Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Project Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): 9 Μαρτίου 2012

Ισχύει για: Project Server 2010

 

Σύνοψη


Αυτό το άρθρο περιγράφει το ζήτημα του Microsoft Project Server 2010 που επιδιορθώνονται στο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Project Server 2010 που κυκλοφόρησε στις 9 Μαρτίου 2012.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ζήτημα που επιδιορθώνει αυτό το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

Όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα Κέντρο έργων σε εφαρμογές Web έργου (PWA), η σελίδα δεν φορτώνεται και λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους "Άγνωστο σφάλμα". Επιπλέον, όταν επεξεργάζεστε τις πληροφορίες έργου σε μια σελίδα λεπτομερειών έργου (PDP), για το Εταιρικό έργο προσαρμοσμένο πεδίο εμφανίζεται περισσότερες από μία τιμές.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Αυτή η ενότητα περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για να εντοπίσετε και να διαγράψετε τις διπλότυπες εγγραφές που προκαλούν αυτό το ζήτημα. Μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, πρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες δέσμες ενεργειών εκκαθάρισης. Χρειάζεται μόνο να εκτελέσετε τις δέσμες ενεργειών εκκαθάρισης μία φορά.

Οι δέσμες ενεργειών εκτελούν τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Δέσμη ενεργειών 1 εντοπίζει αν αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα και εμφανίζει τα εμπλεκόμενα έργα και προσαρμοσμένα πεδία.
  • Δέσμη ενεργειών 2 δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας του πίνακα που επηρεάζεται.
  • Δέσμη ενεργειών 3 καταργεί τις διπλότυπες εγγραφές.
  • Δέσμη ενεργειών 4 αναιρεί τη διαγραφή, επαναφέροντας τις εγγραφές από τον πίνακα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
  • Δέσμη ενεργειών 5 καταργεί τον πίνακα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
Συνιστάται να ελέγξετε τις δέσμες ενεργειών εκκαθάρισης σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης, ώστε να μπορείτε να επικυρώσετε τα αποτελέσματα πριν να υλοποιήσετε τις δέσμες ενεργειών σε ένα περιβάλλον παραγωγής. Επιπλέον, θα πρέπει μόνο να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία, όταν δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα του χρήστη στο δίκτυο.

Δέσμη ενεργειών 1

Το παρακάτω ερώτημα SQL επιβεβαιώνει ότι αυτό το ζήτημα υπάρχει στη βάση δεδομένων σας. Εάν οι σειρές δεν επιστρέφονται, δεν αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα. Αντικαταστήστε το όνομα δημοσιευμένη βάση δεδομένων του Project Server στην τιμή κράτησης θέσης στην πρώτη γραμμή του ερωτήματος.

USE <ProjectServer_Published>
SELECT CFV.PROJ_UID, MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME, COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
where CFPV.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC

Δέσμη ενεργειών 2

Δέσμη ενεργειών 2 δημιουργεί έναν πίνακα που ονομάζεται MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_Backup και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των εγγραφών στον πίνακα MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε αυτήν τη δέσμη ενεργειών μία φορά πριν από την εκτέλεση δέσμης ενεργειών 3. Εάν θέλετε να αναιρέσετε τη λειτουργία εκκαθάρισης που εκτελείται από δέσμη ενεργειών 3, μπορείτε να εκτελέσετε ξανά σε δέσμη ενεργειών 2.

USE <ProjectServer_Published>
SELECT * INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES


Δέσμη ενεργειών 3

Δέσμη ενεργειών 3 πρώτα εντοπίζει αν αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα. Εάν δεν αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα, καμία ενέργεια. Εάν αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα, η δέσμη ενεργειών διαγράφει τις διπλότυπες εγγραφές.

USE <ProjectServer_Published>
DECLARE @ITERATIONS AS INT
SET @ITERATIONS=
(SELECT TOP 1 COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME
HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC )-1

IF @ITERATIONS IS NULL
BEGIN
PRINT 'DID NOT FIND ANY DUPLICATES TO PROCESS'

END
ELSE
BEGIN

PRINT 'TOTAL ITERATIONS TO PROCESS: '
PRINT @ITERATIONS

WHILE @ITERATIONS <>0
BEGIN
PRINT 'ITERATION COUNT: '
PRINT @ITERATIONS

DECLARE @PROJ_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MD_PROP_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MOD_DATE AS DATETIME
DECLARE ACDELETEDUPLICATERECORDS CURSOR FOR

SELECT PROJ_UID, MD_PROP_UID, MIN(MOD_DATE) AS MOD_DATE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID IN
(
SELECT CFV.PROJ_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
)
AND MD_PROP_UID IN
(
SELECT CFV.MD_PROP_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
)

GROUP BY PROJ_UID, MD_PROP_UID
HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY PROJ_UID

OPEN ACDELETEDUPLICATERECORDS
FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE
WHILE @@FETCH_STATUS =0

BEGIN

DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
WHERE PROJ_UID=@PROJ_UID
AND MD_PROP_UID=@MD_PROP_UID
AND MOD_DATE=@MOD_DATE

FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE

END

CLOSE ACDELETEDUPLICATERECORDS
DEALLOCATE ACDELETEDUPLICATERECORDS

SET @ITERATIONS = @ITERATIONS-1
END
END

Δέσμη ενεργειών 4

Μόνο εκτέλεση δέσμης ενεργειών 4 αν θέλετε να αναιρέσετε τη λειτουργία εκκαθάρισης που έχει εκτελεστεί από δέσμη ενεργειών 3. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών. Ωστόσο, η δέσμη ενεργειών παρέχεται σε περίπτωση που απαιτείται. Δέσμη ενεργειών 4 λειτουργεί, επαναφέροντας τις εγγραφές που αντίγραφα ασφαλείας δέσμη ενεργειών 2.

Σημείωση Μην εκτελέσετε δέσμη ενεργειών 4 μετά το σύστημα τεθεί ξανά σε παραγωγή. Το αντίγραφο ασφαλείας είναι ένα στιγμιότυπο στο χρόνο και αν επαναφέρετε αυτό το αντίγραφο ασφαλείας μετά την πραγματοποίηση νέας αλλαγές, αυτές οι αλλαγές θα χαθούν.

USE <ProjectServer_Published>
DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
INSERT INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
SELECT * FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP

Δέσμη ενεργειών 5

Για να καταργήσετε τον πίνακα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, εκτελέστε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών.

USE <ProjectServer_Published>
DROP TABLE MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUPΠληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως την επόμενη ενημέρωση λογισμικού που περιέχει αυτήν την άμεση επιδιόρθωση.

Εάν η άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, τότε υπάρχει μια ενότητα με τίτλο "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης της Microsoft για να αποκτήσετε την άμεση επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη άμεση επιδιόρθωση, ισχύουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για την πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Η φόρμα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η άμεση επιδιόρθωση. Εάν η γλώσσα σας δεν εμφανίζεται, τότε η άμεση επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Για να εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης, πρέπει να έχετε Project Server 2010 ή το Project Server 2010 Service Pack 1.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η άμεση επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια άμεση επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες αρχείων

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν μπορεί να περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να επιλύσετε τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Η καθολική έκδοση αυτού του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για να εγκαταστήσετε το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Πληροφορίες λήψης
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
Projectserver2010-kb2598251-fullfile-x64-glb.exe14.0.6117.500211,110,5767-Mar-129:15

Πληροφορίες αρχείου .msp του Windows Installer
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
Pjsrvwfe-x-none.mspΔεν ισχύει11,213,3127-Mar-1216:12

Μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης, η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου ή μια νεότερη έκδοση των χαρακτηριστικών αρχείου, που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Pjsrvwfe-x-none.msp

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76029-Aug-1113:43
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28729-Aug-1113:41
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67529-Aug-1113:43
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73729-Aug-1113:43
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97629-Aug-1113:43
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86629-Aug-1113:41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46229-Aug-1113:43
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27229-Aug-1113:41
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82429-Aug-1113:41
Addtask.aspx14.0.601514,94029-Aug-1113:43
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03629-Aug-1113:41
Admin.aspx14.0.60152,22829-Aug-1113:41
Admtime.aspx14.0.60158,73129-Aug-1113:41
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77029-Aug-1113:41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35229-Aug-1113:41
Analyses.aspx14.0.60158,80129-Aug-1113:43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68329-Aug-1113:43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330-Aug-1122:05
Approvals.aspx14.0.60156,37829-Aug-1113:43
Approvaltask.aspx14.0.60155,99629-Aug-1113:43
Backup.aspx14.0.60156,38329-Aug-1113:41
Backupsched.aspx14.0.601514,26029-Aug-1113:41
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99129-Aug-1113:43
Buildteam.aspx14.0.60157,97229-Aug-1113:43
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80229-Aug-1113:41
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113:41
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29029-Aug-1113:43
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43129-Aug-1113:43
Commentdlg.aspx14.0.60151,09329-Aug-1113:43
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87329-Aug-1113:43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52029-Aug-1113:43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33729-Aug-1113:43
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77229-Aug-1113:41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39729-Aug-1113:43
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52129-Aug-1113:41
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50929-Aug-1113:41
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72629-Aug-1113:41
Createfy.aspx14.0.601511,22929-Aug-1113:41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53729-Aug-1113:41
Createpwa.aspx14.0.601518,93829-Aug-1113:41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113:42
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83729-Aug-1113:42
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57629-Aug-1113:42
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19629-Aug-1113:42
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43329-Aug-1113:42
Customizefields.aspx14.0.601523,61129-Aug-1113:41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029-Aug-1113:43
Dataedit.dll14.0.6116.5000445,23218-Jan-124:02
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03329-Aug-1113:42
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35629-Aug-1113:41
Default.aspx14.0.60157,36429-Aug-1113:43
Delegate.aspx14.0.601513,16329-Aug-1113:43
Details.aspx14.0.601530,68729-Aug-1113:43
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37229-Aug-1113:43
Drivers.aspx14.0.60156,46329-Aug-1113:43
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09629-Aug-1113:43
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46329-Aug-1113:41
Editglobal.aspx14.0.60154,77229-Aug-1113:41
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66629-Aug-1113:41
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50929-Aug-1113:43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12729-Aug-1113:43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82629-Aug-1113:41
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12229-Aug-1113:42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33829-Aug-1113:41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76329-Aug-1113:41
Events.aspx14.0.60158,41129-Aug-1113:41
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70529-Aug-1113:41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629-Aug-1113:43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529-Aug-1113:43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80429-Aug-1113:42
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39129-Aug-1113:41
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82629-Aug-1113:41
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65829-Aug-1113:41
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87829-Aug-1113:42
Groupsettings.aspx14.0.601519,04329-Aug-1113:41
Import.aspx14.0.60156,95329-Aug-1113:43
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27429-Aug-1113:43
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46229-Aug-1113:43
License.aspx14.0.60153,56729-Aug-1113:41
Lineclass.aspx14.0.60158,71029-Aug-1113:42
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77029-Aug-1113:44
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60429-Aug-1113:44
Loadnote.aspx14.0.601535229-Aug-1113:43
Locktask.aspx14.0.60158,53629-Aug-1113:43
Managecategories.aspx14.0.61027,26329-Aug-1113:42
Managedelegations.aspx14.0.601522,11429-Aug-1113:43
Managegroups.aspx14.0.61027,06329-Aug-1113:42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03329-Aug-1113:41
Managepwa.aspx14.0.60157,80029-Aug-1113:41
Managetemplates.aspx14.0.61027,33229-Aug-1113:42
Manageusers.aspx14.0.610211,56529-Aug-1113:42
Managewss.aspx14.0.601512,69729-Aug-1113:42
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19929-Aug-1113:43
Microsoft.office.project.pi.dll14.0.6015.100087,92029-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.reporting.dll14.0.6015.100042,86429-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.schema.dll14.0.6015.10005,314,41629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44029-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.administration.dll14.0.6022.1000288,62429-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll14.0.6015.100020,34429-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.communications.dll14.0.6117.5000285,4887-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll14.0.6117.5000498,4807-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.dll14.0.6117.50027,256,88029-Feb-122:35
Microsoft.office.project.server.eventing.exe14.0.6015.100017,81629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.events.remote.dll14.0.6015.100059,24829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.library.dll14.0.6015.10002,148,20829-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.server.native.dll14.0.6015.1000482,67229-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.server.optimizer.dll14.0.6015.1000321,90429-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll14.0.6117.50001,047,3927-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6117.50002,067,2967-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.queuing.exe14.0.6015.100034,69629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84029-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.100059,25629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll14.0.6117.50025,942,06429-Feb-122:35
Microsoft.office.project.server.webservice.dll14.0.6117.5000494,3847-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.dll14.0.6015.1000333,68029-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll14.0.6015.100042,87229-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.shared.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.shared.intl.dll14.0.6015.1000219,00029-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.webproj.dll14.0.6116.5000789,29617-Jan-1219:11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29629-Aug-1113:43
Myjobs.aspx14.0.60156,29029-Aug-1113:43
Mytssummary.aspx14.0.601512,38129-Aug-1113:43
Mywork.aspx14.0.60154,82829-Aug-1113:43
Notification.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113:42
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85629-Aug-1113:42
Password.aspx14.0.60156,75329-Aug-1113:42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02329-Aug-1113:42
Personalsettings.aspx14.0.60153,79529-Aug-1113:42
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16929-Aug-1113:43
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81929-Aug-1113:42
Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6015.100011,70429-Aug-1113:41
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70829-Aug-1113:43
Prioritizations.aspx14.0.601510,91729-Aug-1113:43
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90529-Aug-1113:43
Projectdetails.aspx14.0.60153,64529-Aug-1113:43
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58229-Aug-1113:44
Projectinformation.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113:44
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113:43
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40929-Aug-1113:43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69429-Aug-1113:43
Projects.aspx14.0.60156,36129-Aug-1113:44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21829-Aug-1113:43
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113:44
Proposalschedule.aspx14.0.60153,70029-Aug-1113:44
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70329-Aug-1113:44
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113:44
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62929-Aug-1113:42
Queue.aspx14.0.601516,31929-Aug-1113:42
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53129-Aug-1113:42
Queuesettings.aspx14.0.601527,24829-Aug-1113:42
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24729-Aug-1113:43
Resavailability.aspx14.0.601510,28329-Aug-1113:43
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99129-Aug-1113:44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43729-Aug-1113:43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19429-Aug-1113:43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23129-Aug-1113:43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36929-Aug-1113:43
Resources.aspx14.0.60156,33429-Aug-1113:44
Respicker.aspx14.0.60204,60229-Aug-1113:42
Resplans.aspx14.0.601527,95329-Aug-1113:43
Restore.aspx14.0.60157,98229-Aug-1113:42
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26729-Aug-1113:44
Rules.aspx14.0.60155,75129-Aug-1113:43
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89429-Aug-1113:43
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85429-Aug-1113:43
Schedule.aspx14.0.60153,79429-Aug-1113:44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62629-Aug-1113:43
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76229-Aug-1113:43
Self_notification.aspx14.0.601511,55029-Aug-1113:43
Serverconfig.aspx14.0.601526,45929-Aug-1113:42
Sitemap.aspx14.0.601511,73829-Aug-1113:42
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74329-Aug-1113:42
Srarchive.aspx14.0.60154,98529-Aug-1113:43
Srhome.aspx14.0.601510,27629-Aug-1113:43
Srmisc.aspx14.0.60153,16029-Aug-1113:43
Srrequest.aspx14.0.601533,63929-Aug-1113:43
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02029-Aug-1113:43
Srresponseview.aspx14.0.60153,63129-Aug-1113:43
Srteam.aspx14.0.601517,38929-Aug-1113:43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32329-Aug-1113:43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19429-Aug-1113:44
Statusing.aspx14.0.60158,97629-Aug-1113:42
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113:44
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42829-Aug-1113:43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06929-Aug-1113:43
Tasks.aspx14.0.60156,30629-Aug-1113:44
Teamassignments.aspx14.0.60156,33929-Aug-1113:44
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70229-Aug-1113:43
Timeperiod.aspx14.0.601521,10729-Aug-1113:42
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77929-Aug-1113:43
Timesheet.aspx14.0.60156,32429-Aug-1113:44
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42429-Aug-1113:43
Treepicker.aspx14.0.60152,65729-Aug-1113:42
Tssettings.aspx14.0.601520,25829-Aug-1113:42
Updatesites.aspx14.0.601512,46229-Aug-1113:42
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31529-Aug-1113:42
Viewsmain.aspx14.0.60156,68929-Aug-1113:42
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53629-Aug-1113:35
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55029-Aug-1113:42
Workflowphases.aspx14.0.60157,69629-Aug-1113:42
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76729-Aug-1113:42
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91029-Aug-1113:42
Workflowstages.aspx14.0.60157,22129-Aug-1113:42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83229-Aug-1113:42
Wssnav.aspx14.0.60153,05329-Aug-1113:42

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft