Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν θέματα του Hardware Abstraction Layer στα Windows 2000

Περίληψη

Στα Windows 2000 υπάρχουν αρκετοί τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν το Hardware Abstraction Layer (HAL), τα οποία ενδέχεται να παρουσιαστούν ως αποτέλεσμα λανθασμένου εντοπισμού, μη ενημερωμένου ή μη συμβατού BIOS (Basic Input/Output System) με χρήση Διασύνδεσης σύνθετων ρυθμίσεων και ενέργειας (Advanced Configuration and Power Interface - ACPI) ή τύπου υπολογιστή που δεν έχει εγκατασταθεί σωστά ή που έχει εγκατασταθεί με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό το άρθρο περιγράφει ορισμένες από τις μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν το HAL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το άρθρο, ο όρος "τύπος υπολογιστή" και "HAL" έχουν την ίδια σημασία και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ.

Περισσότερες πληροφορίες

Προσδιορίστε τον τύπο του υπολογιστή σαςΓια να προσδιορίσετε τον τύπο του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), για να προβάλετε τις καταχωρήσεις στη λίστα του κλάδου Υπολογιστής (Computer). Ακολουθεί μια λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους υπολογιστών.


  Οι δυνατές τιμές για το HAL στους βασικούς τύπους υπολογιστών περιλαμβάνουν:
  PC ACPI πολλών επεξεργαστών (ACPI Multiprocessor PC)
  PC ACPI μονού επεξεργαστή (ACPI Uniprocessor PC)
  Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
  PC MPS πολλών επεξεργαστών (MPS Multiprocessor PC)
  PC MPS μονού επεξεργαστή (MPS Uniprocessor PC)
  Τυπικό PC (Standard PC)
  Οι πιθανές τιμές για το HAL στους υπολογιστές Compaq περιλαμβάνουν:
  Compaq SystemPro πολλών επεξεργαστών ή 100% συμβατό (Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible)
  Οι πιθανές τιμές για το HAL στους υπολογιστές SGI περιλαμβάνουν:
  Silicon Graphics Visual Workstation

Προβολή ή αλλαγή του εγκατεστημένου τύπου υπολογιστήΓια να προβάλετε ή για να αλλάξετε τον εγκατεστημένο τύπο υπολογιστή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημειώστε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε το ACPI HAL σε τυπικό HAL ή το τυπικό HAL σε ACPI HAL. Αυτή η ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη κανονική εκκίνηση ή την αδυναμία εκκίνησης του υπολογιστή σας. Αυτό συμβαίνει επειδή η δομή συσκευών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play), η φορτώνεται τη δεδομένη στιγμή προορίζεται για το ACPI και δεν επαναλαμβάνεται η δημιουργία ή η επαναφορά της σε δομή συσκευών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) τυπικού HAL. Εξαιτίας αυτού (οι δύο δομές συσκευών είναι τελείως διαφορετικές), το σύστημα δεν είναι ενήμερο για τυχόν αλλαγές υλικού μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, ώστε να συμπεριληφθεί η θέση της συσκευής εκκίνησης. Η Microsoft δεν συνιστά ή υποστηρίζει αυτήν τη διαδικασία, καθώς θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), για να προβάλετε τις καταχωρήσεις στη λίστα του κλάδου Υπολογιστής (Computer). Για παράδειγμα, ενδέχεται να υπάρχει η καταχώρηση "Τυπικό PC" (Standard PC), ο τύπος υπολογιστή των Windows 2000 που εντοπίστηκε και είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας ή μια καταχώρηση όπως "Advanced Configuration Power Interface (ACPI) PC".
 3. Για να αλλάξετε τον εγκατεστημένο τύπο υπολογιστή, κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε το HAL σας μόνο από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) στην περιοχή Τύπος υπολογιστή (Computer Type), όταν κάνετε αλλαγή από HAL τυπικού PC σε HAL τυπικού PC πολλών επεξεργαστών, επειδή η αλλαγή από ACPI HAL σε τυπικό HAL είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκκίνησης του υπολογιστή σας.
Εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε κανονικά τον υπολογιστή σας, ως αποτέλεσμα του εσφαλμένου εγκατεστημένου τύπου υπολογιστή (HAL) μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000, ξεκινήστε τη διαδικασία Επείγουσας επιδιόρθωσης (Emergency Repair):
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας με τις δισκέτες εγκατάστασης των Windows 2000 ή με το CD-ROM των Windows 2000, αν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει εκκίνηση από CD-ROM.
 2. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Welcome to Setup), πατήστε το πλήκτρο R για επιδιόρθωση.
 3. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Επιλογές επιδιόρθωσης των Windows 2000 (Windows 2000 Repair Options), πατήστε το πλήκτρο R για επιδιόρθωση, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία Επείγουσας επιδιόρθωσης (emergency repair).
 4. Πατήστε το πλήκτρο M, για να επιλέξετε δυνατότητες επιδιόρθωσης με μη αυτόματο τρόπο και για να εξασφαλίσετε ότι οι δυνατότητες "Επαλήθευση των αρχείων του συστήματος των Windows 2000" (Verify Windows 2000 system files) και "Έλεγχος του περιβάλλοντος εκκίνησης" (Inspect startup environment) είναι επιλεγμένες ή πατήστε το πλήκτρο F, για να εκτελεστούν όλες οι δυνατότητες επιδιόρθωσης.
 5. Μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες, θα πρέπει να γίνει επαναφορά του αρχικά εγκατεστημένου HAL και των συσχετισμένων αρχείων. Αφαιρέστε το CD-ROM ή τη δισκέτα και στη συνέχεια επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εσφαλμένα εγκατεστημένος τύπος υπολογιστή εξακολουθεί να είναι ορατός στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 6. Για να εξασφαλίσετε ότι ο σωστός τύπος υπολογιστή είναι ορατός στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), όταν επανεκκινείτε τον υπολογιστή σας, πατήστε το πλήκτρο F8, κάντε την επιλογή Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις (Last Known Good Configuration) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Κάντε κλικ στο κατάλληλο προφίλ υλικού (εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός προφίλ). Στο προφίλ υλικού, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά ρυθμίσεων (Configuration Recovery), πατήστε το πλήκτρο ENTER και στη συνέχεια επιτρέψτε την εκκίνηση των Windows 2000.
Η βέλτιστη μέθοδος για την αλλαγή από ACPI HAL σε τυπικό HAL είναι να επανεγκαταστήσετε τα Windows 2000 ως πακέτο αναβάθμισης:
 1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000 ως πακέτο αναβάθμισης.
 2. Για να απενεργοποιήσετε με αυτόματο τρόπο την υποστήριξη ACPI και να επιτρέψετε Setup τον αυτόματο εντοπισμό ή τη μη αυτόματη αλλαγή και εγκατάσταση του σωστού τύπου υπολογιστή (τυπικό HAL), τον οποίον υποστηρίζει ο υπολογιστής σας από τα Windows 2000, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Για τον αυτόματο εντοπισμό του τύπου υπολογιστή:


   Πατήστε το πλήκτρο F7, όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εμφανίσει το ακόλουθο πληροφοριακό μήνυμα:
   Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 'Οταν πατάτε το πλήκρο F7, δεν λαμβάνετε οπτική ένδειξη ότι πραγματοποιείται αυτόματος εντοπισμός. Προχωρήστε κανονικά με το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), μέχρι να ολοκληρωθεί.
  • Για να επιλέξετε τον τύπο υπολογιστή σας με μη αυτόματο τρόπο:

   Πατήστε το πλήκτρο F5 και στη συνέχεια επιλέξτε το σωστό τύπο τυπικού υπολογιστή, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη λίστα:
  αρχείο προέλευσης i386Τύπος υπολογιστή
  *hal.dllCompaq SystemPro πολλών επεξεργαστών ή 100% συμβατό (Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible)
  *halapic.dllPC MPS μονού επεξεργαστή (MPS Uniprocessor PC)
  *halapic.dllPC MPS πολλών επεξεργαστών (MPS Multiprocessor PC)
  *hal.dllΤυπικό PC (Standard PC)
  *halborg.dllSGI mp


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο επανεγκατάστασης, για να κάνετε ενημέρωση από HAL τυπικού PC σε HAL PC MPS πολλών επεξεργαστών. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ενημέρωσης προγραμμάτων οδήγησης στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Ωστόσο, πρέπει να επανεγκαταστήσετε τα Windows 2000, όταν αλλάζετε τον τύπο υπολογιστή από βασικό σε ACPI HAL και στη συνέχεια να επιτρέψετε στα Windows 2000 να εντοπίσουν αυτόματα τον σωστό τύπο υπολογιστή.
Εάν η διαδικασία Επείγουσας επιδιόρθωσης (Emergency Repair) δεν είναι δυνατό να εντοπίσει τις πληροφορίες επιδιόρθωσης ή οι πληροφορίες επιδιόρθωσης δεν είναι έγκυρες, επαναφέρετε την εγκατάσταση των Windows 2000, ξεκινώντας την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console):
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας με τις δισκέτες εγκατάστασης των Windows 2000 ή με το CD-ROM των Windows 2000, αν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει εκκίνηση από CD-ROM. Κατά την εμφάνιση της οθόνης Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Welcome to Setup), πατήστε το πλήκτρο R για επιδιόρθωση και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο C, για να ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  229716 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows
 2. Αφού συνδεθείτε στον υπολογιστή σας, μέσω του φακέλου %SystemRoot%\System32 της αρχικής εγκατάστασης των Windows 2000, χρησιμοποιήστε την κονσόλα εντολών, για να αντιγράψετε και να μετονομάσετε τα αρχεία που παρατίθενται στις παρακάτω λίστες. Πρώτον, προσδιορίστε το HAL και τα αρχεία πυρήνα που απαιτούνται από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη λίστα υποστηριζόμενων τύπων υπολογιστή:

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τύπου που επισημαίνονται με αστερίσκο είναι οι βασικοί τύποι υπολογιστών (μη-ACPI).

  αρχείο προέλευσης i386: i386\driver.cab\halmacpi.dll
  Τύπος υπολογιστή: PC ACPI πολλών επεξεργαστών (ACPI Multiprocessor PC)
  Αντιγραφή σε αυτόν το φάκελο: winnt\System32
  Μετονομασία σε αυτό το όνομα αρχείου: hal.dll

  αρχείο προέλευσης i386: i386\driver.cab\halaacpi.dll
  Τύπος υπολογιστή: PC ACPI μονού επεξεργαστή (ACPI Uniprocessor PC)
  Αντιγραφή σε αυτόν το φάκελο: winnt\System32
  Μετονομασία σε αυτό το όνομα αρχείου: hal.dll


  αρχείο προέλευσης i386: i386\driver.cab\halacpi.dll
  Τύπος υπολογιστή: Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
  Αντιγραφή σε αυτόν το φάκελο: winnt\System32
  Μετονομασία σε αυτό το όνομα αρχείου: hal.dll

  αρχείο προέλευσης i386: *i386\driver.cab\halsp.dll

  Τύπος υπολογιστή: Compaq SystemPro πολλών επεξεργαστών ή 100% συμβατό (Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible)
  Αντιγραφή σε αυτόν το φάκελο: winnt\System32
  Μετονομασία σε αυτό το όνομα αρχείου: hal.dll


  αρχείο προέλευσης i386: *i386\driver.cab\halapic.dll
  Τύπος υπολογιστή: PC MPS μονού επεξεργαστή (MPS Uniprocessor PC)
  Αντιγραφή σε αυτόν το φάκελο: winnt\System32
  Μετονομασία σε αυτό το όνομα αρχείου: hal.dll

  αρχείο προέλευσης i386: *i386\driver.cab\halmps.dll
  Τύπος υπολογιστή: PC MPS πολλών επεξεργαστών (MPS Multiprocessor PC)
  Αντιγραφή σε αυτόν το φάκελο: winnt\System32
  Μετονομασία σε αυτό το όνομα αρχείου: hal.dll

  αρχείο προέλευσης i386: *i386\driver.cab\hal.dll

  Τύπος υπολογιστή: Τυπικό PC (Standard PC)
  Αντιγραφή σε αυτόν το φάκελο: winnt\System32
  Μετονομασία σε αυτό το όνομα αρχείου: hal.dll


  αρχείο προέλευσης i386: *i386\driver.cab\halborg.dll
  Τύπος υπολογιστή: SGI mp
  Αντιγραφή σε αυτόν το φάκελο: winnt\System32
  Μετονομασία σε αυτό το όνομα αρχείου: hal.dll

 3. Όπως υποδεικνύεται στον ακόλουθο πίνακα, αντιγράψτε όλα τα κατάλληλα αρχεία πυρήνα που είναι κοινά για το σύστημά σας (Μονού επεξεργαστή έναντι πολλών επεξεργαστών) καθώς και το κατάλληλο αρχείο HAL που βασίζεται στον υποστηριζόμενο τύπο υπολογιστή του υπολογιστή σας, από το CD-ROM των Windows 2000 (i386\driver.cab) ή από το εγκατεστημένο service pack, στον αντίστοιχο φάκελο που παρατίθεται στον πίνακα, κάτω από την αρχική σας εγκατάσταση των Windows 2000 και στη συνέχεια μετονομάστε τα (εάν απαιτείται) σε Ntoskrnl.exe και Hal.dll, αντίστοιχα.

  Κοινά αρχεία πυρήνα πολλών επεξεργαστώνΑντιγραφή στον ακόλουθο κατάλογοΜετονομασία στο ακόλουθο όνομα αρχείου
  i386\driver.cab\ntkrnlmp.exewinnt\System32ntoskrnl.exe
  i386\driver.cab\ntkrpamp.exewinnt\System32ntkrnlpa.exe
  i386\driver.cab\kernel32.dllwinnt\System32kernel32.dll
  i386\driver.cab\ntdll.dllwinnt\System32ntdll.dll
  i386\driver.cab\win32k.syswinnt\System32\driverswin32k.sys
  i386\driver.cab\winsrv.dllwinnt\System32winsrv.dll
  Κοινά αρχεία πυρήνα μονού επεξεργαστήΑντιγραφή στον ακόλουθο κατάλογοΜετονομασία στο ακόλουθο όνομα αρχείου
  i386\driver.cab\ntoskrnl.exewinnt\System32ntoskrnl.exe
  i386\driver.cab\ntkrnlpa.exewinnt\System32ntkrnlpa.exe
  i386\driver.cab\kernel32.dllwinnt\System32kernel32.dll
  i386\driver.cab\ntdll.dllwinnt\System32ntdll.dll
  i386\driver.cab\win32k.syswinnt\System32win32k.sys
  i386\driver.cab\winsrv.dllwinnt\System32winsrv.dll
 4. Αναπτύξετε το αρχείο Ntdll.dll από το αρχικό CD-ROM των Windows 2000 (i386\driver.cab) ή από το εγκατεστημένο service pack στο φάκελο %SystemRoot%\system32 της αρχικής σας εγκατάστασης των Windows 2000.

  Για παράδειγμα:
  μονάδα δίσκου :\i386\driver.cab /f:ntdll.dll c:\winnt\system32
  όπου μονάδα δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας CD-ROM, στην οποία είναι τοποθετημένο το CD-ROM του Windows 2000 Server.
 5. Αναπτύξτε το αρχείο Win32k.sys από το αρχικό CD-ROM των Windows 2000 (i386\driver.cab) ή από το εγκατεστημένο service pack στο φάκελο %SystemRoot%\system32 της αρχικής σας εγκατάστασης των Windows 2000.
 6. Αναπτύξτε τα αρχεία Kernel32.dll και Winsrv.dll από το CD-ROM των Windows 2000 (i386\driver.cab) ή από το εγκατεστημένο service pack στο φάκελο %SystemRoot%\system32 της αρχικής σας εγκατάστασης των Windows 2000. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές expand μονάδα δίσκου :\i386\driver.cab /F:kernel32.dll %systemroot%\system32\kernel32.dll

  expand μονάδα δίσκου :\i386\driver.cab /F:winsrv.dll %systemroot%\system32\winsrv.dll

  όπου μονάδα δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας CD-ROM.

 7. expand Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
Για σχετικές πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
234558 Τρόπος προσθήκης υποστήριξης για πολλούς επεξεργαστές στα Windows 2000
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα Windows 2000 εμφανίζουν τη λίστα των συμβατών τύπων υπολογιστή που είναι δυνατό να εγκατασταθούν όταν χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), για να κάνετε ενημέρωση με μη αυτόματο τρόπο. Οποιαδήποτε ενέργεια, εκτός από αυτές που παρατίθενται ως συμβατές, είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα τη μη σωστή εκκίνηση ή την αδυναμία εκκίνησης του υπολογιστή σας. Εάν ο τύπος υπολογιστή σας παρατίθεται ως "Advanced Configuration Power Interface (ACPI) PC" ή εάν κάνετε ενημέρωση στο πιο πρόσφατο ACPI BIOS, τότε δεν μπορείτε να κάνετε ενημέρωση στον τύπο υπολογιστή "PC ACPI πολλών επεξεργαστών" (ACPI Multiprocessor PC) μέσω της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) και η ενέργεια αυτή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μη σωστή εκκίνηση ή την αδυναμία εκκίνησης του υπολογιστή σας. Στην περίπτωση ενός ACPI HAL, προκειμένου να είναι δυνατή η υποστήριξη ή αναγνώριση και των δύο επεξεργαστών από τα Windows 2000 χρησιμοποιώντας ένα ACPI HAL, πρέπει πρώτα να ενημερώσετε το πιο πρόσφατο, πλήρως συμβατό ACPI BIOS και στη συνέχεια να επανεγκαταστήσετε τα Windows 2000 ως πακέτο αναβάθμισης, ώστε να εντοπίσουν και να εγκαταστήσουν αυτόματα τον τύπο υπολογιστή "PC ACPI πολλών επεξεργαστών" (ACPI Multiprocessor PC). Εάν δεν γίνει αυτό, τότε το BIOS που διαθέτετε δεν είναι ακόμα πλήρως συμβατό.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 237556 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια