επαναφέρει ένα χαρακτηριστικό.
R Χαρακτηριστικό αρχείου "Μόνο για ανάγνωση" (Read-Only).
S Χαρακτηριστικό αρχείου "Σύστημα" (System).
H Χαρακτηριστικό αρχείου "Κρυφό" (Hidden).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα τουλάχιστον χαρακτηριστικό πρέπει να προσδιοριστεί ή να διαγραφεί. Για να προβάλετε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιήστε την εντολή dir.

CD και CHDIR

Χρησιμοποιήστε τις εντολές cd και chdir για να αλλάξετε το φάκελο. Εάν πληκτρολογήσετε cd .. , καθορίζετε ότι θέλετε να μεταβείτε στον γονικό φάκελο. Πληκτρολογήστε cd drive:, για να εμφανιστεί ο τρέχων φάκελος στην καθορισμένη μονάδα δίσκου. Πληκτρολογήστε cd χωρίς παραμέτρους, για να εμφανιστεί η τρέχουσα μονάδα δίσκου και ο τρέχων φάκελος. Η εντολή chdir θεωρεί τα διαστήματα ως οριοθέτες. Για το λόγο αυτό, αν ένα όνομα υποφακέλου περιέχει διάστημα πρέπει να το περιλάβετε σε εισαγωγικά, για παράδειγμα:
cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"
Η εντολή chdir λειτουργεί μόνο μέσα στους φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον κεντρικό φάκελο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.

CHKDSK

chkdsk μονάδα_δίσκου /p /r
Η εντολή αυτή (όπου η παράμετρος μονάδα_δίσκου προσδιορίζει τη μονάδα δίσκου που θα ελεγχθεί) ελέγχει τη μονάδα δίσκου και, εάν χρειαστεί, επιδιορθώνει ή επαναφέρει τη μονάδα δίσκου. Επίσης σημειώνει τους κατεστραμμένους τομείς και ανακτά αναγνώσιμες πληροφορίες.

Ο διακόπτης /p δίνει εντολή στο CHKDSK να πραγματοποιήσει διεξοδικό έλεγχο στη μονάδα δίσκου ακόμα και αν δεν υπάρχει επισήμανση ότι η μονάδα δίσκου παρουσιάζει ζητήματα και στη συνέχεια διορθώνει τυχόν σφάλματα που θα βρεθούν. Ο διακόπτης /r εντοπίζει τους κατεστραμμένους τομείς και ανακτά αναγνώσιμες πληροφορίες. Σημειώστε ότι εάν καθορίσετε το διακόπτη /r, ο διακόπτης /p υπονοείται. Η εντολή chkdsk μπορεί να καθοριστεί χωρίς ορίσματα, οπότε η τρέχουσα μονάδα δίσκου υπονοείται χωρίς διακόπτες. Προαιρετικά, οι αναφερόμενοι διακόπτες είναι αποδεκτοί. Η εντολή chkdsk απαιτεί το αρχείο Autochk.exe. Η εντολή Chkdsk εντοπίζει αυτόματα το αρχείο αυτό στο φάκελο εκκίνησης. Συνήθως, ο φάκελος αυτός είναι ο φάκελος Cmdcons, εάν η Κονσόλα εντολών (Command Console) είχε προεγκατασταθεί. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση του φακέλου στο φάκελο εκκίνησης, η εντολή Chkdsk προσπαθεί να εντοπίσει το μέσο εγκατάστασης CD-ROM των Windows. Εάν το μέσο εγκατάστασης δεν είναι δυνατόν να βρεθεί, η εντολή Chkdsk σας ζητά να δώσετε τη θέση του αρχείου Autochk.exe.

CLS

Χρησιμοποιήστε την εντολή αυτή για να καθαρίσετε την οθόνη.

COPY

copy αρχείο_προέλευσης προορισμός
Χρησιμοποιήστε την εντολή αυτή (όπου η παράμετρος αρχείο προέλευσης καθορίζει το αρχείο που θα αντιγραφεί και η παράμετρος προορισμός προσδιορίζει το όνομα αρχείου ή φακέλου για το νέο αρχείο) για να αντιγράψετε ένα αρχείο. Χαρακτήρες μπαλαντέρ ή αντίγραφα φακέλων δεν επιτρέπονται. Ένα συμπιεσμένο αρχείο από το CD-ROM των Windows αποσυμπιέζεται αυτόματα καθώς αντιγράφεται.

Εάν ο προορισμός δεν έχει καθοριστεί, από προεπιλογή ορίζεται ο τρέχων φάκελος. Εάν το αρχείο υπάρχει ήδη, θα σας ζητηθεί να το αντικαταστήσετε.

DEL και DELETE

del μονάδα_δίσκου: διαδρομή όνομα_αρχείου
delete μονάδα_δίσκου: διαδρομή όνομα_αρχείου
Χρησιμοποιήστε την εντολή αυτή (όπου οι παράμετροι μονάδα_δίσκου: διαδρομή όνομα_αρχείου προσδιορίζουν το αρχείο που θα διαγραφεί) για να διαγράψετε ένα αρχείο. Η εντολή delete λειτουργεί μόνο μέσα σε φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον κεντρικό φάκελο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης. Η εντολή delete δεν δέχεται χαρακτήρες μπαλαντέρ (*).

DIR

dir μονάδα_δίσκου: διαδρομή όνομα_αρχείου
Χρησιμοποιήστε την εντολή αυτή (όπου οι παράμετροι μονάδα δίσκου: διαδρομή όνομα_αρχείου προσδιορίζουν τη μονάδα δίσκου, το φάκελο και τα αρχεία που θα αναφερθούν σε λίστα), για να εμφανιστεί μια λίστα αρχείων και υποφακέλων σε ένα φάκελο. Η εντολή dir εμφανίζει σε λίστα όλα τα αρχεία συμπεριλαμβανομένων των κρυφών αρχείων και των αρχείων συστήματος. Τα αρχεία μπορεί να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

D - Κατάλογος(Directory) R - Αρχείο "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only file)
H - Κρυφό αρχείο (Hidden file) A - Αρχεία έτοιμα για αρχειοθέτηση (Files ready for archiving)
S - Αρχείο συστήματος (System file) C - Συμπιεσμένο (Compressed)
E - Κρυπτογραφημένο (Encrypted) P - Σημείο νέας ανάλυσης (Reparse Point)
Η εντολή dir λειτουργεί μόνο μέσα σε φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον κεντρικό φάκελο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.

DISABLE

disable όνομα_υπηρεσίας
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή (όπου η παράμετρος όνομα_υπηρεσίας προσδιορίζει το όνομα της υπηρεσίας ή της μονάδας δίσκου που θα απενεργοποιηθεί), για να απενεργοποιήσετε μια υπηρεσία ή μια μονάδα δίσκου του συστήματος των Windows.

Χρησιμοποιήστε την εντολή listsvc, για να εμφανιστούν όλες οι υπηρεσίες ή μονάδες δίσκων που είναι δυνατόν να απενεργοποιηθούν. Η εντολή disable εκτυπώνει τον παλιό τύπο έναρξης της υπηρεσίας πριν από την επαναφορά της στην τιμή SERVICE_DISABLED. Για το λόγο αυτό, πρέπει να καταχωρήσετε τον παλιό τύπο έναρξης, σε περίπτωση που χρειαστεί να επανενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

Οι τιμές τύπου έναρξης που εμφανίζει η εντολή disable είναι οι εξής:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/delete όνομα_συσκευής όνομα_μονάδας_δίσκου όνομα_διαμερίσματος μέγεθος
Χρησιμοποιήστε την εντολή αυτή, για να διαχειριστείτε τα διαμερίσματα στους τόμους του σκληρού σας δίσκου.
 • /add: Δημιουργεί ένα νέο διαμέρισμα.
 • /delete : Διαγράφει ένα υπάρχον διαμέρισμα.
 • όνομα_συσκευής: Το όνομα της συσκευής για τη δημιουργία νέου διαμερίσματος. Μπορείτε να αποκτήσετε το όνομα από το αποτέλεσμα της εντολής ΜΑΡ, για παράδειγμα: \Συσκευή\Σκληρός δίσκος0.
 • όνομα_μονάδας_δίσκου: Ένα όνομα που βασίζεται σε γράμμα μονάδας δίσκου για τη διαγραφή ενός υπάρχοντος διαμερίσματος, για παράδειγμα του D:
 • όνομα_διαμερίσματος: Το όνομα που βασίζεται σε διαμέρισμα για τη διαγραφή ενός υπάρχοντος διαμερίσματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για το όρισμα ονόματος μονάδας δίσκου, για παράδειγμα: \ Συσκευή\Σκληρός δίσκος0\Διαμέρισμα1.
 • μέγεθος: Το μέγεθος του νέου διαμερίσματος σε megabyte.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν χρησιμοποιούνται ορίσματα, θα εμφανιστεί ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη για τη διαχείριση των διαμερισμάτων σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εντολή αυτή μπορεί να καταστρέψει τον πίνακα διαμερισμάτων που διαθέτετε, εάν ο δίσκος έχει αναβαθμιστεί σε ρύθμιση παραμέτρων δυναμικού δίσκου. Μην τροποποιείτε τη δομή των δυναμικών δίσκων εκτός εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Διαχείριση Δίσκων (Disk Management).

ENABLE

enable όνομα_υπηρεσίαςτύπος_εκκίνησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή enable (όπου όνομα_υπηρεσίας είναι το όνομα της υπηρεσίας ή της μονάδας δίσκου που θα ενεργοποιηθεί), για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία ή μια μονάδα δίσκου του συστήματος των Windows.

Χρησιμοποιήστε την εντολή listsvc ,για να εμφανιστούν όλες οι υπηρεσίες ή οι μονάδες δίσκου που είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν. Η εντολή enable εκτυπώνει τον παλιό τύπο έναρξης της υπηρεσίας, πριν να την επαναφέρει στη νέα τιμή. Πρέπει να καταχωρήσετε την παλιά τιμή, σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφέρετε τον τύπο έναρξης της υπηρεσίας.

Έγκυροι τύποι_έναρξης είναι οι εξής:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν καθορίσετε νέο τύπο έναρξης, η εντολή enable θα εκτυπώσει τον παλιό τύπο έναρξης.

EXIT

Χρησιμοποιήστε την εντολή exit, για να κλείσετε την Κονσόλα εντολών (Command Console) και να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

EXPAND

expand προέλευση [/F:filespec] [προορισμός] [/y]
expand προέλευση [/F:filespec] /D
Χρησιμοποιήστε την εντολή αυτή (όπου η παράμετρος προέλευση καθορίζει το όνομα του αρχείου που θα αποσυμπιεστεί και η παράμετρος προορισμός προσδιορίζει τον κατάλογο για το νέο αρχείο) για να αποσυμπιέσετε ένα αρχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται να συμπεριλάβετε χαρακτήρες μπαλαντέρ.
Εάν ο προορισμός δεν έχει καθοριστεί, η εντολή από προεπιλογή ορίζει τον τρέχοντα φάκελο.

Επιλογές:
 • /y: Να μην τεθεί ερώτημα πριν από την αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αρχείου.
 • /f:filespec: Εάν η προέλευση περιέχει περισσότερα από ένα αρχεία, η παράμετρος αυτή απαιτείται για την αναγνώριση των συγκεκριμένων αρχείων που θα αποσυμπιεστούν. Επιτρέπεται να συμπεριλάβετε χαρακτήρες μπαλαντέρ.
 • /d: Να μην γίνει αποσυμπίεση, μόνο να εμφανιστεί ένας κατάλογος αρχείων που περιέχονται στην προέλευση.
Ο προορισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε κατάλογος μέσα από τους καταλόγους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, η ρίζα της μονάδας δίσκου, τα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης ή ο φάκελος Cmdcons. Ο προορισμός δεν μπορεί να είναι αφαιρούμενο μέσο. Το αρχείο προορισμού δεν μπορεί να είναι μόνο για ανάγνωση. Χρησιμοποιήστε την εντολή attrib, για να αφαιρέσετε το χαρακτηριστικό μόνο για ανάγνωση.

Η εντολή expand σας ρωτά εάν το αρχείο προορισμού υπάρχει ήδη, εκτός εάν χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /y.

FIXBOOT

fixboot όνομα μονάδας δίσκου:
Χρησιμοποιήστε την εντολή αυτή (όπου όνομα_μονάδας_δίσκου είναι το γράμμα μονάδας δίσκου όπου θα εγγραφεί ο τομέας εκκίνησης), για να εγγράψετε τον νέο κώδικα του τομέα εκκίνησης των Windows στο διαμέρισμα εκκίνησης. Η εντολή αυτή διορθώνει ζητήματα σε σημεία όπου έχει καταστραφεί ο τομέας εκκίνησης των Windows. Η διαδικασία Επείγουσας επιδιόρθωσης (Emergency Repair) διορθώνει και τον τομέα εκκίνησης. Η εντολή αυτή αντικαθιστά την προεπιλογή για εγγραφή στο διαμέρισμα εκκίνησης του συστήματος.

FIXMBR

fixmbr όνομα_συσκευής
Χρησιμοποιήστε την εντολή αυτή (όπου η παράμετρος όνομα συσκευής είναι ένα προαιρετικό όνομα συσκευής που καθορίζει τη συσκευή η οποία χρειάζεται νέα MBR), για να επιδιορθώσετε την κύρια εγγραφή εκκίνησης (MBR) του διαμερίσματος του συστήματος. Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται σε σενάρια όπου κάποιος ιός έχει καταστρέψει την MBR και δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εντολή αυτή έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει τους πίνακες διαμερισμάτων που διαθέτετε, εάν υπάρχει κάποιος ιός η κάποιο ζήτημα υλικού. Η εντολή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία μη αποδεκτών διαμερισμάτων. Η Microsoft προτείνει την εκτέλεση λογισμικού αντιμετώπισης ιών, πριν από τη χρήση της εντολής αυτής.

Μπορείτε να αποκτήσετε το όνομα από το αποτέλεσμα της εντολής map. Εάν το αφήσετε κενό, η MBR της συσκευής εκκίνησης θα διορθωθεί, για παράδειγμα:
fixmbr \συσκευή\σκληρός_δίσκος2
Εάν η εντολή Fixmbr εντοπίσει μη έγκυρη ή μη τυπική υπογραφή πίνακα διαμερισμάτων, θα σας ζητηθεί η άδεια για να γραφεί εκ νέου την MBR.

FORMAT

format μονάδα_δίσκου: /Q/FS:σύστημα αρχείων
Χρησιμοποιήστε την εντολή αυτή (όπου ο διακόπτης /Q εκτελεί μια γρήγορη διαμόρφωση της μονάδας δίσκου, μονάδα_δίσκου είναι το γράμμα μονάδας δίσκου του διαμερίσματος που θα διαμορφωθεί /FS:σύστημα αρχείων προσδιορίζει τον τύπο του συστήματος αρχείων που θα χρησιμοποιηθεί [FAT, FAT32, ή NTFS]), για να διαμορφώσετε την καθορισμένη μονάδα δίσκου στο καθορισμένο σύστημα αρχείων.

Εάν δεν καθοριστεί σύστημα αρχείων, θα χρησιμοποιηθεί η διαμόρφωση του υπάρχοντος συστήματος αρχείων, όταν θα είναι διαθέσιμο.

LISTSVC

Η εντολή listsvc αναφέρει σε λίστα όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες, μονάδες δίσκων και τους τύπους έναρξής τους για την τρέχουσα εγκατάσταση των Windows. Η εντολή αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη, όταν χρησιμοποιείτε τις εντολές disable και enable.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξάγονται από την ομάδα %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Εάν η ομάδα SYSTEM καταστραφεί ή λείπει, μπορεί να προκύψουν απρόβλεπτα αποτελέσματα.

LOGON

logon
Η εντολή logon αναφέρει σε λίστα όλες τις εγκαταστάσεις των Windows που έχουν εντοπιστεί και στη συνέχεια ζητά τον κωδικό πρόσβασης του τοπικού διαχειριστή για το αντίγραφο των Windows με το οποίο επιλέξατε να συνδεθείτε. Εάν υπάρξει αποτυχία σύνδεσης σε περισσότερες από τρεις απόπειρες, η κονσόλα κλείνει και γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

MAP

map arc
Χρησιμοποιήστε την εντολή αυτή (όπου η παράμετρος arc υποδεικνύει στην εντολή map να χρησιμοποιήσει διαδρομές ARC αντί για διαδρομές συσκευών των Windows), για να αναφέρετε σε λίστα γράμματα μονάδων δίσκων, τύπους συστημάτων αρχείων, μεγέθη διαμερισμάτων και αντιστοιχίσεις με πραγματικές συσκευές.

MD και MKDIR

Οι εντολές md ή mkdir δημιουργούν νέους φακέλους. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ δεν υποστηρίζονται. Η εντολή mkdir λειτουργεί μόνο μέσα σε φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον κεντρικό φάκελο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.

MORE

more όνομα_αρχείου
Χρησιμοποιήστε την εντολή αυτή, για να εμφανίσετε κάποιο αρχείο κειμένου στην οθόνη.

RD και RMDIR

Οι εντολές rd και rmdir διαγράφουν ένα φάκελο. Οι εντολές αυτές λειτουργούν μόνο μέσα σε φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον κεντρικό φάκελο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.

REN και RENAME

Οι εντολές ren και rename μπορούν να μετονομάσουν ένα αρχείο. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να καθορίσετε νέα μονάδα δίσκου ή διαδρομή για το αρχείο προορισμού. Οι εντολές αυτές λειτουργούν μόνο μέσα σε φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον κεντρικό φάκελο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.

SET

Η εντολή set σας επιτρέπει να εμφανίσετε ή να τροποποιήσετε τέσσερις επιλογές περιβάλλοντος.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Η εντολή systemroot ορίζει τον τρέχοντα φάκελο εργασίας στο φάκελο %SystemRoot% της εγκατάστασης των Windows με την οποία είστε συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή.

TYPE

type όνομα_αρχείου
Η εντολή type εμφανίζει ένα αρχείο κειμένου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 229716 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια