ΖΗΤΗΜΑ: Σφάλμα "Unrecognized Database Format" κατά την αναβάθμιση σε Access 2000 ή 2002

Συμπτώματα

Αν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια άση δεδομένων της Access 2000 ή Access 2002, μπορεί να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους στο πρόγραμμα της Visual Basic που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε αντικείμενα Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) (ή τον έλεγχο δεδομένων ADO), λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Run-time error -2147467259 Unrecognized Database Format XXX
Αν χρησιμοποιείτε αντικείμενα Microsoft Data Access Objects (DAO) (ή τον γενικό έλεγχο δεδομένων DAO), λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Run-time error 3343 Unrecognized Database Format XXX

Αιτία

Η Access 2000 και η Access 2002 χρησιμοποιούν το μηχανισμό Jet 4.0, που δημιουργεί αρχεία βάσης δεδομένων μορφής Jet 4.0. Στοιχεία του Jet 3.5 δεν αναγνωρίζουν αυτή τη μορφή.
 • Αν χρησιμοποιείτε ADO, λαμβάνετε το σφάλμα -2147467259 όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στη βάση δεδομένων της Access 2000 ή 2002 μέσω της υπηρεσίας παροχής Microsoft.Jet.OLEDB.3.51.
 • Αν χρησιμοποιείτε DAO, λαμβάνετε το σφάλμα 3343 όταν χρησιμοποιείτε τη βιβλιοθήκη αντικειμένων Microsoft DAO 3.51.
 • Ο γενικός έλεγχος δεδομένων DAO δεν συνεργάζεται με τις βάσεις δεδομένων Access 2000 ή 2002 και πάντα δημιουργεί σφάλμα 3343 εκτός και αν χρησιμοποιείται όπως εξηγείται στην ενότητα "Επίλυση" αυτού του άρθρου. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό ο έλεγχος βασίζεται στον μηχανισμό Jet 3.51 και αναγνωρίζει μόνο μορφές βάσεων δεδομένων του Jet 3.51 (ή προηγούμενων εκδόσεων).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Εγκαταστήστε το Visual Studio Service Pack 4 ή μεταγενέστερη έκδοση. Αν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο δεδομένων, αλλάξτε την ιδιότητα Connect σε Access 2000.)
 • Για το ADO (ή τον έλεγχο δεδομένων ADO), χρησιμοποιήστε την υπηρεσία παροχής Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.
 • Για το DAO, προσθέστε μια αναφορά στο στοιχείο Microsoft DAO 3.6 Object Library.
 • Αν χρησιμοποιείτε το γενικό έλεγχο δεδομένων, πρέπει να ανοίξετε μια ομάδα εγγραφών DAO 3.6 και κατόπιν να την ορίσετε ως πηγή του ελεγχου δεδομένων, ως εξής:
  Option Explicit 
  Private daoDB36 As Database
  Private rs As DAO.Recordset
  Dim sPath As String

  Private Sub Form_Load()
  sPath = _
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb"
  Set daoDB36 = DBEngine(0).OpenDatabase(sPath)
  Set rs = daoDB36.OpenRecordset("Customers")
  Set Data1.Recordset = rs
  End Sub
 • Αυτό το θέμα έχει αντιμετωπιστεί στο Visual Basic Service Pack 4. Μια νέα τιμή (Access 2000) έχει προστεθεί για την ιδιότητα Connect η οποία θα επιτρέπει στον έλεγχο δεδομένων DAO το άνοιγμα βάσεων δεδομένων της Access 2000.

Κατάσταση

Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Service Pack 4 του Visual Studio 6.0.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Service Pack του Visual Studio, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
194022 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα Service Pack του Visual Studio 6.0: Τι, που, γιατί

194295 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Πως θα διαπιστώσετε αν είναι εγκατεστημένο ένα Service Pack του Visual Studio
Για να κάνετε λήψη του πιο πρόσφατου service pack του Visual Studio, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση στην τοποθεσία Web της Microsoft (στα αγγλικά):

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες για το Jet 4.0, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Access 2000.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ADO και DAO, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Visual Basic

Για περισσότερες πληροφορίες, εκτελέστε το ερώτημα "Unrecognized Database Format" στη βιβλιοθήκη MSDN που παρέxεται με τη Visual Basic.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 238401 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Αυγ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια