Καταγράφεται το προειδοποιητικό μήνυμα αναγνωριστικού συμβάντος 2003 κατά τη φόρτωση μετρητών επιδόσεων

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση των Windows 2000 σε μια μονάδα δίσκου που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT ή FAT32 (που διαμορφώθηκε στη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης) και την εγκατάσταση των υπηρεσιών Internet Information Services (IIS) στην ίδια διαδικασία εγκατάστασης, ενδέχεται να εμφανιστούν προειδοποιητικά μηνύματα αναγνωριστικού συμβάντος 2003 στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής, κατά την εκκίνηση του System Monitor και την προσθήκη μετρητών. Αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζεται στις μονάδες δίσκου NTFS που δεν διαθέτουν Service Pack, εάν η μονάδα δίσκου FAT ή FAT32 έχει διαμορφωθεί πριν από την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης των Windows 2000 ή αν προσθέσετε τις υπηρεσίες IIS αργότερα. Το προειδοποιητικό μήνυμα αναγνωριστικού συμβάντος 2003 έχει το ακόλουθο κείμενο:
The configuration information of the performance library "C:\WINNT\system32\w3ctrs.dll" for the "W3SVC" service does not match the trusted performance library information stored in the registry. The functions in this library will not be treated as trusted.

The configuration information of the performance library "C:\WINNT\system32\infoctrs.dll" for the "InetInfo" service does not match the trusted performance library information stored in the registry. The functions in this library will not be treated as trusted.

The configuration information of the performance library "C:\WINNT\system32\aspperf.dll" for the "ASP" service does not match the trusted performance library information stored in the registry. The functions in this library will not be treated as trusted.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές σε μια γραμμή εντολών, στο φάκελο %SystemRoot%\System32, για να καταργήσετε τη φόρτωση και να φορτώσετε εκ νέου τις βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (DLL) των υπηρεσιών IIS. Μετά την εκτέλεση αυτών των εντολών, τα προειδοποιητικά μηνύματα δεν καταγράφονται:
unlodctr w3svc
unlodctr msftpsvc
unlodctr asp
unlodctr inetinfo
lodctr w3ctrs.ini
lodctr ftpctrs.ini
lodctr axperf.ini
lodctr infoctrs.ini
Μετά την εκτέλεση αυτών των εντολών, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να ισχύσουν οι αλλαγές.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 267831 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Μαρ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια