Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων μη ανταπόκρισης του υπολογιστή κατά τη διάρκεια εντοπισμού υλικού

Συμπτώματα

Όταν επιχειρείτε να εγκαταστήσετε τα Windows 98 ή τα Windows Millennium Edition (Me), η Εγκατάσταση (Setup) μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται (να κολλήσει) κατά τη διαδικασία εντοπισμού υλικού. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η Εγκατάσταση (Setup) καθορίζει τα στοιχεία υλικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Αυτή η φάση απαιτεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας είτε μία είτε δύο φορές, ανάλογα με τον τύπο του υλικού στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτήν τη φάση της Εγκατάστασης (Setup) από την οθόνη "Εγκατάσταση υλικού" (Setting Up Hardware).


Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι ακόλουθες μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων:

Αιτία

Ο υπολογιστής σας μπορεί να πάψει να ανταποκρίνεται λόγω διαφόρων ζητημάτων υλικού. Εάν προσπαθείτε να κάνετε αναβάθμιση, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει λόγω διενέξεων με προηγούμενες ρυθμίσεις υλικού. Εάν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την πλήρη έκδοση των Windows 98 ή των Windows Me, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει λόγω ασύμβατου υλικού, υλικού που βρίσκεται σε εσφαλμένη υποδοχή διαύλου στη μητρική πλακέτα ή λόγω ρυθμίσεων του BIOS (Basic Input/Output System).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων:

Επανεκκίνηση του υπολογιστή σαςΊσως μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα κάνοντας επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Κλείστε τον υπολογιστή σας και ανοίξτε τον πάλι. Εάν η Εγκατάσταση (Setup) των Windows 98 δεν συνεχιστεί, δοκιμάστε την ακόλουθη μέθοδο.


Επανεκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία και χρήση του Msconfig.exeΚάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, αφού ο υπολογιστής σας ολοκληρώσει τους αυτόματους ελέγχους ενέργειας (Power On Self Test - POST) και κατόπιν επιλέξτε Ασφαλής λειτουργίας (Safe Mode) από το μενού Εκκίνηση (Startup). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση των Windows 98, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
 • 178548 Δεν εμφανίζεται το μήνυμα "Starting Windows 98" κατά την Εκκίνηση
Αφού κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility) (Msconfig.exe) για να ελαχιστοποιήσετε τις διενέξεις που μπορεί να εμποδίζουν τον υπολογιστή σας να ολοκληρώσει την Εγκατάσταση (Setup).

Για να ξεκινήσετε και να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information):
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information).
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) και στη συνέχεια κάντε κλικ στα παρακάτω πλαίσια ελέγχου για να τα απενεργοποιήσετε:
  • Επεξεργασία του αρχείου Config.sys (Process Config.sys File)
  • Επεξεργασία του αρχείου Autoexec.bat (Process Autoexec.bat File)
  • Επεξεργασία του αρχείου Winstart.bat (Process Winstart.bat File) (εάν είναι διαθέσιμο)
  • Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini File)
  • Επεξεργασία του αρχείου Win.ini (Process Win.ini File)
  • Για προχωρημένους (Load Startup Group Items)

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας όταν σας ζητηθεί.
Εάν η Εγκατάσταση (Setup) ολοκληρωθεί, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας στην τυπική λειτουργία εκκίνησης. Εάν ο υπολογιστής σας εξακολουθήσει να μην ανταποκρίνεται ("κολλάει"), χρησιμοποιήστε τα βήματα στην ενότητα "Έλεγχος παραμέτρων υλικού" (Check the Hardware Configuration).
 1. Εκτελέστε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα στοιχείο της εκκίνησης με επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και να ελέγξετε τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ανταπόκριση ή που σημειώνεται ασυνήθιστη συμπεριφορά.
 2. Συνεχίστε αυτήν τη διαδικασία, έως ότου επιλεγούν όλα τα στοιχεία της εκκίνησης με επιλογές. Εάν επιλέξετε ένα στοιχείο και ο υπολογιστής σας πάψει να ανταποκρίνεται ή παρουσιάσει ασυνήθιστη συμπεριφορά, κάντε κλικ στην καρτέλα για το αντίστοιχο στοιχείο, απενεργοποιήστε τα μισά πλαίσια ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Συνεχίστε αυτήν τη διαδικασία, έως ότου εντοπίσετε τη ρύθμιση που προκαλεί το σφάλμα.
 3. Εάν είναι δυνατό να κάνετε με επιτυχία επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, όταν όλα τα στοιχεία είναι επιλεγμένα, εκτελέστε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Κανονική εκκίνηση (Normal Startup), κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη, για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Msconfig.exe, κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
 • 192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98

Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους με το Msconfig.exeΚάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL αφού ο υπολογιστής σας ολοκληρώσει τους αυτόματους ελέγχους ενέργειας (Power On Self Test - POST) και κατόπιν επιλέξτε "Ασφαλής λειτουργία" (Safe Mode) από το μενού "Εκκίνηση" (Startup). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εκκίνηση των Windows 98, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
 • 178548 Δεν εμφανίζεται το μήνυμα "Starting Windows 98" κατά την Εκκίνηση
Αφού κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility) (Msconfig.exe) για να ελαχιστοποιήσετε τις διενέξεις που μπορεί να εμποδίζουν τον υπολογιστή σας να ολοκληρώσει την Εγκατάσταση (Setup).

Για να ξεκινήσετε και να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Πληροφορίες συστήματος (System Information):
 1. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information).
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πρόσβαση στο δίσκο σε συμβατή κατάσταση λειτουργίας (Force Compatibility Mode Disk Access).
 5. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή όταν σας ζητηθεί.
Εάν η Εγκατάσταση (Setup) ολοκληρωθεί, η συμπεριφορά προκλήθηκε λόγω ασυμβατότητας μεταξύ του ελεγκτή του σκληρού δίσκου σας και του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Στην επιφάνεια εργασίας σας, για να υπάρξει δυνατότητα πρόσβασης στο δίσκο των 32 bit, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και τέλος κάντε κλικ στο εργαλείο Πληροφορίες συστήματος (System Information).
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πρόσβαση στο δίσκο σε συμβατή κατάσταση λειτουργίας (Force Compatibility Mode Disk Access).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή όταν σας ζητηθεί.

Έλεγχος παραμέτρων υλικούΓια να ελέγξετε τις παραμέτρους υλικού του υπολογιστή, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για την αντιμετώπιση προβλημάτων του εγκατεστημένου υλικού. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές που εμφανίζονται κάτω από τους εξής κλάδους:
  • Προσαρμογείς οθόνης (Display adapters)
  • Ελεγκτές δισκέτας (Floppy disk controllers)
  • Ελεγκτές σκληρού δίσκου (Hard disk controllers)
  • Πληκτρολόγιο (Keyboard)
  • Κάρτες δικτύου (Network adapters)
  • Υποδοχή PCMCIA (PCMCIA socket)
  • Θύρες (Ports)
  • Ελεγκτές SCSI (SCSI controllers)
  • Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών (Sound, video, and game controllers)
  • Ποντίκι (Mouse)
  Για να απενεργοποιήσετε μια συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που διαθέτετε ποντίκι σειριακής θύρας και απενεργοποιήσετε τις θύρες COM, εάν τα Windows ειδοποιήσουν το BIOS ότι οι θύρες COM είναι απενεργοποιημένες, δεν θα λειτουργεί το ποντίκι μέχρι να ενεργοποιήσετε ξανά τις θύρες COM στο BIOS.

  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο που περιέχει τη συσκευή που θέλετε, κάντε κλικ στη συσκευή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  • Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού (Disable In This Hardware Profile) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν απενεργοποιήσετε το ποντίκι και ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
  Τα Windows δεν εντόπισαν ποντίκι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Μπορείτε να συνδέσετε ένα ποντίκι σειριακής θύρας με ασφάλεια τώρα.


  (Windows did not detect a mouse attached to the computer. You can safely attach a serial mouse now.)
  Για να ενεργοποιήσετε το ποντίκι σας, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω εντολές πληκτρολογίου:

  • Πιέστε τα πλήκτρα CTL+ESC για να ενεργοποιήσετε το μενού Έναρξη (Start).
  • Πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  • Πατήστε τα πλήκτρα κάτω βέλους και αριστερού βέλους μέχρι να επιλέξετε το εικονίδιο Σύστημα (System) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  • Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να επιλέξετε την καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), πατήστε το πλήκτρο TAB, ξαναπατήστε το πλήκτρο TAB και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε τη συσκευή που αναφέρεται στον ανεπτυγμένο κλάδο Ποντίκι (Mouse).
  • Πατήστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε το κουμπί Ιδιότητες (Properties), πατήστε το πλήκτρο ENTER, πατήστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση συσκευής (Enable Device) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes), για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.
  • Εάν το ποντίκι εξακολουθεί να μην λειτουργεί μετά το βήμα Ε, πατήστε το πλήκτρο TAB και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο ENTER, όταν λάβετε την προτροπή για επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 3. Για να απενεργοποιήσετε μια συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), ακολουθήστε τα εξής βήματα: Εάν η Εγκατάσταση (Setup) συνεχίζεται, μετά την ολοκλήρωση της Εγκατάστασης (Setup) ενεργοποιήστε τις συσκευές που απενεργοποιήσατε στο βήμα 2 και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διένεξη συσκευών. Ενεργοποιήστε τις συσκευές με την εξής σειρά:
  • Θύρες Com (COM ports)
  • Ελεγκτές σκληρού δίσκου (Hard disk controllers)
  • Ελεγκτές δισκέτας (Floppy disk controllers)
  • Άλλες συσκευές
  Για την ενεργοποίηση μιας συσκευής και τον έλεγχο πιθανών διενέξεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο που περιέχει τη συσκευή που θέλετε, κάντε κλικ στη συσκευή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  • Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού (Disable In This Hardware Profile), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  • Στην καρτέλα Πόροι (Resources), βεβαιωθείτε ότι δεν αναφέρονται διενέξεις στο πλαίσιο Λίστα συσκευών με διένεξη (Conflicting Device List). Σημειώστε ότι η καρτέλα Πόροι (Resources) δεν εμφανίζεται για κάθε συσκευή.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Έλεγχος των αρχείων καταγραφήςΜια άλλη μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων που ίσως συμβάλλει στον καθορισμό ότι η αιτία του ζητήματος είναι η εξέταση των αρχείων καταγραφής της Εγκατάστασης (Setup). Κατά τη διάρκεια της Εγκατάστασης (Setup) δημιουργούνται τρία αρχεία:
 • Detlog.txt. Αυτό το αρχείο καταγραφής αναφέρει την έναρξη του ελέγχου εντοπισμού και το αποτέλεσμα του ελέγχου. Πρόκειται για ένα κρυφό αρχείο που βρίσκεται στον ριζικό φάκελο της μονάδας δίσκου C.
 • Detcrash.log. Αυτό το αρχείο καταγράφει τα βήματα εντοπισμού που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, έτσι ώστε η Εγκατάσταση (Setup) να μην σταματήσει να ανταποκρίνεται στο ίδιο βήμα ξανά. Αυτό είναι ένα κρυφό αρχείο, το οποίο δημιουργείται μόνο στην περίπτωση που το βήμα εντοπισμού έκανε τον υπολογιστή να πάψει να ανταποκρίνεται. Αυτό το αρχείο βρίσκεται στον ριζικό φάκελο της μονάδας δίσκου C.
 • Setuplog.txt. Αυτό το αρχείο καταγράφει όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της Εγκατάστασης (Setup), συμπεριλαμβανομένων των επιτυχιών και των δυσκολιών. Χρησιμοποιείται από την Ασφαλή Αποκατάσταση (Safe Recovery), για να καθορίσει το σημείο από όπου πρέπει να συνεχιστεί η Εγκατάσταση (Setup). Αυτό το αρχείο βρίσκεται στον ριζικό φάκελο της μονάδας δίσκου C.

Εγκατάσταση σε νέο φάκελοΕάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, εγκαταστήστε τα Windows σε νέο φάκελο για έλεγχο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή Εγκατάστασης (Setup) για την αντιμετώπιση προβλημάτων μιας συγκεκριμένης λειτουργικής μονάδας:
setup /p b
Ο διακόπτης /p κάνει την Εγκατάσταση (Setup) να περάσει συμβολοσειρές απευθείας στη Διαχείριση Εντοπισμού (Detection Manager) (Sysdetmg.dll). Η Εγκατάσταση (Setup) δεν ερμηνεύει το περιεχόμενο της συμβολοσειράς. Η συμβολοσειρά μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες επιλογές εντοπισμού.

Ο διακόπτης b ενεργοποιεί τη λειτουργία Ειδοποίηση πριν από (Prompt Before). Σας ειδοποιεί πριν από την κλήση μιας λειτουργικής μονάδας εντοπισμού, ώστε να μπορέσετε να περάσετε σε κάθε λειτουργική μονάδα εντοπισμού με μη αυτόματο τρόπο και να αποφασίσετε εάν θέλετε να την παρακάμψετε. Η προεπιλογή είναι απενεργοποιημένη.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των Windows 98 σε νέο φάκελο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
193902 Τρόπος εγκατάστασης των Windows 98 σε νέο φάκελο

Έλεγχος για ζητήματα BIOS (Basic Input/Output System)Σε ορισμένες μητρικές πλακέτες, τα Windows 98 ή τα Windows Me ίσως να μην μπορέσουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διαδικασία εντοπισμού Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Αυτό το ζήτημα αυτό μπορεί να προκληθεί λόγω εσφαλμένης ερμηνείας δεδομένων, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο BIOS του υπολογιστή. Εάν δοκιμάσατε τα βήματα που περιγράφονται στις προηγούμενες μεθόδους και ο υπολογιστής σας εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται κατά τον εντοπισμό υλικού, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή, για να δείτε εάν χρειάζεται να κάνετε αναβάθμιση πριν εγκαταστήσετε τα Windows 98 στον υπολογιστή σας.

Αναβάθμιση από τα Windows 3.1Εάν κάνετε αναβάθμιση από τα Microsoft Windows 3.1, μπορεί να έχετε κάποιο κατεστραμμένο αρχείο ομάδας (.grp) των Windows 3.1. Εάν έχετε κάποιο κατεστραμμένο αρχείο ομάδας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Μετατροπή ομάδων" (Group Converter) για να δημιουργήσετε ξανά τις ομάδες. Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας για δέκα δευτερόλεπτα τουλάχιστον και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε grpconv.exe στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Χρήση του προγράμματος-πελάτη Novell IntraNetWare έκδοση 2.2Εάν κάνετε αναβάθμιση από το MicroCheck στις παραμέτρους υλικού των Microsoft Windows 95 με εγκατεστημένο το πρόγραμμα-πελάτη Novell IntraNetWare έκδοση 2.2 για λογισμικό των Windows 95 (γνωστό και ως Client32), επικοινωνήστε με τη Novell για να αποκτήσετε ένα ενημερωμένο αρχείο Nwsipx32.dll.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από προμηθευτές που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Για αυτόν το λόγο, η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού μετά την ολοκλήρωση της Εγκατάστασης (Setup), κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
133240 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 262381 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια