Προεπιλεγμένες επεξεργασίες στα Windows 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις διαδικασίες που εκτελούνται από προεπιλογή στα Microsoft Windows 2000. Αυτές οι διαδικασίες είναι δυνατό να προβληθούν με τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).

Περισσότερες πληροφορίες

Csrss.exe - Δεν μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Αυτό είναι το τμήμα λειτουργίας χρήστη του υποσυστήματος Win32 (με το Win32.sys να είναι το τμήμα λειτουργίας πυρήνα). Το Csrss αντιπροσωπεύει το στοιχείο client/server run-time subsystem και είναι ένα σημαντικό υποσύστημα, το οποίο πρέπει να εκτελείται πάντοτε. Το Csrss είναι υπεύθυνο για τα παράθυρα κονσόλας, τη δημιουργία και/ή τη διαγραφή νημάτων καθώς και ορισμένων τμημάτων του εικονικού περιβάλλοντος του MS-DOS στα 16-bit.
Explorer.exe - Μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Αυτό είναι το κέλυφος χρήστη, το οποίο εμφανίζεται με τη μορφή της γνωστής γραμμής εργασιών, της επιφάνειας εργασίας, κλπ. Αυτή η διαδικασία δεν είναι τόσο σημαντική, όπως ίσως θα περιμένατε, για την εκτέλεση των Windows και υπάρχει δυνατότητα διακοπής της (και επανεκκίνησής της) από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager), χωρίς να εμφανίζονται συνήθως αρνητικές παρενέργειες στο σύστημα.
Internat.exe - Μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Η διαδικασία Internat.exe εκτελείται κατά την εκκίνηση και φορτώνει τις διάφορες γλώσσες πληκτρολογίου που καθορίζονται απο το χρήστη. Οι γλώσσες που πρόκεται να φορτωθούν για τον τρέχοντα χρήστη λαμβάνονται από το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload
  Το Internat.exe φορτώνει το εικονίδιο "EN" στη γραμμή εργασιών, επιτρέποντας στο χρήστη να κάνει εύκολη εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών. Αυτό το εικονίδιο εξαφανίζεται όταν η διαδικασία διακοπεί, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής των γλωσσών μέσω του "Πίνακα ελέγχου" (Control Panel).


  Σημείωση Οι γλώσσες του "Συστήματος" φορτώνονται από εδώ:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload
  Οι γλώσσες αυτές χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες συστήματος, οι οποίες εκτελούνται στο λογαριασμό τοπικού συστήματος (Local System) ή όταν δεν είναι συνδεδεμένος κανένας χρήστης (για παράδειγμα, στην ερώτηση για σύνδεση).
Lsass.exe - Δεν μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Αυτός είναι ο τοπικός διακομιστής ελέγχου ταυτότητας ασφαλείας και δημιουργεί τη διαδικασία που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών για την υπηρεσία Winlogon. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα πακέτα ελέγχου ταυτότητας, όπως το προεπιλεγμένο Msgina.dll. Εάν ο έλεγχος ταυτότητας ολοκληρωθεί με επιτυχία, το Lsass δημιουργεί τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του αρχικού κελιού. Ο κωδικός αυτός μεταβιβάζεται και στις υπόλοιπες διαδικασίες που ενεργοποιεί ο χρήστης.
Mstask.exe - Δεν μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Αυτή είναι η υπηρεσία προγραμματισμού εργασιών, η οποία είναι υπεύθυνση για την εκτέλεση εργασιών σε χρόνο που έχει προκαθοριστεί από το χρήστη.
Smss.exe - Δεν μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Αυτό είναι το υποσύστημα της διαχείρισης περιόδου λειτουργίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκκίνηση της περιόδου λειτουργίας χρήστη. Αυτή η διαδικασία ενεργοποιείται από το νήμα συστήματος και είναι υπεύθυνη για διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εκκίνησης των διαδικασιών Winlogon και Win32 (Csrss.exe) και της ρύθμισης των μεταβλητών του συστήματος. Μετά την εκκίνηση αυτών των διαδικασιών, αναμένει τον τερματισμό του Winlogon ή του Csrss. Εάν αυτό συμβεί "κανονικά", το σύστημα τερματίζεται. Εάν συμβεί απροσδόκητα, το Smss.exe προκαλεί εμπλοκή της λειτουργίας του συστήματος (κολλάει).
Spoolsv.exe - Δεν μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Η υπηρεσία εκτύπωσης σε ουρά είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση εργασιών εκτύπωσης/φαξ που είναι καταχωρημένες σε ουρά.
Svchost.exe - Δεν μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Αυτή είναι μια γενική διαδικασία, η οποία φιλοξενεί άλλες διαδικασίες που εκτελούνται από DLL. Επομένως, μην εκπλαγείτε αν δείτε περισσότερες από μία καταχωρήσεις για αυτήν τη διαδικασία. Για να δείτε ποιες διαδικασίες χρησιμοποιούν το Svchost.exe, χρησιμοποιήστε το Tlist.exe από το CD-ROM των Windows 2000. Η σύνταξη είναι tlist -s στη γραμμή εντολών.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο:

  250320 Περιγραφή του αρχείου Svchost.exe στα Windows 2000
Services.exe - Δεν μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Αυτή είναι η "Διαχείριση ελέγχου υπηρεσιών" (Services Control Manager), η οποία είναι υπεύθυνη για την εκκίνηση, τη διακοπή και την αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες συστήματος.
System - Δεν μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Τα περισσότερα νήματα κατάστασης λειτουργίας πυρήνα εκτελούνται ως διαδικασία συστήματος (System).
System Idle Process - Δεν μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Αυτή η διαδικασία είναι ένα μεμονωμένο νήμα που εκτελείται σε κάθε επεξεργαστή, το οποίο έχει την αποκλειστική εργασία υπολογισμού του χρόνου επεξεργαστή όταν το σύστημα δεν επεξεργάζεται άλλα νήματα. Στη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager), η διαδικασία αυτή αναμένεται να υπολογίσει την πλειονότητα του χρόνου επεξεργαστή.
Taskmgr.exe - Μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Αυτή είναι η διαδικασία για την ίδια τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
Winlogon.exe - Δεν μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Αυτή είναι η διαδικασία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της σύνδεσης και της αποσύνδεσης του χρήστη. Επιπλέον, το Winlogon γίνεται ενεργό μόνο όταν ο χρήστης πιέσει CTRL+ALT+DEL, όπου εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου ασφαλείας.
Winmgmt.exe - Δεν μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη διαδικασία από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager).
 • Το Winmgmt.exe είναι ένα βασικό στοιχείο της διαχείρισης προγράμματος-πελάτη στα Windows 2000. Αυτή η διαδικασία ενεργοποιείται όταν συνδέεται η πρώτη εφαρμογή εφαρμογή προγράμματος-πελάτη ή συνεχώς, όταν η διαχείριση εφαρμογών ζητήσει τις υπηρεσίες της.
Πολλές από τις διαδικασίες οι οποίες δεν είναι δυνατό να τερματιστούν από τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager) είναι δυνατό να τερματιστούν χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα kill.exe του Resource Kit . Ωστόσο, αυτή η εντολή ενδέχεται να προκαλέσει αποτυχία του συστήματος ή άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 263201 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια