Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν πληκτρολογείτε το όνομα ενός αρχείου για αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας το Windows Media Player: "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου" (Cannot open file)

Συμπτώματα

Σημείωση Εξαιτίας της γενίκευσης των κωδικών σφαλμάτων, οι κωδικοί που αναγράφονται εδώ θα μπορούσαν να αναφέρονται σε άλλες εφαρμογές της Microsoft.

Όταν πληκτρολογείτε το όνομα ενός αρχείου για αναπαραγωγή με το Windows Media Player, ενδέχεται να λάβετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου (Σφάλμα=80040216)
(Cannot open file (Error=80040216))
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του 'http://Servername/Path/Filename.asf'. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή και το όνομα αρχείου είναι σωστά και προσπαθήστε πάλι. (Σφάλμα=80070002)
(Cannot open 'http://www.location name.com/file name'. Please verify that the path and filename are correct and try again. (Error=80070002))
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του '\\Server\Directory\Filename'. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή και το όνομα αρχείου είναι σωστά και προσπαθήστε πάλι. (Σφάλμα=80070035)
(Cannot open '\\Server\Directory\Filename'. Please verify that the path and filename are correct and try again. (Error=80070035))
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του '\\Server\Filename.' Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή και το όνομα αρχείου είναι σωστά και προσπαθήστε πάλι. (Σφάλμα=80070043)
(Cannot open '\\Server\Filename.' Please verify that the path and filename are correct and try again. (Error=80070043))
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του 'protocol://server/directory/filename'. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή και το όνομα αρχείου είναι σωστά και προσπαθήστε πάλι. (Σφάλμα=80070005)
(Cannot open 'protocol://server/directory/filename'. Please verify that the path and filename are correct and try again. (Error=80070005))
Η καθορισμένη διαδρομή δεν είναι έγκυρη (Σφάλμα=800700A1)
(The specified path is invalid (Error=800700A1))
Ο διακομιστής ή ο διακομιστής μεσολάβησης δεν βρέθηκε. (Σφάλμα=800C0005)
(The server or proxy was not found. (Error=800C0005))
Το πρωτόκολλο δεν είναι γνωστό και δεν έχουν εισαχθεί πρόσθετα πρωτόκολλα τα οποία να συμφωνούν. (Σφάλμα=800C000D)
(The protocol is not known and no pluggable protocols have been entered that match.) (Error=800C000D)
Ο τύπος ροής που καθορίσατε δεν αναγνωρίζεται. (Σφάλμα=C00D07E2)
(The specified stream type is not recognized. Error=C00D07E2)
Δεν είναι δυνατή η εύρεση του καθορισμένου αρχείου από το σύστημα. (Σφάλμα=C00D001A)
(Τhe system cannot find the file specified. Error=C00D001A)
Δεν έχετε δικαιώματα πρόσβασης στη θέση ή στο αρχείο. (Σφάλμα 80070005)
(You do not have access to the location or file. Error 80070005)

Αιτία

Το Windows Media Player δεν είναι δυνατό να εντοπίσει το καθορισμένο όνομα αρχείου. Το πιο πιθανό είναι να έχει πληκτρολογηθεί λάθος το όνομα ή η διαδρομή προς το αρχείο να μην είναι σωστή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι δημιουργίας μιας διαδρομής αρχείου. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο πολυμέσων.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Βεβαιωθείτε ότι το όνομα αρχείου δεν έχει πληκτρολογηθεί λάθος, καθώς και ότι η διαδρομή προς το αρχείο είναι σωστή και προσπαθήστε ξανά. Εάν λάβατε το μήνυμα λάθους κάνοντας κλικ σε μια σύνδεση μιας ιστοσελίδας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής περιεχομένου για να λάβετε μια ενημερωμένη σύνδεση.

Λάβετε υπόψη ότι ένα μήνυμα λάθους μπορεί επίσης να προκύψει, αν αναπαράγετε ένα αρχείο .asx και το αρχείο .asx αναφέρεται σε μια διαδρομή που δεν υπάρχει. Για παράδειγμα, η διαδρομή ενδέχεται να μην υπάρχει, επειδή το περιεχόμενο αναδιοργανώθηκε στην κεντρική τοποθεσία. Η διαδρομή του αρχείου .asx είναι σωστή. Το ζήτημα είναι ότι μια διαδρομή ενσωματωμένη μέσα στο αρχείο .asx δεν είναι πλέον σωστή. Η εκ νέου πληκτρολόγηση της διαδρομής προς το αρχείο .asx δεν επιλύει αυτό το θέμα.

Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων με το Microsoft Windows Media Player 11 για τα Windows Vista, το Windows Media Player 11 για τα Windows XP, το Windows Media Player 10 και προηγούμενες εκδόσεις του Windows Media Player, συνιστάται να επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web.

Windows Media Player 11 για τα Windows Vista

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Media Player 11 για τα Windows Vista, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Windows Media Player 11 για τα Windows XP

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Media Player 11 για τα Windows XP, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Windows Media Player 10

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Media Player 10, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Προηγούμενες εκδόσεις του Windows Media Player

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων με προηγούμενες εκδόσεις του Windows Media Player, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Σημείωση Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε θέματα με το Windows Media Player, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ή να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Περισσότερες πληροφορίες

Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων που βρίσκεται στον υπολογιστή σας

γράμμα_μονάδας_δίσκου:\Όνομα_καταλόγου (DirectoryName)\Όνομα_αρχείου (FileName)

Γράμμα_μονάδας_δίσκου είναι το γράμμα που σχετίζεται με το δίσκο όπου βρίσκεται το αρχείο πολυμέσων (συνήθως C:\). Κατάλογος είναι οποιοσδήποτε φάκελος στον οποίο βρίσκεται το αρχείο πολυμέσων. Έχετε υπόψη ότι χρησιμοποιούνται αντίστροφες κάθετοι μεταξύ του ονόματος κάθε καταλόγου και της άνω και κάτω τελείας που βρίσκεται μετά το γράμμα της μονάδας δίσκου.
Όνομα_αρχείου είναι το όνομα του αρχείου πολυμέσων.
Όνομα_μονάδας_δίσκου και Όνομα_αρχείου (FileName) είναι απαραίτητα τμήματα της διαδρομής.
Το Όνομα_καταλόγου (DirectoryName) είναι προαιρετικό, ανάλογα με τη θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το περιεχόμενο πολυμέσων.

Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων που βρίσκεται στο World Wide Web

Πρωτόκολλο://Όνομα_τομέα/Το Όνομα_καταλόγου (DirectoryName)/Όνομα_αρχείου (FileName)

Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο μορφών και διαδικασιών που επιτρέπει στους υπολογιστές να ανταλλάσσουν πληροφορίες Στα πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί το Windows Media Player συμπεριλαμβάνονται τα HTTP (Hypertext Transfer Protocol) και MMS (Microsoft Media Server). Το Όνομα_καταλόγου (DirectoryName) είναι προαιρετικό, ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται τα αρχεία πολυμέσων στην τοποθεσία Web. Όνομα_αρχείου (FileName) είναι το όνομα του αρχείου πολυμέσων. Έχετε υπόψη ότι μετά το πρωτόκολλο ακολουθεί άνω και κάτω τελεία και δύο κάθετες, καθώς και ότι χρησιμοποιείται μια κάθετος ανάμεσα στο όνομα κάθε φακέλου όπως επίσης και στο όνομα αρχείου. Πρωτόκολλο,
Όνομα_τομέα και Όνομα_αρχείου (FileName) είναι όλα απαραίτητα τμήματα της διαδρομής.
Το Όνομα_καταλόγου (DirectoryName) είναι προαιρετικό, ανάλογα με τη θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το περιεχόμενο πολυμέσων.

Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων που βρίσκεται σε τοπικό δίκτυο

\\Όνομα_διακομιστή\Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου\Όνομα_αρχείου (FileName)

Όνομα_διακομιστή είναι το όνομα του υπολογιστή του τοπικού δικτύου, στον οποίο βρίσκεται το αρχείο πολυμέσων. Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου είναι ο κοινόχρηστος φάκελος, που βρίσκεται στο διακομιστή, στον οποίο βρίσκεται το αρχείο πολυμέσων. Όνομα_αρχείου (FileName) είναι το όνομα του αρχείου πολυμέσων. Έχετε υπόψη ότι οι δύο κάθετοι τίθενται μπροστά από το Όνομα_διακομιστή και οι μονές κάθετοι εμφανίζονται ανάμεσα σε κάθε όνομα φακέλου και όνομα αρχείου.
Όνομα_διακομιστή,
Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου και
Όνομα_αρχείου (FileName) είναι όλα απαραίτητα τμήματα της διαδρομής.

Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων που βρίσκεται σε ένα δίκτυο, με χρήση ενός πρωτοκόλλου

Πρωτόκολλο://Όνομα_διακομιστή/Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου/Όνομα_αρχείου (FileName)

Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο μορφών και διαδικασιών που επιτρέπει στους υπολογιστές να ανταλλάσσουν πληροφορίες Στα πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί το Windows Media Player συμπεριλαμβάνονται τα HTTP (Hypertext Transfer Protocol) και MMS (Microsoft Media Server). Όνομα_διακομιστή είναι το όνομα του υπολογιστή του δικτύου, στον οποίο βρίσκεται το αρχείο πολυμέσων.
Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου είναι το όνομα του κοινόχρηστου φακέλου, που βρίσκεται στο διακομιστή, στον οποίο βρίσκεται το αρχείο πολυμέσων. Όνομα_αρχείου (FileName) είναι το όνομα του αρχείου πολυμέσων. Έχετε υπόψη ότι μετά το πρωτόκολλο ακολουθεί άνω και κάτω τελεία και δύο κάθετες, καθώς και ότι χρησιμοποιείται μια κάθετος ανάμεσα στο όνομα κάθε φακέλου όπως επίσης και στο όνομα αρχείου.
Πρωτόκολλο,
Όνομα_διακομιστή,
Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείουκαι
Όνομα_αρχείου (FileName) είναι όλα απαραίτητα τμήματα της διαδρομής.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 234292 - Τελευταία αναθεώρηση: 4 Μαρ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια