Τρόπος εύρεσης διακομιστών που έχουν ρόλους Flexible Single Master Operations

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εύρεσης των διακομιστών που έχουν τους ρόλους FSMO (Flexible Single Master Operation) σε ένα σύμπλεγμα δομών. Η υπηρεσία καταλόγου Active Directory ορίζει πέντε ρόλους FSMO:
 • Πρωτεύων ελεγκτής σχήματος
 • Πρωτεύων ελεγκτής ονομασιών τομέα
 • Πρωτεύων ελεγκτής RID
 • Πρωτεύων ελεγκτής PDC
 • Πρωτεύων ελεγκτής υποδομής
Οι ρόλοι πρωτεύοντα ελεγκτή σχήματος και πρωτεύοντα ελεγκτή ονομασιών τομέα παρέχονται ανά σύμπλεγμα δομών. Επομένως, υπάρχει μόνο ένας πρωτεύων ελεγκτής σχήματος και ένας πρωτεύων ελεγκτής ονομασιών τομέα ανά σύμπλεγμα δομών.

Ο πρωτεύων ελεγκτής RID, ο πρωτεύων ελεγκτής PDC και ο πρωτεύων ελεγκτής υποδομής είναι ρόλοι ανά τομέα. Κάθε τομέας έχει τον δικό του πρωτεύοντα ελεγκτή RID, πρωτεύοντα ελεγκτή PDC και πρωτεύοντα ελεγκτή υποδομής. Επομένως, αν ένα σύμπλεγμα δομών διαθέτει τρεις τομείς, υπάρχουν τρεις πρωτεύοντες ελεγκτές RID, τρεις πρωτεύοντες ελεγκτές PDC και τρεις πρωτεύοντες ελεγκτές υποδομής.

Τρόπος προσδιορισμού των υποδοχών FSMO RID, PDC και υποδομής ενός επιλεγμένου τομέα

 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, κατόπιν στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε dsa.msc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο επιλεγμένο αντικείμενο τομέα στο επάνω αριστερό τμήμα του παραθύρου και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Operations Masters.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα PDC, για να προβάλετε το διακομιστή που έχει το ρόλο πρωτεύοντα ελεγκτή PDC.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Infrastructure, για να προβάλετε το διακομιστή που έχει το ρόλο πρωτεύοντα ελεγκτή υποδομής.
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα RID Pool, για να προβάλετε το διακομιστή που έχει το ρόλο πρωτεύοντα ελεγκτή RID.

Τρόπος προσδιορισμού της υποδοχής FSMO σχήματος σε ένα σύμπλεγμα δομών

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start, κατόπιν στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε mmc και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στο μενού Console, κάντε κλικ στην εντολή Add/Remove Snap-in, κάντε κλικ στο κουμπί Add, κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Active Directory Schema, κατόπιν στο κουμπί Close και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Active Directory Schema στο επάνω αριστερό τμήμα του παραθύρου και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Operations Masters, για να προβάλετε το διακομιστή που έχει το ρόλο πρωτεύοντα ελεγκτή σχήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να γίνει διαθέσιμο το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Schema, ίσως χρειαστεί να δηλώσετε το αρχείο Schmmgmt.dll. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Start, κάντε κλικ στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε regsvr32 schmmgmt.dll στο πλαίσιο Open και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η καταχώρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Τρόπος προσδιορισμού της υποδοχής FSMO ονομασιών τομέα σε ένα σύμπλεγμα δομών

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start, κατόπιν στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε mmc και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στο μενού Console, κάντε κλικ στην εντολή Add/Remove Snap-in, κάντε κλικ στο κουμπί Add, κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Active Directory Domains and Trusts, κατόπιν στο κουμπί Close και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο
  Active Directory Domains and Trusts.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Active Directory Domains and Trusts και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Operations Master, για να προβάλετε το διακομιστή που έχει το ρόλο πρωτεύοντα ελεγκτή ονομασιών τομέα στο σύμπλεγμα δομών.

Χρήση του Windows 2000 Server Resource Kit

Το Windows 2000 Resource Kit περιέχει ένα αρχείο .cmd που ονομάζεται Dumpfsmos.cmd, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παραθέσετε γρήγορα τους κατόχους ρόλων FSMO για τον τρέχοντα τομέα και το σύμπλεγμα δομών σας. Το αρχείο .cmd χρησιμοποιεί το Ntdsutil.exe για να απαριθμήσει τους κατόχους ρόλων. Το αρχείο Dumpfsmos.cmd περιέχει τα εξής:
@echo off
REM
REM Script to dump FSMO role owners on the server designated by %1
REM

if ""=="%1" goto usage

Ntdsutil roles Connections "Connect to server %1" Quit "select Operation Target" "List roles for connected server" Quit Quit Quit

goto done

:usage

@echo Please provide the name of a domain controller (i.e. dumpfsmos MYDC)
@echo.

:done


Χρήση του εργαλείου NTDSUTIL

Το NTDSUTIL είναι ένα εργαλείο που περιλαμβάνεται στον Windows 2000 Server, στον Windows 2000 Advanced Server και στον Windows 2000 Datacenter Server. Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της αλλαγής ορισμένων πτυχών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Ακολουθούν τα βήματα που χρειάζονται για την προβολή των ρόλων FSMO (Flexible Single Master Operation) σε ένα συγκεκριμένο ελεγκτή τομέα.

Το Ntdsutil.exe είναι το μοναδικό εργαλείο που σας παρουσιάζει όλους τους κατόχους ρόλων FSMO. Μπορείτε να προβάλετε τους κατόχους ρόλων εξομοιωτή PDC, πρωτεύοντα ελεγκτή RID και πρωτεύοντα ελεγκτή υποδομής στο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers). Μπορείτε να προβάλετε τον κάτοχο ρόλου πρωτεύοντα ελεγκτή σχήματος στο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Σχήμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Schema). Μπορείτε να προβάλετε τον κάτοχο ρόλου πρωτεύοντα ελεγκτή ονομασιών τομέα στο πρόγραμμα "Τομείς και Σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Domains and Trusts).
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start, κάντε κλικ στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Open και, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Πληκτρολογήστε ntdsutil και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε domain management και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Πληκτρολογήστε connections και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Πληκτρολογήστε connect to server
  Όνομα_διακομιστή
  , όπου
  Όνομα_διακομιστή είναι το όνομα του ελεγκτή τομέα που θέλετε να προβάλετε και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Πληκτρολογήστε quit και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Πληκτρολογήστε select operation target και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Πληκτρολογήστε list roles for connected server και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Εμφανίζεται μια λίστα παρόμοια με εκείνη που παρατίθεται παρακάτω. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με τους ρόλους που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος ελεγκτής τομέα. Εάν λάβετε ένα μήνυμα λάθους, ελέγξτε την ορθογραφία των εντολών, επειδή η σύνταξη των εντολών πρέπει να είναι ακριβής. Εάν χρειάζεστε τη σύνταξη μιας εντολής, πληκτρολογήστε
? σε κάθε ερώτηση:

Ο διακομιστής dc1 γνωρίζει περίπου 5 ρόλους
Schema - CN=NTDS
Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com
Domain - CN=NTDS
Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com
PDC - CN=NTDS
Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com
RID - CN=NTDS
Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com
Infrastructure - CN=NTDS
Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DCDIAG

Σε έναν ελεγκτή τομέα των Windows 2000, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
DCdiag /test:Knowsofroleholders /v
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /v. Αυτή η εντολή παραθέτει τους κατόχους όλων των ρόλων FSMO στην εταιρεία.
Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
235617 Τρόπος εύρεσης των κατόχων ρόλων FSMO χρησιμοποιώντας το ADSI και το WSH
197132 Ρόλοι FSMO της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory των Windows 2000
223346 Τοποθέτηση και βελτιστοποίηση FSMO σε τομείς των Windows 2000


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 234790 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Δεκ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια