Τρόπος χρήσης του προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά της κατάστασης συστήματος στα Windows 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε, προαιρετικά, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της κατάστασης συστήματος στο πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των Windows 2000 και να επαναφέρετε κρίσιμα δεδομένα συστήματος. Όταν επιλέγετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της κατάστασης συστήματος σε έναν ελεγκτή τομέα, συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ο ενεργός κατάλογος Active Directory (NTDS)
 • Τα αρχεία εκκίνησης
 • Η βάση δεδομένων καταχώρησης κλάσης COM+
 • Το μητρώο
 • Ο τόμος συστήματος (SYSVOL)
Όταν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας της κατάστασης συστήματος σε έναν ελεγκτή που δεν ανήκει σε τομέα, συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Το αρχείο εκκίνησης
 • Η βάση δεδομένων καταχώρησης κλάσης COM+
 • Το μητρώο
Όταν δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας για ένα διακομιστή-μέλος ή για έναν ελεγκτή τομέα με εγκατεστημένο διακομιστή πιστοποιητικών (Certificate Server), συμπεριλαμβάνεται επίσης το παρακάτω πρόσθετο στοιχείο:
 • Διακομιστής πιστοποιητικών
Η λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των Windows 2000 (Windows 2000 Backup) έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory σε ελεγκτές τομέα των Windows 2000. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ενώ ο ελεγκτής τομέα είναι σε σύνδεση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια λειτουργία επαναφοράς μόνο όταν ο ελεγκτής τομέα ξεκινά σε κατάσταση λειτουργίας Directory Services Restore (πιέζοντας το πλήκτρο F8 κατά την εκκίνηση του διακομιστή).

Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της κατάστασης συστήματος σε ελεγκτή τομέα

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Αντίγραφα ασφαλείας (Backup).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντίγραφα ασφαλείας (Backup).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Κατάσταση συστήματος (System State). (Όλα τα στοιχεία για τα οποία πρόκειται να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας παρατίθενται στο δεξιό τμήμα παραθύρου. Δεν έχετε τη δυνατότητα επιλογής καθενός από αυτά ξεχωριστά.)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για την κατάσταση συστήματος, πρέπει να επιλέξετε τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για το φάκελο Winnt\Sysvol. Πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαναφοράς, ώστε να έχετε ένα φάκελο sysvol που λειτουργεί μετά την ανάκτηση.
Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για ελεγκτές τομέα. Μπορείτε να επαναφέρετε διακομιστές μέλη με τον ίδιο τρόπο, αλλά σε κανονική λειτουργία.

Αν δεν ικανοποιείται κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες, η κατάσταση συστήματος δεν επαναφέρεται. Το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας προσπαθεί να επαναφέρει την κατάσταση συστήματος, αλλά χωρίς επιτυχία.
 • Το γράμμα μονάδας δίσκου όπου βρίσκεται ο φάκελος %SystemRoot% πρέπει να είναι ίδιο με αυτό από το οποίο δημιουργήθηκε το αντίγραφο ασφαλείας.
 • Ο φάκελος %SystemRoot% πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν από τον οποίο δημιουργήθηκε το αντίγραφο ασφαλείας.
 • Αν το sysvol ή άλλες βάσεις δεδομένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory υπήρχαν σε άλλο τόμο, πρέπει επίσης να υπάρχουν και να έχουν τα ίδια γράμματα μονάδας δίσκου. Το μέγεθος του τόμου δεν έχει σημασία.

Τρόπος επαναφοράς της κατάστασης συστήματος σε ελεγκτή τομέα

 1. Για να επαναφέρετε την κατάσταση συστήματος σε έναν ελεγκτή τομέα, ξεκινήστε πρώτα τον υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας Directory Services Restore. Για να το κάνετε αυτό, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και πιέστε το πλήκτρο F8 όταν εμφανιστεί το μενού Boot.
 2. Επιλέξτε Directory Service Restore Mode.
 3. Επιλέξτε την εγκατάσταση των Windows 2000 που πρόκειται να ανακτήσετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Στην ερώτηση για σύνδεση, δώστε τις πιστοποιήσεις της κατάστασης λειτουργίας Directory Services Restore, τις οποίες δώσατε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Dcpromo.exe.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να αναγνωρίσετε ότι χρησιμοποιείτε την ασφαλή λειτουργία (Safe mode).
 6. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Αντίγραφα ασφαλείας (Backup).
 7. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επαναφορά (Restore).
 8. Κάντε κλικ στο κατάλληλο μέσο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και στην κατάσταση συστήματος που πρόκειται να επαναφέρετε.


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επαναφοράς, πρέπει επίσης να επιλέξετε την επαναφορά του φακέλου Winnt\Sysvol ώστε να έχετε ένα λειτουργικό sysvol μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκτησης. Πριν από την επαναφορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε επίσης πραγματοποιήσει την επιλογή για προχωρημένους για την επαναφορά "σημείων σύνδεσης και δεδομένων" (junction points and data). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι δημιουργούνται ξανά τα σημεία σύνδεσης του sysvol.
 9. Στο πλαίσιο Restore Files to, κάντε κλικ στην επιλογή Original Location.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε την επαναφορά ενός αρχείου σε μια εναλλακτική θέση ή σε ένα μεμονωμένο αρχείο, δεν επαναφέρονται όλα τα δεδομένα της κατάστασης συστήματος. Οι επιλογές αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για αρχεία εκκίνησης ή κλειδιά μητρώου.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Start Restore.
 11. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
235478 Ανάκτηση από μονάδα δίσκου συστήματος που παρουσίασε αποτυχία με μη προεπιλεγμένο φάκελο %SystemRoot%


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 240363 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Δεκ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια