Οι ενημερώσεις για το .NET Framework 2.0 Service Pack 2, το .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ή το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ενδέχεται να μην ενημερώσουν σωστά τα αρχεία, ακόμη και αν η εγκατάσταση της ενημέρωσης είναι επιτυχής

Συμπτώματα

Όταν πραγματοποιείτε εγκατάσταση ορισμένων ενημερώσεων για το .NET Framework 2.0 Service Pack 2, το .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ή το .NET Framework 3.5 Service Pack 1, μπορεί οι εν λόγω ενημερώσεις να εγκατασταθούν με επιτυχία. Ωστόσο, τα αρχεία ενδέχεται να μην ενημερωθούν. Επομένως, η ενημέρωση ενδέχεται να προσφερθεί ξανά στο Windows Update.

Αιτία

Αυτό το σενάριο ενδέχεται να παρουσιάζεται εξαιτίας διάφορων λόγων στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ορισμένα ζητήματα αποτυχίας εγκατάστασης που σχετίζονται με την υπηρεσία διπλής διακλάδωσης. Από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2009, κυκλοφόρησαν διάφορες άμεσες επιδιορθώσεις για το .NET Framework 2.0 Service Pack 2, το .NET Framework 3.0 Service Pack 2 και το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 με κάποιο ελάττωμα. Όταν γίνεται εγκατάσταση των άμεσων επιδιορθώσεων με αυτό το ελάττωμα και κατόπιν εγκαθίσταται μια ενημέρωση ασφαλείας, η ύπαρξη της άμεσης επιδιόρθωσης εμποδίζει τη σωστή ενημέρωση των αρχείων ωφέλιμου φορτίου της εν λόγω ενημέρωσης ασφαλείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί με τη μορφή του σφάλματος που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft: 
2262911 Σφάλμα εξαίρεσης "Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του τύπου 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'" μετά από την εγκατάσταση της ενημέρωσης 982167 ή της ενημέρωσης 982168
Η Microsoft έχει καταργήσει όλες τις άμεσες επιδιορθώσεις που παρουσίαζαν αυτό το ελάττωμα και τις αντικατέστησε με νέες άμεσες επιδιορθώσεις που δεν έχουν το εν λόγω ελάττωμα. Έγινε ενημέρωση των άρθρων της Γνωσιακής βάσης της Microsoft που αφορούσαν τις ελαττωματικές άμεσες επιδιορθώσεις και, πλέον, παραθέτουν τις άμεσες επιδιορθώσεις αντικατάστασης που δεν έχουν το ελάττωμα. Εάν έχετε εγκαταστήσει μία από τις ελαττωματικές άμεσες επιδιορθώσεις που παρατίθενται εδώ, εφαρμόστε τη λύση που περιγράφεται στην ενότητα "Λύση" αυτού του άρθρου για την επίλυση του ζητήματος. Εάν δεν εφαρμόσετε τη λύση, υπάρχει η πιθανότητα τα αρχεία του ωφέλιμου φορτίου μιας ενημέρωσης ασφαλείας να μην ενημερωθούν σωστά, αφήνοντας τον υπολογιστή σας σε ασταθή και ενδεχομένως ευάλωτη κατάσταση.

Λίστα ελαττωματικών άμεσων επιδιορθώσεων

946411 ΕΠΙΛΥΣΗ: Κατά την εκτύπωση ενός αρχείου XPS σε υπολογιστή που βασίζεται σε Windows XP Service Pack 2 ή σε Service Pack 3, οι χαρακτήρες στο αρχείο XPS δεν εκτυπώνονται σωστά
952883 IX: Ο τύπος επιστροφής ή το όρισμα εξόδου μιας μεθόδου υπηρεσίας ASMX, η οποία περιέχει μια ιδιότητα που διαθέτει εσωτερικό setter, ενδέχεται να μην σειριοποιηθεί σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το .NET Framework
958090 ΕΠΙΛΥΣΗ: Η εξαίρεση System.EnterpriseServices.TransactionProxyException δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί από άλλους τομείς εφαρμογών όταν ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας ολοκλήρωσης συναλλαγής
958252 ΕΠΙΛΥΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το προσαρμοσμένο εργαλείο Msdatasetgenerator στο .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1), η τιμή κλίμακας και η τιμή ακριβείας στον κώδικα που παράγεται για την υπηρεσία παροχής δεδομένων .NET άλλων προμηθευτών διαφέρει από τις τιμές που ορίζετε
960442 ΕΠΙΛΥΣΗ: Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος εξαίρεσης κατά τη χρήση του αντικειμένου BinaryFormatter για την σειριοποίηση και αποσειριοποίηση ενός γενικού τύπου σε μια συγκρότηση στο .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ή στο .NET Framework 3.5 Service Pack 1
960754 ΕΠΙΛΥΣΗ: Λαμβάνετε την εξαίρεση ObjectDisposedException όταν ανατρέχετε στο αντικείμενο Transaction.Current.TransactionInformation
961847 ΕΠΙΛΥΣΗ: Μήνυμα σφάλματος κατά την προβολή μιας σελίδας σε λειτουργία σχεδίασης, μετά την επανάληψη μεταγλώτισσης ενός έργου που βασίζεται σε .NET Framework 3.5 Service Pack 1: "Σφάλμα κατά τη δημιουργία του στοιχείου ελέγχου – Το 'ControlInstanceName [κείμενο]' δεν ήταν δυνατό να οριστεί στην ιδιότητα 'PropertyName'”
961864 ΕΠΙΛΥΣΗ: Τα προγράμματα-πελάτες web ενδέχεται να έχουν διάφορα προβλήματα κατά την πρόσβαση σε μια τοποθεσία web ASP.NET 2.0, η οποία έχει ενεργοποιημένο το AJAX
961870 ΕΠΙΛΥΣΗ: Παρουσιάζεται μια διαρροή μνήμης κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής, η οποία απαιτεί από το CLR τη φόρτωση μιας συγκρότησης μεικτής λειτουργίας στο .NET Framework 2.0 Service Pack 2
961881 ΕΠΙΛΥΣΗ: Παρουσιάζεται παραβίαση πρόσβασης κατά την εκκίνηση μιας εφαρμογής που εκτελείται στο CLR
961884 ΕΠΙΛΥΣΗ: Αντιμετωπίζετε πολύ αργές επιδόσεις σε μια αρχική αίτηση προς μια τοποθεσία web ASP.NET, μετά την αλλαγή των φακέλων App_Code και bin ή του αρχείου Global.asax
961885 ΕΠΙΛΥΣΗ: Λαμβάνετε ένα σφάλμα παραβίασης πρόσβασης όταν εκτελείτε μια εφαρμογή CLR, η οποία καλεί τη μέθοδο XslCompiledTransform.Transform
961901 ΕΠΙΛΥΣΗ: Η συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας IME που ορίζετε για ένα πεδίο "Επεξεργασία" ενδέχεται να εξαφανιστεί κατά την επιστροφή σας στο πεδίο "Επεξεργασία" από ένα formFIX των Windows που βασίζεται σε .NET Framework 2.0 SP2: Η συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας IME που ορίζετε για ένα πεδίο "Επεξεργασία" ενδέχεται να εξαφανιστεί κατά την επιστροφή σας στο πεδίο "Επεξεργασία" από μία φόρμα των Windows που βασίζεται σε .NET Framework 2.0 SP2
961902 ΕΠΙΛΥΣΗ: Μήνυμα σφάλματος κατά τη μεταγλώττιση ενός έργου ASP.NET, το οποίο περιέχει πολλά αρχεία πόρων εφαρμογών: "Παρουσιάστηκε μια εξαίρεση πρώτης ευκαιρίας τύπου 'System.ArgumentException' στο mscorlib.dll (A first chance exception of type 'System.ArgumentException' occurred in mscorlib.dll)"
962351 ΕΠΙΛΥΣΗ: Τα αναδυόμενα μενού δεν εμφανίζεται κατά τη χρήση του Internet Explorer 8.0 σε λειτουργία προτύπων για την προβολή μιας ιστοσελίδα ASP.NET που διαθέτει δυναμικά μενού
962890 ΕΠΙΛΥΣΗ: Παρουσιάζεται ένα μήνυμα σφάλματος όταν μια εφαρμογή που βασίζεται στο .NET Framework 2.0 καλεί επανειλημμένα τη συνάρτηση XmlTextReader.Read: "Η ετικέτα εκκίνησης 'Δικαίωμα' στη γραμμή 171 δεν συμφωνεί με την ετικέτα τέλους του 'PermissionRead' (Permission' start tag on line 171 does not match the end tag of 'PermissionRead')"
963676 ΕΠΙΛΥΣΗ: Το CLR αποτυγχάνει με ανεπανόρθωτο σφάλμα εκτέλεσης μηχανής και διακόπτεται η λειτουργία κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής χρησιμοποιώντας το .NET Framework 2.0 Service Pack 2
967114 ΕΠΙΛΥΣΗ: Μήνυμα σφάλματος κατά τη χρήση της μεθόδου System.Data.DataTable.InsertRow ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου υπερφόρτωσης σε μια εφαρμογή που βασίζεται σε .NET Framework 2.0 για την εισαγωγή γραμμών σε έναν πίνακα: "Μια αριθμητική πράξη προκάλεσε υπερχείλιση (Arithmetic operation resulted in an overflow)"
967613 ΕΠΙΛΥΣΗ: Μια εφαρμογή που παρακολουθεί τις καταχωρήσεις του αρχείου καταγραφής συμβάντων σταματάει να λειτουργεί κατά την κλήση της μεθόδου Dispose της κλάσης System.Diagnostics.EventLog
967615 ΕΠΙΛΥΣΗ: Μια εφαρμογή που βασίζεται σε .NET Framework 2.0 SP2 ή μια εφαρμογή που βασίζεται σε .NET Framework 3.5 SP1 δεν απορρίπτει σωστά τα αντικείμενα χειρισμού ασφαλείας, τα οποία δημιουργήθηκαν από το αντικείμενο WindowsIdentity
967812 Μια άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη, η οποία ενημερώνει ορισμένες ιδιότητες στην κλάση System.Globalization.RegionInfo για τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τουρκία
968108 ΕΠΙΛΥΣΗ: Παρουσιάζεται σφάλμα στα προγράμματα-πελάτες Web ή παρατηρείτε απρόσμενη συμπεριφορά κατά την πρόσβαση σε τοποθεσία Web ASP.NET 2.0 που έχει ενεργοποιημένο AJAX, η οποία αναπτύσσεται σε σύμπλεγμα Web
968249 ΕΠΙΛΥΣΗ: Δημιουργείται ένα λανθασμένο μέγεθος παρουσίας όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο εξαγωγής βιβλιοθήκης τύπων για τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης τύπων από μια συγκρότηση CLR στο .NET Framework 2.0 Service Pack 2
968392 Μήνυμα σφάλματος και αποτυχία απόδοσης του στοιχείου ελέγχου υπερ-σύνδεσης όταν η ιδιότητα ImageUrl οριστεί στο Visual Studio 2005 ή στο Visual Studio 2008, μετά την εγκατάσταση του .NET Framework 2.0 SP2 ή του .NET Framework 3.5 SP1: "Η αναφορά αντικειμένου δεν έχει οριστεί σε μια παρουσία ενός αντικειμένου (Object reference not set to an instance of an object)"
968432 ΕΠΙΛΥΣΗ: Παρουσιάζεται μια εξαίρεση System.InvalidOperationException κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής web, η οποία βασίζεται στο .NET Framework 2.0 SP2 ή στο .NET Framework 3.5 SP1
968556 ΕΠΙΛΥΣΗ: Η μέθοδος XslCompiledTransform.Transform δεν περιέχει μια μέθοδο υπερφόρτωσης, η οποία να δέχεται τα αντικείμενα XPathNavigator και XmlResolver ως ορίσματα στο .NET Framework 2.0
968760 Μια διαχειριζόμενη εφαρμογή περιέχει μεγάλο αριθμό στοιχείων χειρισμού νημάτων και στοιχείων χειρισμού συμβάντων στο Microsoft .NET Framework 2.0
969364 ΕΠΙΛΥΣΗ: Τα μπλοκ κώδικα που είναι ενσωματωμένα σε μια ιστοσελίδα ASP.NET 2.0 εξαφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο δημιουργίας τοπικών πόρων στο Visual Web Developer για τη δημιουργία ενός αρχείου τοπικού πόρου
969612 Περιγραφή του πακέτου συλλογής άμεσων επιδιορθώσεων για το ASP.NET 2.0: Απρίλιος 2009
969722 ΕΠΙΛΥΣΗ: Ο μετρητής επιδόσεων "ASP.NET Apps v2.0.50727(__Total__)\Sessions Active" εμφανίζει μια ασυνήθιστα υψηλή τιμή μετά την εγκατάσταση του Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
969836 ΕΠΙΛΥΣΗ: Ένα νήμα εργασίας σε μια εφαρμογή φορμών των Windows που βασίζεται σε .NET Framework 2.0 ενδέχεται να αποκλειστεί όταν καλεί τη μέθοδο Control.Invoke, ακόμη και αν το νήμα GUI είναι αδρανές
970350 ΕΠΙΛΥΣΗ: Μήνυμα σφάλματος εξαίρεσης όταν ένα αντικείμενο System.Drawing.FontConverter καλεί την ιδιότητα FontFamily.Families στο .NET Framework 2.0 SP2 ή στο .NET Framework 3.5 SP1: "Η μνήμη δεν επαρκεί (Out of memory)"
970510 ΕΠΙΛΥΣΗ: Προκύπτει μια εξαίρεση TypeLoadException κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής που βασίζεται στο .NET Framework 3.5 SP1
970924 ΕΠΙΛΥΣΗ: Οι επιδόσεις των εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη μέθοδο CreateType μειώνεται καθώς προσθέτετε περισσότερα αντικείμενα τύπου σε μια δυναμική λειτουργική μονάδα συγκρότησης στο .NET Framework 2.0 SP2
971030 ΕΠΙΛΥΣΗ: Προκύπτει μια παραβίαση πρόσβασης κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής που βασίζεται στο .NET Framework 2.0, η οποία περιέχει μια εικονική κλήση στο περιβάλλον εργασίας IList<T>, IEnumerable<T> ή στο ICollection<T> σε μια μέθοδο LCG
971169 ΕΠΙΛΥΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής Web ASP.NET 2.0 εάν το καθολικό όνομα αρχείου πόρου περιέχει την όνομα κουλτούρας "zh-Hant"
971601 ΕΠΙΛΥΣΗ: Οι μετρητές επιδόσεων που παρακολουθούν μια εφαρμογή σταματούν να ανταποκρίνονται κατά την έξοδο και επανεκκίνηση της εφαρμογής και λαμβάνετε την εξαίρεση System.InvalidOperationException, σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το .NET Framework 2.0
971988 ΕΠΙΛΥΣΗ: Η χρήση της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας αυξάνεται σημαντικά κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής πολλαπλών τομέων που βασίζεται σε .NET Framework 2.0, η οποία χρησιμοποιεί αντικείμενα των οποίων οι λειτουργίες ολοκλήρωσης εκκινούν μεθόδους ThreadPool
971993 Περιγραφή της άμεσης επιδιόρθωσης που επιτρέπει σε εφαρμογές Web ASP.NET να υποστηρίζουν ταυτότητες βασισμένες σε δηλώσεις να χρησιμοποιούν υπηρεσίες παροχής μελών
972259 ΕΠΙΛΥΣΗ: Τα νήματα ενός προγράμματος που βασίζεται σε .NET Framework 2.0 SP2 σταματούν να λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν είναι ενεργοποιημένη η ταυτόχρονη συλλογή απορριφθέντων στοιχείων
972848 ΕΠΙΛΥΣΗ: Η δημιουργία μικρού αρχείου αποτύπωσης είναι αργή και το μέγεθος του αρχείου είναι μεγαλύτερο από το αναμενόμενο όταν οι πληροφορίες που συλλέγει το αρχείο δεν είναι τύπου MiniDumpWithFullMemory στο .NET Framework 2.0
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία διπλής διακλάδωσης, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
960043 Υπηρεσία διπλής διακλάδωσης για το .NET Framework 2.0 Service Pack 2, το .NET Framework 3.0 Service Pack 2 και το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1

Εγκαταστήστε την άμεση επιδιόρθωση 975954. Για να πραγματοποιήσετε λήψη των ενημερώσεων MSI, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα του MSDN:

Βήμα 2

Εκτελέστε επιδιόρθωση του προϊόντος. Μπορούμε να επιδιορθώσουμε αυτόματα το προϊόν για εσάς ή μπορείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας το προϊόν.

Εκτέλεση της επιδιόρθωσης για μένα

Για να εκτελέσετε αυτόματα την επιδιόρθωση του προϊόντος, κάντε κλικ στο κουμπί Αυτόματη επίλυση (Fix it). Κατόπιν, επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση". 


Σημείωση Ο οδηγός παρέχεται μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD για να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Επιδιόρθωση από το χρήστη

Για να επιδιορθώσετε μόνοι σας το προϊόν, πληκτρολογήστε τις αντίστοιχες ακόλουθες εντολές από γραμμή εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα:
 • Εάν έχετε εγκατεστημένο μόνο το .NET Framework 2.0 Service Pack 2, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  msiexec/f \{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F\}
  Αυτή η εντολή επιδιορθώνει τα επίπεδα προϊόντων του .NET Framework 2.0 SP2.
 • Εάν έχετε εγκατεστημένο μόνο το .NET Framework 3.0 Service Pack 2, εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
  Αυτές οι εντολές επιδιορθώνουν τα επίπεδα προϊόντων .NET Framework 2.0 SP2 και .NET Framework 3.0 SP2.
 • Εάν έχετε εγκατεστημένο μόνο το .NET Framework 3.5 Service Pack 1, εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
  Αυτές οι εντολές επιδιορθώνουν τα επίπεδα προϊόντων .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 και .NET Framework 3.5 SP1.
Όταν επιδιορθώνεται τα επίπεδα προϊόντος με την εκτέλεση των εν λόγω εντολών, όλες οι δυνατότητες του αντίστοιχου επιπέδου προϊόντος (.NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 και .NET Framework 3.0 SP1) αναγκάζονται να επανεκτιμήσουν την κατάσταση εγκατάστασής τους.

Με αυτή τη μέθοδο επιλύεται το ζήτημα που προκαλείται από το εσφαλμένο baseliner και επιτρέπεται η επιτυχής εφαρμογή του ωφέλιμου φορτίου της ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης μιας εντολής με αναβαθμισμένα δικαιώματα, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft:Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες γραμμής εντολών που υποστηρίζονται από το Windows Installer, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα MSDN: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Installer, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα MSDN:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2431806 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Μαρ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια