Τρόπος διακοπής εκτέλεσης ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX στον Internet Explorer

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο διακοπής της εκτέλεσης ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX στον Microsoft Internet Explorer και τον Windows Internet Explorer. Αυτό μπορείτε να το κάνετε τροποποιώντας την τιμή δεδομένων της τιμής DWORD του στοιχείου Compatibility Flags για το αναγνωριστικό κλάσης (CLSID) του στοιχείου ελέγχου ActiveX.

Σημείωση Για υπολογιστές με Microsoft Windows XP και Windows Server 2003, οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πολιτικές περιορισμού λογισμικού για να αποτρέψουν την εκτέλεση του στοιχείου ελέγχου ActiveX σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σε υπολογιστές που βρίσκονται σε περιβάλλον τομέα ενεργού καταλόγου Active Directory. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές περιορισμού λογισμικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Περισσότερες πληροφορίες

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Προειδοποίηση Η Microsoft δεν συνιστά να κάνετε αναίρεση της λειτουργίας kill σε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX. Εάν το κάνετε αυτό, ίσως να προκύψουν θέματα ευπάθειας ασφαλείας. Το bit "kill" ορίζεται συνήθως για κάποιον εξαιρετικό λόγο και, επομένως, πρέπει να δείξετε μεγάλη προσοχή όταν αναιρείτε τη λειτουργία kill σε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX. Επίσης, επειδή η ακόλουθη διαδικασία είναι ιδιαίτερα τεχνική, μην συνεχίσετε αν δεν είστε απόλυτα βέβαιοι ότι μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία και, επίσης, συνιστάται να διαβάσετε ολόκληρη τη διαδικασία πριν να ξεκινήσετε.

Το CLSID για ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX είναι ένα GUID για αυτό το στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να αποτρέψετε την εκτέλεση ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX στον Internet Explorer, ορίζοντας το bit "kill" έτσι ώστε το στοιχείο ελέγχου να μην καλείται ποτέ από τον Internet Explorer όταν χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Το bit "kill" είναι μια συγκεκριμένη τιμή για την τιμή DWORD του στοιχείου Compatibility Flags για το στοιχείο ελέγχου ActiveX στο μητρώο. Αυτό είναι διαφορετικό από την ανάκληση της επιλογής "ασφαλές για εκτέλεση" (safe for scripting) ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX. Όταν γίνεται ανάκληση της επιλογής "ασφαλές για δέσμες ενεργειών" (safe for scripting), ο Internet Explorer εξακολουθεί να καλεί το στοιχείο ελέγχου και στη συνέχεια σας εμφανίζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα που αναφέρει ότι το στοιχείο ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην είναι ασφαλές. Ανάλογα με την επιλογή που κάνετε, το στοιχείο ελέγχου είναι δυνατό να εκτελεστεί. Ωστόσο, αφού οριστεί το bit "kill" για κάποιο στοιχείο ελέγχου ActiveX, ο Internet Explorer δεν καλεί το στοιχείο αυτό, εκτός εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Προετοιμασία και εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ασφαλή (Initialize and script ActiveX controls not marked as safe) στον Internet Explorer. Για να ορίσετε το bit "kill", ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Προσδιορίστε το CLSID για το στοιχείο ελέγχου ActiveX που θέλετε να απενεργοποιήσετε. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το CLSID του στοιχείου ελέγχου, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι εγκατεστημένο, ίσως μπορέσετε να προσδιορίσετε το CLSID του, εάν γνωρίζετε το φιλικό του όνομα. Για να το κάνετε αυτό, εξετάστε την τιμή ακολουθίας χαρακτήρων "Προεπιλογή" (Default) του κλειδιού ProgID για κάθε ένα από τα κλειδιά CLSID στην καταχώρηση HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID. Ίσως χρειαστεί να καταργήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία ελέγχου ActiveX, εκτός από αυτό που θέλετε να απενεργοποιήσετε, για να προσδιορίσετε πιο εύκολα το κατάλληλο CLSID.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης των στοιχείων ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  154850 Τρόπος κατάργησης ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX στα Windows

 2. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), για να προβάλετε την τιμή δεδομένων της τιμής DWORD του στοιχείου Compatibility Flags για το CLSID του αντικειμένου ActiveX στο ακόλουθο κλειδί μητρώου
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\CLSID_στοιχείου_ελέγχου_ActiveX
  όπου
  CLSID_στοιχείου_ελέγχου_ActiveX είναι το αναγνωριστικό κλάσης του κατάλληλου στοιχείου ελέγχου ActiveX.

  Σημειώσεις
  • Συνήθως, πρέπει να δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο αυτό το κλειδί μητρώου.
  • Για να προσδιορίσετε το CLSID που αντιστοιχεί στο στοιχείο ελέγχου ActiveX το οποίο θέλετε να απενεργοποιήσετε, πρέπει πρώτα να καταργήσετε όλα τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που είναι εγκατεστημένα τη συγκεκριμένη στιγμή, να εγκαταστήσετε το στοιχείο ελέγχου που θέλετε να απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, να προσθέσετε το bit "kill" στο CLSID του.
 3. Αλλάξτε την τιμή της τιμής DWORD του στοιχείου Compatibility Flags σε 0x00000400.
Αν έχει οριστεί ένα killbit για ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX και μια νέα έκδοση στοιχείου ελέγχου ActiveX κυκλοφορήσει με διαφορετικό αναγνωριστικό κλάσης (CLSID), μπορείτε να ενεργοποιήσετε τοποθεσίες Web που χρησιμοποιούν το παλιό αναγνωριστικό κλάσης (CLSID) ώστε να συνεχίσετε να εργάζεστε όπως το σχεδιάζατε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε προσθέτοντας την νέα τιμή στο ίδιο επίπεδο με την τιμή του στοιχείου "Σημαίες συμβατότητας" (Compatibility Flags) στο μητρώο. Η τιμή αυτή πρέπει να είναι μια συμβολοσειρά REG_SZ που ονομάζεται "AlternateCLSID.” Η τιμή AlternateCLSID θα εμφανίζεται μέσα σε αγκύλες. Για παράδειγμα, θα μοιάζει με την ακόλουθη:
{ABCDEF12-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123456}
Ο Internet Explorer θα ερμηνεύσει αυτήν την τιμή και θα δημιουργήσει μια εμφάνιση του στοιχείου ελέγχου ActiveX που αναφέρεται στην τιμή AlternateCLSID αντί για την τιμή που έλαβε ένα killbit.

Σημείωση Για να ισχύσει η τιμή AlternateCLSID, το killbit πρέπει να οριστεί στο αρχικό CLSID.

Οι προγραμματιστές των στοιχείων ελέγχου ActiveX μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τιμές μητρώου TreatAs ή AlternateCLSID με το "kill bit", ώστε να γίνεται έλεγχος από τον Internet Explorer αν παρέχεται για χρήση ένα ενημερωμένο στοιχείο ελέγχου ActiveX στη θέση ενός απενεργοποιημένου στοιχείου ελέγχου ActiveX. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τιμής TreatAs, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για να ορίσετε την τιμή AlternateCLSID, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για να εντοπίσετε το CLSID του απενεργοποιημένου αντικειμένου ActiveX στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\CLSID_στοιχείου_ελέγχου_ActiveX
  όπου
  CLSID_στοιχείου_ελέγχου_ActiveX είναι το αναγνωριστικό κλάσης του κατάλληλου στοιχείου ελέγχου ActiveX.


  Μπορείτε να δείτε ότι η τιμή του στοιχείου Compatibility Flags είναι ορισμένη σε DWORD 00000400.
 2. Προσθέστε μια τιμή ακολουθίας χαρακτήρων AlternateCLSID στο κλειδί CLSID.
 3. Ορίστε τα δεδομένα της τιμής ακολουθίας χαρακτήρων AlternateCLSID σε
  {CLSID_εναλλακτικού_στοιχείου_ελέγχου_ActiveX} όπου
  CLSID_στοιχείου_ελέγχου_ActiveX είναι το αναγνωριστικό κλάσης του ενημερωμένου στοιχείου ελέγχου ActiveX.
Η τιμή AlternateCLSID υποδεικνύει στον Internet Explorer να κάνει ανακατεύθυνση στο CLSID του ενημερωμένου στοιχείου ελέγχου ActiveX. Μπορείτε να ορίσετε αλληλουχία ανακατευθύνσεων σε βάθος έως και δέκα επιπέδων.

Η τιμή AlternateCLSID υποστηρίζεται στις παρακάτω εκδόσεις του Internet Explorer.
 • Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση για Windows 2000 με MS03-004 ή νεότερη έκδοση
 • Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 με MS02-068 ή νεότερη έκδοση
 • Internet Explorer 6 Service Pack 1
 • Internet Explorer 6 για Windows XP με MS02-068 ή νεότερη έκδοση
 • Internet Explorer 6 για Windows Server 2003
Σημείωση Οι εκδόσεις του Internet Explorer που δεν παρατίθενται σε αυτό το άρθρο είτε βρίσκονται στην εκτεταμένη περίοδο υποστήριξης του κύκλου ζωής του προϊόντος είτε δεν υποστηρίζονται πλέον. Παρότι μπορείτε να ορίσετε το bit "kill" σε αυτές τις εκδόσεις των Windows και του Internet Explorer, η Microsoft συνιστά να κάνετε αναβάθμιση σε υποστηριζόμενη έκδοση του Internet Explorer και να εφαρμόσετε όλες τις κατάλληλες ενημερωμένες εκδόσεις. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Internet Explorer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
164539 Τρόπος προσδιορισμού της εγκατεστημένης έκδοσης του Internet Explorer

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 240797 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια