Λίστα θεμάτων που επιδιορθώνονται στο Office 2000 Service Pack 2

Περίληψη

Το άρθρο αυτό αποτελεί μια λίστα των θεμάτων που επιδιορθώνονται από το Microsoft Office 2000 Service Pack 2.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Office 2000 Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
276367 OFF2000: Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του Office 2000

Περισσότερες πληροφορίες

Access

246953 ΣΦΑΛΜΑ: Η μέθοδος κλεισίματος της Access 2000 αφήνει την Access να εκτελείται
255901 ACC2000: Νέα δεδομένα σε ένα αρχείο ADP εμφανίζονται εσφαλμένα σε ένα πλαίσιο κειμένου που έχει μια προεπιλεγμένη τιμή
257589 ACC2000: Οι γραμματοσειρές με σταθερό πλάτος σε εκθέσεις εκτυπώνονται εσφαλμένα
269698 ACC2000: Αργή ανταπόκριση κατά το άνοιγμα μιας φόρμας σε προβολή σχεδίασης
271249 ACC2000: Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση χαρακτήρων που δεν είναι ASCII Unicode
276270 Η ιδιότητα ConnectionTimeOut του στοιχείου ελέγχου προέλευσης δεδομένων παραβλέπεται
280433 ACC2000: Μη αναμενόμενη καταστροφή έργου σε βάση δεδομένων της Access
280521 ACC2000: Το κουμπί της γραμμής εργαλείων "Αποθήκευση εγγραφής" (Save Record) δεν είναι διαθέσιμο όταν η ιδιότητα AllowEdits (δυνατότητα επεξεργασίας) είναι ρυθμισμένη στο "Όχι" (No) (Ψευδής)

Excel

200363 OFF2000: Η λειτουργία του Office Binder διακόπτεται κατά το κλείσιμο της προεπισκόπησης εκτύπωσης (Print Preview)
246553 OFF2000: Η απόδοση των διακεκομμένων γραμμών σε ενσωματωμένο γράφημα ή διάγραμμα είναι ασυνεπής
252730 XL2000: Η εντολή "Πλήρης στοίχιση" (Justify) δεν εισάγει διαστήματα ανάμεσα στο κείμενο του κάθε κελιού
259347 XL2000: Μήνυμα λάθους: ORA-00923:Η λέξη-κλειδί FROM δεν εντοπίστηκε εκεί που αναμενόταν
262113 XL2000: Οι ετικέτες στα γραφήματα διασποράς XY (XY Scatter Graphs) εξαφανίζονται στην προεπισκόπηση εκτύπωσης (Print Preview)
262472 Graph 2000: Η γραμματοσειρά του γραφήματος αλλάζει από Sans Serif σε Serif
262742 XL2000: Στη διαδικασία Συνέχισης επομένου έπειτα από σφάλμα (Error Resume Next), η εκτέλεση διαρκεί περισσότερο από ό,τι στο Excel 97
264517 XL: Τα συνδεδεμένα γραφήματα χάνουν τα προσαρμοσμένα χρώματα κατά την ενημέρωση δεδομένων προέλευσης (Source Data)
264658 XL2000: Το πινέλο μορφοποίησης προκαλεί διακοπή της λειτουργίας του Excel, εάν είναι ενεργοποιημένο το πρόσθετο παρακολούθησης ημερομηνίας (Date Watch)
264712 XL2000: Εμφανίζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης που εκτελεί κώδικα VBA με τις λειτουργίες Φόρμα χρήστη (UserForm), Αποθήκευση αντιγράφου ως (SaveCopyAs) και Αποθήκευση (Save)

265018 XL2000: Οι τύποι κελιών αλλάζουν κατά την αντιγραφή ενός φύλλου εργασίας με ενσωματωμένο γράφημα
265023 XL2000: "Διαρροή" μνήμης κατά τον υπολογισμό από το Excel των λειτουργιών που ορίζονται από το χρήστη
265311 XL: Οι τιμές προσδιοριζόμενου ονόματος Auto_xxxx του Excel 95 αλλάζουν κατά την εισαγωγή στο Excel 97 ή 2000
268524 XL2000: Δεν είναι δυνατή η εύρεση της εφαρμογής του διακομιστή κατά το άνοιγμα ενσωματωμένου αντικειμένου του Excel
269071 XL2000: JPN: Η λειτουργία του Excel διακόπτεται κατά την πληκτρολόγηση διψήφιου αριθμού και χαρακτήρα
269252 XL2000: Ενημερωμένη έκδοση διαθέσιμη για την ευπάθεια της λειτουργίας SR-1 REGISTER.ID του Excel 2000
269521 XL2000: Δεν επιστράφηκε μήνυμα λάθους στο VBA σε αποτυχημένη αποθήκευση
269679 XL2000: "Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο { ;" στο γαλλικό Excel 2000
271900 XL2000: JPN: Η Συγκεντρωτικός Πίνακας (PivotTable) των δεδομένων OLAP δεν εμφανίζει τα δεδομένα σωστά
273559 XL2000: Ο ορθογραφικός έλεγχος δεν παρέχει προτάσεις για ορισμένες ορθογραφικά εσφαλμένες λέξεις στο Word 2000

FrontPage

248402 FP2000: Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ενός περιεχομένου Web στο FP2000 με τη χρήση μιας διεύθυνσης
251201 Οι χάρτες εικόνας των FrontPage Server Extensions είναι εσφαλμένοι με το στοιχείο "Σελίδα προς συμπερίληψη"

272091 FP2000: Η δυνατότητα "Συνδέσεις των φύλλων στυλ" (Style Sheet Links) διαμορφώνει πάλι ολόκληρο το περιεχόμενο Web, εάν η Ενεργή σελίδα (Active Page) είναι μια σελίδα ASP

Outlook

223731 OL2000: Όταν αλλάζετε τις επιλογές μηνύματος (Message Options), η προσαρμοσμένη φόρμα μετατρέπεται σε μη επαναλαμβανόμενη φόρμα
238765 OL2000: Ορισμένες ιδιότητες στοιχείων ελέγχου δημιουργούν μη επαναλαμβανόμενες φόρμες
249318 OL2000: Οι πληροφορίες σύσκεψης δεν ενημερώνονται σωστά
249319 OL: Η εντολές "Αποκοπή" (Cut), "Αντιγραφή" (Copy) και "Επικόλληση" (Paste) δεν λειτουργούν σε μια προσαρμοσμένη φόρμα
251934 OL2000: Το αρχείο .csv που έχει εισαχθεί δεν χειρίζεται τύπους διευθύνσεων X.400
252365 OL2000: Ανάκτηση ενός πιστοποιητικού LDAP μέσω πολλαπλών επιπέδων μιας ακολουθίας πιστοποιητικών
254502 OL2000: Οι κανόνες συνεχίζουν να εκτελούνται σε αρχείο προσωπικών φακέλων (Personal Folders File)
256036 OL2000: Το ημερολόγιο του Schedule+ δεν ανοίγει με το Outlook 2000
256980 OL2000: Το προσαρμοσμένο πεδίο δεν εμφανίζει κείμενο μεγάλου μεγέθους
257588 OL2000: Κατά την εξαγωγή πληροφοριών ημερολογίου σε ένα αρχείο .pst, η σημαία αποστολής πρόσκλησης δεν αποθηκεύεται
257650 OL2000: "Διαρροή" μνήμης σε βρόχο που έχει πρόσβαση σε Αντικείμενα δεδομένων συνεργασίας (Collaboration Data Objects)
257793 OL2000: Μια επιπλέον τιμή προστίθεται όταν μετακινήστε σε άλλο πεδίο στις φόρμες
257913 OL: Το Outlook ενδέχεται να αφήσει μηνύματα στο φάκελο "Εξερχόμενα", όταν αυτά έχουν αρχικά συνταχθεί από έναν πληρεξούσιο
257927 OL2000: Οι λειτουργίες PrepareForm και ShowForm δεν λειτουργούν
257968 OL2000: Η επεξεργασία των προσκλήσεων σε σύσκεψη δεν γίνεται έγκαιρα
258247 OL2000:OL2000:Δεν μπορείτε να λάβετε ορισμένες επαναλαμβανόμενες συναντήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Restrict σε μέση ώρα Greenwich
258584 OL2000: (IMO) Το Outlook σταματά να ανταποκρίνεται όταν κάνετε εναλλαγή μεταξύ φακέλων IMAP
258754 OL2000: Οι συναντήσεις iCalendar ή vCalendar που έχουν εισαχθεί έχουν λάθος ώρα
259242 OL2000: Τα ονόματα των συμμετεχόντων καταστρέφονται όταν υπερβαίνετε το διαθέσιμο χώρο στο πλαίσιο "Όλοι οι συμμετέχοντες"
260573 XCLN: Η "Αντιγραφή" (Copy) και η "Επικόλληση" (Paste) συναντήσεων στο Outlook 2000 είναι δυνατό να προκαλέσουν διπλότυπες καταχωρήσεις ημερολογίου
261312 OL2000: Η προεπισκόπηση εκτύπωσης (Print Preview) δεν εμφανίζει τις συναντήσεις
262405 OL2000: Η διαδικασία του Outlook εξακολουθεί να εκτελείται και αφότου κάνετε κλικ στην επιλογή "Έξοδος και αποσύνδεση" (Exit and Log Off ), όταν η προσαρμοσμένη φόρμα αντιγράφεται σε προβολή κατηγοριών (Category View)
262409 OL2000: Το μήνυμα λάθους "Το στοιχείο ελέγχου ActiveX δεν είναι ασφαλές" (ActiveX Control is not safe) εμφανίζεται όταν κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεντρικών σελίδων φακέλων που περιέχουν ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX που δεν έχει υπογραφή
262510 OL2000: Το εκτυπωμένο ημερολόγιο δεν περιλαμβάνει όλες τις συναντήσεις
262611 OL2000: Ο κωδικός πρόσβασης λήγει χωρίς να σας ζητηθεί να τον αλλάξετε
262701 OL2000: Πληροφορίες προγραμματιστή σχετικά με την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook
262870 OL2000: Το Outlook σταματά να ανταποκρίνεται μετά την εγκατάσταση του πρόσθετου "Αντίγραφα ασφαλείας του αρχείου προσωπικών φακέλων" (Personal Folders File Backup)
262922 OL2000: Μπορείτε να προβάλετε προσωπικές συναντήσεις με δικαιώματα "Αναγνώστη" (Reviewer)
263102 XCLN: Το παράθυρο διαλόγου "Κωδικός πρόσβασης" (Password) για πιστοποιήσεις τομέα σταματά να ανταποκρίνεται στον "Οδηγό απομακρυσμένης αλληλογραφίας" (Remote Mail Wizard)
264389 OL2000: Μια αποτυχία κρυπτογράφησης (Encryption Failure) προκύπτει όταν κάνετε αναβάθμιση από Exchange Client 5.0 σε Outlook 2000
264696 OL2000: Το Outlook δεν προετοιμάζει τα πεδία που ορίζονται από το χρήστη, όταν το πεδίο δεν εμφανίζεται στην τρέχουσα προβολή (Current View)
264997 OL2000: Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την αντιγραφή μηνυμάτων σε προβολή συνομιλίας (Conversation View) για εξωτερικές φόρμες
265012 OL2000: Ορισμένες μορφές ημερομηνίας (Date Formats) προκαλούν σφάλμα με συγκεκριμένες ημερομηνίες στην ιαπωνική έκδοση του Outlook 2000
265102 OL2000: Το ημερολόγιο του δημόσιου φακέλου δεν ανανεώνει την προβολή γραμμής ώρας (Time Line View) όταν προσαρμόζεται ανά κατηγορία
265150 OL2000: Η υπηρεσία "Εταιρεία/ομάδα εργασίας" (Corporate Workgroup-CW) LDAP δεν υποστηρίζει SSL
265151 OL2000: Οι πληροφορίες για το πιστοποιητικό από τον παραλήπτη δεν προστίθενται στη φόρμα "Επαφή" (Contact)
265236 OL2000: Ο έλεγχος ακεραιότητας (Integrity Checker) OST αναφέρει σφάλματα που δεν συμφωνούν στο φάκελο "Απεσταλμένα" (Sent Items)
265486 OL2000: Η φόρμα απάντησης (Response Form) πραγματοποιεί αποστολή στο φάκελο "Πρόχειρα" (Drafts) αντί στον τρέχοντα φάκελο (Current Folder)
265514 XCLN: Αγγλική έκδοση της ενημέρωσης κώδικα για τη "διαρροή" μνήμης της υπηρεσίας παροχής χώρου αποθήκευσης του Outlook 2000
265866 OL20: Οι διευθύνσεις φαξ για τις Επαφές (Contacts) σας δεν είναι ενημερωμένες σωστά
266165 OL2000: Η αντιγραφή φακέλου (CopyFolder) MAPI παρουσιάζει Unicode χωρίς σημαία Unicode
266255 XCLN: Η προεπιλεγμένη διαδρομή δημιουργίας αρχείου Προσωπικών φακέλων (Personal Folder ) είναι απαραίτητο να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων
266335 OL2000: Η λειτουργία χειρισμού για τα τμήματα σώματος κειμένου στο Outlook διαγράφει τους χαρακτήρες επαναφοράς σε μηνύματα που εισέρχονται από το AUTODIN
267946 OL2000: Δεν είναι δυνατός ο ορισμός της σημαίας συγχρονισμού (Synchronization Flag) χωρίς σύνδεση με τη χρήση των Αντικειμένων δεδομένων συνεργασίας (Collaboration Data Objects) και του Μοντέλου αντικειμένων (Object Mode) του Outlook με το Outlook 2000
268324 XCLN: Η αλλαγή των γονικών λιστών αποκλειστικού ονόματος (Distinguished Name) προκαλεί κατεστραμμένα εκτός σύνδεσης Βιβλία διευθύνσεων (Address Books)
268978 OL2000: Το μέγεθος του αρχείου Outcmd.dat αυξάνεται όταν προσθέτετε προσαρμοσμένες γραμμές εντολών
269047 OL2000: Το Outlook κλείνει κατά την πρόσβαση σε μια γραμμή εργαλείων που έχει δημιουργηθεί από τη VBA
269289 OL98: Ένας χαρακτήρας CR/LF προστίθεται σε ένα μήνυμα όταν κάνετε αποθήκευση στο φάκελο "Πρόχειρα" (Drafts)
269485 OL2000: Η λειτουργία Item_Write() και η καταχώρηση μεταφοράς νέου ημερολογίου κάνει το Outlook να μην ανταποκρίνεται κατά τον τερματισμό λειτουργίας
269781 OL2000: Το Outlook δεν μετεγκαθιστά κανόνες όταν κάνετε αναβάθμιση
270045 OL2000: Το στοιχείο λήψης "Ανάκτηση κεφαλίδων" (Retrieve Headers) είναι συστηματικό για όλα τα μηνύματα
270607 OL2000: Οι ενεργοποιημένες ενσωματωμένες βοηθητικές εφαρμογές Java σταματούν το Outlook
270925 OL2000: Οι αλλαγές σε μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν εφαρμόζονται όταν τα μηνύματα αποστέλλονται σε ένα αρχείο .pst

271831 OL2000: Το Outlook κλείνει όταν τροποποιείτε τις επιλογές αποστολής (Send Options)
272087 OL2000: Το Outlook διαγράφει στοιχεία κατά την εκτέλεση της εντολής "Μετακίνηση σε φάκελο" (Move to Folder)
272290 OL2000: Το Outlook εκτελεί εξισορρόπηση φόρτου (Load Balancing) με διακομιστές Καθολικού καταλόγου (Global Catalog Servers)
273505 OL2000: Το πληκτρολόγιο αλλάζει σε εβραϊκή γλώσσα όταν επιλέγετε ένα όνομα στην Καθολική λίστα διευθύνσεων (Global Address List-GAL) ή στη λίστα επαφών (Contact List)
273507 Ορισμένα συνημμένα δεν εμποδίζονται από την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook 2000

273830 OL2000: Το μήνυμα εκτός γραφείου (Out of Office) αποστέλλεται σε χαρακτήρα Shift-Jis στην ιαπωνική έκδοση του Outlook
273938 OL2000: Οι επιλογές αποστολής (Send Options) δεν είναι διαθέσιμες για τις Επαφές (Contacts)
274120 OL2000: Η θέση σύσκεψης (Meeting Location) δεν εμφανίζεται σωστά
274132 OL2000: Το Outlook δεν είναι δυνατό να ανοίξει ένα στοιχείο με σήμανση "Ιδιωτικό" (Private) μετά τη μετακίνησή του σε έναν προσωπικό φάκελο (Personal Folder)
274259 OL2000: (IMO) Το Outlook κλείνει όταν ένας διακομιστής IMAP έχει ίδια ονόματα φακέλων με διάκριση πεζών-κεφαλαίων
274298 OL2000: Το κουμπί "Λήξη κλήσης" (End Call) δεν είναι διαθέσιμο για τις Επαφές (Contacts)
274778 OL2000: Το μεγάλο όνομα ενός συνημμένου κάνει το Outlook να σταματήσει να ανταποκρίνεται
275162 OL2000: Το όνομα του συνημμένου χάνεται κατά την αποστολή μηνυμάτων με σύνδεση X400
275462 Η λειτουργία του Outlook δεν τερματίζεται μετά το άνοιγμα ενός ενσωματωμένου αντικειμένου
275894 OL2000: Τα μηνύματα που προωθήθηκαν αυτόματα από έναν παράγοντα μεταφοράς μηνύματος(Message transfer agent-MTA) X.400 εμφανίζονται ως διαγραμμένα
275902 OL2000: Η γαλλική έκδοση του Outlook δεν εμφανίζει την προβολή εργασίας (Tasks View) σωστά
276517 OL2000: Η περιοδική σύσκεψη ακυρώνεται για τον πόρο όταν ο διοργανωτής σύσκεψης (Meeting Organizer) ακυρώνει μια μόνο σύσκεψη
277823 OL2000: Η "Ενοποιημένη Διαχείριση Αρχείων" (Integrated File Management-IFM) προκαλεί την καταστροφή των προβολών

Διακομιστής Web του Office

272091 FP2000: Η δυνατότητα "Συνδέσεις των φύλλων στυλ" (Style Sheet Links) διαμορφώνει πάλι ολόκληρο το περιεχόμενο Web, εάν η Ενεργή σελίδα (Active Page) είναι μια σελίδα ASP

PowerPoint

226787 PPT2000: Η αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης γλώσσας δεν φαίνεται να λειτουργεί
238192 PPT2000: Οι συνδεδεμένες εικόνες χάθηκαν κατά την αποσυσκευασία της παρουσίασης
244609 PPT: Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση της παρουσίασης μετά το άνοιγμα της ίδιας παρουσίασης από έναν δεύτερο χρήστη

257823 PPT2000: Δεν είναι δυνατή η κατάργηση ομαδοποίησης των γραφημάτων Amigo 2000 που έχουν εισαχθεί
259894 XCLN: Μήνυμα λάθους κατά το κλείσιμο μιας παρουσίασης του PowerPoint από το δημόσιο φάκελο (Public Folder)
262966 PPT2000: Μήνυμα λάθους: Η ιστοσελίδα που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη εκτός σύνδεσης
263941 PPT2000: Η επικολλημένη διαφάνεια δεν εφαρμόζει διαμόρφωση από το υπόδειγμα σημειώσεων (Notes Master)
264727 PPT2000: Οι δυνατότητες "Προβιβασμός/υποβιβασμός" (Promote/Demote) δεν λειτουργούν σωστά μετά την επικόλληση ενός πλαισίου κειμένου λίστας με κουκίδες από το υπόδειγμα σημειώσεων (Slide Master)
264926 PPT2000: Η προφύλαξη οθόνης (Screen Saver) επανέρχεται σε "Κανένα" (None) μετά την εκτέλεση του αρχείου .PPS ή τη χρήση του διακόπτη /s
268447 PPT2000: Τα προγράμματα είναι δυνατό να εκτελεστούν ενώ προβάλετε μια ιστοσελίδα ή ένα μήνυμα HTML
270691 PPT2000: Το PowerPoint κλείνει απρόσμενα ή σταματά να ανταποκρίνεται κατά την εκτέλεση της προβολής παρουσίασης (Slide Show)

Άλλα

260191 OFF97: Οι ανοιχτές τεθλασμένες αλλάζουν σε ορθογώνια κατά την επεξεργασία εικόνας
264709 OFF2000: Οι χαρακτήρες εμφανίζονται αντίστροφα κατά την εισαγωγή ενός εμπλουτισμένου μετα-αρχείου (Enhanced Metafile-EMF)
265305 XL2000: Το Βιβλίο εργασίας (Workbook) καταστρέφεται εάν κάνετε "Διαγραφή" (Delete), "Αντιγραφή" (Copy) και "Αποθήκευση" (Save) σε διαδικασία μακροεντολής
265515 WD2000: Το σλοβακικό όνομα για το μήνα Μάρτιο είναι λάθος σε ορισμένες μορφές ημερομηνίας
270141 OFF2000: Το Photo Editor δεν χρησιμοποιεί προεπιλεγμένο εκτυπωτή
271400 OFF2000: Υπάρχει υπερχείλιση του buffer (Buffer Overflow) κατά το άνοιγμα ενός ακατάλληλου αρχείου HTML

Word

211204 WD2000: Το πεδίο DocProperty εμφανίζει περικοπές μετά από 127 χαρακτήρες
240795 WD2000: Τα πεδία της φόρμας Ημερομηνία/Ώρα (Date/Time) δεν μετατρέπονται σωστά από το Word 97
248640 WD2000: Το πλήκτρο CAPS LOCK σταματά να ανταποκρίνεται με εγκατεστημένο το γαλλικό πρόγραμμα οδήγησης πληκτρολογίου
248644 WD2000: "Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης 4605: Η εντολή αυτή δεν είναι διαθέσιμη" όταν χρησιμοποιείτε την ιδιότητα PageSetup
248651 WD2000: Ο πίνακας με γραμμές κεφαλίδων φαίνεται κατεστραμμένος σε έγγραφο με πολλές στήλες
249858 WD2000: Λάθος ονόματα σελιδοδείκτη (Bookmark) για πεδία φόρμας σε κατακόρυφα κελιά πινάκων
250394 WD2000: Το έγγραφο του Word σε πλαίσιο στον Internet Explorer παύει να λειτουργεί μετά την επεξεργασία
253652 WD2000: Το μέγεθος του αρχείου αυξάνεται όταν το έγγραφο του Word είναι ενσωματωμένο ως έγγραφο ActiveX
253970 WD2000: Τα μηδενικά μπροστά παραβλέπονται σε μορφή πεδίου φόρμας αριθμών
255259 OL2000: Το Outlook σταματά να ανταποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε το Word ως το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
255970 WD2000: Το Word σταματά να ανταποκρίνεται κατά την επικοινωνία με το OCX OLE1 μέσω DDE σε μια φόρμα VBA
256901 OFF2000: Σφάλμα μη έγκυρης σελίδας όταν προσπαθείτε να κάνετε εκτύπωση από το Photo Editor
256903 WD2000: Το όνομα της ημέρας είναι λάθος στο έγγραφο μετά την αποθήκευσή του σε μορφή Word 6.0/95 ή HTML
259320 WD2000: Οι ενσωματωμένες εικόνες γραφικών χάνονται όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο σε μορφή HTML
261158 WD2000: Παραβίαση πρόσβασης όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων (Click Event Handler) του κλικ (Click) CommandBarButtonEvents
262028 WD2000: Το μέγεθος γραμματοσειράς αλλάζει κατά το άνοιγμα ενός αρχείου RTF από παλαιότερες εκδόσεις του Word
262633 OFF2000: Τα πρότυπα δεν εμφανίζονται σε νέο παράθυρο διαλόγου
263521 WD2000: Σφάλμα μη έγκυρης σελίδας κατά τη διαίρεση κελιών με απενεργοποιημένη την επιλογή "Συγχώνευση κελιών πριν από τη διαίρεση" (Merge Cells Before Split)
263686 WD2000: Το Word σταματά να ανταποκρίνεται κατά το άνοιγμα ή την επεξεργασία ενός εγγράφου που περιέχει μια λίστα
263911 WD2000: Τα πλαίσια πίνακα καταργούνται κατά το άνοιγμα ενός εγγράφου που έχει αποθηκευτεί ως .rtf
264705 WD2000: Μήνυμα λάθους προγράμματος κατά την ενημέρωση πίνακα περιεχομένων (γερμανικό Word)
264706 WD2000: Οι κατακόρυφες γραμμές των γραμμών επισήμανσης αλλαγών εκτυπώνονται εσφαλμένα μετά την αλλαγή ενός πίνακα
265007 WD2000: Γενικό σφάλμα προστασίας μετά την αυτόματη διόρθωση κειμένου από το Word
265009 WD2000: Το έγγραφο του Word 95 άλλαξε σε "Έγγραφο του Word" (Word Document) κατά το άνοιγμά του σε Word 2000
265031 WD2000: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας των εντολών αλληλογραφίας SR-1 στο Word 2000 είναι διαθέσιμη
265269 WD2000: Για ορισμένες ευρωπαϊκές γλώσσες ο συλλαβισμός (Hyphenation) σταματά να λειτουργεί στο Word 2000
265319 WD2000: Η υποσημείωση #1 ανοίγει όταν κάνετε διπλό κλικ σε οποιαδήποτε υποσημείωση σε έγγραφο RTF
265516 WD2000: Το πλάτος των κελιών πίνακα αλλάζει όταν ανοίγετε το Word 95, Word 97 ή ένα έγγραφο RTF
268073 WD2000: Οι μεταφρασμένοι διακόπτες μορφοποίησης πεδίων σε έγγραφα του Word 95 είναι λάθος στο Word 2000
268337 Σφάλμα σύνταξης κατά την ενημέρωση πεδίων αθροίσματος (SUM) του Word 97 σε έγγραφο του Word 2000

268525 WD2000: Τα έγγραφα διαγράφηκαν κατά το άνοιγμά τους μόνο για ανάγνωση (Read-Only) σε πρόγραμμα ODMA
268895 WD2000: Ο αρνητικός αριθμός στο κουμπί μακροεντολών δεν έχει στοιχιστεί σε στηλοθέτη με στοίχιση στην υποδιαστολή
274226 WD2000: Ενεργοποίηση των μακροεντολών κατά τη χρήση αρχείου βάσης δεδομένων της Access (Access Database File) στο Microsoft Word
274228 WD2000: Ενεργοποίηση των μακροεντολών όταν το Word ανοίγει αυτόματα αρχεία ASD
279222 WD2000: Το Word σταματά να ανταποκρίνεται κατά τη χρήση των Εργαλείων Γλωσσικού Ελέγχου (Proofing Tools) στα πολωνικά
280715 WD2000: Ο γραμματικός έλεγχος (Grammar Checker) προτείνει εσφαλμένη χρήση πεζών-κεφαλαίων των λέξεων "Mainland" ή "Republic"
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 276257 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Μαρ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια