Υπάρχει διαθέσιμη υποστήριξη εκτεταμένης μνήμης στον Windows Server 2003 και τα Windows 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει την επέκταση ΡΑΕ (Physical Address Extension) και τις επεκτάσεις AWE (Address Windowing Extension) και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται. Αυτό το άρθρο περιγράφει επίσης τους περιορισμούς στη χρήση περισσότερης μνήμης από την ποσότητα των 4 GB που είναι εγγενής στα λειτουργικά συστήματα των 32 bit.

Περισσότερες πληροφορίες

Το PAE είναι η πρόσθετη ικανότητα του επεξεργαστή IA32 να χειρίζεται περισσότερη πραγματική μνήμη από 4 GB. Τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα χρήσης του PAE για να εκμεταλλευτούν φυσική μνήμη μεγαλύτερη από 4 GB:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
Για την ενεργοποίηση του PAE, χρησιμοποιήστε το διακόπτη /PAE στο αρχείο Boot.ini.

Σημείωση Στα Windows Server 2003, το PAE ενεργοποιείται αυτόματα μόνο όταν ο διακομιστής χρησιμοποιεί συσκευές μνήμης με δυνατότητα προσθήκης κατά τη λειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /PAE σε σύστημα οι παράμετροι του οποίου είναι ρυθμισμένοι ώστε να χρησιμοποιούν συσκευές μνήμης με δυνατότητα προσθήκης κατά τη λειτουργία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /PAE στο αρχείο Boot.ini για να εκμεταλλευτείτε τη μνήμη πέραν των 4GB.

Συνήθως, μια διαδικασία που εκτελείται στα Windows 2000 ή τον Windows Server 2003 μπορεί να έχει πρόσβαση σε χώρο διευθύνσεων μνήμης έως και 2 GB (εάν υποθέσουμε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο διακόπτης /3GB), όπου μερική μνήμη είναι πραγματική ενώ άλλη είναι εικονική μνήμη. Όσο περισσότερα προγράμματα (και, συνεπώς, περισσότερες διαδικασίες) εκτελούνται τόσο περισσότερη μνήμη δεσμεύεται έως ότου συμπληρωθούν τα 2 GB του χώρου διευθύνσεων.

Όταν προκύψει αυτή η κατάσταση, η διαδικασία σελιδοποίησης αυξάνεται σημαντικά και η απόδοση μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Τα προγράμματα διαχείρισης μνήμης των Windows 2000 και Windows Server 2003 χρησιμοποιούν το PAE για να παρέχουν περισσότερη πραγματική μνήμη σε ένα πρόγραμμα. Αυτό μειώνει την ανάγκη μετάθεσης της μνήμης του αρχείου σελιδοποίησης και οδηγεί σε αυξημένη απόδοση. Το ίδιο το πρόγραμμα δεν γνωρίζει το πραγματικό μέγεθος της μνήμης. Όλος ο χειρισμός της διαχείρισης και εκχώρησης της μνήμης PAE γίνεται από το πρόγραμμα διαχείρισης μνήμης ανεξάρτητα από τα προγράμματα που εκτελούνται.

Η προηγούμενη πληροφορία ισχύει για προγράμματα που εκτελούνται όταν χρησιμοποιείται ο διακόπτης /3GB. Ένα πρόγραμμα που απαιτεί μνήμη 3 GB είναι πιθανότερο να μπορεί να διατηρεί μεγαλύτερο τμήμα της μνήμης του στην πραγματική μνήμη αντί να χρησιμοποιείται για σελιδοποίηση. Αυτό αυξάνει την απόδοση των προγραμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιούν το διακόπτη /3GB. Η εξαίρεση είναι όταν ο διακόπτης /3GB χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το διακόπτη /PAE. Σε αυτήν την περίπτωση, το λειτουργικό σύστημα δεν χρησιμοποιεί περισσότερη μνήμη από 16 GB. Η συμπεριφορά αυτή προκαλείται λόγω περιορισμένου χώρου εικονικής μνήμης πυρήνα. Επομένως, εάν το σύστημα ξεκινήσει πάλι με την καταχώρηση /3GB στο αρχείο Boot.ini και το σύστημα έχει περισσότερα από 16 GB πραγματικής μνήμης, η επιπλέον πραγματική μνήμη RAM δεν χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα. Η επανεκκίνηση του υπολογιστή χωρίς το διακόπτη /3GB επιτρέπει τη χρήση όλης της πραγματικής μνήμης.

Το AWE είναι ένα σύνολο από API (Application Programming Interface) στις λειτουργίες των προγραμμάτων διαχείρισης μνήμης που δίνει τη δυνατότητα σε προγράμματα να χειρίζονται περισσότερη μνήμη από τα 4 GB που είναι διαθέσιμα μέσω της τυπικής διαχείρισης των 32 bit. Το AWE δίνει τη δυνατότητα στα προγράμματα να δεσμεύουν την πραγματική μνήμη ως μη σελιδοποιημένη μνήμη και στη συνέχεια να αντιστοιχίζουν δυναμικά τμήματα της μη σελιδοποιημένης μνήμης στο σύνολο της λειτουργικής μνήμης του προγράμματος. Αυτή η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα σε προγράμματα που απαιτούν πολλή μνήμη, όπως συστήματα μεγάλων βάσεων δεδομένων, να δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες πραγματικής μνήμης για δεδομένα χωρίς να χρειάζεται η σελιδοποίησή της από ένα αρχείο σελιδοποίησης για χρήση. Αντιθέτως, τα δεδομένα μετατίθενται εντός και εκτός του λειτουργικού συνόλου και η δεσμευμένη μνήμη είναι περισσότερη από τα 4 GB. Επιπλέον, η μνήμη πέρα από τα 4 GB εκτίθεται στο πρόγραμμα διαχείρισης μνήμης και στις λειτουργίες AWE από το PAE. Χωρίς το PAE, το AWE δεν έχει τη δυνατότητα να δεσμεύσει περισσότερη μνήμη από τα 4 GB.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα αρχείου Boot.ini στο οποίο έχει προστεθεί ο διακόπτης PAE:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Προειδοποίηση Τα περιεχόμενα του αρχείου Boot.ini θα διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις των παραμέτρων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
317526 Τρόπος επεξεργασίας του αρχείου Boot.ini στον Windows Server 2003

Συνοπτικά, το PAE είναι μια λειτουργία των προγραμμάτων διαχείρισης μνήμης των Windows 2000 και του Windows Server 2003 που παρέχει περισσότερη πραγματική μνήμη σε ένα πρόγραμμα που απαιτεί μνήμη. Το πρόγραμμα δεν γνωρίζει ότι μέρος της μνήμης που χρησιμοποιεί είναι μεγαλύτερη από 4 GB, όπως δεν γνωρίζει επίσης ότι η μνήμη που ζήτησε βρίσκεται στο αρχείο σελιδοποίησης.

Το AWE είναι ένα σύνολο από API που δίνουν τη δυνατότητα στα προγράμματα να δεσμεύουν μεγάλα τμήματα μνήμης. Η δεσμευμένη μνήμη δεν σελιδοποιείται και υπάρχει πρόσβαση σε αυτήν μόνο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα AWE και PAE, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
268363 Επεκτάσεις PAE (Physical Addressing Extensions) της Intel στα Windows 2000

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Εάν προσθέσετε περισσότερη μνήμη στο σύστημα, είναι πιθανόν το BIOS να αναγνωρίσει ολόκληρη την ποσότητα της πραγματικής μνήμης RAM που είναι εγκατεστημένη στο διακομιστή, αλλά τα Windows θα αναγνωρίσουν μόνο ένα μέρος της RAM. Εάν ο διακομιστής έχει μια δυνατότητα πλεονάζουσας μνήμης ή δυνατότητα κατοπτρισμού μνήμης που είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να μην είναι ορατό στα Windows ολόκληρο το συμπλήρωμα της μνήμης. Η πλεονάζουσα μνήμη παρέχει στο σύστημα μια συστοιχία μνήμης για ανακατεύθυνση όταν αποτύχει μια συστοιχία μνήμης. Ο κατοπτρισμός μνήμης διαχωρίζει τις συστοιχίες μνήμης σε ένα σύνολο ειδώλων. Και οι δύο δυνατότητες ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται στο BIOS και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασής τους μέσω των Windows. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των δυνατοτήτων αυτών, ίσως χρειαστεί να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος ή στην τοποθεσία του OEM στο Web. Εναλλακτικά, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή υλικού.

Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα σύστημα που διαθέτει εγκατεστημένη μνήμη RAM 4 GB και στη συνέχεια προσθέσετε 4 GB επιπλέον μνήμης RAM, τα Windows μπορεί να αναγνωρίσουν μόνο 4 GB πραγματικής μνήμης ή πιθανόν 6 GB, αντί του συνόλου των 8 GB. Η δυνατότητα πλεονάζουσας μνήμης ή η δυνατότητα κατοπτρισμού μνήμης μπορεί να είναι ενεργοποιημένη στις νέες συστοιχίες μνήμης χωρίς να το γνωρίζετε. Τα συμπτώματα αυτά είναι παρόμοια με τα συμπτώματα που παρουσιάζονται όταν δεν προσθέτετε το διακόπτη /PAE στο αρχείο Boot.ini.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Λειτουργικά συστήματα και υποστήριξη PAE (Operating Systems and PAE Support) http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/pae_os.mspx
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283037 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια