Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων μέσω καθαρής εκκίνησης στα Windows 2000

Περίληψη

Πολλά από τα ζητήματα που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση του λειτουργικού συστήματος των Windows οφείλονται στη χρήση ενός ασύμβατου ή κατεστραμμένου προγράμματος το οποίο εκτελείται ταυτόχρονα. Για να προσδιορίσετε αν πρόκειται για αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εκτελέσετε μια "καθαρή εκκίνηση" (clean boot) ή να ξεκινήσετε τα Windows χωρίς να ξεκινήσετε αυτά τα προγράμματα.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων μέσω καθαρής εκκίνησης, για να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο ζήτημα σχετίζεται με το βασικό λειτουργικό σύστημα ή με ένα πρόγραμμα που φορτώνεται στο περιβάλλον των Windows.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να πραγματοποιήσετε αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω καθαρής εκκίνησης, είναι απαραίτητο να κάνετε αλλαγές και να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή αρκετές φορές, για να εξακριβώσετε αν το πρόβλημα σχετίζεται με κάποιο στοιχείο του περιβάλλοντος του λειτουργικού συστήματος και, εάν συμβαίνει αυτό, ποιο είναι το συγκεκριμένο στοιχείο.

Η συνολική δομή της αντιμετώπισης προβλημάτων μέσω καθαρής εκκίνησης που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο κατηγοριοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:
 1. Ασφαλής λειτουργία ή ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου
 2. Κατάργηση καταχωρήσεων μητρώου
 3. Έλεγχος προφίλ χρηστών
 4. Απενεργοποίηση υπηρεσιών άλλων κατασκευαστών
 5. Κατάργηση εγκατάστασης προγραμμάτων

Ασφαλής λειτουργία ή ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου

Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση πιθανών ζητημάτων περιβάλλοντος είναι να κάνετε εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία ή σε ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου. Εάν το ζήτημα αφορά ένα πρόγραμμα που δεν εξαρτάται από τη σύνδεση δικτύου, ενδείκνυται η ασφαλής λειτουργία. Εάν το ζήτημα αφορά ένα πρόγραμμα δικτύου και χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα δικτύου για να συνδεθείτε με ένα δίκτυο, η ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου ενδέχεται να σας επιτρέψει να ελέγξετε το πρόγραμμα δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων προγράμματος περιήγησης.

Σημείωση Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου, όταν χρησιμοποιείτε ένα μόντεμ ή σύνδεση κάρτας PC σε δίκτυο, επειδή τα προγράμματα οδήγησης μόντεμ και τα προγράμματα οδήγησης κάρτας PC δεν φορτώνονται σε ασφαλή λειτουργία ή ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου.

Για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση (Restart) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.
 3. Ενώ γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή, πιέστε το πλήκτρο F8.
 4. Επιλέξτε το στοιχείο Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) ή Ασφαλής λειτουργία με δίκτυο (Safe Mode with Networking) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Εάν κάνετε εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία ή ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου και μπορείτε να εκτελέσετε κανονικά μια λειτουργία με την οποία αντιμετωπίζατε προβλήματα προηγουμένως, το ζήτημα είναι πιθανό να οφείλεται σε ένα ζήτημα περιβάλλοντος. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού των στοιχείων προγράμματος που ενδέχεται να προκαλούν το ζήτημα, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατάργηση καταχωρήσεων μητρώου" αυτού του άρθρου.

Σημείωση: Ενδέχεται να μην είναι δυνατό να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες σε ασφαλή λειτουργία, επειδή δεν φορτώνονται όλες οι υπηρεσίες και οι συσκευές σε ασφαλή λειτουργία ή σε ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου. Για παράδειγμα, σε ασφαλή λειτουργία δεν είναι δυνατό να ελέγξετε ζητήματα πολυμέσων που περιλαμβάνουν ήχο ή ζητήματα αναστολής ή αδρανοποίησης. Επίσης, τα προγράμματα δικτύου που βασίζονται στο "Υποσύστημα κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας" (Remote Procedure Call Subsystem - RpcSS) δεν λειτουργούν, επειδή η υπηρεσία RpcSS δεν φορτώνεται σε ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου.

Εάν κάνετε εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία ή ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου και το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, ίσως να εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο ζήτημα περιβάλλοντος. Πολλά προγράμματα οδήγησης λειτουργιών ή φίλτρων που εγκαθίστανται εγκατασταθεί από λογισμικό άλλων κατασκευαστών ίσως εξακολουθούν να φορτώνονται σε ασφαλή λειτουργία.

Συνεπώς, ίσως είναι απαραίτητο να εκτελέσετε ένα βήμα ακόμα, για να ελέγξετε και να καταργήσετε τα προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών σε ασφαλή λειτουργία.

Κατάργηση καταχωρήσεων μητρώου

Εάν δεν παρουσιάζονται πλέον ζητήματα κατά την εκτέλεση προγραμμάτων σε ασφαλή λειτουργία, το ζήτημα πιθανότατα οφειλόταν σε προγράμματα που φορτώνονται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή που λειτουργεί με Windows 2000.

Τα προγράμματα, που περιλαμβάνονται στη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows 2000, προστίθενται, γενικά, σε μια από τις ακόλουθες θέσεις:
 • Στο φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) που βρίσκεται στο μενού Προγράμματα (Programs).
 • Στη γραμμή Run για όλους τους χρήστες του μητρώου.
 • Στη γραμμή Run για συγκεκριμένους χρήστες του μητρώου.
 • Στην καταχώρηση load για όλους τους χρήστες του μητρώου.
Σημείωση: Επειδή το μητρώο είναι η θέση για όλες τις ρυθμίσεις υπολογιστή και προγραμμάτων των Windows 2000, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου και συγκεκριμένων καταχωρήσεων μητρώου, σε περίπτωση που δεν είναι πλέον δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή μετά την επεξεργασία του μητρώου.

Για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου των Windows 2000:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Αντίγραφα ασφαλείας (Backup).
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Τα εικονίδια του φακέλου "Εκκίνηση" (Startup) φορτώνονται από δύο θέσεις. Για να καταργήσετε αυτές τις καταχωρήσεις:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εργασιών και Μενού Έναρξη (Taskbar and Start Menu).
 2. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Ανοίξτε το φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) για το λογαριασμό χρήστη με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποκοπή (Cut) από το μενού Επεξεργασία (Edit).
 4. Δημιουργήστε ένα φάκελο ΑντίγραφοΑσφαλείαςΠρογραμμάτωνΟδήγησηςΣυστήματος, έπειτα δημιουργήστε ένα φάκελο ΕκκίνησηΧρήστη σε αυτόν το φάκελο, ανοίξτε το φάκελο ΕκκίνησηΧρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 και μεταβείτε στο φάκελο All Users\Start Menu\Προγράμματα\Εκκίνηση (All Users\Start Menu\Programs\Startup).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποκοπή (Cut) από το μενού Επεξεργασία (Edit), μεταβείτε στο φάκελο ΑντίγραφοΑσφαλείαςΠρογραμμάτωνΟδήγησηςΣυστήματος, δημιουργήστε ένα φάκελο ΕκκίνησηΌλωνΤωνΧρηστών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
Για να καταργήσετε τιμές για τη γραμμή Run στο μητρώο για όλους τους χρήστες:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Μεταβείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Ανοίξτε το κλειδί Run και σημειώστε τις καταχωρήσεις στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.
 4. Για κάθε τιμή εκτός από την τιμή "Προεπιλογή" (Default), κάντε κλικ στην τιμή, έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή αρχείου μητρώου (Export Registry File) από το μενού Μητρώο (Registry), μεταβείτε στο φάκελο ΑντίγραφοΑσφαλείαςΠρογραμμάτωνΟδήγησηςΣυστήματος και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση ονομασίας
  HKLMRun_(όνομα_τιμής)
  όπου (όνομα_τιμής) είναι το όνομα της τιμής που εξάγετε.
 5. Κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) από το μενού Επεξεργασία (Edit).
 6. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε τιμή του κλειδιού Run.
 7. Ελέγξτε τα σχετικά κλειδιά RunOnce και RunOnceEx, για να διαπιστώσετε αν η εγκατάσταση ενός προγράμματος δεν ήταν ολοκληρωμένη και επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5, με τη διαφορά ότι πρέπει να αλλάξετε τη σύμβαση ονομασίας ώστε να αναγράφει RunOnce ή RunOnceEx.
Για να καταργήσετε τιμές για τη γραμμή Run του μητρώου για το λογαριασμό χρήστη με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Μεταβείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Ανοίξτε το κλειδί Run.
 4. Επισημάνετε την πρώτη τιμή κάτω από την τιμή
  Προεπιλογή (η τιμή δεν ορίσθηκε) (Default (value not set)), κάντε κλικ στην τιμή, έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή αρχείου μητρώου (Export Registry File) από το μενού Μητρώο (Registry), μεταβείτε στο φάκελο ΑντίγραφοΑσφαλείαςΠρογραμμάτωνΟδήγησηςΣυστήματος και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση ονομασίας:
  HKCURun_(όνομα_τιμής)
  όπου (όνομα_τιμής) είναι το όνομα της τιμής που εξάγετε.
 5. Κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) από το μενού Επεξεργασία (Edit).
 6. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε τιμή του κλειδιού Run.
 7. Ελέγξτε το σχετικό κλειδί RunOnce, για να διαπιστώσετε αν η εγκατάσταση ενός προγράμματος δεν ήταν ολοκληρωμένη και επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5, με τη διαφορά ότι πρέπει να αλλάξετε τη σύμβαση ονομασίας ώστε να αναγράφει RunOnce.
Για να καταργήσετε δεδομένα τιμής από την τιμή load:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Μεταβείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Εάν η τιμή "load" (χωρίς εισαγωγικά) έχει οποιαδήποτε δεδομένα τιμής, κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή αρχείου μητρώου (Export Registry File) από το μενού Μητρώο (Registry), μεταβείτε στο φάκελο ΑντίγραφοΑσφαλείαςΠρογραμμάτωνΟδήγησηςΣυστήματος και αποθηκεύστε το αρχείο ως
  HKCUload.
 4. Κάντε διπλό κλικ στην τιμή load και διαγράψτε τα δεδομένα τιμής.
 5. Όταν ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε έλεγχο.
Εάν το ζήτημα δεν παρουσιάζεται πλέον, πρέπει να συγχωνεύσετε τις τιμές με την ακόλουθη προτεινόμενη σειρά:
 1. Εικονίδια εκκίνησης (Startup) τόσο από την ομάδα All Users όσο και από το λογαριασμό χρήστη με τον οποίο είστε συνδέεστε
 2. Τιμές HKCURun_
 3. Τιμές HKLMRun_
 4. HKCUload
Για να προσθέσετε εικονίδια για το μενού Εκκίνηση (Startup):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια, στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
 2. Μετακινηθείτε στο φάκελο ΑντίγραφοΑσφαλείαςΠρογραμμάτωνΟδήγησηςΣυστήματος που δημιουργήσατε προηγουμένως, ανοίξτε το φάκελο ΕκκίνησηΌλωνΤωνΧρηστών, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων (Select All) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy) από το μενού Επεξεργασία (Edit).
 3. Μεταβείτε στον ακόλουθο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση (Paste):
  \Documents and Settings\All Users\Start Menu\Προγράμματα\Εκκίνηση (\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup)
 4. Μεταβείτε στο φάκελο ΑντίγραφοΑσφαλείαςΠρογραμμάτωνΟδήγησηςΣυστήματος\ΕκκίνησηΧρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή (Copy) από το μενού Επεξεργασία (Edit).
 5. Μεταβείτε στον ακόλουθο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση (Paste):
  \Documents and Settings\όνομα_χρήστη\Start Menu\Προγράμματα\Εκκίνηση (\Documents and Settings\όνομα_χρήστη\Start Menu\Programs\Startup)
  όπου όνομα_χρήστη είναι το όνομα του χρήστη με τον οποίο έχετε συνδεθεί.
 6. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, κάντε έλεγχο.

Έλεγχος προφίλ χρηστών

Μερικές φορές, ορισμένες πληροφορίες ενός χρήστη ενδέχεται να είναι κατεστραμμένες, ενώ άλλοι χρήστες στον ίδιο υπολογιστή μπορεί να μην αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Για να προσδιορίσετε αν συμβαίνει αυτό, συνδεθείτε ως νέος χρήστης ή δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό χρήστη και, στη συνέχεια, ελέγξτε τον.

Σημείωση: Ορισμένες φορές, ένα πρόγραμμα ενδέχεται να λειτουργεί σωστά μόνο όταν συνδέεστε με τον προεπιλεγμένο λογαριασμό Administrator. Τα παλαιότερα προγράμματα ενδέχεται να παρουσιάζουν αυτό το ζήτημα.

Εάν καταστραφεί το προεπιλεγμένο προφίλ διαχειριστή (Administrator), πρέπει να επανεγκαταστήσετε τα Windows 2000, για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα.

Όλες οι πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων που αφορούν το χρήστη (που εμφανίζονται στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ως HKEY_CURRENT_USER) αποθηκεύονται στο αρχείο Ntuser.dat του φακέλου \Documents and Settings\όνομα_χρήστη .

Απενεργοποίηση υπηρεσιών άλλων κατασκευαστών

Ορισμένες φορές είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών που έχουν εγκατασταθεί για την εξάλειψη των ζητημάτων. Οι επιλογές "Ασφαλής λειτουργία" (Safe mode) και "Ασφαλής λειτουργία με δίκτυο" (Safe mode with Networking) δεν φορτώνουν υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών. Συνεπώς, εάν λειτουργεί η ασφαλής λειτουργία, το ζήτημα ενδέχεται να οφείλεται σε μια υπηρεσία άλλου κατασκευαστή που φορτώνεται.

Ο ακόλουθος πίνακας είναι μια μερική λίστα των βασικών υπηρεσιών του λειτουργικού συστήματος που φορτώνονται. Ωστόσο, η λίστα αυτή διαφέρει ανάλογα με τις υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες και την έκδοση των Windows 2000 που χρησιμοποιείται:

ΥπηρεσίαΠεριγραφήΛειτουργία εκκίνησης
AlerterΥπηρεσία ειδοποίησηςΑυτόματη
AppMgmtΔιαχείριση εφαρμογώνΜη αυτόματη
ClipSrvΠρόχειρες σελίδεςΜη αυτόματη
EventSystemΣύστημα συμβάντων COM+Μη αυτόματη
BrowserΑναζήτηση υπολογιστήΑυτόματη
DHCPΠρόγραμμα-πελάτης DHCPΑυτόματη
DfsΚατανεμημένο σύστημα αρχείωνΑυτόματη
TrkWksΠρόγραμμα-πελάτης παρακολούθησης κατανεμημένης σύνδεσηςΑυτόματη
TrkSrvΔιακομιστής παρακολούθησης κατανεμημένης σύνδεσηςΜη αυτόματη
MSDTCΣυντονισμός κατανεμημένων συναλλαγώνΑυτόματη
DNSCacheΠρόγραμμα-πελάτης DNSΑυτόματη
EventLogΚαταγραφή συμβάντωνΑυτόματη
FaxΥπηρεσία φαξΑπενεργοποιημένη
NtFrsΑναπαραγωγή αρχείωνΜη αυτόματη
IISADMINΥπηρεσία διαχείρισης IISΑυτόματη
cisvc Υπηρεσία ευρετηρίουΜη αυτόματη
SharedAccessΚοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Τείχος προστασίας)Μη αυτόματη
PolicyAgentΠαράγων πολιτικής IPSEC (Υπηρεσία IPSEC)Αυτόματη
LicenseServiceΥπηρεσία καταχώρησης Αδειών ΧρήσηςΑυτόματη
dmserverΔιαχείριση λογικού δίσκουΑυτόματη
dmadminΥπηρεσία διαχείρισης λογικών δίσκωνΜη αυτόματη
MessengerΥπηρεσία μηνυμάτωνΑυτόματη
mspadminΔιαχείριση του Microsoft Proxy ServerΑυτόματη
wspsrvΥπηρεσία Microsoft Winsock ProxyΑυτόματη
NetlogonΣύνδεση δικτύουΑυτόματη
mnmsrvcΚοινή χρήση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας του NetMeetingΜη αυτόματη
NetmanΣυνδέσεις δικτύουΜη αυτόματη
NetDDEΔίκτυο DDEΜη αυτόματη
NetDDEdsdmΔίκτυο DDE DSDMΜη αυτόματη
NtLmSspΥπηρεσία παροχής υποστήριξης ασφάλειας LM NTΑυτόματη
OnlBroadΗλεκτρονική μετάδοση παρουσίασηςΜη αυτόματη
SysmonLogΑρχεία καταγραφής επιδόσεων και ειδοποιήσειςΜη αυτόματη
PlugPLayΤοποθέτηση και Άμεση ΛειτουργίαΑυτόματη
SpoolerΟυρά εκτύπωσηςΑυτόματη
ProtectedStorageΠροστατευμένος χώρος αποθήκευσηςΑυτόματη
mailalrtΥπηρεσία ειδοποίησης διακομιστή μεσολάβησηςΑυτόματη
RSVPQoS RSVPΜη αυτόματη
RasAutoΔιαχείριση αυτόματης σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασηςΜη αυτόματη
RasManΔιαχείριση σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασηςΑυτόματη
RpcSsΚλήση απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC)Αυτόματη
RPCLOCATORΠρόγραμμα εντοπισμού κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC)Μη αυτόματη
RemoteRegistry Υπηρεσία απομακρυσμένου μητρώουΑυτόματη
NtmsSvcΑφαιρούμενα μέσα αποθήκευσηςΑυτόματη
seclogonΥπηρεσία RunAsΑυτόματη
SamSsΔιαχείριση λογαριασμών ασφαλείαςΑυτόματη
lanmanserverΔιακομιστήςΑυτόματη
ScardSvrΈξυπνη κάρταΜη αυτόματη
ScardDrvΠρόγραμμα βοήθειας της έξυπνης κάρταςΜη αυτόματη
SNMPΥπηρεσία SNMPΑυτόματη
SNMPTRAPΥπηρεσία παγιδεύσεων SNMPΜη αυτόματη
SENSΕιδοποίηση συμβάντος συστήματοςΑυτόματη
Schedule Χρονοδιάγραμμα εργασιώνΑυτόματη
LmHostsΥπηρεσία βοήθειας TCP/IP NetBIOSΑυτόματη
TapiSrvΤηλεφωνίαΜη αυτόματη
W3svcΥπηρεσία δημοσίευσης World Wide WebΑυτόματη
LanmanWorkstationΣταθμός εργασίαςΑυτόματη


Πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν να εγκατασταθούν:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schedule
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
Εάν κανένα από αυτά τα βήματα δεν επιλύει το ζήτημα, πρέπει να ξεκινήσετε την απεγκατάσταση προγραμμάτων από το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, να κάνετε έλεγχο.

Εάν αυτά τα βήματα εξακολουθούν να μην επιλύουν το ζήτημά σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη της Microsoft (Technical Support) ή να εγκαταστήσετε πάλι το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματά σας.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 281770 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιουν 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια