Όταν εισάγετε έναν οργανισμό Microsoft Dynamics CRM 2011 RC σε ένα περιβάλλον του Microsoft Dynamics CRM 2011 RTM, η βάση δεδομένων δεν ενημερώνεται

Ισχύει για: Microsoft Dynamics CRM 2011

Συμπτώματα


Κατά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM 2011 RTM, και στη συνέχεια εισαγάγετε έναν οργανισμό RC, ο οργανισμός δεν ενημερώνεται ώστε να RTM όπως αναμένεται. Deployment Manager αναφέρει ότι μια ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη, ωστόσο, εκτελεί την ενημερωμένη έκδοση δεν επηρεάζει σε τίποτα.

Αιτία


Η απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση RTM του Microsoft Dynamics CRM 2011 κώδικα δεν έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση RTM κώδικα για το Microsoft Dynamics CRM Server, όπου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://support.microsoft.com/kb/2461082

Περισσότερες πληροφορίες


Η ενημέρωση κώδικα θα εγκατασταθεί μέσω του Windows Update Εάν το ίδιο το διακομιστή αναβαθμίστηκε από RC σε RTM. Ωστόσο εάν ο διακομιστής RTM έχει εγκατασταθεί ξεχωριστά, η ενημερωμένη έκδοση θα σας ζητηθεί αυτόματα.

Να έχετε υπόψη σας ότι, εάν κάνατε αναβάθμιση σε έναν οργανισμό Microsoft Dynamics CRM 4.0 στο διακομιστή RC, θα πρέπει να εφαρμόσετε μια δέσμη ενεργειών SQL στη βάση δεδομένων. Αυτό έχει αναφερθεί στο KB 2461082.