Επισκόπηση του αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης για Windows Server 2003, Windows XP και Windows 2000

Περίληψη

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP και Microsoft Windows 2000, ώστε να γίνεται εγγραφή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων σε τρεις διαφορετικές μορφές αρχείου (γνωστές επίσης ως αρχεία ένδειξης σφαλμάτων μνήμης), όταν η λειτουργία του υπολογιστή διακόπτεται απροσδόκητα ως αποτέλεσμα ενός σφάλματος διακοπής (Stop) (που αποκαλείται επίσης "μπλε οθόνη", αιφνίδια διακοπή λειτουργίας συστήματος ή έλεγχος σφάλματος). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Windows ώστε να μην γίνεται εγγραφή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων σε ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης. Τα Windows είναι δυνατό να δημιουργήσουν έναν από τους τρεις ακόλουθους τύπους αρχείων ένδειξης σφαλμάτων μνήμης:
 • Ένδειξη πλήρους μνήμης (Complete memory dump)
 • Ένδειξη μνήμης Kernel (Kernel memory dump)
 • Ένδειξη μειωμένης μνήμης (64 KB) (Small memory dump) (64 KB))

Περισσότερες πληροφορίες

Ένδειξη πλήρους μνήμης (Complete memory dump)

Η ένδειξη πλήρους μνήμης καταγράφει όλα τα περιεχόμενα της μνήμης του συστήματος, όταν διακόπτεται απροσδόκητα η λειτουργία του υπολογιστή. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Ένδειξη πλήρους μνήμης (Complete memory dump), πρέπει να έχετε ένα αρχείο σελιδοποίησης στον τόμο εκκίνησης που να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να περιέχει όλη τη φυσική μνήμη RAM συν 1 megabyte (MB). Από προεπιλογή, το αρχείο ένδειξης πλήρους μνήμης εγγράφεται στο αρχείο %SystemRoot%\Memory.dmp.

Εάν παρουσιαστεί και δεύτερο σφάλμα και δημιουργηθεί άλλο ένα αρχείο ένδειξης πλήρους μνήμης (ή ένδειξης μνήμης kernel), γίνεται αντικατάσταση του προηγούμενου αρχείου.

Σημείωση Η επιλογή Ένδειξη πλήρους μνήμης (Complete memory dump) δεν είναι διαθέσιμη σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα 32-bit και μνήμη RAM 2 GB ή μεγαλύτερη.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
274598 Οι ενδείξεις πλήρους μνήμης δεν είναι διαθέσιμες σε υπολογιστές με μνήμη RAM 2 gigabyte ή μεγαλύτερη

Ένδειξη μνήμης Kernel (Kernel memory dump)

Η ένδειξη μνήμης kernel καταγράφει μόνο τη μνήμη kernel. Αυτό επιταχύνει τη διαδικασία εγγραφής πληροφοριών σε ένα αρχείο καταγραφής, όταν διακόπτεται απροσδόκητα η λειτουργία του υπολογιστή σας. Ανάλογα με τη μνήμη RAM του υπολογιστή σας, πρέπει να διαθέτετε από 50 MB έως 800 MB για το αρχείο σελιδοποίησης ή να είναι διαθέσιμο το ένα τρίτο του μεγέθους της φυσικής μνήμης του υπολογιστή στον τόμο εκκίνησης.

Αυτό το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων δεν περιλαμβάνει τη μη εκχωρημένη μνήμη ή μνήμη που έχει εκχωρηθεί σε προγράμματα λειτουργίας χρήστη. Περιλαμβάνει μόνο μνήμη που έχει εκχωρηθεί στον πυρήνα (kernel) και το επίπεδο HAL (hardware abstraction level) των Windows 2000 και νεότερων εκδόσεων και μνήμη που έχει εκχωρηθεί σε προγράμματα οδήγησης λειτουργίας πυρήνα, καθώς και άλλα προγράμματα λειτουργίας πυρήνα. Αυτό το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων είναι το πιο χρήσιμο στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι σημαντικά μικρότερο από το αρχείο ένδειξης πλήρους μνήμης, αλλά παραλείπει μόνο εκείνα τα τμήματα μνήμης τα οποία είναι απίθανο να έχουν σχέση με το ζήτημα. Από προεπιλογή, το αρχείο ένδειξης μνήμης kernel εγγράφεται στο αρχείο %SystemRoot%\Memory.dmp.

Εάν παρουσιαστεί και δεύτερο σφάλμα και δημιουργηθεί άλλο ένα αρχείο ένδειξης μνήμης kernel (ή αρχείο ένδειξης πλήρους μνήμης), γίνεται αντικατάσταση του προηγούμενου αρχείου.

Ένδειξη μειωμένης μνήμης (Small memory dump)

Η ένδειξη μειωμένης μνήμης καταγράφει το μικρότερο σύνολο χρήσιμων πληροφοριών που μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία της απροσδόκητης διακοπής της λειτουργίας του υπολογιστή σας. Αυτή η επιλογή απαιτεί αρχείο σελιδοποίησης μεγέθους τουλάχιστον 2 MB στον τόμο εκκίνησης και καθορίζει ότι τα Windows και οι νεότερες εκδόσεις θα δημιουργούν νέο αρχείο κάθε φορά που διακόπτεται απροσδόκητα η λειτουργία του υπολογιστή σας. Ένα ιστορικό αυτών των αρχείων αποθηκεύεται σε ένα φάκελο.

Αυτός ο τύπος αρχείου ένδειξης σφαλμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • Το μήνυμα "Διακοπή" (Stop) μαζί με τις παραμέτρους του και άλλα δεδομένα
 • Μια λίστα των προγραμμάτων οδήγησης που έχουν φορτωθεί
 • Το περιβάλλον επεξεργαστή (PRCB) για τον επεξεργαστή του οποίου διακόπηκε η λειτουργία
 • Τις πληροφορίες διαδικασίας και το περιβάλλον πυρήνα (EPROCESS) για τη διαδικασία που διακόπηκε
 • Τις πληροφορίες διαδικασίας και το περιβάλλον πυρήνα (ETHREAD) για το νήμα που διακόπηκε
 • Τη στοίβα κλήσεων λειτουργίας πυρήνα για το νήμα που διακόπηκε
Αυτό το είδος αρχείου ένδειξης σφαλμάτων είναι χρήσιμο όταν υπάρχει περιορισμένος χώρος. Ωστόσο, εξαιτίας των περιορισμένων πληροφοριών που περιλαμβάνονται, τα σφάλματα τα οποία δεν προκλήθηκαν άμεσα από το νήμα του οποίου γινόταν εκτέλεση τη στιγμή του ζητήματος ενδέχεται να μην εντοπιστούν από την ανάλυση αυτού του αρχείου.

Εάν παρουσιαστεί δεύτερο σφάλμα και δημιουργηθεί δεύτερο αρχείο ένδειξης μειωμένης μνήμης, το προηγούμενο αρχείο διατηρείται. Σε κάθε πρόσθετο αρχείο εκχωρείται ένα ξεχωριστό όνομα. Η ημερομηνία κωδικοποιείται στο όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα, το αρχείο Mini290200-01.dmp είναι το πρώτο αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης που δημιουργήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου του 2000. Μια λίστα όλων των αρχείων ένδειξης μειωμένης μνήμης διατηρείται στο φάκελο %SystemRoot%\Minidump.

Ρύθμιση παραμέτρων του τύπου ένδειξης

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές εκκίνησης και αποκατάστασης (συμπεριλαμβανομένου του τύπου ένδειξης), ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 3. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery).

Εργαλεία για διάφορους τύπους ένδειξης

Μπορείτε να φορτώσετε ενδείξεις πλήρους μνήμης και ενδείξεις μνήμης kernel με τυπικά, συμβολικά προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων, όπως το I386kd.exe. Το I386kd.exe περιλαμβάνεται στο CD-ROM υποστήριξης των Windows 2000.

Κάντε φόρτωση των ενδείξεων μειωμένης μνήμης χρησιμοποιώντας το Dumpchk.exe. Το Dumpchk.exe περιλαμβάνεται στα εργαλεία υποστήριξης των Windows 2000 και Windows XP. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Dumpchk.exe για να επαληθεύσετε ότι ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης έχει δημιουργηθεί σωστά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του αρχείου Dumpchk.exe στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315271 Τρόπος χρήσης του αρχείου Dumpchk.exe για τον έλεγχο ενός αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του αρχείου Dumpchk.exe στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
156280 Τρόπος χρήσης του αρχείου Dumpchk.exe για τον έλεγχο ενός αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Ορισμοί

 • Τόμος εκκίνησης: Ο τόμος που περιέχει το λειτουργικό σύστημα των Windows και τα αρχεία υποστήριξής του. Ο τόμος εκκίνησης μπορεί, χωρίς να είναι απαραίτητο, να είναι ο ίδιος με τον τόμο συστήματος.
 • Τόμος συστήματος: Ο τόμος που περιέχει τα αρχεία υλικού που πρέπει να έχετε για να φορτώσετε τα Windows. Ο τόμος συστήματος μπορεί, χωρίς να είναι απαραίτητο, να είναι ο ίδιος με τον τόμο εκκίνησης. Τα αρχεία Boot.ini, Ntdetect.com και Ntbootdd.sys είναι παραδείγματα αρχείων που βρίσκονται στον τόμο συστήματος.

Τιμές μητρώου για την εκκίνηση και αποκατάσταση

Χρησιμοποιείται η ακόλουθη τιμή μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl

CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x0 = Καμία
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x1 = Ένδειξη πλήρους μνήμης (Complete memory dump)
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x2 = Ένδειξη μνήμης Kernel (Kernel memory dump)
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x3 = Ένδειξη μειωμένης μνήμης (64KB) (Small memory dump (64KB))
Πρόσθετες τιμές μητρώου για το στοιχείο CrashControl:
0x0 = Απενεργοποιημένη
0x1 = Ενεργοποιημένη

AutoReboot REG_DWORD 0x1
DumpFile REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\Memory.dmp
LogEvent REG_DWORD 0x1
MinidumpDir REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\Minidump
Overwrite REG_DWORD 0x1
SendAlert REG_DWORD 0x1

Κάντε έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η δημιουργία ενός αρχείου ένδειξης σφαλμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του υπολογιστή σας για τη δημιουργία ενός αρχείου ένδειξης σφαλμάτων για έλεγχο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
244139 Οι δυνατότητες των Windows επιτρέπουν τη δημιουργία ενός αρχείου Memory.dmp με πληκτρολόγιο

Προεπιλογές τύπου ένδειξης

 • Windows 2000 Professional: Ένδειξη μειωμένης μνήμης (64 KB) (Small memory dump) (64 KB))
 • Windows 2000 Server: Ένδειξη πλήρους μνήμης (Complete memory dump)
 • Windows 2000 Advanced Server: Ένδειξη πλήρους μνήμης (Complete memory dump)
 • Windows XP (Professional και Home Edition): Ένδειξη μειωμένης μνήμης (64 KB) (Small memory dump) (64 KB))
 • Windows Server 2003 (Όλες οι εκδόσεις): Ένδειξη πλήρους μνήμης (Complete memory dump)

Μέγιστο μέγεθος αρχείου σελιδοποίησης μνήμης

Το μέγιστο μέγεθος αρχείου σελιδοποίησης μνήμης περιορίζεται ως εξής:
x86x64IA-64
Μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου σελιδοποίησης μνήμης4 gigabyte16 terabyte32 terabyte
Μέγιστος αριθμός αρχείων σελιδοποίησης μνήμης161616
Συνολικό μέγεθος αρχείου σελιδοποίησης μνήμης64 gigabyte256 terabyte512 terabyte
Σημείωση Όταν η επιλογή Physical Address Extension (PAE) είναι ενεργοποιημένη για έναν επεξεργαστή x86, μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης έως τη μέγιστη τιμή των 16 terabyte (TB). Ωστόσο, συνιστούμε να ορίσετε το μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης 1,5 φορά μεγαλύτερο από την εγκατεστημένη φυσική μνήμη.

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις x64 των Microsoft Windows

Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για τις εκδόσεις x64 των Windows. Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει υποστήριξη, επειδή η έκδοση x64 των Windows περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Ο κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση των Windows με μοναδικά στοιχεία. Τα μοναδικά στοιχεία μπορεί να είναι προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Η Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με την έκδοση x64 των Windows. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του υλικού είναι πιο αρμόδιος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό.

Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με το Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Microsoft Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 254649 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια