Οι ενημερώσεις για το .NET Framework 2.0 SP2 και το .NET Framework 3.0 SP2 ενδέχεται να εγκαταστήσουν και άλλες ενημερώσεις

Συμπτώματα

Όταν εγκαθιστάτε ορισμένες ενημερώσεις για το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) ή το Microsoft .NET Framework 3.0 SP2, οι εν λόγω ενημερώσεις εγκαθιστούν πρόσθετες ενημερώσεις. Αυτές οι πρόσθετες ενημερώσεις είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν για την ικανοποίηση των νέων εξαρτήσεων σε ορισμένα στοιχεία του .NET Framework. 

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν πραγματοποιείτε εγκατάσταση ορισμένων ενημερώσεων για το .NET Framework 2.0 SP2 ή το .NET Framework 3.0 SP2, αυτές οι ενημερώσεις προκαλούν την εγκατάσταση πρόσθετων ενημερώσεων. Αυτό συμβαίνει διότι το Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας εκτεταμένης προστασίας έχει εισάγει τη νέα δυνατότητα εκτεταμένης προστασίας που περιλαμβάνει νέες εξαρτήσεις για νέους "τύπους". Αυτή η νέα δυνατότητα αποτελείται από νέες λειτουργίες στα επίπεδα δυνατοτήτων του .NET Framework 2.0 SP2 και του .NET Framework 3.0 SP2. Η νέα δυνατότητα Windows Communication Foundation (WCF) στο επίπεδο δυνατοτήτων του .NET Framework 3.0 SP2 περιλαμβάνει μια εξάρτηση από την αντίστοιχη νέα δυνατότητα στο επίπεδο δυνατοτήτων του .NET Framework 2.0 SP2 και από το νέο "τύπο". Η νέα δυνατότητα ASP.NET στο επίπεδο δυνατοτήτων .NET Framework 2.0 SP2 επίσης περιλαμβάνει μια νέα εξάρτηση από τη νέα δυνατότητα στο System.Net (στοίβα δικτύου).

Οι ενημερώσεις για τα στοιχεία του .NET Framework είναι αθροιστικές. Επομένως, μια ενημέρωση για το στοιχείο ASP.NET που κυκλοφόρησε μετά από το Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας εκτεταμένης προστασίας θα περιλαμβάνει πάντα τη νέα δυνατότητα ASP.NET εκτεταμένης προστασίας. Αυτή η νέα δυνατότητα απαιτεί την ικανοποίηση της εξάρτησης δυνατοτήτων (από το νέο "τύπο") που αναφέρθηκε προηγουμένως. Οι ενημερώσεις των στοιχείων WCF και ASP.NET θα εγκαταστήσουν τις απαραίτητες πρόσθετες ενημερώσεις με σκοπό την ικανοποίηση αυτής της εξάρτησης. Εάν η εν λόγω εξάρτηση δεν ικανοποιηθεί, ενδέχεται να προκύψει το ζήτημα που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft: 
2262911 Παρουσιάζεται το σφάλμα εξαίρεσης "Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του τύπου 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'" μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης 982167 ή της ενημέρωσης 982168
 • Στα Windows XP και τον Windows Server 2003, οι ενημερώσεις του στοιχείου ASP.NET στο .NET Framework 2.0 SP2 εγκαθιστούν επίσης την ακόλουθη ενημέρωση:
  980773 Περιγραφή της ενημέρωσης NCL για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 και το .NET Framework 2.0 Service Pack 2 σε Windows XP και Windows Server 2003: 8 Ιουνίου 2010
 • Στα Windows Vista SP1 και τον Windows Server 2008, οι ενημερώσεις του στοιχείου ASP.NET στο .NET Framework 2.0 SP2 εγκαθιστούν επίσης την ακόλουθη ενημέρωση:
  980843 Περιγραφή της ενημέρωσης NCL για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 σε Windows Vista Service Pack 1 και σε Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 Ιουνίου 2010
 • Στα Windows Vista SP2 και τον Windows Server 2008, οι ενημερώσεις του στοιχείου ASP.NET στο .NET Framework 2.0 SP2 εγκαθιστούν επίσης την ακόλουθη ενημέρωση:
  980842 Περιγραφή της ενημέρωσης NCL για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 σε Windows Vista Service Pack 2 και σε Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 Ιουνίου 2010
 • Στα Windows XP και τον Windows Server 2003, οι ενημερώσεις του στοιχείου WCF στο .NET Framework 3.0 SP2 εγκαθιστούν επίσης τις ακόλουθες ενημερώσεις:  
  980773 Περιγραφή της ενημέρωσης NCL για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 και το .NET Framework 2.0 Service Pack 2 σε Windows XP και Windows Server 2003: 8 Ιουνίου 2010
  976765 Περιγραφή της ενημέρωσης ASP.NET για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 και το .NET Framework 2.0 Service Pack 2 σε Windows XP και Windows Server 2003: 8 Ιουνίου 2010
 • Στα Windows Vista SP1 και τον Windows Server 2008, οι ενημερώσεις του στοιχείου WCF στο .NET Framework 3.0 SP2 εγκαθιστούν επίσης τις ακόλουθες ενημερώσεις:
  980843 Περιγραφή της ενημέρωσης NCL για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 σε Windows Vista Service Pack 1 και σε Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 Ιουνίου 2010
  976767 Περιγραφή της ενημέρωσης ASP.NET για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 σε Windows Vista Service Pack 1 και σε Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 Ιουνίου 2010
 • Στα Windows Vista SP2 και τον Windows Server 2008, οι ενημερώσεις του στοιχείου WCF στο .NET Framework 3.0 SP2 εγκαθιστούν επίσης τις ακόλουθες ενημερώσεις:
  980842 Περιγραφή της ενημέρωσης NCL για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 σε Windows Vista Service Pack 2 και σε Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 Ιουνίου 2010
  976768 Περιγραφή της ενημέρωσης ASP.NET για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 σε Windows Vista Service Pack 2 και σε Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 Ιουνίου 2010
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2436257 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια