Το επίθημα DNS του ονόματος υπολογιστή ενός νέου ελεγκτή τομέα ενδέχεται να μην ταιριάζει με το όνομα του τομέα μετά την αναβάθμιση ενός πρωτεύοντος ελεγκτή τομέα των Windows NT 4.0 στα Windows 2000.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Μετά την αναβάθμιση ενός πρωτεύοντος ελεγκτή τομέα ή διακομιστή μέλους των Microsoft Windows NT 4.0 σε Microsoft Windows 2000, το επίθημα συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) του ονόματος υπολογιστή του νέου ελεγκτή τομέα ενδέχεται να μην ταιριάζει με το όνομα το τομέα του. Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσετε διάφορα άλλα συμπτώματα.

Τυπικά, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Κάνετε εγκατάσταση της αρχικής έκδοσης των Windows 2000 σε έναν ελεγκτή τομέα των Microsoft Windows NT 4.0.
 • Ένα επίθημα DNS έχει καθοριστεί στο στοιχείο δικτύου του πίνακα ελέγχου του ελεγκτή τομέα.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αναβαθμίστε τον ελεγκτή τομέα σε Windows 2000 με το πιο πρόσφατο Service Pack ή σε Windows Server 2003. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις άλλες μεθόδους που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Συμπτώματα

Μετά την αναβάθμιση ενός πρωτεύοντος ελεγκτή τομέα ή διακομιστή μέλους των Microsoft Windows NT 4.0 σε Windows 2000, το επίθημα συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) του ονόματος υπολογιστή του νέου ελεγκτή τομέα ενδέχεται να μην ταιριάζει με το όνομα το τομέα του.

Επιπλέον, ίσως να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:
 • Η αναπαραγωγή της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν είναι επιτυχής.
 • Η Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων (File Replication Service - FRS) σταματά να ανταποκρίνεται.
 • Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή με Microsoft Windows XP Professional στον τομέα, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με έναν ελεγκτή τομέα για τον τομέα ΌνομαΤομέα.local.


  (A domain controller for the domain
  DomainName.local could not be contacted.)
  Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Λεπτομέρειες (Details) του παραθύρου μηνύματος, θα εμφανιστεί ένα κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Τέθηκε ερώτημα με επιτυχία στο DNS σχετικά με την εγγραφή πόρων της θέσης της υπηρεσίας (SRV) που χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό ελεγκτή τομέα για τον τομέα ΌνομαΤομέα.local. Το ερώτημα αφορούσε την εγγραφή SRV του _ldap._tcp.dc._msdcs.ΌνομαΤομέα.LOCAL

  (DNS was successfully queried for the service location (SRV) resource record used to locate a domain controller for domain DomainName.local. The query was for the SRV record for _ldap._tcp.dc._msdcs.DomainName.LOCAL)
 • Δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον τομέα.
 • Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory σε έναν άλλο διακομιστή μέλος, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με ένα από τα ακόλουθα μηνύματα:

  Μήνυμα 1
  Ο καθορισμένος τομέας ή δεν υπάρχει ή δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του

  (The specified domain either does not exist or cannot be contacted)
  Μήνυμα 2
  Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία ενός κύριου ονόματος υπηρεσίας (Service Principal Name - SPN), επειδή το όνομα κεντρικού υπολογιστή που δόθηκε δεν έχει την απαιτούμενη μορφή

  (A Service Principal Name (SPN) could not be constructed because the provided hostname is not in the necessary format)
  Μήνυμα 3
  The Directory Service failed to create the server object for CN=NTDS Settings,CN=CLIENT01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Contoso,DC=com on server DC01. Please ensure the network credentials provided have sufficient access to add a replica.
  Μήνυμα 4
  Απέτυχε η λειτουργία εξαιτίας: Η εύρεση κατάλληλου ελεγκτή τομέα για τον τομέα contoso.com απέτυχε. Ο καθορισμένος τομέας ή δεν υπάρχει ή δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του.

  (The operation failed because: failed finding a suitable domain controller for the domain contoso.com. The specified domain either does not exist or could not be contacted.)
 • Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε συμπληρωματικό πρόγραμμα στην κονσόλα MMC της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, εμφανίζονται τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:

  Μήνυμα 1
  Naming information cannot be located because: The logon attempt failed
  Μήνυμα 2
  Naming information could not be located because the object name has bad syntax
 • Τα παρακάτω συμβάντα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συστήματος ενός υπολογιστή-πελάτη, διακομιστή μέλους ή ελεγκτή τομέα:
 • Τα παρακάτω συμβάντα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής ενός υπολογιστή-πελάτη, διακομιστή μέλους ή ελεγκτή τομέα:
 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας Recipient Update Service (RUS) στον Microsoft Exchange Server:
  Only one instance of the Recipient Update Service can update a Domain Controller and all Domain Controllers on contoso.com are being updated. ID No: c1039c6c.
 • Στο Microsoft Exchange 2000, η υπηρεσία Microsoft Exchange System Attendant δεν ξεκινά και καταγράφεται το ακόλουθο συμβάν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:
 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γραμμής εντολών SetSpn:
  Requested name "contoso\DC01$" not found in directory."
 • Δεν γίνεται έλεγχος ταυτότητας υπολογιστών-πελατών PXE (Pre-Boot Execution Environment), ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε έγκυρες πιστοποιήσεις διαχειριστή τομέα. Όταν παρουσιάζεται αυτό το ζήτημα, η σελίδα σφάλματος σύνδεσης Logon Error του οδηγού Client Installation Wizard εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:
  00004e28.OSC error - The System cannot validate your User Name Password or Domain

  The system cannot validate your user name, password, or domain name. Verify that your user name and domain name are correct, and then retype your password. Passwords must be typed using the correct case. Be sure the CAPS LOCK key is not pressed.
 • Όταν κάνετε εγκατάσταση ενός διακομιστή MIS (Mobile Information Server), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους μετά την πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης για τον επεξεργαστή μηνύματος:Επιπλέον, καταγράφεται το ακόλουθο συμβάν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:
 • Κατά την εκτέλεση του εργαλείου ADMT (Active Directory Migration Tool), καταγράφεται το ακόλουθο σφάλμα στο αρχείο Migration.log:
  2002-01-23 15:00:34 ERR2:7422 Failed to move object CN=Jsmith, hr=8009030d The credentials supplied to the package were not recognized
 • Το διαγνωστικό εργαλείο Domain Controller Diagnostic Tool (Dcdiag.exe) αναφέρει τα ακόλουθα σφάλματα:
  • Starting test: NetLogons
   * Network Logons Privileges Check
   [DC01] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1231, The network location cannot be reached
  • Starting test: MachineAccount Could not open pipe with
   [DC01]:failed with 1231: The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting, see Windows Help. Could not get NetBIOSDomainName Failed can not test for HOST SPN
 • Όταν χρησιμοποιείτε την κονσόλα Small Business Personal Console ή το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers) για να δημιουργήσετε χρήστες και, στη συνέχεια, παραχωρήσετε στο χρήστη τη δυνατότητα γραμματοκιβωτίου, παρουσιάζονται τα ακόλουθα ζητήματα:
  • Δεν δημιουργούνται ιδιότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Δεν δημιουργούνται διευθύνσεις SMTP.
  • Ο χρήστης δεν εμφανίζεται στην καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL).
  • Το ακόλουθο συμβάν καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων της υπηρεσίας καταλόγου:
 • Κατά την εγκατάσταση των Windows Services for Unix 2.0, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  error 26065 NIS Schema Upgrade Failed
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory σε ένα διακομιστή μέλος, δεν μπορείτε να μετονομάσετε τον υπολογιστή στην καρτέλα
Αναγνώριση δικτύου (Network Identification) στις ιδιότητες του στοιχείου "Διαχείριση Υπολογιστή" (Computer Management).

Αιτία

Τα ζητήματα αυτά ενδέχεται να προκύψουν όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Κάνετε εγκατάσταση της αρχικής έκδοσης των Microsoft Windows 2000 σε έναν ελεγκτή τομέα των Microsoft Windows NT 4.0.
 • Ένα επίθημα DNS έχει καθοριστεί στο στοιχείο δικτύου του πίνακα ελέγχου του ελεγκτή τομέα.
Κατά την εγκατάσταση των Windows 2000, το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000 καταργεί αυτόματα την επιλογή του πλαισίου ελέγχου
Change primary DNS suffix when domain membership changes. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ορίζει επίσης το επίθημα πρωτεύοντος DNS στο πρώτο επίθημα που παρατίθεται στο στοιχείο δικτύου του πίνακα ελέγχου. Μετά την εγκατάσταση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory σε ένα διακομιστή μέλος, ο νέος ελεγκτής τομέα προσπαθεί να επιλύσει τις εγγραφές DNS στη ζώνη DNS που ταιριάζει με το επίθημα του πρωτεύοντος DNS.

Αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζεται αν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο ελεγκτής τομέα των Windows NT 4.0 δεν έχει καθορισμένο επίθημα DNS πριν από την αναβάθμιση.
 • Κάνετε αναβάθμιση του ελεγκτή τομέα των Windows NT 4.0 σε Windows 2000 με Service Pack 1 (SP1) ή νεότερο Service Pack.
 • Κάνετε αναβάθμιση του ελεγκτή τομέα των Windows NT 4.0 σε Microsoft Windows Server 2003.
Εάν το DNS έχει ρυθμιστεί σωστά, τόσο τα Windows 2000 όσο και ο Windows Server 2003 υποστηρίζουν ένα ασυνεχές πεδίο ονομάτων ως έγκυρη ρύθμιση παραμέτρων. Ωστόσο, αυτή η ρύθμιση είναι συχνά ακούσια.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε αναβάθμιση του ελεγκτή τομέα σε Windows 2000 με το τελευταίο Service Pack ή σε Windows Server 2003.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1

 1. Κατά την αναβάθμιση του υπολογιστή σας σε Windows 2000, τερματίστε τον "Οδηγό εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Installation Wizard) μόλις ξεκινήσει.
 2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
  Αλλαγή επιθήματος πρωτεύοντος DNS, όταν αλλάζει η ιδιότητα μέλους τομέα (Change primary DNS suffix when domain membership changes).
 3. Ξεκινήστε πάλι τον "Οδηγό εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Installation Wizard).

Μέθοδος 2

Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Εξακριβώστε αν υπάρχει ασυνεχές πεδίο ονομάτων και, στη συνέχεια, διορθώστε το πεδίο ονομάτων. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή
  Ιδιότητες (Properties).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Όνομα υπολογιστή (Computer Name).

  Εάν το επίθημα DNS του ονόματος υπολογιστή δεν ταιριάζει με το όνομα τομέα, τότε υπάρχει ένα ασυνεχές πεδίο ονομάτων. Τα τρία παρακάτω παραδείγματα απεικονίζουν ασυνεχή πεδία ονομάτων:
  • Πλήρες όνομα υπολογιστή: dc01.fabrikam.com
   Τομέας: contoso.com
  • Πλήρες όνομα υπολογιστή: dc01.corp.contoso.com
   Τομέας: contoso.com
  • Πλήρες όνομα υπολογιστή: dc01
   Τομέας: contoso.com
  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γραμμής εντολών Netdiag.exe για να εξακριβώσετε αν υπάρχει ασυνεχές πεδίο ονομάτων. Εάν το επίθημα DNS του κεντρικού υπολογιστή DNS δεν ταιριάζει με το όνομα τομέα DNS στο Netdiag, τότε υπάρχει ένα ασυνεχές πεδίο ονομάτων. Τα τρία παρακάτω παραδείγματα απεικονίζουν ασυνεχή πεδία ονομάτων:
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS: dc01.fabrikam.com
   Όνομα τομέα DNS: contoso.com
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS: dc01.corp.contoso.com
   Όνομα τομέα DNS: contoso.com
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS: dc01
   Όνομα τομέα DNS: contoso.com
Εάν το όνομα DNS έχει απλή ετικέτα και ο υπολογιστής σας λειτουργεί με Windows 2000 με Service Pack 4 (SP4), Windows XP ή Windows Server 2003, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μητρώου AllowSingleLabelDnsDomain για να επιλύσετε το ζήτημα. Για παράδειγμα, εάν το όνομα τομέα είναι "contoso" και όχι "contoso.com," το όνομα DNS έχει απλή ετικέτα.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
300684 Πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων των Windows για τομείς με ονόματα DNS απλής ετικέτας

Εάν υπάρχει ασυνεχές πεδίο ονομάτων, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να το διορθώσετε:
 1. Συνδεθείτε στον ελεγκτή τομέα χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό με πιστοποιήσεις διαχειριστή τομέα.
 2. Επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα στο Σημειωματάριο (Notepad). Στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο ως Fixdomainsuffix.vbs.
  Const ADS_PROPERTY_CLEAR = 1

  Answer = MsgBox("This script will change the Domain Suffix of this computer" & vbCrLf &_
  "to equal the AD Domain name that this DC is a member of." & vbCrLf &_
  "This script can only be run on a Windows 2000 DC by an" & vbCrLf &_
  "Administrator of the Domain. You must reboot this computer" & vbCrLf &_
  "after the script completes." & vbCrLf &_
  vbCrLf &_
  "Choose ""OK"" to continue ""Cancel"" to stop processing the script", vbOKCancel, _
  "Change DNS Suffix to match AD Domain")

  If Answer = vbCancel Then WScript.Quit

  Set Cont = GetObject("LDAP://localhost")
  strTemp = Cont.distinguishedName
  strTemp = Mid(strTemp, 4, Len(strTemp))

  Set regEx = New RegExp
  regEx.Global = True
  regEx.IgnoreCase = True
  regEx.Pattern = ",DC="
  strTemp = regEx.Replace(strTemp, ".")

  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Domain", strTemp, "REG_SZ"
  WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\NV Domain", strTemp, "REG_SZ"
  WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SyncDomainWithMembership", 1, "REG_DWORD"

  Set Cont = GetObject("LDAP://localhost/RootDSE")
  Set Cont = GetObject("LDAP://"&Cont.serverName)
  Set Cont = GetObject("LDAP://"&Cont.serverReference)
  Cont.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "dNSHostName", vbNull
  Cont.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "servicePrincipalName", vbNull
  Cont.SetInfo

  Answer = MsgBox("The computer needs to be rebooted for the changes to take effect. Would you like the DC to be rebooted now?", _
  vbYesNo, "Reboot now?")
  If Answer = vbYes Then
  Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{(Shutdown)}").ExecQuery("select * from Win32_OperatingSystem where Primary=true")
  For Each OpSys In OpSysSet
  OpSys.Reboot()
  Next
  End If
  Σημείωση Αυτή η δέσμη ενεργειών τροποποιεί αυτόματα το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι καταχωρήσεις που υπάρχουν σε αυτό το δευτερεύον κλειδί.
  ΌνομαΤύποςΤιμή
  HostnameREG_SZόνομα_υπολογιστή
  NV HostnameREG_SZόνομα_υπολογιστή
  NV DomainREG_SZόνομα_τομέα
 3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που αποθηκεύσατε στο βήμα 2.
 4. Κάντε επανεκκίνηση του ελεγκτή τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να χρησιμοποιήσουν ένα ασυνεχές πεδίο ονομάτων, οι διακομιστές DNS που χρησιμοποιούνται από ελεγκτές τομέα, διακομιστές μέλη και υπολογιστές-πελάτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίλυσης εγγραφών στις ακόλουθες ζώνες DNS:
 • Ζώνες DNS που είναι ίδιες με τον έγκυρο τομέα στον οποίο βρίσκεται ο λογαριασμός του υπολογιστή
 • Ζώνες επιθήματος πρωτεύοντος DNS που καθορίζονται στο σύμπλεγμα δομών
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 257623 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Δεκ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια