Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το αρχείο Ctfmon.exe

Περίληψη

Όταν εκτελείτε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office XP, το αρχείο Ctfmon.exe (Ctfmon) εκτελείται στο παρασκήνιο, ακόμα και όταν τερματίσετε όλα τα προγράμματα του Office.

Το άρθρο αυτό απαντά σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το αρχείο Ctfmon.exe των υπηρεσιών κειμένου της Microsoft (Microsoft Text Services), το οποίο φορτώνεται μετά την εγκατάσταση της Εναλλακτικής εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη (Alternative User Input) για το Office XP. Αυτό το άρθρο απαντά στις παρακάτω ερωτήσεις:
 • Τι είναι το αρχείο Ctfmon.exe (ctfmon);
 • Ποια είναι η χρησιμότητα του αρχείου Ctfmon.exe;
 • Είναι δυνατή η κατάργηση του αρχείου Ctfmon.exe;
 • Γιατί δεν διαγράφεται το αρχείο Ctfmon.exe όταν το καταργώ από το MSConfig;
 • Όταν καταργώ την εγκατάσταση των στοιχείων εναλλακτικής εισαγωγής στοιχείων από το Office XP, το Ctfmon.exe εξακολουθεί να φορτώνεται. Τι άλλο πρέπει να κάνω για να αποτρέψω την εκτέλεσή του;
 • Τι ποσοστό πόρων του συστήματος χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση του Ctfmon.exe;
 • Μπορώ να φορτώνω το Ctfmon.exe κατ' απαίτηση αντί συνεχώς;
 • Θα καταστρέψω κάτι αν κάνω κλικ στην επιλογή Τερματισμός εργασίας (End Task) της διεργασίας του Ctfmon.exe;
 • Το Ctfmon.exe λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα τα λειτουργικά συστήματα;

Περισσότερες πληροφορίες

Τι είναι το αρχείο Ctfmon.exe (Ctfmon);

Το αρχείο Ctfmon.exe ενεργοποιεί τον Επεξεργαστή εισόδου κειμένου (TIP) εναλλακτικής εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη (Alternative User Input) και τη Γραμμή γλώσσας του Microsoft Office (Language Bar).

Ποια είναι η χρησιμότητα του αρχείου Ctfmon.exe;

Το Ctfmon.exe παρακολουθεί τα ενεργά παράθυρα και παρέχει υποστήριξη υπηρεσίας εισόδου κειμένου για αναγνώριση ομιλίας, αναγνώριση χειρόγραφου, πληκτρολόγιου, μετάφρασης και άλλων τεχνολογιών εναλλακτικής εισόδου στοιχείων χρήστη.

Είναι δυνατή η κατάργηση του αρχείου Ctfmon.exe;

Η κατάργηση του Ctfmon.exe μπορεί να προκαλέσει προβληματική συμπεριφορά στα προγράμματα του Office XP, επομένως, η κατάργησή του δεν συνιστάται. Για να αποτρέψετε την εκτέλεση του Ctfmon.exe, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Κατάργηση εγκατάστασης της Εναλλακτικής εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη (Alternative User Input)

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση της δυνατότητας "Εναλλακτική εισαγωγή στοιχείων από το χρήστη" (Alternative User Input), ορίστε την κατάσταση εγκατάστασης σε Μη διαθέσιμη (Not Available) στο πρόγραμμα εγκατάστασης του Office XP.

Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 4. Στην καρτέλα Εγκατάσταση/Κατάργηση (Install/Uninstall), κάντε κλικ για να επιλέξετε Προϊόν Microsoft Office XP (Microsoft Office XP product), όπου Προϊόν Office XP (Office XP product) είναι το όνομα του συγκεκριμένου προϊόντος του Office που χρησιμοποιείται. Εάν χρησιμοποιείτε την αυτόνομη έκδοση ενός από τα προγράμματα του Office, κάντε κλικ για να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν από τη λίστα. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση (Add/Remove).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές λειτουργίας συντήρησης (Maintenance Mode Options), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων (Add or Remove Features) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή δυνατοτήτων εγκατάστασης για όλες τις εφαρμογές και τα εργαλεία του προϊόντος Office (Choose installation options for all Office applications and tools).
 6. Κάντε κλικ στο σύμβολο του συν (+) που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Κοινόχρηστες δυνατότητες του Office (Office Shared Features), για να την αναπτύξετε.
 7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο που υπάρχει δίπλα στην επιλογή Εναλλακτική εισαγωγή στοιχείων από το χρήστη (Alternative User Input) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Μη διαθέσιμη (Not Available).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε εγκατεστημένα πολλά προϊόντα του Office XP, για παράδειγμα, το Office XP Professional και το Publisher 2002, πρέπει να επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για κάθε εγκατεστημένο προϊόν.

Microsoft Windows 2000 και Microsoft Windows XP:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows XP, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)

 3. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs)ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).

 4. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs), κάντε κλικ για να επιλέξετε Προϊόν Microsoft Office XP (Microsoft Office XP product), όπου Προϊόν Office XP (Office XP product) είναι το όνομα του συγκεκριμένου προϊόντος του Office που χρησιμοποιείται. Εάν χρησιμοποιείτε την αυτόνομη έκδοση ενός από τα προγράμματα του Office, κάντε κλικ για να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν από τη λίστα. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές λειτουργίας συντήρησης (Maintenance Mode Options), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων (Add or Remove Features) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή δυνατοτήτων εγκατάστασης για όλες τις εφαρμογές και τα εργαλεία του προϊόντος Office (Choose installation options for all Office applications and tools).
 6. Κάντε κλικ στο σύμβολο του συν (+) που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Κοινόχρηστες δυνατότητες του Office (Office Shared Features), για να την αναπτύξετε.
 7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο που υπάρχει δίπλα στην επιλογή Εναλλακτική εισαγωγή στοιχείων από το χρήστη (Alternative User Input) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Μη διαθέσιμη (Not Available).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε εγκατεστημένα πολλά προϊόντα του Office XP, για παράδειγμα, το Office XP Professional και το Publisher 2002, πρέπει να επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για κάθε εγκατεστημένο προϊόν.

Βήμα 2: Κατάργηση της δυνατότητας "Υπηρεσίες εναλλακτικής εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη" (Alternative User Input Services) από τις Υπηρεσίες κειμένου (Text Services)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Υπηρεσίες κειμένου (Text Services).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερομηνία, Ώρα, Γλώσσα και Τοπικές Ρυθμίσεις (Date, Time, Language, and Regional Options) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options). Στην καρτέλα Γλώσσες (Languages), κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).

 3. Στην περιοχή Εγκατεστημένες υπηρεσίες (Installed Services), επιλέξτε κάθε στοιχείο εισαγωγής που παρατίθεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove) για να καταργήσετε το στοιχείο. Όλα τα στοιχεία πρέπει να καταργηθούν, ένα προς ένα, εκτός από την ακόλουθη υπηρεσία εισαγωγής:
Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) (English (United States))- προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο Ηνωμένων Πολιτειών 101

Βήμα 3: Εκτέλεση του Regsvr32 /U στα αρχεία Msimtf.dll και Msctf.dll

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε την εξής εντολή:
  Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για το αρχείο Msctf.dll.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης του CTFMon.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
313176 Τα προγράμματα ενδέχεται να εκκινούνται, να κλείνουν, να χάνουν και να αποκτούν την εστίαση τυχαία

Γιατί δεν διαγράφεται το Ctfmon.exe, όταν το καταργώ από το MSConfig;

Η κατάργηση του Ctfmon.exe από το MSConfig δεν απενεργοποιεί το Ctfmon.exe. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση του Ctfmon.exe, ανατρέξτε στην ενότητα "Μπορώ να καταργήσω το αρχείο Ctfmon.exe;" που αναφέρεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

Όταν καταργώ την εγκατάσταση των δυνατοτήτων εναλλακτικής εισαγωγής από το Office XP, το Ctfmon.exe εξακολουθεί να φορτώνεται. Τι άλλο πρέπει να κάνω για να αποτρέψω την εκτέλεσή του;

Αντίθετα με τις δυνατότητες εναλλακτικής εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη (Alternative User Input), το αρχείο Ctfmon.exe είναι ένα στοιχείο του συστήματος του οποίου η εγκατάσταση δεν είναι δυνατό να καταργηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση του Ctfmon.exe, ανατρέξτε στην ενότητα "Μπορώ να καταργήσω το αρχείο Ctfmon.exe;" που αναφέρεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

Τι ποσοστό πόρων του συστήματος χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση του Ctfmon.exe;

Το Ctfmon.exe χρησιμοποιεί λίγους από τους πόρους του συστήματος, όταν δεν εκτελούνται οι Προηγμένες υπηρεσίες κειμένου (Advanced Text Services). Οι Προηγμένες υπηρεσίες κειμένου (Advanced Text Services) είναι εκείνες οι τεχνολογίες εισαγωγής (αναγνώριση ομιλίας, αναγνώριση χειρόγραφου και Επεξεργασίες μεθόδου εισόδου) οι οποίες ελέγχονται από το Ctfmon.exe μέσω TIP.

Μπορώ να φορτώνω το Ctfmon.exe κατ' απαίτηση αντί συνεχώς;

Το σύστημα εναλλακτικής εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη (Alternative User Input) δεν είναι σχεδιασμένο για να φορτώνεται και να καταργείται κατ' απαίτηση.

Μπορώ να κάνω κλικ στην επιλογή "Τερματισμός εργασίας" (End Task) του παραθύρου διαλόγου "Διαχείριση Εργασιών" (Task Manager) ή στην επιλογή "Τερματισμός εργασίας" (End Task) του παραθύρου διαλόγου "Κλείσιμο προγράμματος" (Close Program) για τη διεργασία του Ctfmon.exe;

Όχι. Δεν συνιστάται ο μη αυτόματος τερματισμός της διεργασίας του Ctfmon.exe. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Μπορώ να καταργήσω το αρχείο Ctfmon.exe;", όταν θέλετε να διακόψετε τη διεργασία του Ctfmon.exe.

Το Ctfmon.exe λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα τα λειτουργικά συστήματα;

Γενικά, ναι. Το Ctfmon.exe εκτελεί τις ίδιες εργασίες σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το Ctfmon.exe είναι το αρχείο που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των τεχνολογιών εναλλακτικής εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη (Alternative User Input). Εκκινεί το στοιχείο "Γραμμή γλώσσας" (Language Bar) (του Systray) και εξακολουθεί να εκτελείται στο παρασκήνιο ακόμα και μετά τον τερματισμό ενός προγράμματος του Office XP. Ξεκινά επίσης κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση των Windows και παραμένει στο παρασκήνιο, ανεξάρτητα από το αν θα ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα του Office XP.

Το Ctfmon.exe είναι σχεδιασμένο ώστε να εξακολουθεί να εκτελείται στο παρασκήνιο στη διάρκεια των περιόδων λειτουργίας των Windows μετά την εγκατάσταση των στοιχείων Εναλλακτικής εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη (Alternative User Input) του Office XP.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 282599 - Τελευταία αναθεώρηση: 31 Οκτ 2013 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια