Περιγραφή του αρχείου Svchost.exe στα Windows 2000

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο
314056 .

Περίληψη

Το Svchost.exe είναι ένα όνομα διαδικασίας κεντρικού υπολογιστή γενικής χρήσης για υπηρεσίες που εκτελούνται από βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (DLL). Το αρχείο Svchost.exe βρίσκεται στο φάκελο %SystemRoot%\System32. Κατά την εκκίνηση, το αρχείο Svchost.exe ελέγχει το τμήμα υπηρεσιών του μητρώου για να δημιουργήσει μια λίστα με υπηρεσίες που πρέπει να φορτώσει. Είναι δυνατό να εκτελούνται ταυτόχρονα πολλές εμφανίσεις του αρχείου Svchost.exe. Κάθε περίοδος λειτουργίας του Svchost.exe μπορεί να περιέχει μια ομάδα υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση ξεχωριστών υπηρεσιών ανάλογα με τον τρόπο και το σημείο από το οποίο ξεκινά το Svchost.exe. Αυτό συμβάλλει σε καλύτερο έλεγχο και εντοπισμό σφαλμάτων.

Οι ομάδες του Svchost.exe αναγνωρίζονται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
Κάθε τιμή κάτω από αυτό το κλειδί αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή ομάδα Svchost και εμφανίζεται ως ξεχωριστή παρουσία όταν προβάλλετε τις ενεργές διαδικασίες. Κάθε τιμή είναι μια τιμή REG_MULTI_SZ και περιέχει τις υπηρεσίες που εκτελούνται σε αυτήν την ομάδα Svchost. Κάθε ομάδα Svchost μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα ονόματα υπηρεσιών που εξάγονται από το ακόλουθο κλειδί μητρώου, του οποίου το κλειδί "Παράμετροι" (Parameters) περιέχει μια τιμή ServiceDLL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Υπηρεσία

Περισσότερες πληροφορίες

Για να προβάλετε τη λίστα υπηρεσιών που εκτελούνται στο Svchost:
  1. Από το φάκελο Support\Tools του CD εγκατάστασης των Windows 2000, κάντε εξαγωγή του βοηθητικού προγράμματος Tlist.exe από το αρχείο Support.cab.
  2. Στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε
    cmd.
  3. Αλλάξτε φάκελο στη θέση από την οποία κάνατε εξαγωγή του βοηθητικού προγράμματος Tlist.exe.
  4. Πληκτρολογήστε tlist -s.
Το βοηθητικό πρόγραμμα Tlist.exe εμφανίζει μια λίστα με τις ενεργές διαδικασίες. Ο διακόπτης -s εμφανίζει τη λίστα των ενεργών υπηρεσιών σε κάθε διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, πληκτρολογήστε
tlist pid.

Το παρακάτω δείγμα αποτελέσματος της διαδικασίας Tlist παρουσιάζει την εκτέλεση δύο εμφανίσεων του Svchost.exe:
0 System Process
8 System
132 smss.exe
160 csrss.exe Title:

180 winlogon.exe Title: NetDDE Agent
208 services.exe Svcs: AppMgmt,Browser,Dhcp,dmserver,Dnscache,Eventlog,lanmanserver,LanmanWorkstation,LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
220 lsass.exe Svcs: Netlogon,PolicyAgent,SamSs
404 svchost.exe Svcs: RpcSs
452 spoolsv.exe Svcs: Spooler
544 cisvc.exe Svcs: cisvc
556 svchost.exe Svcs: EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,SENS,TapiSrv
580 regsvc.exe Svcs: RemoteRegistry
596 mstask.exe Svcs: Schedule
660 snmp.exe Svcs: SNMP
728 winmgmt.exe Svcs: WinMgmt
852 cidaemon.exe Title: OleMainThreadWndName
812 explorer.exe Title: Program Manager
1032 OSA.EXE Title: Reminder
1300 cmd.exe Title: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s
1080 MAPISP32.EXE Title: WMS Idle
1264 rundll32.exe Title:
1000 mmc.exe Title: Device Manager
1144 tlist.exe
Η ρύθμιση μητρώου για τις δύο ομάδες για αυτό το παράδειγμα είναι η εξής:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
rpcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 250320 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Ιαν 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια